SOS Rasisme v. leder Trond Thorbjørnsen mot Romerikes Blad

PFU-sak 169/08


SAMMENDRAG:

Romerikes Blad (RB) har hver lørdag en humorside med tittelen «Vorspiel: hvori opptatt rått & brutalt». Lørdag 23. august 2008 sto blant annet følgende:

«Ukas gåte: Hvor på gamle Ahus bør det bli asylmottak? Svar: På psykiatrisk, der er dem jo vant til å håndtere gærninger.»

«Brev fra leseren: Hiv ham ut. Ser atte utlendinger med hiv automatisk blir hivi ut av landet. Kanskje en idé å lura på mullaen ei nigeriahore eller to. Hilsen Weekend-Willy, Vormsund.» (Weekend-Willy er et ukentlig innslag; sekr. anm.)

I en kommentarartikkel med tittelen «Den bulgarske kulestøterbaben» het det i første avsnitt:

«- Deilig å begynne å jobbe igjen gitt, sa Hovedfagsstudenten. Han var grå i ansiktet og hadde rødsprengte øyne. – Ironi, ikke sant!? Det er like jævlig hver gang. De første ukene etter at ferien er over, er ikke annet enn grusomme. Ikke fordi man misliker jobben, men fordi, ja du veit hva jeg mener. – Ja, om sommeren er vi alle somaliere; vi liker å hvile.»

KLAGEN:

Klager er organisasjonen SOS Rasisme, som viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, der det heter: «Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, nasjonalitet og livssyn.»

Klageren mener utsagnene, hver for seg og spesielt sett i sammenheng, er klare uttrykk for rasisme. Videre anføres det at selv om utsagnene er satt fram som humor, så er det ingen holdbar unnskyldning. «Tvert imot har ”folkelig” rasistisk humor, slik som ”negervitser”, bidratt til å styrke og legitimere et rasistisk syn på minoriteter.» Klageren mener også at ytringsfriheten ikke kan påberopes som en absolutt frihet, men at den må veies opp mot minoriteters vern mot rasistisk hets. Det anføres at plakatens punkt 4.3, FNs menneskerettighetskonvensjon og rasimeparagrafen i straffeloven (135a), underbygger dette synet.

I klagen vises det til et intervju avisen Utrop har hatt med RBs ansvarlige redaktør i anledning klagen. Klageren viser til at redaktøren der uttaler at han er klar over at avisen har publisert ytringer som «noen oppfatter som rasistiske». I klagebrevet heter det videre:

«Han er altså klar over at avisen trykker ytringer som oppfattes som rasistiske, selv om avisen ikke støtter ”disse”. Dette tegner et bilde av en avis som har et uavklart forhold til punkt 4.3 i plakaten og det grunnleggende prinsippet om at hensynet til de som rammes av hets må gå foran ”retten til å hetse”».

TILSVARSRUNDEN:

Romerikes Blad anfører i sitt tilsvar at definisjonsretten til hva som er rasistiske ytringer, sett mot rammene som er satt i lovverk og Vær Varsom-plakat, ikke ligger hos klageren. Videre anføres det at de påklagede ytringene er hentet fra avisens ukentlige humorside, og at de må leses i denne konteksten. «Gjennom 13 år har RBs humorside tillatt seg å fleipe om alt og alle, og at ingen er fritatt for fleip. ”Vår intensjon har vært å bringe til torgs samfunnsaktuell ironi. Vi vil ikke påstå at vi har lykkes like godt i alle de tre tilfellene (som er påklaget; sekr. anm.). Men det må innenfor ironiens vide rammer også være rom for å sette på trykk det noen vil oppfatte som upassende, ikke-morsomt og usmakelig. Ironi tolkes dessuten ulikt. Det er ikke gitt at alle kan eller vil lese dobbeltbunnen i budskapet, satirens dypeste mening.»

Avisen tror svært mange av leserne er kjent med RBs humanistiske og antirasistiske tradisjon, og anfører at medarbeiderne som lager humorsiden står langt fra rasistiske holdninger.

Til slutt i tilsvaret heter det: «De påklagede innslagene på humorsiden ”Vorspiel” kan selvsagt mislikes og oppfattes upassende. Men vi mener de befinner seg innenfor den vide rammen humorsider må ha og de totale publiseringsrammer Vær Varsom-plakaten trekker opp.»

SOS Rasisme skriver i sitt tilsvar: «Vi mener humoren i ”Vorspiel” ikke blir oppfattet som ”satire over fordommer i folkedypet”. Det er ingen rød linje i denne spalten som av den jevne leser kan tolkes som et forsvar for det flerkulturelle Norge. Sett i sammenheng med det grumset som presenteres i spalten ”Klar mening” (der RB tar inn SMS-meldinger som er sendt avisen; sekr. anm.), blir tvert imot helhetsinntrykket at i RB er det fritt fram for fordommer og hets mot minoriteter.»

Romerikes Blad anfører i sitt siste tilsvar at «det må være rom for vide diskusjoner, refleksjoner og ikke minst nyanser i denne debatten. Skal ethvert avvik fra den linjen SOS Rasisme mener er korrekt, stemples som rasisme slik begrepet reelt må oppfattes, får vi en lite tjenlig samfunnsdebatt».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, organisasjonen SOS Rasisme, mener Romerikes Blad brøt god presseskikk på sin humorside «Vorspiel: hvori opptatt rått & brutalt» fordi avisen presenterte flere vitser med rasistisk innhold.

Romerikes Blad mener det ikke er klageren som har definisjonsretten til hva som er rasistiske ytringer. Avisen anfører at de påklagede ytringene forekommer på avisens ukentlige humorside, og at de må leses i en slik kontekst. Avisen hevder å ha brakt samfunnsaktuell ironi, og at avisen ellers er kjent for sin humanistiske og antirastistiske tradisjon.

Pressens Faglige Utvalg viser på generelt grunnlag til at også humor og satire er omfattet av de presseetiske normene, men at det er lang tradisjon i norsk presse for stor takhøyde på dette området. Det innebærer at også ytringer som kan oppleves som ubehagelige, sårende og belastende normalt må kunne aksepteres. Det forutsettes imidlertid at det er lett å forstå av kontekst og presentasjonsmåte at det nettopp dreier seg om ironi og satire.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at ytringene framstår i en slik kontekst, på avisens ukentlige humorside. Det ligger ikke til utvalget å vurdere hvor vellykkede, eventuelt morsomme, ytringene er. Om dette er det utvilsomt flere meninger. Noen kan endog hevde at avisen har beveget seg inn på det usmakelige. Men utvalget mener likevel at de påklagede ytringene på Romerikes Blads humorside ikke rammes av punkter i Vær Varsom-plakaten, gitt de vide rammer som er gitt for ironi og satire.

Romerikes Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse