Fredrikstad kommune mot Demokraten

PFU-sak 158/15


Demokraten publiserte lørdag 18. april 2015 et førstesideoppslag/henvisning med tittelen
«Fikk 15 lammelår levert på døra». Undertittelen var «Tall Ships Race tok regninga».

Titlene var felt inn i et bilde av en privatbolig. Det var også felt inn et protrettfoto av en kvinne.

Henvisningsteksten:
«15 badstu-røkte lammelår levert på døra hjemme hos seilskutesjef Bjørg Johnsrud Western for en sum av kroner 7335,- er blant utgiftspostene i Tall Ships Race-regnskapet. Det viser en foreløpig gjennomgang Demokraten har gjort av 100-talls TSR-bilag som knytter seg til blant annet kapitelet «kjøp av tjenester fra private».

Inne i avisen er både tittel, bilde og ingress den samme.

Litt ned i artikkelen heter det:
«Lammelårene skulle imidlertid ikke være mat på TSR-sjefens egne juletallerkener. – Vi ville gi en påskjønnelse til noen av våre sponsorer og samarbeidspartnere. Dette skulle liksom være en julegave. Grunnen til at varene ble levert hjemme på Traramoen var at jeg selv skulle ta turen ut derfra med egen bil for å levere lammelårene, opplyser Bjørg Johnsrud Western til avisa.»

KLAGEN:

Klager er Fredrikstad kommune ved fungerende kommunikasjonssjef. Det foreligger skriftlig samtykke fra den omtalte lederen for Tall Ships Race (TSR). I klagen heter det;

«Fredrikstad kommune mener det er flere forhold ved Demokratens forside lørdag 18. april som bryter med god presseskikk. Blant annet benyttes fotografi av en ansatts (synonym med prosjektleder for The Tall Ships Races 2014) bopel. Vi kan ikke se at dette er nødvendig saksinformasjon eller viktig for å understreke poenger i saken.
Mest alvorlig mener vi det er at avisens forside går langt i å indikere at en ansatt i Fredrikstad kommune (synonym med prosjektleder for The Tall Ships Races 2014) har underslått matvarer til en verdi av 7335,- kroner. Demokraten unnlater å fortelle på forsiden at matvarene ble distribuert som julegave til sponsorer samme dag.

I artikkelen på side to og tre informeres det imidlertid om dette, men med tanke på hvor mange som kun ser forsider er vår oppfatning er at denne skal kunne gi et sannferdig budskap på egne ben.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert forsøk på å løse saken i minnelighet.
TILSVARSRUNDEN:

Demokraten avviser klagen. Innledningsvis i avisens tilsvar anføres det at Fredrikstads gjentatte vertskap for TSR har skap mye debatt, blant annet knyttet til verdi for byen og kostnader knyttet til arrangementet. Videre vises det til purring fra avisens side for å få tilgang på regnskapet samt problemer med å få TSR-lederen i tale.

Avisen anfører at «hele kjernen i avisas arbeid med å kartlegge økonomien rundt Tall Ships Races i Fredrikstad er å belyse verdien av å bruke 15 millioner kroner på en 4 dagers skutefest, og få fram åpenhet rundt bruken av kommunale ressurser og konkret hva pengene har blitt brukt til. Vi har ikke som mål å henge ut enkeltpersoner – men Bjørg Western er byens prosjektleder, seilskutesjef og arrangementets kommunale gallionsfigur, da må man forvente at lederen også er tilgjengelig for spørsmål fra pressen – selv om de kan oppfattes som kritiske. Med bakgrunn i utdrag av detaljregnskapet avisa fikk tilgang til, valgte vi 18.april i år å fortelle om en leveranse av lammelår til Westerns private adresse. Hvorfor varekjøpet fra en leverandør som kun selger produkter til næringslivskunder ble levert privat – er ikke et forsøk på å indikere et mulig underslag slik Fredrikstad kommune skriver i sin klage. Tittelen; «Fikk 15 lammelår levert på døra» og undertittelen; «Tall Ships Race tok regninga» er reelle fakta!

Resten av teksten på første side er også fakta og ingen konspirasjon; «15 badstu-røkte lammelår levert på døra hjemme hos seilskutesjef Bjørg Johnsrud Western for en sum av kroner 7335,- er blant utgiftspostene i Tall Ships Race-regnskapet. Det viser en foreløpig gjennomgang Demokraten har gjort av et 100-talls TSR-bilag som knytter seg til blant annet kapitlet «kjøp av tjenester fra private».

Fredrikstad kommune opprettholder klagen:

«Demokraten kan skrive så mye de vil om regnskapstall og at Bjørg Johnsrud Western er vanskelig å få tak i. Det har egentlig ikke noe med saken/klagen å gjøre. Det er riktig når T P Pedersen (ansv. red; sekr. anm.) skriver at det er «reelle fakta» at lammelårene ble levert hjem til Bjørg Johnsrud Western. Problemet er selve førstesiden, oppslaget, som helt klart skaper et inntrykk av at her har det skjedd noe galt, at Bjørg Johnsrud Western har fått noe hjem til seg, gratis, noe som hun ikke skulle ha hatt og som Tall Ships Races har betalt for. Det er meningsløst å bruke bildet av Bjørg Johnsrud Westerns hjem, hvis ikke det er ut fra et ønske om å «vise alvoret» i saken, dramatisere den: Hit ble lammelårene kjørt og levert – gratis!!!
I reportasjen inne i avisen, forklarer Bjørg Johnsrud Western hvorfor lammelårene ble levert hjem til henne. Forklaringen er riktig, lammelårene skulle kjøres ut til Tall Ships Races-forbindelser og bilen til Johnsrud Western, som skulle brukes til dette, sto parkert ved hennes hjem, slik private biler ofte gjør. Det er derfor uforståelig hvorfor Demokraten bevisst velger et førstesideoppslag som klart insinuerer at her har det foregått svindel og bedrag. Det holder ikke å vise til at Bjørg Johnsrud Western slipper til i reportasjen inne i avisen. Mange ser bare avisens førstesider når de går forbi et avisstativ og danner seg selvsagt en mening ut fra det de da ser. Et slik oppslag er egnet til å skade Johnsrud Westerns navn og rykte.»
Demokraten har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Fredrikstad kommune mener Demokraten brøt god presseskikk da avisen på førstesiden fortalte at lederen for Tall Ships Race (TSR) i Fredrikstad hadde fått levert 15 badsturøkte lammelår hjem til sin egen bolig og at TSR tok regningen. Avisen referer til regnskapet for arrangementet.

Kommunen mener det foreligger brudd på tre punkter i Vær Varsom-plakaten; manglende saklighet og omtanke, feil tittelbruk og uetisk bildebruk. Det anføres at oppslaget indikerer at TSR-lederen har mottatt lammelårene til eget bruk, mens realiteten var at hun skulle distribuere disse som gaver til samarbeidspartnere. Dette framgår også av artikkelen inne i avisen.

Demokraten viser til at oppslaget ikke inneholder faktafeil og at det ikke er påstått konspirasjon. Det vises til at poenget med oppslaget ikke var å henge ut en enkeltperson, men å vise at et varekjøp fra en leverandør som kun selger til næringslivskunder ble levert privat. Avisen anfører også at det har vært betydelig debatt knyttet til kommunens engasjement i TSR, både i 2005 og i 2014.
Pressens Faglige Utvalg slutter seg uten forbehold til Demokratens anførsler om viktigheten av å ha en kritisk tilnærming til bruk av offentlige midler. Slik sett var avisen naturligvis i sin fulle rett til å granske og omtale regnskapet fra Tall Ships Race. Utvalget må også, slik avisen hevder, slå fast at det er helt korrekt at TSR-lederen fikk femten lammelår levert på sin private dør og at TSR tok regningen.

Slik utvalget ser det, handler imidlertid ikke klagen om hvorvidt oppslaget er korrekt, men om førstesideoppslaget har påført klageren, og i særlig grad den omtalte TSR-lederen, en urimelig belastning. Ja, lammelårene ble levert på døra. Ja, Tall Ships Race tok regninga. Men det var en helt logisk og helt plausibel forklaring på dette, fortalt av avisen selv i brødteksten inne i avisen. Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 tilsier at pressen skal vektlegge saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Så har ikke skjedd i det påklagede tilfellet. Førstesiden var usaklig selv om den språklig var korrekt. Den gir en klar indikasjon på at det her har skjedd noe kritikkverdig. Hvilket det ikke har. Dette ble også forsterket av avisens bildebruk.
Demokraten har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Frode Hansen, Øyvind Brigg, Tone A. Jensen,
Henrik Syse, Eva Sannum, Amal Aden