Odd Djøseland mot Farsunds Avis

PFU-sak 173/99


SAMMENDRAG:
Farsunds Avis brakte fredag 1. oktober 1999 et leserinnlegg med tittelen «Klokkene ringer». Leserbrevet omhandler leder i Farsund Frp, Odd Djøseland, etter at høstens kommune- og fylkestingsvalg var over. I innlegget framgår det at «dersom han (Odd Djøseland, sekr. anm.) ikke kan vise til ganske andre resultater frem til neste kommunevalg, er Djøselandæraen over i Farsund. Fremskrittspartien kan ikke tre ganger på rad gå til valg med en leder og ordførerkandidat med taperstempel og forfølgelsesvanvidd».
Videre heter det: «Har så Djøseland utført noe «(s)ærlig» den siste fireårsperioden? Nei, svarer Farsund kommunestyre, og politianmelder likegodt Djøseland for arbeid han ikke har utført, men likevel vil ha godtgjørelse for. Slikt gjør man ikke frivillig, iallefall ikke av en partitopp. Klokkene ringer for Odd Djøseland. Men i hans tilfelle betyr det betinget nedtelling. Han gis mulighet til å bevise at han har flere politiske liv».
Innlegget er signert med A.K. Sigersvoll.
15. oktober svarte Odd Djøseland på innlegget under tittelen «Hvordan er det mulig?» . Her kritiserer Djøseland at Farsunds Avis har tillatt et anonymt innlegg med «direkte faktafeil, så det må oppfattes som et utilbørlig angrep på undertegnedes hederlighet, lovlydighet, mentale tilstand og personlige status». Videre forventer Djøseland «en uforbeholden unnskyldning fra Farsunds Avis, men utelukker ikke at saken vil få et etterspill via Pressens Faglige Utvalg og/eller via det ordinære rettssystemet».

KLAGEN:
Klageren, Odd Djøseland , anfører at han, som person i en relativt «fremskutt offentlig stilling i vårt lokalsamfunn», er spesielt «sårbar for denne type angrep». Djøseland opplyser at han har vært Farsund kommunes varaordfører i de «to siste fireårsperiodene».
Klageren viser til at innlegget inneholder flere faktafeil, samt at det oppfattes som et «utilbørlig angrep på undertegnendes hederlighet, lovlydighet, mentale tilstand og personlige status, og er en grov sverting av en persons gode navn og rykte»
Klageren anfører at Farsunds Avis har tillatt innlegget å komme på trykk anonymt, og at det «skjerper også alvorlighetsgraden». Klageren legger til at saken også kan få «etterspill i det ordinære rettsapparatet».
Sekretariatet ba Farsunds Avis om kopi av reportasjer eller andre artikler som kunne kaste lys over det påklagede innlegget. Sekretariatet ba også klageren om en avklaring vedrørende uttalelsen om et mulig rettslig etterspill.
Klageren opplyste om at han hadde politianmeldt Farsunds Avis.
Farsunds Avis kom tilbake med en rekke reportasjer om og med Odd Djøseland fra mai til oktober 1999. I en av reportasjene framgår det at varaordføreren ble politianmeldt av kommunestyret, «fordi han urettmessig skal ha fått utbetalt over 83.000 kroner for tapt arbeidsfortjeneste av kommunen», over et tidsrom på 14 måneder. Slik sekretariatet forstår det bygger konflikten på hvorvidt Djøseland kan få refusjon for tapt arbeidsfortjeneste, når han ikke har jobb eller får ledighetstrygd. Mye av uenigheten ligger tilsynelatende i bruken av begreper, «tapt arbeidsfortjeneste» eller «godtgjørelse for arbeid», og mindre på om Djøseland har tilegnet seg pengene på ulovlig og uærlig vis, og om han fortjener dem.
Uansett tolkning viser vedleggene fra Farsunds Avis at forholdet har skapt stort engasjement og debatt i kommunen. Det framgår blant annet at Djøseland har vurdert å gå til sak mot kommunen, og at har framsatt påstander og insinuasjoner om kommunalt økonomisk mislighold i kjølvannet av anmeldelsen mot ham.
Farsunds Avis bekrefter at innlegget er anonymt, og at Sigersvoll er et stedsnavn.
Sekretariatet meddelte partene at saken ville bli stilt i bero inntil de rettslige forhold var avklart.
Klageren tok kontakt med PFU 9. februar i år, med begjæring om gjenopptagelse av klagesaken, da anmeldelsen var henlagt.

TILSVARSRUNDEN:
Farsunds Avis viser til tidligere innsendte reportasjer og artikler, og anfører at «alle som kjenner Djøseland på hans politiske hjemmebane, vet at Farsund Frp og Odd Djøseland på mange måter er synonyme størrelser». Videre anfører avisen «at innskriveren [dessuten] har oppfattet anmeldelsen fra kommunestyret for også å gjelde arbeid Djøseland ikke har utført, men likevel fått godtgjørelse for, er heller ikke vanskelig å
forstå. Det har tidligere vært fokusert på denne virksomheten bl.a. gjennom artikler i Farsunds Avis».
Når det gjelder påstanden om ærekrenkende karakteristikker, er dette etter avisens mening «subjektive vurderinger fra skribentens side og hans oppfatning av måten Djøseland har skjøttet sine politiske oppgaver på og hvordan han har betedd seg på i den offentlige debatt etter at det ble stilt spørsmål omkring hans «embetsutførelse».»
Farsunds Avis viser til vedlagte artikler «av eller om Odd Djøseland i løpet av to tre måneder i fjor», og påpeker at «ingen annen borger i vårt nedslagsfelt har hatt så mange innlegg på trykk som Djøseland».
Klageren viser igjen til at det påklagede innlegget er anonymt og med «klart krenkende og injurierende» påstander . «Det minste man burde kunne forlange, er da at innsenderen fremstår med fullt navn».
Klageren mener også at Farsunds Avis driver forskjellsbehandling, og viser blant annet til at han selv har fått leserinnlegg avvist «p.g.a. mitt ønske om anonymitet !».
Når det gjelder innleggets påstander om at han «er anmeldt for å ha mottatt betaling og er anmeldt for arbeid jeg ikke har utført, så er dette som tidligere nevnt, fullstendig feil». Klageren viser til at «saken dreiet seg om en teknisk og teoretisk tolkning av kommunens økonomiske reglement for folkevalgte». Det vises til at politiet henla saken som «intet straffbart forhold».
Farsunds Avis anfører i sitt siste tilsvar at Odd Djøseland aldri har vært uvitende om hvem som skjuler seg bak initialene A.K. Sigersvold.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et anonymt leserinnlegg i Farsunds Avis, der Fremskrittspartiets ordfører-kandidat i Farsund kritiseres etter kommune- og fylkestingvalget. I leserinnlegget omtales også kommunestyrets anmeldelse av politikeren i forbindelse med utbetalinger av godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste. Klageren, den omtalte Frp-politikeren, hevder innlegget inneholder flere faktafeil, og at leserbrevet oppfattes som et utilbørlig angrep på hans hederlighet, lovlydighet, mentale tilstand og personlige status. Klageren mener saken blir enda mer alvorlig når Farsunds Avis tillater innlegget å komme på trykk anonymt.
Farsunds Avis anfører at avisen over lengre tid har omtalt saken som endte med kommunestyrets anmeldelse av klageren, og mener det må aksepteres, i et leserinnlegg, at innskriveren har oppfattet anmeldelsen av politikeren til å gjelde arbeid klageren ikke har utført, men fått godtgjørelse for. Farsunds Avis mener også at de øvrige karakteristikker og påstander i leserbrevet må kunne stå som skribentens subjektive oppfatning av klagerens oppførsel og reaksjoner etter at det ble stilt spørsmål omkring hans godtgjørelse. Avisen legger til at klageren har fått komme til orde med tilsvar.

Pressens Faglige Utvalg har tidligere påpekt at leserbrev som inneholder sterke personangrep, bør undertegnes med fullt navn. Dette for at den som utsettes for påstander og beskyldninger skal vite hvem han eller hun skal forholde seg til når det eventuelt tas til motmæle.
I det påklagede tilfellet mener utvalget at innlegget med fordel kunne vært undertegnet med skribentens fulle navn. På den annen side kan ikke utvalget se at innlegget er av en slik art at det bryter med presseetiske normer. Utvalget har tidligere uttalt at det må være stor takhøyde for politiske ytringer, og bemerker at man ikke kan stille de samme krav til presisjon i leserbrev som til redaksjonelt stoff, uten å redusere publikums muligheter til å delta i den offentlige debatt.
Etter utvalgets mening må klageren, som varaordfører og Fremskrittspartiets ordfører-kandidat, finne seg i mer nærgående oppmerksomhet fra publikum enn personer som ikke har valgt å leve i offentlighetens søkelys. Utvalget legger også til grunn at klageren selv hadde satt seg i en situasjon der han måtte vente ulike former for reaksjoner, blant annet gjennom påstandene om mulig økonomsk mislighold i Farsund kommune, etter at han ble anmeldt av kommunestyret for slike forhold. Utvalget konstaterer også at klageren har fått adgang til tilsvar.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at Farsunds Avis ikke har brutt god presseskikk.
Oslo, 27. april 2000
Sven Egil Omdal
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen