LO i Stavanger og omegn v. nestleder Asbjørn Følgesvold mot Rogalands Avis

PFU-sak 160/98


SAMMENDRAG:
Rogalands Avis hadde 7. august 1998 , under banneret » Maktmenneskene «, en reportasje med tittelen » Gjølme ‘ulovlig’ valgt til LO-sjef «. I ingressen het det:
» Johan Kåre Gjølme (Ap) er en mektig mann i fagbevegelsen. I vår ble han valgt til leder i LO Stavanger, til tross for at kongressen har forbudt det. Gjølme ble i januar vraket til styret i Norsk kommuneforbund i fylkeskommunen «.
Teksten til et fem-spaltet bilde av omtalte Gjølme, tilsynelatende fotografert bak et gitter, lød:
» NYVALGT: Johan Kåre Gjølme (Ap) er inntil videre leder av LO i Stavanger og Omegn. Men til høsten kan han bli kastet som sjef av LO kongressen i Oslo «.
Det vises i artikkelen til nye regler fra LO-kongressen, med krav om at bare styremed-lemmer fra medlemsorganisasjonene skal kunne sitte i det lokale LO-styre. «Men medlem-ene i det tidligere Samorg valgte allikevel Arbeiderpartiets mann i fylkeskommunen til sin sjef. Samtidig postla de dispensasjonssøknad til LO sekretariatet i Oslo, og bad om å få beholde Gjølme som sjef». (…) «Utfallet er det i dag ingen som tør spå».
Nestleder ved organisasjons- og informasjonsavdelingen i LO uttaler seg i artikkelen om bakgrunnen for de ovennevnte nye reglene for å sitte i lokale LO-styrer.

En underartikkel, med tittelen » Klarte seg, tross avsløringer «, hadde ingressen:
» Johan Gjølme overlevde skandalen rundt hans tette forbindelser med Egil Nylund. Mange lurer ennå på hvordan han klarte det «.
Artikkelen opplyser at «det var i fjor at Stavanger Aftenblad skrev om de tette båndene mellom samferdselspolitikeren Gjølme og direktøren i Rogaland Trafikkselskap, Egil Nylund». «Avisoppslagene presset samferdselsstyret til å vurdere om Gjølme var inhabil. (…) Men da saken kom til behandling, hadde flertallet bestemt seg for å renvaske den markante Ap-politikeren. (…) En rekke kilder Rogalands Avis har snakket med, kan fremdeles ikke forstå at Gjølme gikk fri».

24. august brakte Rogalands Avis, nederst på en nyhetsside, en kort rammeartikkel med tittelen » Gjølme lovlig valgt «. Her het det i sin helhet:
» I en sak om ledervalget i LO, avdeling Stavanger og omegn, 7. august, skrev Rogalands Avis at Johan Kåre Gjølme ble valgt til tross for at han ikke fylte de nye vilkårene for slike lederverv, vedtatt av LO-kongressen. Av saken gikk det fram at LO Stavanger etter valget sendte en søknad til LO sentralt om å få beholde Gjølme som sjef.
Dette er ikke en riktig saksframstilling. Det riktige er at stavangeravdelingen hadde et forslag om en overgangsordning fra gamle til nye regler til behandling. Forslaget innebar blant annet at alle som stod på valg skulle velges for ett år. Forslaget ble vedtatt, og overgangsordningen var tatt til etterretning av LO sentralt.
LO har lagt vekt på en smidig tilpasning til de nye reglene, og klarerte derfor valgene i Stavanger i god tid. Johan Kåre Gjølme ble derfor ikke ‘ulovlig’ valgt, og Rogalands Avis beklager at framstillingen ikke var korrekt på dette punktet «.

KLAGEN:
Klager er LO i Stavanger og omegn, ved nestleder Asbjørn Følgesvold, og med samtykke fra Johan Kåre Gjølme.
Foruten å påklage artikkelen 7. august, som «styret i LO i Stavanger og omegn reagerer kraftig på», ber klageren også om at PFU vurderer » manglende vilje fra Rogalands Avis til å ta inn brev fra Tilsynsutvalget i Rogaland «.
Det vises til vedlagte kopier av brevveksling mellom det lokale LO-styret og LOs Tilsynsutvalg i Rogaland. 18. august ba LO-styret Tilsynsutvalget om «omgående» å dementere påstanden om at Gjølme skulle være «ulovlig» valgt. Det framgår at det var LOs distriktssekretær i Rogaland som hadde bevirket avisens beklagelse, men det lokale LO-styret fant at » dementiet som var trykket i Rogalands Avis den 24. august, oppfyller ikke kravene i den henstilling styret gjorde til distriktssekretær Svein Fjellheim om å dementere artikkelen «.
Etter dette sendte Tilsynsutvalget 31. august et innlegg til avisen, med overskriften » Spekulativ og feilaktig artikkel i Deres avis den 7. august d.å. med overskriften Gjølme ‘ulovlig’ valgt «. I brevet het det bl.a.:
» Først fremstilles Gjølme som en ‘kriminell’ da han er avfotografert bak et gitter, så kommer det en hel rekke faktiske feil og påstander, vedr. valget i LO Stavanger og Omegn, for deretter å hentyde at han har påtvunget seg dette verv. Videre, for liksom å ytterligere å forsterke artikkelen fletter journalisten inn en masse påstander om Gjølme fra hans politiske liv. (…) Det synes for tilsynsutvalget som at journalisten kun har til hensikt å skade enkeltpersoner med en slik fremstilling… «.
Tilsynsutvalget avslutter med å forlange at Rogalands Avis setter brevet på trykk «på en oversiktlig plass, snarest mulig, samtidig håper vi at avisen sjekker sine ‘kilder’ en annen gang».
Hovedinnholdet i brevet gjentas i klagen til PFU, foruten at utvalget også anmodes om å «undersøke om det foreligger feilaktige opplysninger i denne sak».
I et tilleggsbrev fra klageren vises det til en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten: 1.2, 3.2, 4.1, 4.3, 4.10, 4.11, 4.12 og 4.13.

TILSVARSRUNDEN:
Rogalands Avis viser til at den påklagede reportasjen inngikk i en større serie, der avisen satte søkelys på «formelle og uformelle maktstrukturer i det politiske livet og næringslivet i stavangerområdet. At fagbevegelsen også ble viet oppmerksomhet, var naturlig». Avisen har vedlagt kopier av rekke reportasjer som i august 1998 inngikk i serien «Her er makteliten».
Og det heter i tilsvaret:
«Som det går fram av sakene, og seriens avslutningskommentar, er den basert på samtaler med 50 anonyme kilder. Derfor er hver påstand og hver sak både sjekket og dobbeltsjekket . (…) Ingen andre har vært i nærheten av å reagere på samme måte som LO, noe vi tar som et tegn på at framgangsmåten har vært ekstremt grundig».
Avisen bekrefter at LOs distrikssekretær 21. august tok kontakt med redaksjonen og leste opp dokumentasjonen som er vedlagt klagen. » På vegne av LO bad han om at Rogalands Avis rettet opp de feil som var i artikkelen «. Ifølge avisen var det enighet om å vente til 24. august med å bringe «presiseringen».
Videre skriver redaktøren:
«Rogalands Avis ønsker ikke å viderebringe ukorrekte opplysninger. Av saken går det fram at LOs egen informasjonssjef går god for våre opplysninger. Når det likevel viste seg at denne versjonen ikke stemte, var det uproblematisk for oss å følge opp saken . Tonen i samtalen med Fjellheim var god, og det virket som om vi hadde felles oppfatning av hvordan denne saken kunne legges død».
Om innlegget fra LOs Tilsynsutvalg heter det videre:
«Klager fikk skriftlig svar fra redaktøren om hvorfor innlegget ble refusert. Dette har de ikke funnet hensiktsmessig å legge ved klagen». Kopi følger imidlertid avisens tilsvar, og det framgår bl.a.:
» Rogalands Avis tolererer mye, men det må nevnes at det er usedvanlig grove anklager som kommer fra Dem i brevet. Hvis De leser saken fra 7. august grundig, vil De oppdage at den er temmelig nøktern. Hvordan De får Dem til å stemple Gjølme som ‘kriminell’ på bakgrunn av saken, er for oss uforståelig «.
I tilsvaret tilføyer redaktøren: «Brevet tilførte ikke nye opplysninger, og ville, i tillegg til å videreføre sjikane, bare tvære ut en sak som burde vært ute av verden».
Dessuten anføres det i tilsvaret:
«Johan Kåre Gjølme er sentral både i fylkespolitikken og i fagbevegelsen i Rogaland. Han er en person som oppsøker offentlighet, og som må tåle å bli gått nærmere etter i sømmene .
(…) Selv om noen av faktaene måtte korrigeres, var det på sin plass å referere nyheten om måten han ble valgt til leder på. (…) At en maktperson som Gjølme får nok et verv på en så spesiell måte, er naturligvis en sak for lokalavisen «.
Angående bildebruken, som skulle innebære at Gjølme ble framstilt som en «kriminell», skriver redaktøren:
«Bildet, som er et arkivfoto, er tatt i full åpenhet på ett av spisestedene ved Radisson SAS Atlantic Hotel i Stavanger. ‘Gitteret’ er stolryggen til en av spisestedets stoler. Det kan ikke være negativt at fotografer prøver seg på litt kreative portrettbilder «.
Avisen forsvarer også underartikkelen 7. august, selv om det medgis at «innvendingen» fra klagerens side «isolert sett… kan ha noe for seg».

Klageren hevder at «Rogalands Avis i sitt tilsvar blander de forskjellige organisasjons-nivåene innen LO». Og klageren forklarer:
«Svein Fjellheim er distriktssekretær i LO Rogaland. Innen LO i Rogaland er det 7 lokalorganisasjoner med egne styrer. LO i Stavanger og omegn har eget styre og styrets leder er Johan Kåre Gjølme. Det høyeste organet i LO i Stavanger og omegn, årsmøtet, gjorde enstemmig vedtak vedr. overgangsordninger for vedtektene, videre valgte årsmøtet Johan Kåre Gjølme til leder samtidig som resten av styret ble valgt etter de samme overgangsregler. Det blir for styret i Stavanger og omegn merkelig at Rogalands Avis aldri har kontaktet styret for å hindre å viderebringe uriktige opplysninger «.
Når det gjelder det refuserte innlegget, skriver klageren: «Rogalands Avis hevder at de ønsker å ha det høyt under taket på sine debattsider, dersom så er tilfelle burde de nettopp ha trykket brevet fra Tilsynsutvalget i Rogaland. (…) Dersom Rogalands Avis kaller brevet fra Tilsynsutvalget for sjikane, av hvem? Hva er da artikkelen til Rogalands Avis?».
Klageren fastholder sitt syn på bildebruken og anfører dessuten at «bildet ikke er tatt i forståelse med Johan Kåre Gjølme».

Distriktssekretær Svein Fjellheim har sendt PFU et eget brev, der han bekrefter at samtalen med avisens redaktør er korrekt gjengitt. Fjellheim finner imidlertid at redaktørens formu-lering om at de «hadde felles oppfatning av hvordan saken kunne legges død», er «noe søkt». (…) «Til slutt vil jeg gjerne gi uttrykk for min forbauselse over at Rogalands Avis ikke har maktet å løse saken gjennom en direkte kontakt med Johan Kåre Gjølme, som jo faktisk ble uriktig ‘uthengt’ for å la seg velge ulovlig til et tillitsverv».

Også klageren har sendt PFU et tilleggsbrev, der det gjøres oppmerksom på at også Tilsyns-utvalget har tatt avstand fra formuleringer i avisens tilsvar. «Det virker som avisen kan tillate seg hva som helst, og uten at andre får komme med korrigeringer, eller påtale om de faktiske feil…».

Rogalands Avis mener det er klageren selv som blander de forskjellige organer i LO. Avisen anfører at PFU kanskje burde vurdere om LO i Stavanger og omegn er klageberettiget i forhold til det refuserte innlegget fra Tilsynsutvalget. «Men fra Rogalands Avis vil vi ikke motsette oss at dette blir undergitt klagebehandlingen».
Klageren har, etter avsluttet tilsvarsrunde, sendt PFU ytterligere et brev, uten at dette berører klagegrunnlaget (kopi vedlagt).

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Rogalands Avis, der det ble satt søkelys på gjenvalget av Johan Kåre Gjølme som leder av LO i Stavanger og omegn. Det lokale LO-styret, med Gjølmes samtykke, finner reportasjen spekulativ og feilaktig, idet det påstås at lederen var «ulovlig» valgt. Klagerne reagerer også på avisens bildebruk, ved å ha fotografert Gjølme bak et gitter og dermed framstilt ham som en «kriminell». Videre mener klagerne at avisen skulle ha tatt inn et beriktigende innlegg fra LOs tilsynsutvalg i Rogaland. Klagerne finner det dessuten merkelig at avisen aldri har kontaktet LO-styret eller Gjølme for å forhindre uriktige opplysninger.
Rogalands Avis viser til at en beriktigelse kom på trykk innen tilsynsutvalgets innlegg forelå, og at avisen samtidig beklaget at den opprinnelige saksframstillingen ikke var korrekt. Avisen opplyser at når den ikke tok inn tilsynsutvalgets innlegg, var det fordi det inneholdt usedvanlig grove anklager. Dessuten stiller avisen seg tvilende til om tilsyns-utvalget er en berørt part som kan gjøre krav på tilsvarsrett. Avisen anfører for øvrig at Johan Kåre Gjølme er en person som oppsøker offentlighet og som må tåle å bli gått nærmere etter i sømmene.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk».
Selv om en redaksjon er raskt ute med beriktigelse og beklagelse når feilinformasjon blir påvist, vil utvalget understreke at dette ikke kan oppheve det presseetiske kravet til kildekritikk og opplysningskontroll i første omgang. I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at avisen delvis benyttet anonyme kilder, noe som gjorde det ekstra viktig på forhånd å forelegge påstandene for dem som hadde førstehånds kjennskap til saken.
Utvalget viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger». Etter utvalgets mening framstår den påklagede reportasjen med en så sterk mistenkeliggjøring av det lokale LO-styret og dets leder, at avisen skulle ha sørget for å innhente samtidig kommentar fra de berørte.
Dessuten mener utvalget at avisen burde ha tatt inn tilsynsutvalgets innlegg, selv om en beriktigelse allerede hadde vært på trykk og det kan diskuteres hvorvidt det formelt forelå tilsvarsrett. Pressen tar selv til orde for stor takhøyde og rom for sterk ordbruk i den offentlige debatt, og bør derfor også innrømme andre enn redaksjonene selv en slik rett.

Rogalands Avis har brutt god presseskikk.
Oslo , 15. desember 1998
Sven Egil Omdal,
Ingrid Andersgaard, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Nils Ole Oftebro