Hans Arvid Øberg mot Brønnøysunds Avis

PFU-sak 164/99


SAMMENDRAG:
Brønnøysunds Avis brakte tirsdag 6. juli 1999 en reportasje med førstesidetittelen
» – Helsefarlige arbeidsforhold «, sammen med et bilde som viste ryggen til en anonym pasient. Følgende står å lese på forsiden:
» Kommunelege I på Vega får hard kritikk fra pasienter og kolleger.
? Arbeidsforholdene på legekontoret er svært vanskelige og helsefarlige, sier psykiater og lege Rune Linder, som nå går over fra stillingen som kommunelege II til privatpraktiserende. ? Jeg har lagt frem meget grove overtramp fra kommunelege I, men kommunens ledelse tok aldri beskyldningene alvorlig, sier tidligere pleiesjef Birgitta Nordgård. ? Jeg fikk ikke den nødvendige hjelpen da jeg var alvorlig syk, sier en av de to pasienter som uttaler seg i dagens avis. »
Den femspaltede reportasjen er trykt over to sider i avisen, og her utdypes den kraftige kritikken mot kommunelegen. Både kommunelege II, den tidligere pleiesjefen og en anonym kollega påstår at kommunelege I mobber sine medarbeidere, og at han er grunnen til at flere har forlatt sine stillinger i helsevesenet. Personalsjef Sundsvoll ønsker ikke å kommentere disse påstandene, og det kommer frem i reportasjen at disse beskyldningene er nye for ordfører Silseth.
I reportasjen reagerer hovedtillitsvalgt Nilsen på de midlertidige ansettelsesvilkårene til kommunelege II. Ordføreren betviler derimot at en slik ansettelseskontrakt bryter med arbeidsmiljøloven. Lokalpolitiker Floa krever at formannskapet blir orientert om begrunnelsen for et slikt ansettelsesforhold.
Brønnøysunds Avis har også intervjuet to anonyme pasienter som har dårlig erfaring med kommunelege I. De viser til konkrete episoder der de hevder seg motarbeidet av legen.
Det fremgår av reportasjen at den tidligere pleiesjefen har anmeldt kommunelege I både til politiet og fylkeslegen, og at en av de anonyme pasientene har lagt inn sin vitneforklaring i anmeldelsen. Lensmann Fredriksen bekrefter at saken er under etterforskning, og at den har høy prioritet.
Avisen omtaler til slutt kommunelege II sin avgjørelse om å starte privatpraktiserende legevirksomhet. Det fremgår at dette er en konsekvens av de dårlige arbeidsforholdene på Vega legekontor.
Vedrørende eventuelle kommentarer på reportasjen fra kommunelege I, skriver avisen:
» Brønnøysunds Avis har gjennom flere dager prøvd å få kontakt med kommunelege I, uten at det har lyktes.»
Brønnøysunds Avis følger opp saken torsdag 8. juli med en reportasje der familien Karlsen tar til motmæle mot kritikken av kommunelege I. De mistet eldstesønnen sin i vinter, og beskriver i denne sammenheng legen som omsorgsfull, profesjonell og deltagende i forbindelse med sønnens sykeleie og død, og i sorgen etterpå. Samtidig forteller familien at kommunelege II derimot gjorde situasjonen verre for dem. De viser til at sistnevnte feildiagnostiserte sønnen, og at han uoppfordret hadde velsignet gutten på venteværelset to uker før dødsfallet. Håndspåleggelsen har familien klaget inn for fylkesmannen.
Fredag 23. juli publiserer Brønnøysunds Avis et uredigert leserinnlegg skrevet av kommunelege I, der han kommenterer den reportasjen fra 6. juli . I innlegget presiserer han at avisen ikke gav ham muligheten til å uttale seg i forkant av reportasjen.
Onsdag 28. juli kommenterer kommunelege II i en reportasje familien Karlsens kritikk av hans legevirksomhet. Følgende står blant annet å lese:
» – Ellers så har jeg ytterligere informasjon som taler for hvordan familien i denne saken på en usmakelig måte blir utnyttet ? og i en pasientsammenheng, helt ulovlig måte. Dette er også politiet informert om. »
Dagen etter beklager Brønnøysunds Avis dette siterte avsnittet, og presiserer at den ikke hadde grunnlag for å hevde » at familien er blitt utnyttet av noen «.
KLAGEN:
Klageren , kommunelege I Hans Arvid Øberg, hevder at Brønnøysunds Avis har brutt en rekke elementære presseetiske grunnprinsipper i denne saken:
«[?] ? då, kanskje særlig med hensyn til kildekritikk, men også ved å la anonyme beskyldninger bli øst utover en navngitt person som ikke engang har fått anledning til å ta det minste til motmæle. At avisen lar en lege få formidle åpenbart taushetsbelagte opplysninger, kan jeg heller ikke se at en ansvarlig journalist / redaktør kan tillate seg.»
Vedrørende den konkrete kildesituasjonen, mener klageren at han » har sikre opplysninger om at [hans] kollega, tidligere overlege i psykiatri Rune Linder, har innkalt til og ledet møter med hensikt å tilby begge lokalavisene stoff egnet til å sverte [ham]. På disse møter var også pasienter innkalt. Det skjedde etter at dr. Lindar av flere årsaker ikke fikk forlenget et 6 måneders engasjement som kommunelege II, og heller ikke fikk stillingen fast etter at den var utlyst.» Han mener han også har » opplysninger som kan tyde på at førstesidebildet av anonym pasient er tatt av dr. Linder selv. »
TILSVARSRUNDEN:
Brønnøysunds Avis viser til at reportasjen » hadde sin bakgrunn i flere henvendelser til avisen om påståtte klanderverdige forhold innen både personalpolitikk og helsetjenestene i kommunen.» Den opplyser » at Linder i utgangspunktet ikke ville ha noe presseoppslag «, og at det var avisen » som tok initiativet «. Brønnøysunds Avis viser også til at det var avisens egen fotograf som tok » det aktuelle bildet.» Den hevder likeledes at en så tilspisset konflikt mellom to leger i et så lite lokalsamfunn, er noe lokalbefolkningen absolutt har rett til å få vite om. Avisen fremhever at reportasjen to dager senere, der familien Karlsen tar til motmæle mot kritikken av legen, og klagerens uredigerte leserinnlegg 17 dager senere, er med på » å bringe balanse i saken. » Likeledes viser den til at avisen forsøkte opptil seks ganger å komme i kontakt med kommunelege I:
» I ettertid fikk vi også bekreftet muntlig at Øberg hadde fått beskjed om at vi var på jakt etter ham, og at det var viktig. Øberg unnlot glatt å ta kontakt med oss, og reiste heller på ferie. Vi valgte likevel å kjøre artikkelen.[?] At Øberg ikke ønsker å kommentere saken, kan ikke føre til at avisen skal legge bort saken. »

Klageren mener det er avisers plikt å sørge for » en saklig etterrettelig og balansert fremstilling i enhver reportasje. » Han fastholder likeledes klagen om at han ikke fikk anledning til å uttale seg på forhånd.

Brønnøysunds Avis innrømmer at avisens kildekritikk » burde vært et hakk bedre «, og at dette » hadde styrket saken «, men for øvrig fastholder den sine kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Brønnøysunds Avis, der en kommunelege på Vega får kraftig kritikk fra pasienter og tidligere/nåværende kolleger. Klageren, den omtalte legen, reagerer på avisens manglende kildekritikk, at han ikke fikk anledning til å ta til motmæle og at avisen har formidlet taushetsbelagte opplysninger.
Brønnøysunds Avis anfører at reportasjen hadde sin bakgrunn i flere henvendelser til avisen, men innrømmer at kildekritikken burde vært bedre. Avisen viser til at den en rekke ganger forsøkte å komme i kontakt med klageren, og at den senere reportasjen om den intervjuede familien, og klagerens eget leserinnlegg, har vært med på å balansere saken.

Pressens Faglige Utvalg mener Brønnøysunds Avis var i sin fulle rett til å sette søkelys på denne konflikten, uavhengig av klagerens taushetsplikt. Utvalget er i prinsippet enig med klageren i at denne plikten gjør det vanskelig å forsvare seg mot angrepet. Taushetsplikten går derimot ikke så langt at han ikke kan imøtegå kritikk, uten å utlevere taushetsbelagte opplysninger.
Utvalget vil på generelt grunnlag vise til Vær Varsom?plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk.» Utvalget mener dette prinsippet får særlig betydning sett på bakgrunn av den konflikten som har vært mellom de to legene, men konstaterer at påstand står mot påstand når det gjelder avisens kildebruk.
Utvalget vil for øvrig vise til Vær Varsom-plakaten punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.» Utvalget vil i denne sammenheng presisere at en slik samtidig imøtegåelse er ekstra viktig når angrepet er så kraftig som i dette tilfellet. Dette innebærer at hvis den angrepne part ikke er tilgjengelig for kommentar på det aktuelle tidspunktet, bør redaksjonen normalt vente med reportasjen til parten er å få i tale.
Utvalget konstaterer at en familie i en reportasje to dager senere tar til motmæle mot kritikken av kommunelegen, og at han selv har fått kommentere angrepet i et uredigert leserinnlegg 17 dager senere. Dette bringer et mer balansert bilde av saken, men retter ikke opp mangelen på samtidig imøtegåelse.
På dette punkt har Brønnøysunds Avis brutt god presseskikk.
Oslo, 16. desember 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Helen Bjørnøy, Grete Faremo