Norsk Folkehjelp Eidskog v. leder Asle Lorch-Falch mot Glåmdalen

PFU-sak 162/09


SAMMENDRAG:

Glåmdalen brakte 30. juni 2009 et leserinnlegg med tittelen «Asle Lorch Falchs innsamling» og undertegnet «BLJ». Innlegget hadde denne ordlyden:

«GAVER: Mandag 22. juni kritiserte Asle Lorch-Falch kommunestyrerepresentantene i Eidskog i denne spalten. Han var misfornøyd med at disse ikke ga bort sin møtegodtgjørelse til Norsk Folkehjelp.

At Lorch-Falch brenner for denne organisasjonen, betyr da vel ikke at alle andre må gjøre det? Om godtgjørelsen absolutt skal gis bort, kan det vel hende at man ønsker å støtte Røde Kors eller andre i stedet? Dessuten husker i alle fall alle vi som har tilknytning til Eidskog hvordan det gikk sist Lorch-Falch var leder for et lag i bygda. Da han kom på kant med styret i laget endte det jo med oppslag i Glåmdalen om at han ble anmeldt for å ha tømt lagets konto da han forsvant derfra! Noen i kommunestyret har sikkert dette fortsatt i bakhodet – de er nok verken gjerrige eller dumme!»

6. juli publiserte Glåmdalen et innlegg fra Asle Lorch-Falch, hovedsakelig som tilsvar til et leserbrev kommunestyrerepresentant Per Olav Stenslet i Eidskog Høyre hadde hatt på trykk i samme avis 25. juni. I siste avsnitt av Lorch-Falchs innlegg het det imidlertid:

«Anonyme personangrep fra BLJ er som ventet og normalt når undertegnede sammen med Norsk Folkehjelp gjør noe som er bra for mange. BLJ viser bare feighet og misunnelse i sin uttrykksform, noe BLJ også tidligere har gjort. Lavmål kaller jeg denne form for angrep.»

KLAGEN:

Klager er Asle Lorch-Falch, som er leder av Norsk Folkehjelp Eidskog og samtidig uavhengig kommunestyrerepresentant i Eidskog. Det heter i klagebrevet, på bakgrunn av BLJs innlegg 30. juni:

«Glåmdalen nekter Norsk Folkehjelp å komme med et utfyllende svar/leserinnlegg etter ønske fra flere innbyggere og telefoner fra medlemmer av Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp mener det er en demokratisk rett [å få] svare på anonyme angrep i en mer utdypende form og som eget leserinnlegg når flere innbyggere og andre Norsk Folkehjelpmedlemmer ønsker et slikt leserinnleggsvar.»

«Glåmdalen nekter Norsk Folkehjelp dette med begrunnelsen at det er svart. Det stemmer at det er svart svært kort 6. juli, men dette leserinnlegget var svar til et annet leserinnlegg fra en høyrerepresentant. Det ble i slutten av dette leserinnlegget svart med 3 linjer på dette anonyme leserinnlegget som et kort bisvar uten noen form for utdyping.»

Som vedlegg følger kopi av klagerens refuserte innlegg og av påfølgende e-korrespondanse med Glåmdalens redaksjon.

I et ettersendt tillegg til klagen vises det til Vær Varsom-punktene 4.14 og 4.15, om hhv. retten til samtidig imøtegåelse og tilsvarsretten. Samtidig viser klageren til VV-punkt 4.3, idet han betrakter «det anonyme leserinnlegget fra BLJ» som «personlig[e] og private angrep». Klageren påpeker at han i innlegget blir «personlig beskyldt for underslag».

I tillegg vises det til VV-punkt 4.4, om dekning for titler, idet klageren viser til at BJLs innlegg feilaktig hadde overskriften «Asle Lorch-Falchs innsamling», «når det var Norsk Folkehjelp Eidskog som drev innsamlingen!»

TILSVARSRUNDEN:

Glåmdalen finner det nødvendig å redegjøre for klagerens politiske bakgrunn. Avisen opplyser at «Asle Lorch-Falch var Fremskrittspartiets høyt profilerte førstekandidat i Eidskog ved lokalvalget i 2007». «Han var hovedårsaken til at Frp gjorde et brakvalg og sterkt bidro til at Arbeiderpartiet for første gang på mange tiår måtte overlate ordførerposisjonen til et annet parti.»

«Kort etter valget oppsto sterke motsetninger innad i Eidskog Frp, spesielt mellom Lorch-Falch og Stein Robin Bergh. Det utviklet seg nærmest til en vendetta disse to imellom, og som i stor grad foregikk i vår avis og andre medier i form av gjensidige beskyldninger mot hverandre – både gjennom leserbrev de selv skrev og intervjuer. Så langt gikk det at de gjensidig politianmeldte hverandre. Lorch-Falch ble anmeldt for underslag fra Eidskog Frps kasse, en sak som raskt ble henlagt av politiet. Også anmeldelsen mot Bergh, for øvrig politimann, ble henlagt. Henleggelsene er også blitt behørig omtalt i vår avis.»
«For øvrig kan nevnes at Lorch-Falch kort etter valget i 2007 meldte seg ut av Frp og lenge møtte som uavhengig. Senere meldte han seg inn i Arbeiderpartiet, men møter som ”uavhengig/Ap” fordi han ikke får inngå i Eidskog Aps kommunestyregruppe. For noen måneder siden ble han leder av Norsk Folkehjelp i Eidskog.»

Når det gjelder de konkrete klagepunktene, heter det bl.a. i Glåmdalens tilsvar:

«Tittelen: Vi så ingen grunn til å endre innsenderens tittelforslag, både ut fra ytringsfrihetsprinsipper og det faktum at vi mener det er dekning for tittelen. Lorch-Falch tok nemlig initiativet til denne innsamlingsaksjonen lokalt i Eidskog, var primus motor hele veien, og frontet aksjonen i vår avis både på forhånd og i etterkant. Dessuten går det tydelig fram i leserinnlegget at dette var en innsamlingsaksjon for Norsk Folkehjelp.»

«Påståtte beskyldninger: Klager hevder at BLJ anklager ham anonymt for å ha tømt lagets (dvs Eidskog Frps) konto. Dette er ikke korrekt. I nevnte leserinnlegg står følgende: ”Da han kom på kant med styret i laget endte det med oppslag i Glåmdalen om at han ble anmeldt for å ha tømt lagets konto da han forsvant derfra!”»

«Dette er ikke annet enn en gjentakelse av tidligere kjente fakta. Både anmeldelsen og henleggelsen er blitt omtalt i vår avis, og begge gangene fikk Lorch-Falch komme behørig til orde. Vi ville aldri ha trykket en slik formulering i et anonymt leserinnlegg dersom dette ikke hadde vært kjente opplysninger fra tidligere medieomtale.»

Og når det gjelder klagerens refuserte innlegg:

«Lorch-Falchs første innlegg om innsamlingsaksjonen (22/6) avstedkom tilsvar fra både Per Olav Stenslet (25/6) og BLJ (30/6). Lorch-Falch kom så med et tilsvar til disse igjen (6/7), der det tydelig går fram at han berører og gir tilsvar til begge de to nevnte innlegg. Når han etter det igjen ber om å få trykket ytterligere et ”utfyllende og ordnet svar”, så vi ingen grunn til å imøtekomme dette ønsket.»

Klageren har liten forståelse for hvorfor Glåmdalen i sitt tilsvar vektlegger hans bakgrunn. «Den har etter min mening ingenting med saken å gjøre og oppfattes av meg og Norsk Folkehjelp som en type hersketeknikk for å ”vinne frem og påvirke”.»

Etter klagerens mening var det ikke rart folk trodde han hadde gjort underslag, sett på bakgrunn av avisens oppslag i januar 2008. «Tydeligvis er det greit for Glåmdalen å la innbyggerne fortsatt ha dette inntrykket, ved nettopp [å] la anonyme leserinnlegg stå ubesvart, selv om jeg ble frikjent etter bare tre dager.»

Her viser klageren for øvrig til den belastning de opprinnelige avisoppslagene angivelig har vært for familien. Klageren tilbakeviser Glåmdalens anførsel om at han fikk komme «behørig til orde» både i forbindelse med anmeldelse og henleggelse, siden han aldri fikk uttale seg i forbindelse med henleggelsen. «Dette er et viktig poeng ved at jeg ikke fikk komme til orde i ”Egen artikkel” i ettertid, selv om familien forsøkte å få til dette, men Glåmdalen ønsket ikke det.»

Glåmdalen påpeker i sitt siste tilsvar at «vår omtale av den nevnte politianmeldelsen 04.01.08 bygde på en pressemelding sendt ut av anmelder Eidskog Frp, og formidlet over politiets e-post-system av politimann og Frp-medlem Stein Robin Bergh». «Vi hadde samtidig et intervju med Lorch-Falch, som betegnet anmeldelsen som en ren hevnaksjon. 17.01.08 skrev vi så om politiets henleggelse av saken, der politijuristen betegnet dette som en farse som politiet ikke skal bruke ressurser på, og at han heller ikke så at det forelå noe straffbart forhold.»

Avisomtalene fra 2008 følger som vedlegg.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen har sin bakgrunn i et anonymt leserinnlegg i Glåmdalen. Her ble det vist til at den navngitte lederen av Norsk Folkehjelp Eidskog tidligere hadde lederverv i et annet lokallag, der han ble anmeldt for å ha «tømt lagets kasse». Mannen som omtales påklager at innlegget ble publisert med et slikt innhold, når redaksjonen vet at anmeldelsen ble henlagt allerede etter tre dager. Klageren reagerer i tillegg på at avisen ikke har villet ta inn et utfyllende tilsvar som mange skal ha oppfordret ham til å komme med.

Glåmdalen påpeker at klageren behørig fikk forklare seg da avisen første gang omtalte anmeldelsen, og understreker at man aldri ville ha brakt det anonyme innleggets formuleringer dersom opplysningene ikke var kjent fra før. Dessuten anfører Glåmdalen at klageren allerede har hatt et tilsvar på trykk, og at man derfor ikke fant grunn til å gi ham ytterligere spalteplass.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at avisens opprinnelige omtale av anmeldelsen og henleggelsen fant sted halvannet år før publiseringen av det påklagede anonyme leserinnlegget, som ikke nevner henleggelsen.

Slik utvalget ser det, burde redaksjonen vist forståelse for klagerens påfølgende ønske om å få publisert et mer utfyllende og forklarende tilsvar enn de få linjene han i første omgang fikk med i et motinnlegg som primært var tilsvar til en helt annen innsender. Etter utvalgets mening kan ikke avisens refusjon av det utfyllende tilsvaret forsvares med at klageren hadde fått uttale seg da anmeldelsen første gang ble omtalt, den lange tidsavstanden tatt i betraktning. Selv om klageren formelt sett hadde fått komme til orde med et tilsvar til det påklagede innlegget, anser utvalget likevel at avisen kunne ha strukket seg lenger for å imøtekomme hans behov for ytterligere redegjørelse.

Glåmdalen har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 29. september 2009

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Hege Holm, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Siri Bjerke