Arbeidsplasstillitsvalgt Kai Olsen ved Sandfallet ungdomsskole mot Utdanning (fagblad)

PFU-sak 167/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel, på papir og nett, i fagbladet Utdanning, om en 15-åring som sitter alene i spesialtiltak. Gutten vil imidlertid tilbake til ordinærskolen på grunn av det sosiale, men ordinærskolen sier nei. Mor og sønn fortviler.

Klager er arbeidsplasstillitsvalgt. Han reagerer på kildebruk og kontroll av opplysninger, og mener spesialskolen skulle fått uttale seg i artikkelen. Det reageres også på identifiseringen av eleven. Klager mener Utdanning ikke har tenkt igjennom hvilke konsekvenser omtalen kan få. Etter klagers mening burde mor og sønn vært beskyttet mot seg selv. Klager opplyser imidlertid at taushetsplikten gjør det umulig å kommentere saken.

Utdanning avviser klagen. Det anføres at både mor og sønn har ytringsfrihet og rett til å uttale seg om det de opplever som urett begått mot dem. Utdanning mener identifiseringen var viktig for å bryte med tabulagte tema, og det anføres at mor og sønn ikke har noe å skamme seg over. Videre viser Utdanning til at det er ordinærskolen som har ansvaret for eleven og den part som har rett til å svare for seg. Bladet tilbakeviser at omtalen er feilaktig, og mener klager må presisere hva som er feil.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke at en av pressens viktigste oppgaver er å avdekke kritikkverdige forhold, ikke minst når det gjelder mulige forsømmelser fra det offentlige overfor enkeltpersoner jmf. Vær Varsom-plakatens punkt 1.5. Videre vil utvalget på generelt grunnlag minne om at selv om den ene parten viser til taushetsplikten, betyr ikke dette at mediene må avstå fra å omtale en sak, så lenge omtalen ellers er innenfor de rammer Vær Varsom-plakaten trekker opp.

Etter utvalgets mening var Utdanning i sin fulle rett til å viderebringe de involvertes synspunkter på elevsituasjonen overfor sin lesergruppe. Utvalget legger vekt på at både mor og sønn ønsket å stå frem, men minner likevel om mediets selvstendige ansvar for å vurdere identifisering av barn, selv om foresatte samtykker. Utvalget anerkjenner imidlertid Utdannings konklusjon om å identifisere i dette tilfellet.

Selv om utvalget mener det ikke hadde vært unaturlig at noen ved spesialtiltaket også uttalte seg om forholdene, er utvalget enig med Utdanning i at det er ordinærskolen som har ansvaret og er den angrepne part, og derfor den som har rett til samtidig imøtegåelse. Etter utvalgets mening, fremgår det tydelig av artikkelen at verken lærere eller opplegget på spesialtiltaket kritiseres, men kritikken går på det faktum at eleven er alene der. Etter det som har fremkommet i tilsvarsrunden, kan heller ikke utvalget se at omtalen skulle være feilaktig på en slik måte at det rammes av Vær Varsom-plakaten.

Utdanning har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24.september 2013

Hilde Haugsgjerd
Alf Bjarne Johnsen, Håkon Borud, Martin Riber Sparre
Hadi Strømmen Lile, Georg Apenes, Henrik Syse