Adv. Egil Jordan, advokatene Sæverud & Co (p.v.a. klient) mot Bergens Tidende

PFU-sak 170/00


SAMMENDRAG: Bergens Tidende brakte lørdag 26. august 2000 en forsidehenvisning med tittelen «Take-Off-(…) flyg igjen». I henvisningsteksten står det blant annet:
«To månader etter at reisebyrågründar (NN)(30) krasjlanda med Take Off Travel, er han igjen på farten. Samtidig som 200 kreditorar krev (NN) for reiser dei har betalt, men aldri fått, er han sjølv i full gang med å planlegge ein ny feriesesong. Det skjer gjennom eit nytt selskap (NN) stifta, Global Tours. I går slo (NN) seg sjølv personleg konkurs i Bergen skifterett».
Inne i avisen er tittelen «(NN) på vengene igjen». I ingressen står det:
«Mannen som selde verdilause flybillettar til Spania flyg igjen ? trass milliongjeld og personleg konkurs».
I teksten går det fram at (NN) er «på full fart inn att i reisebyråbransjen». «To månader etter krasjlandinga er (NN) i full gang med nye planar: 17. juli registrerte han eit nytt foretak i Brønnøysundregistra: Global Tours. Selskapet satsar på ? tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet?, og er organisert på samme måte som Take Off Travel ? som eit enkeltmannsselskap med (NN)som innehavar og dagleg leiar».
Det framgår videre at (NN), i et brev til Forbrukerrådet, «holder på å forberede sesongen til 2001, et arbeid som er tidkrevende». (NN) skal også ha søkt Den Norske Reisebransjeforeningen (DNR) om medlemskap.
Ifølge Bergens Tidende har (NN) slått seg selv konkurs. «Den personlege gjelda er oppe i over 3.3 millionar kroner, ifølgje bustyrar Kaj Wigum».
Under en tilleggssak med tittelen «Varslar rettssak mot banken», går det fram at (NN)mener at Bergensbanken «halverte kassakreditten slik at han ikkje fekk betalt flyselskapa. Han har allereie varsla banken om at dei kan vente seg eit oppgjer i retten». I et brev fra (NN) får også Forbrukarrådet kritikk for å ha gått ut og advart forbrukerne mot selskaper som ikke er medlemmer i reisegarantifondet, samt oppfordret forbrukerne til å slå seg sammen «for om mogeleg å fremje rettslege krav mot (NN)».
«Bergens Tidende snakka med (NN) i går. Då nekta han å svare på spørsmål.
? Eg er heilt uinteressert i å snakka med dykk, sa (NN) på veg inn til advokaten sin, Egil Jordan. ? Kvifor det? ? Fordi de berre skriv det de vil uansett».

KLAGEN:
Klageren , advokat Egil Jordan på vegen av den omtalte (NN), viser til at hans klient i en årrekke har drevet reiseselskapet Take Off Travel, som er organisert som et enkeltmannsforetak. «I juli 2000 registrerte han et nytt enkeltmannsforetak, Global Tours i foretaksregisteret i Brønnøysund». Videre anføres det at (NN) ble slått konkurs 24. august.
Klageren viser blant annet til at Bergen Tidendes titler, «Take Off-(…) flyg igjen» og «(NN) på vengene att», ikke er i tråd med de faktiske forhold. Klageren påpeker at konkursen omfatter både Take Off Travel og Global Tours. «Det er således positivt feil når Bergens Tidende anfører at ? Take Off-(…) flyg igjen? og ?(NN) på vengene att?, og knytter dette til selskapet Global Tours. Det fremgår av den påklagede artikkel at avisen var kjent med at det var åpnet konkurs i (NN)s bo da artikkelen ble skrevet».

TILSVARSRUNDEN:
Bergens Tidende skriver at de er «enige i at artikkelen er ukorrekt hva angår skjebnen til Global Tours, men mener for det første at vi var i god tro da dette ble skrevet, og at klageren ikke før nå har gjort noe for å imøtekomme denne opplysningen, og for det andre at hovedbudskapet i artikkelen, på tross av denne feilen, gir et riktig bilde av (NN)s planer om ny forretningsdrift».
Bergens Tidende viser til at journalisten tok kontakt med bobestyrer, og at han der fikk opplyst at en personlig konkurs «ikke betydde at (NN) hadde yrkesforbud. Hans umiddelbare oppfatning var at det ville være mulig for (NN) å drive videre med et nytt foretak. Journalisten kontaktet også advokat Jordan før artikkelen ble skrevet. Jordan ga uttrykk for at han ikke hadde særlig kjennskap til de nye planene til (NN). Verken Wigum eller Jordan nevnte at Global Tours skulle være omfattet av konkursen. Vi spurte også (NN) selv om Global Tours, men han ønsket ikke å svare på spørsmål om dette».
Bergens Tidende viser også til at avisen var i kontakt med (NN) og Jordan to dager etter oppslaget. «Heller ikke denne gangen kom det noe signal om at selskapet var slått konkurs». «Det var først i forbindelse med klagen til PFU at vi ble gjort oppmerksom på at Global Tours gikk konkurs samtidig med Take Off Travel. Den 8. november, kort tid etter at vi ble kjent med dette, trykket vi en ny artikkel som klargjør fakta i saken».

Klageren bemerker at «(NN) mener at journalisten var kjent med konkurskunngjøringen, der det fremgår at også Golbal Tours var slått konkurs, da han skrev artikkelen». Vedlagt følger (NN)kommentarer til Bergens Tidendes tilsvar. (NN) anfører at BT har vært på bobestyrer sitt kontor og mottatt oppbudsbegjæring hvor det uttrykkelig gikk frem at BÅDE Take Off Travel og Global Tours var med i samme konkurs». (I brev datert 4. desember presiserer advokat Jordan at bobestyrer ikke har hatt besøk av journalist Røssum på sitt kontor. Sekr. anm.).
«Envidere vet BT utmerket godt at dersom man blir slått personlig konkurs, omfatter dette ALL eiendom på konkurs tidspunktet».

Bergens Tidende viser til at «journalisten var kjent med konkursbegjæringen, der Global Tours ikke var nevnt, men ikke med konkurskunngjøringen, der også Global Tours var tatt med. Det ble, som tidligere nevnt, heller ikke gjort oppmerksom på at også dette selskapet var med i konkursen av de som burde vite dette, og som vi var i kontakt med». BT minner om at avisen klargjorde forholdet «i en ny artikkel så snart vi ble gjort oppmerksom på at Global Tours også var slått konkurs».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Bergens Tidende der det framgår at en mann har startet et nytt reiseselskap, samtidig som hans tidligere byrå nylig er slått konkurs. Klageren, en advokat på vegne eieren av selskapene, viser til at avisens overskrifter ikke er i tråd med de faktiske forhold, og anfører at begge selskapene som omtales, omfattes av konkursen. Klageren hevder også at avisen var kjent med dette.
Bergens Tidende viser til at avisen var i god tro da dette ble skrevet, og anfører at klageren ikke har kontaktet redaksjonen for å få rettet feilen. Avisen viser også til at redaksjonen var i kontakt med klageren både før og etter artikkelen sto på trykk, uten at det feilaktige forholdet ble påpekt. Først da reportasjen ble klaget inn til PFU ble avisen gjort oppmerksom på feilen, og Bergens Tidende viser til at den da publiserte en ny artikkel for å klargjøre fakta i saken. Avisen mener imidlertid at den påklagede artikkelen i hovedsak gir et riktig bilde av klagerens planer om ny forretningsdrift.

Pressens Faglige Utvalg mener Bergens Tidende var i sin fulle rett til å sette søkelyset på forholdene rundt den aktuelle konkursen, men viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte».
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at klageren ble gitt mulighet til samtidig kommentar uten å benytte seg av muligheten, og at han heller ikke senere har gjort redaksjonen oppmerksom på det feilaktige forholdet. Utvalget noterer seg videre at klageren hadde stiftet et nytt reiseselskap med planer for 2001-sesongen, og at det av konkursbegjæringen Bergens Tidende hadde tilgang til, ikke framgikk at også dette selskapet var slått konkurs.
På bakgrunn av det forliggende anser utvalget at Bergens Tidende måtte være i god tro da avisen publiserte artikkelen. Utvalget legger også vekt på at redaksjonen, da den ble gjort oppmerksom på feilen, publiserte en ny artikkel der forholdet ble klargjort.
Bergens Tidende har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 19. desember 2000
Thor Woje,
John Olav Egeland, Catharina Jacobsen, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth