Arnstein Vada mot Avisa Nordland

PFU-sak 162/02


SAMMENDRAG:
Avisa Nordland brakte torsdag 10. oktober 2002 et anonymt leserinnlegg under tittelen «Bosettingen på Stia og samene i Sundsfjordfjellene».

Leserbrevet er en reaksjon på en tidligere reportasje i Avisa Nordland med tittelen «Tilbake til Stia». I den reportasjen framgår det at Fortidsminneforeningen har restaurert en samisk fjellgård, Stia, hvor Knut Sundsfjord vokste opp. Knut Sundsfjord, som er eier gården, er avbildet ikledd en samisk kofte.

I leserbrevet går skribenten detaljert gjennom hvem som har bodd på Stia fra 1764-65 til i dag, og det opplyses at det var Knut Sundsfjords far som overtok Stia i 1955. Skribenten hevder at «ut over 1900-tallet er Stia benyttet som utmarkslott og til vedhogst, men ikke til fast bolig. Det forteller folketellingen oss. Ingen av Knut Sundsfjords forfedre har bodd på Stia så han kan ikke ha vokst opp der». Videre står det blant annet følgende:

«Det sier seg selv at Knuts far, Magnus Sundsfjord, ikke var i slekt med samene. Så kan man jo spørre seg om det er så enkelt å bli same at det bare er å melde seg inn i samemanntallet og skaffe seg ei kofte?»

Innlegget er signert med «undrende».

Onsdag 16. oktober brakte Avisa Nordland, i sin innringerspalte, en kommentar fra Knut Sundsfjord under tittelen «Om samer i Sundsfjord». Der står det i sin helhet:

«-Ser at det stilles spørsmål ved min samiske bakgrunn i innlegget om bosettingen på Stia og samene i Sundsfjordfjellene. Innskriveren burde vite at man har to foreldre, og min mor som kom fra Breian var same og jeg har flere slektninger som er innmeldt i samemanntallet, sier Knut Sundsfjord. ?Jeg lurer på om folk som stiller anonyme spørsmål ved andres bakgrunn, selv er redd for å stå frem med sin samiske bakgrunn, sier Sundsfjord».
Fredag 18. oktober fulgte avisen opp med en beklagelse, under tittelen «Nordland beklager». Beklagelsen lyder i sin helhet som følger:

«Innlegget ?Bosettingen på Stia om samene i Sundsfjordfjellene? som ble trykket i Nordlands Trompet mandag 14. september ble det vist til enkelte private forhold. Avisa Nordland beklager at innlegget kom på trykk i den formen».

KLAGEN:
Klageren , Arnstein Vada med samtykke fra Knut Sundsfjord, reagerer på at innlegget er anonymt. Etter klagerens mening er leserinnlegget å betrakte som et personangrep mot Sundsfjord, og skulle derfor vært signert eller redigert.

Avisa Nordland opplyste til sekretariatet, før formelt tilsvar , at Knut Sundsfjord tok kontakt med redaksjonen etter leserinnlegget. Etter redaksjonens mening kom da partene til enighet om at hans reaksjon på innlegget ble brakt i avisens telefon-innlegg-spalte. «Vi mener allerede å ha kommet til en minnelig løsning med hovedpersonen i saken, Knut Sundsfjord». Redaksjonen påpeker at den også, på eget initiativ, trykket en beklagelse «over at enkelte private forhold var kommet med i leserbrevet. Disse kunne med fordel vært redigert ut, uten at vi dermed konkluderer med at innlegget bryter med god presseskikk. Men vi fant å ville gi en beklagelse ut fra reaksjonen fra Sundsfjord.»

Sekretariatet kontaktet klageren for å høre om dette endret hans klagegrunnlag.

Klageren kom tilbake og ønsket klagen opprettholdt. Klageren ønsket fortsatt å få innlegget vurdert med tanke på at det var anonymt og inneholdt angrep på private forhold.

TILSVARSRUNDEN: Avisa Nordland mener innlegget «har redegjørelsens form, noe som gjorde at vi godtok anonymisert underskrift, selv om det stilles spørsmål rundt en persons bakgrunn, og selv om det avsluttes med et lite sleivspark?Vi oppfatter ikke sleivsparket som spesielt belastende sett i sammenheng med temperaturen som gjerne oppstår under denne type debatter».

Redaksjonen viser til at både klageren og Sundsfjord har fått komme med sine reaksjoner på innlegget, og at redaksjonen etter det, på eget initiativ, valgte å publisert en beklagelse. Avisa Nordland innrømmer at innlegget med fordel kunne vært bedre redigert, men kan ikke se at innholdet bryter med det presseetisk akseptable på en leserbrevside.

Klageren viser til at det særlig er det avsluttende sleivsparket i innlegget det reageres over. («Det sier seg selv at Knuts far, Magnus Sundsfjord, ikke var i slekt med samene. Så kan man jo spørre seg om det er så enkelt å bli same at det bare er å melde seg inn i samemanntallet og skaffe seg ei kofte?») «Jeg mener det er brudd på god presseskikk å stille spørsmålstegn ved lederen i Saltens pitesamiske forenings samiske bakgrunn på den måten det gjøres ved at det skjer anonymt…Vi synes ikke de beklagelser som er kommet er nok i denne saken».

Avisa Nordland har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et anonymt leserbrev i Avisa Nordland, der det blant annet stilles spørsmål ved om en navngitt mann kan kalle seg same. Leserbrevet er en reaksjon på en tidligere reportasje i samme avis om restaureringen av mannens samiske fjellgård. En alminnelig leser klager på vegne av den omtalte mannen. Klageren mener innlegget er å betrakte som et personangrep, og at det presseetiske overtrampet forsterkes ved at innlegget er anonymisert.

Avisa Nordland kan ikke se at innlegget framstår som et angrep på den omtalte mannen, og at redaksjonen av den grunn aksepterte å publisere innlegget anonymt. Redaksjonen innrømmer at innlegget med fordel kunne vært bedre redigert, men avviser at innholdet bryter med de presseetiske krav. Avisa Nordland viser imidlertid til at både den omtalte mannen og klageren uten opphold fikk komme til orde med sine reaksjoner på leserbrevet, og at avisen senere beklaget omtalen i spaltene.

Pressens Faglige Utvalg har tidligere påpekt at leserbrev som inneholder sterke personangrep, bør undertegnes med fullt navn. Dette for at den som utsettes for påstander og beskyldninger skal vite hvem han eller hun skal forholde seg til når det eventuelt tas til motmæle.
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at en anonym leserbrevskribent hevder at en navngitt mann ikke er av sameslekt. Anklagen om at mannen er blitt same ved å «melde seg inn i samemanntallet og skaffet seg ei kofte», er etter utvalgets syn av en slik karakter at innlegget skulle vært signert. Utvalget registrerer at mannen har fått imøtegå påstanden i ettertid og at Avisa Nordland har beklaget at innlegget kom på trykk i den form den fikk. Utvalget kan likevel ikke se at dette opphever det opprinnelige overtrampet.
Avisa Nordland har brutt god presseskikk.
Oslo, 28. januar 2003
Catharina Jacobsen,
John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen