Advokat John Chr. Elden pva. Olav Terje Bogen mot Finansavisen

PFU-sak 163/12


SAMMENDRAG:

Finansavisen hadde tirsdag 29. mai 2012 førstesideoppslag med tittelen «Savnet: 330 mill.» og henvisningsteksten:

«SHOWDOWN: Røkke, Hagen, Thon og Bøhler er på vitnelisten når Bogen-saken begynner i Agder lagmannsrett i dag.»

Oppslaget var illustrert med et bilde av Olav Terje Bogen der fire mindre portrettbilder av de nevnte vitnene var innfelt.

Artikkelen inne i avisen gikk over to helsider og hadde tittelen «Finanskjendiser i vitneboksen». Omtalen var i toppen av første helside merket «SPONSOR SERVICE-SKANDALEN» og «ØKOKRIM JAKTER FORTSATT VERDIER». Hovedbildet i artikkelen var av Olav Terje Bogen (med advokat Harald Stabell i bakgrunnen) utenfor Oslo Tinghus. Under bildet sto det i to «undertitler»: «Kreditorene tapte 330 mill.» og «Bor fortsatt i Holmenkollen». I selve bildeteksten het det:

«NY RUNDE: – Jeg har aldri ført et eneste bilag, skrev Terje Bogen i sin selvbiografi i 2009. I dag møter han Økokrim på nytt i Agder lagmannsrett.»

For øvrig var artikkelen illustrert med mindre portrettbilder av åtte personer som skal vitne i saken, deriblant Kjell Inge Røkke, Stein Erik Hagen og Erik Bøhler. Saken ble også kort omtalt i seks punkter i en faktaramme merket «Sponsor Service-skandalen».

I selve brødteksten het det blant annet:

«Erstatningskravene mot Bogen ble i stor grad avgjort utenfor straffesaken, men Økokrim jakter fortsatt på verdier etter Sponsor Service-kollapsen.
– Spørsmålet om inndragning av urettmessig utbytte vil fortsatt være et tema for saken, sier [førstestatsadvokat i Økokrim, Bård] Thorsen.»

Under mellomtittelen «– Preget av luftslott», fremgikk det:

«Under rettssaken mot tidligere toppsjef Terje Bogen og tidligere økonomidirektør Mark Sjuve i Sponsor Service i 2006, hevdet aktor at de to utsatte kreditorene og investorene for et tap på 330 millioner kroner før konkursen i 2003.
Kontrakter ble inntektsført i Sponsor Service-regnskapene før de var signert, og en rekke av avtalene ”viste seg da også å ha preg av luftslott og kom således aldri til realisering,” heter det i en dom fra Borgarting lagmannsrett mot en av Ernst & Young-revisorene.
– Bevistilbudet fra Økokrim er i all hovedsak det samme som for tingretten i 2006, sier Thorsen.»

I brødteksten refereres det også til dommen i Oslo tingrett (under mellomtittelen «Betalte ikke boet»):

«I Oslo tingrett for seks år siden ble Bogen dømt til å betale 619.000 kroner i inndragning.»

Det het også:

«Fra 1991 til og med 2001 tjente Bogen vel 38 millioner i lønnsrelaterte ytelser, utbytte og på aksjesalg i Sponsor Service, ifølge en gjennomgang Aftenposten gjorde da selskapet veltet i 2003.»

I siste del av brødteksten ble det for øvrig opplyst om sluttinnberetningen til Sponsor Service:

«Sluttinnberetningen (…) viser krav på til sammen 368 millioner, mens det kun ble 38,8 millioner å dele ut til Bogens kreditorer.»

KLAGEN:

Klager er Olav Terje Bogen via advokat, som reagerer spesielt på Finansavisens førstesideoppslag samt «stikktittelen» i toppen av selve artikkelen. Klager skriver: «Finansavisens forside skriker mot leseren og den tilfeldige forbipasserende sammen med et stort bilde av Olav Terje Bogen (…) For den jevne leser må dette oppfattes som at 330 millioner er på avveie og at Bogen er ansvarlig for at disse er på avveie. Videre at Økokrim angivelig jakter på disse verdiene. I artikkelteksten er det ikke dekning for overskriften. Det er ingen antydning om at 330 millioner kroner er på avveie eller er savnet.» Slik klager ser det, har Finansavisen brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.4.

Klager forklarer om bakgrunnen for saken: «Olav Terje Bogen ble i 2006 dels domfelt og dels frifunnet i Oslo tingrett etter anklager om bedragerier på vegne av Sponsorservice AS. Dommen ble anket, og ankeforhandlingene ble påbegynt i Agder lagmannsrett 29. mai 2012. Det er ikke i tingrettens dom eller i påtalemyndighetenes tiltalebeslutning noen påstand om at Bogen skal ha beriket seg som følge av de angivelige bedrageriene som gikk på å tilføre midler til Sponsorservice AS’ daglige drift. Det er heller ingen påstand om at noen av de tilførte midler er borte i den fortstand at det ikke gjøres rede for bruken via regnskapene.»

Når det gjelder de omtalte 330 millionene, opplyser klager at da Sponsorservice begjærte oppbud i 2003, hadde selskapet en kassekreditt/lånekreditt i Nordea Bank på 330 millioner kroner. Klager anfører: «Etter at bobehandlingen ble avsluttet, har Nordea måttet bokføre ca 100 millioner i tap. Det samme har revisjonsselskapet Ernst & Young. Bakgrunnen for at tapet ble delt mellom de to, var at banken og revisor ble ansett å måtte ta delt ansvar for at regnskapene var misvisende og at så store lån/kreditter ble ytt selskapet.»

Videre anfører klager også: «Bogen mottok imidlertid et aksjeutbytte fra selskapet på 619 000 kroner – etter å ha skutt inn 10 millioner i aksjeemisjonen 2002.» Ifølge klager er derfor førstestatsadvokat Bård Thorsen korrekt sitert når han uttaler at «spørsmålet om inndragning av urettmessig utbytte vil fortsatt være tema for retten». Klager skriver: «Dette peker tilbake på utbyttet på kr. 619 000 som partene er enige om.» Videre kommenterer klager imidlertid at uttalelsen er satt «inn i en kontekst der det kommer etter påstanden om at ”Økokrim jakter fortsatt på verdier etter Sponsor [S]ervice[-]kollapsen”». Klager bemerker: «Det kan diskuteres om teksten i seg selv er helt heldig her. Uansett er det ingen sammenheng mellom teksten, sakens faktum og overskriften[.]»

TILSVARSRUNDEN:

Finansavisen avviser klagen og mener det er «solid dekning for tittelen». Avisen anfører: «Det vises i artikkelen til bostyrer Jon Skjørshammers sluttinnberetning. I denne går det klart frem at konkursboet til Sponsor Service mottok samlede krav på 368 millioner kroner, hvorav kun 38.8 millioner ble utbetalt til kreditorene. Det manglet følgelig 330 millioner, se vedlagte boinnberetning, vedlegg 1. Finansavisen har ikke skrevet at Bogen stakk av med pengene.»

Finansavisen opplyser også at de 330 millionene var et tema under rettssaken, og avisen siterer hva som blir skrevet om millionene i den påklagede artikkelen. Avisen viser i denne sammenheng også til en artikkel i Aftenposten 3. mai 2006, der følgende ble gjengitt: «Tiltalte Bogen har spilt en helt sentral rolle i virksomheten som førte til at det ble tegnet et uriktig bilde av situasjonen i selskapet. Banker og investorer ble dermed forledet til disposisjoner som har gitt et tap på 330 millioner kroner, hevdet aktor.» Slik Finansavisen ser det, er det dermed «solid dekning for forsideoverskriften ”Savnet: 330 mill.” med bilde av tidligere konsernsjef Bogen».

Finansavisen kommenterer også den ene «hjelpetittelen»: «At Økokrim fortsatt jakter på verdier viser til sitatet fra førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim, som i artikkelen fastslår at ”[s]pørsmålet om inndragning av urettmessig utbytte vil fortsatt være tema for saken”.»

Finansavisen konkluderer: «Følgelig har Finansavisen god dekning i stoffet både for at 330 millioner er savnet og at Økokrim fortsatt jakter verdier. Terje Bogen er også et naturlig og riktig bildevalg.»

Klageren avviser at boinnberetningen underbygger Finansavisens syn: «At en boinnberetning bemerker at et selskap har foretatt så store nedskrivninger av sine immaterielle verdier at det har fått en negativ balanse, innebærer ikke at en eneste krone er på avveie. Hver eneste krone i Sponsorservice AS sine regnskaper er redegjort for og dokumenter forbruk for ved enkeltbilag. Det ”manglet” følgelig ikke en eneste krone, og ikke en eneste krone var på avveie.»

Klager opplyser også at Bogen er tiltalt for regnskapsfeil som samlet utgjør ca 77 millioner, og at aktor anfører at disse feilene har medført at banker og investorer har lånt ut/investert ca 260 millioner kroner. Klager påpeker: «Ingen av disse pengene er imidlertid savnet eller gjenstand for noen leteaksjoner. At noen har lidt et tap medfører ikke at pengene er savnet. Økokrim jakter heller ikke på verdier.»

Finansavisen avviser at redaksjonen har knyttet nedskrivninger av immaterielle verdier til de manglende 330 millionene, slik klager anfører i tilsvaret. Avisen skriver: «Det eneste vi har gjort er å gjengi et par tall fra boinnberetningen etter konkursen i Sponsor Service. (…) De 330 millionene handler følgelig om differansen mellom innmeldte krav i boet og de reelle verdiene som skal gå til å dekke disse kravene. Finansavisen har følgelig kun omtalt reelle penger og ikke regnskapsmessige nedskrivninger av immaterielle verdier.»

Avisen bemerker også: «Finansavisen har verken skrevet eller ment at det har manglet bilag eller annen dokumentasjon i regnskapene til Sponsor Service, selv om forretningsdriften påførte investorer, banker og kreditorer store tap. Det er pengene som mangler. Kreditorene manglet pengene da, og de mangler dem fortsatt. Følgelig er det åpenbart at vi har god dekning for å skrive at de 330 millionene er savnet.» Finansavisen fastholder også at den har god dekning for å skrive at Økokrim jakter verdier, og viser til hva førstestatsadvokaten uttaler i artikkelen.

Klager kom etter avsluttet tilsvarsrunde med ytterligere kommentarer, der det anføres at Finansavisen ser ut til å gjøre seg «dummere enn man er». Klager legger også til grunn at «PFU innehar den elementære økonomiske forståelse som brevet [Finansavisens siste tilsvar, sekr. anm.]gir uttykk for å mangle, og deretter sammenholder dette med presentasjonsform og innhold.»

Klager skriver videre: «Det savnes ikke utbetalinger på én krone. Selskapet har mottatt banklån, kapitalinnskudd m.v., som er anvendt til oppkjøp av andre selskaper og investeringer. Hver krone er redegjort for. Da selskapet begjærte oppbud, innebar dette samtidig at verdien av selskapets aktiva ble kraftig nedskrevet og dels solgt av konkursboet til slaktepris. Derigjennom oppsto negativ balanse og underskudd. Ikke fordi én krone ”savnes” eller ”mangler”.»

Når det gjelder påstanden om at Økokrim jakter verdier, påpeker klager: «Økokrim ønsker å stadfeste den inndragning som Oslo tingrett besluttet av utbetalt aksjeutbytte. Pengene er identifisert krone for krone og partene er enige om beløpet. Det pågår ingen etterforskning etter noen skjulte eller ukjente verdier. Også her kan oppslagets utforming med hell sammenholdes med Finansavisens siste brev.»

Finansavisen fastholder at man ut fra bostyrerapporten kan slutte at kreditorene savner 330 millioner, og at dette er et faktum, som avisen har satt på trykk. Slik Finansavisen vurderer foreliggende klage, misliker klager imidlertid dette faktum, «og forsøker å tildekke dette ved å hevde at dette de kaller ”negativ balanse og underskudd” oppsto ved at eiendelene i konkursboet ble solgt til såkalt slaktepris».

Avisen anfører: «Når det etter realisasjon av konkursboets eiendeler ikke er tilstrekkelig penger til å dekke kreditorenes krav, vil ikke kreditorene få tilbake alle sine penger. Det er disse pengene som var savnet, og det er de fortsatt. Når man er så frekk at man tross minimal egen økonomiforståelse, forsøker å belære andre, bør man i det minste være i stand til å lese en avisartikkel, og å lese våre tilsvar i forbindelse med denne PFU-saken. Vi har aldri påstått at det mangler noe som helst dokumentasjon for pengebruk i Sponsor Service (…) Likevel fortsetter Bogen/Elden å sutre over at hver krone som er brukt i Sponsor Service er redegjort for. Vi har heller aldri påstått noe annet, men sutringen bedrives antageligvis for å villede PFU ytterligere.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Finansavisens omtale av Sponsor Service-saken i forbindelse med at Olav Terje Bogen fikk den opp til ny behandling i Agder lagmannsrett. Bogen var avbildet på Finansavisens førsteside sammen med tittelen «Savnet: 330 mill.».

