["71"] mot Aftenposten

PFU-sak 169/07


SAMMENDRAG:

Aftenposten brakte fredag 1. juni 2007 et leserinnlegg på sine ungdomsdebattsider Si ;D, med tittelen «Hva er et barn?». Innlegget, som var undertegnet «Gutt 18», var et svar på et tidligere innlegg, og et forsvar for abort.

Innlegget var illustrert med et mindre fargebilde av et smilende barn. Bildeteksten:

«Et barn er det ikke før i siste øyeblikk før det fødes, skriver innsenderen.»

Bildet var merket «ILL.FOTO: (navn på fotografen)».

KLAGEN:

Klageren opplyser i klagebrevet at hun er mor til barnet på bildet, og at fotografen er barnets far. Hun mener Aftenposten ikke i tilstrekkelig grad har informert henne om i hvilken sammenheng bildet skulle brukes. I klagen opplyser hun at hun fikk en sms fra fotografen/barnets far med spørsmål om tillatelse til å bruke bildet i forbindelse med en debatt, og om det var greit for henne. Videre i klagen:

«Jeg svarte det var greit i god tro. Jeg visste jo at han hadde venner i Aftenposten. Spørsmålet er: Er dette en god måte å skaffe tillatelse på? Jeg fikk ikke vite hva bildet skulle brukes til utover at det var en debatt. Når det handler om et så sårt tema som abort (og spesielt da et innlegg FOR abort), er det ikke da dårlig presseskikk å ikke informere foreldrene om hva bildet skal brukes til?»

Klageren reagerer videre på at fotografens navn er oppgitt. «Ettersom fotografen også er faren til barnet er det ingen tvil om hvem det er bilde av.» Hun mener også at publiseringen av bildet kan skade barnet på sikt, ved at barnet kan vokse opp og komme til å tvile på om pappa ville at han skulle fødes, siden han illustrerte en slik tekst i avisen. Videre anføres det også at barnefaren er en nær venn av den som er ansvarlig for si; D i avisen og at vedkommende er kjent med et problematisk foreldreforhold.

Klageren opplyser at hun først henvendte seg til Aftenposten med klagen, men at svaret hun fikk, ikke var tilfredsstillende. I brevet beklager avisen at bruken av bildet har vært en følelsesmessig belastning for klageren, og avisen understreker at man ikke har hatt noe ønske om å påføre noen skade. «Hadde vi visst at De så negativt på dette, ville vi selvfølgelig ikke brukt bildet», heter det i brevet fra avisen.

TILSVARSRUNDEN:

Aftenposten kan ikke se å ha brutt presseetiske regler. Det vises til at faren/fotografen innhentet tillatelse fra moren, og at hun selv har bekreftet dette. Videre anfører avisen at det var kjent for faren/fotografen at bildet skulle brukes i forbindelse med debatten om bioteknologiloven og at moren ikke hadde tatt noen forbehold når det gjaldt temaer bildet kunne knyttes til.

Avisen opplyser at det er vanlig å kreditere fotograf, og mener dessuten at det ikke er åpenbart at det er en familieforbindelse mellom fotografen og barnet på bildet. Det understrekes at bildet er presentert som et illustrasjonsfoto, ikke som er privat familiebilde.

Endelig mener avisen at innlegget ikke har en form eller et innhold som er til skade for det avbildede barnet, men beklager at Aftenposten er blitt trukket inn i personlige forhold. Avisen gjentar at om man hadde visst at bildebruken kunne bli konfliktstoff, ville man aldri publisert det.

Klageren reagerer i sitt tilsvar på at avisen trekker personlige forhold inn i klagesaken. Hun gjentar at klagen handler om at hun ikke har fått anledning til å gi sitt samtykke til at bildet av hennes barn skulle knyttes til et så kontroversielt tema som abort. Dessuten at barnet er identifiserbart fordi farens navn sto ved siden av bildet.

Aftenposten konstaterer at det er enighet om at det ble innhentet tillatelse også fra moren (klageren) til bruk av bildet i tilknytning til en debatt på si; D-sidene, og at spørsmålet som gjenstår er om man skulle gått en ekstra runde fordi temaet er kontroversielt. Det understrekes fra avisens side at klageren ikke har angitt hvilken eller hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten som skulle vært brutt, men antar at det primært eventuelt må være Vær Varsom-punkt 4.8, om konsekvense medieomtale kan få for barnet. Det gjentas ellers at avisen hadde grunn til å tro at begge foreldrene hadde gitt sin tillatelse til bildebruken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren mener Aftenposten brøt god presseskikk da avisen brakte et bilde av hennes sønn i tilknytning til en debatt om abort, uten hennes tillatelse. Bildet var tatt av barnets far. Han var kreditert for bildet, som var merket «Ill.foto: (farens navn)». Klageren mener dermed at barnet på denne måten ble identifisert og at publiseringen kan bli en belastning for barnet på et senere tidspunkt.

Aftenposten avviser klagen. Det anføres fra avisens side at begge foreldrene hadde gitt sin generelle tillatelse til bruk av bildet, i og med at faren hadde vært i kontakt med moren. Aftenposten viser derfor til at avisen hadde gjort det man normalt gjør i slike sammenhenger. Videre viser avisen til at bildet var merket «illustrasjonsfoto» og at det ikke var noen indikasjon om at det var et slektskapsforhold mellom fotografen og barnet.

Pressens Faglige Utvalg viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, om å klargjøre premissene i kontakt med kilder og kontakter, og punkt 4.8, om eksponering av barn.

I det foreliggende tilfellet registrerer utvalget at Aftenposten i ettertid tydelig har gitt uttrykk for at man trodde bildebruken var godkjent av begge foreldrene, og at man ikke ville brukt bildet hvis man hadde vært kjent med klagerens synspunkter. Sett på denne bakgrunn mener utvalget at avisen hadde gjort det man normalt kan forvente at en redaksjon bør gjøre i en slik situasjon.

Utvalget forstår at klageren reagerer på at bildet ble brukt i en kontroversiell sammenheng, men mener det er tydelig klargjort at det kun er brukt illustrativt, og at det derfor ikke hefter noe konkret med barnet i forhold til temaet i leserinnlegget. Utvalget ser ikke bort fra at noen i familiens krets kan koble fotografens navn og bildet, men mener disse uansett vil skjønne at det kun dreier seg om en illustrasjon.

Aftenposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 9. oktober 2007

Odd Isungset,
John Olav Egeland, Halldis Nergård,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Camilla Serck-Hanssen