Klager er Olav Terje Bogen via advokat, som mener det verken er dekning for tittelen på Finansavisens førsteside, eller stikktittelen «Økokrim jakter fortsatt verdier» i selve artikkelen. Slik klager ser det, fremstår det som at 330 millioner kroner er på avveie og at Bogen er ansvarlig for dette. Klager opplyser at det i tiltalen (og i den tidligere dommen) ikke foreligger påstand om at Bogen skal ha beriket seg som følge av de angivelige bedrageriene, eller at tilførte midler er borte i den forstand at det ikke gjøres rede for bruken via regnskapene. Klager hevder også at det ikke pågår noen etterforskning etter skjulte eller ukjente verdier, og fremholder at når noen har lidt et tap, så medfører ikke det at pengene er savnet.

Finansavisen avviser klagen og mener den har solid dekning for titlene som er brukt. Avisen opplyser at de manglende 330 millionene handler om differansen mellom innmeldte krav i konkursboet etter Sponsor Service, og de reelle verdiene som ble utbetalt til kreditorene. Slik avisen ser det, er det åpenbart at 330 millioner er savnet når kreditorene fortsatt mangler disse pengene. Hva gjelder påstanden om at Økokrim fortsatt jakter verdier, anfører Finansavisen at det er dekning for dette i gjengivelsen av førstestatsadvokatens uttalelse om at spørsmålet om urettmessig utbytte fortsatt vil være et tema for saken.

Pressens Faglige Utvalg mener som klager at Finansavisens førsteside gjennom bilde og tekst kan gi et inntrykk av at Olav Terje Bogen er ansvarlig for at 330 millioner kroner er på avveie, og at han kan ha beriket seg. Slik utvalget ser det, skapes det også gjennom stikktittelen «Økokrim jakter fortsatt verdier» et inntrykk av at det pågår en etterforskning i forbindelse med ukjente, skjulte eller forsvunne verdier.

Samtidig, når det gjelder de omtalte 330 millionene, noterer utvalget seg at det i brødteksten, faktarammen og en undertittel fremgår at det handler om penger som kreditorene har tapt etter konkursen i Sponsor Service. Et spørsmål blir dermed hvorvidt et slikt reelt tap kan sidestilles med begrepet «savnet».

Etter utvalgets mening gir begrepet «savnet» en negativ assosiasjon, særlig når det settes inn i en slik kontekst som i det påklagede tilfellet. Begrepet kan imidlertid bety både at noe mangler og/eller er mistet, altså at noe er gått tapt. Isolert sett kan man dermed hevde at Finansavisen har dekning for tittelen.

Slik utvalget ser det, handler det her imidlertid ikke kun om hvorvidt Finansavisen har dekning for tittelen, men også om presentasjonsformen, ettersom utformingen av avissider også faller inn under presseetikkens område. Utvalget viser spesielt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

Den aktive leseren som blar opp til selve artikkelen vil forstå at de 330 millionene som omtales som savnet på førstesiden, viser til kreditorenes tap. Den som kun ser førstesiden, vil kunne få et noe mer uklart bilde av hva tapet av de 330 millioner kroner dreier seg om. Likevel mener utvalget at dette ikke utgjør et presseetisk brudd.
Hva gjelder stikktittelen, mener utvalget det er noe uklart hva Finansavisens formulering viser til. Utvalget ser imidlertid at det av brødteksten indirekte fremgår at påstanden om at Økokrim fortsatt jakter verdier, er knyttet til spørsmålet om inndragning av urettmessig utbytte. Selv om tittelen kunne vært mer presis, mener utvalget at den er innenfor det presseetisk akseptable.

Finansavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. september 2012

Hilde Haugsgjerd,
Håkon Borud, Øyvind Brigg, Line Noer Borrevik,
Georg Apenes, Hadi Khosravi Lile, Camilla Serck-Hanssen