Rektor Jon Kvalbein, Kvitsund Gymnas mot NRK

PFU-sak 156/98


SAMMENDRAG:
NRK Telemark hadde i sin morgensending i radio tirsdag 1. september 1998 et innslag om «denne kokka som ble oppsagt ved Kvitsund Gymnas» , som det het i forhånds-annonseringen av innslaget. I selve innannonseringen av innslaget het det at «Kvitsund Gymnas kvittet seg med kokk som levde i samboerforhold. Kokka var et dårlig eksempel for elevene, sier rektor ved skolen». Reporteren gjentar formuleringen om at skolen «kvittet seg med…kokka…fordi hun hadde en samboer».
Deretter følger et intervju med den omtalte kvinnelige kokken. Hun forteller blant annet at «det var litt fælt at jeg ikke skulle ha jobb fordi jeg ikke var gift» . Det fremgår av intervjuet at hun giftet seg senere på våren og at rektor ved Kvitsund Gymnas tok kontakt med henne tre dager senere. Kokken forteller at hun da ble tilbudt jobb ved skolen, noe hun karakteriserer som «hårreisende». På spørsmål fra reporteren svarer kokken at dette ikke samsvarer med hva hun selv har lært av kristendommen.
Også rektor Jon Kvalbein ved Kvitsund Gymnas er intervjuet. Han sier at «vi regner jo med at det er ekteskapet som er rammen for samlivet, og da finner jeg det ikke riktig at lærere og personale her som skal være forbilder for det det undervises i, at vi skal ha tilsatte som lever i utenomekteskaplige samlivsformer».
I en senere «magasindel» utdypes hovedpunktene fra nyhetsinnslaget, med ytterligere kommentarer fra både den omtalte kokken og rektor ved skolen. Her fremgår det at den omtalte kokken ble midlertidig ansatt i april 1997, men at stillingen skulle lyses ut på våren 1998. Det fremgår at rektor da skal ha fremstilt det som et problem at kokken var samboer, og at rektor, ifølge kokken selv, skal ha spurt henne om hun hadde tenkt å gifte seg. Hun opplevde dette som et press.
Rektor ved skolen gjentar sitt svar fra nyhetsinnslaget, og sier dessuten som forklaring på at hun ble ansatt i april året før, at «ofte må man ty til løsninger som er midlertidige». Rektor gir uttrykk for forståelse for at samboere «kan føle det sårende at denne samlivsformen ikke aksepteres av alle» , men at «det kan jo ikke føre til at vi forandrer på selve den grunntenkning som vi har bak skolen».
Senere, samme dag , sendes et innslag hvor fem elever ved Kvitsund Gymnas er intervjuet. De gir uten unntak støtte til skolens syn om at lærere og ansatte ved skolen må gå foran som forbilder, også ved ikke å leve i utenomekteskapelige forhold.

Neste dag, onsdag 2. september, sendes et intervju med fylkesvararordføreren i Telemark, Gunn Marit Helgesen. Innslaget innannonseres med at «Fylkesvaraordfører Gunn Marit Helgesen reagerer på at den 25 år gamle kokka ved Kvitsund Gymnas ble oppsagt fordi hun lever i et samboerforhold.» Fylkesvaraordføreren gir i intervjuet uttrykk for at hun finner det moralsk betenkelig at skolen ansetter et menneske uten forbehold når man trenger det, for så å stille andre moralske krav når søkermassen er større.
I utannonseringen av innslaget heter det at «Ja, vi presiserer at den 25 år gamle kokka ved Kvitsund Videregående altså føler seg presset ut av jobben, og ikke at hun ble oppsagt fordi hun da altså levde i et samboerforhold. Rektor Jon Kvalbein ved Kvitsund Gymnas sier han ikke på noen måte kan forstå at kokka føler seg presset ut av jobben, eller at skolen har presset henne til å gifte seg. Det var imidlertid problematisk for skolen å gi henne fast ansettelse når hun levde i et samboerforhold, sier Kvalbein.»

Samme dag sendes en studiodebatt med rektor ved Grenland Folkehøyskole, også den bygget på kristen formålsparagraf, og nestlederen i Telemark Lærerlag. Innledningsvis forklares det at bakgrunnen for debatten er «den saken vi hadde i går, der en 25 år gammel kokke følte seg presset til å slutte ved den kristelige internatskolen Kvitsund Gymnas, fordi hun levde i et samboerforhold.» Debatten berører ellers ikke saken ved Kvitsund Gymnas spesielt, men omhandler forhold knyttet til hvilke krav som kan stilles til lærere ved livsynsskoler generelt og hvilke krav som stilles ved Grenland Folkehøyskole.
KLAGEN:
Klager er rektor ved Kvitsund Gymnas. Han mener NRK Telemark «bevisst [har] presentert en sak i strid med de faktiske forhold», og at «man har lovet et intervjuobjekt å få kommentere et saksforhold, og deretter brutt dette løftet.»
Klageren viser til at han om ettermiddagen, før det første av de påklagede innslagene, ble oppringt av en journalist fra NRK Telemark med spørsmål om å kommentere den aktuelle saken. Etter å ha hørt intervjuet med den omtalte kokken, skal klageren ha understreket at han «måtte få korrigere hennes saksfremstilling» før han ble intervjuet «om skolens prinisppielle syn på tilsetting og samlivsformer.» Da klageren ble oppringt senere samme kveld for, etter avtale, å høre gjennom intervjuet med seg selv, reagerte han sterkt fordi «hele min korrigerende omtale av de faktiske forhold var kuttet bort.» Klageren ville ikke akseptere dette, og det ble, ifølge klageren, inngått et kompromiss «som innebar at jeg skulle få si noe generelt om saksgangen og korrigere et par misvisende opplysninger.» Journalisten «gav løfte om at dette skulle tas med, og jeg stolte da på at dette ble gjort.»
Klageren anfører at det innslaget som til slutt ble sendt om morgenen dagen etter, ikke inneholdt hans korrigerende merknader til kokkens fremstilling, «stikk i strid med løfte som var gitt fra programlederen dagen før!»
Klageren viser for øvrig til at NRK Telemark brukte begrepet «oppsagt» om den omtalte kokken, «etter at jeg flere ganger hadde forklart at det ikke dreiet seg om en oppsigelse», og at det ble sagt at skolen skulle ha «kvittet seg med» henne. Klageren viser også til at det overfor de intervjuede elevene i første omgang ble sagt at kokken var «oppsagt», men at spørsmålene knyttet til dette, ikke ble tatt med i det som ble sendt på luften.
Avslutningsvis anfører klageren at innslagene i NRK Telemark førte til en rekke henvendelser fra, og oppslag i andre medier. «Det ble spredt mye feilinformasjon som skapte mange frustrasjoner», skriver klageren.
TILSVARSRUNDEN:
NRK Telemark anfører at man har forsøkt å komme til en minnelig ordning med klageren, ved at «me i ei melding ville rette opp det som var faktisk feil, nemleg at me ved to høve hadde bruka uttrykket oppsagt.» Ifølge NRK Telemark godtok ikke klageren dette.
I tilsvaret beklager NRK at man brukte uttrykket «oppsagt» i den ene program-annonseringen og i det ene nyhetsinnslaget, men understreker samtidig at dette, i sistnevnte tilfelle, ble rettet opp i bakkant, det vil si i utannonseringen. «Ei ytterlegare oppretting sa Kvalbein (klageren) nei til.» NRK Telemark understreker at man i øvrige innslag om saken «har…presisert at Marie Teigen ikkje blei oppsagt». NRK mener således at man har rettet opp feilen.
Når det gjelder spørsmålet om avtalen med journalisten vedrørende intervjuet med klageren, skriver NRK at klageren skal ha bedt om å få rette en «faktisk feil» i intervjuet med den omtalte kokken. Ifølge NRK var klagerens poeng at «han ikkje har lagt press på henne for å få ho til å gifte seg.» Journalisten skal ha gjort det klart at klageren ikke kunne rette eller sensurere kokkens tolkninger av det aktuelle møtet, og NRK mener poenget er at kokken og klageren «i ettertid oppfatter samtalen ulikt.»
NRK viser til at det i det innslaget, hvor spørsmålet om eventuelt press på den omtalte kokken er nevnt, så har reporteren en «blokk» hvor det blant annet heter at klageren «…ikke kan forstå at Marie Teigen tolker den aktuelle samtalen som et press for å få henne til å gifte seg.» NRK mener klagen viser at klageren er misfornøyd fordi han ikke med egne ord fikk anledning til å rette opp det han mente var feil. NRK mener derimot at «det skriftlege samandraget av Kvalbein sine uttaler dekker rektor sitt syn på saka, og at han gjennom blokka og det etterfylgjande intervjuet fullt ut har fått høve til å kommentere saka.» NRK kan derfor ikke se at man har brutt noe løfte om å la klageren få kommentere saksforholdet. Samtidig skriver distriktsredaktøren at det, så vidt hun vet, aldri ble lovet at intervjuet med klageren skulle gå uredigert.
Klageren mener han ikke «har sagt nei til ytterligere oppretting i NRK Telemark» , og kan «ikke erindre» at det har blitt fremsatt noe tilbud om å sende en melding med rettelser av den faktiske feil at kokken ble omtalt som «oppsagt». Klageren lanserer for øvrig i sitt tilsvar et forslag til retting og beklagelse. Derimot mener klageren han fikk tilbud om skriftlig beklagele i form av et brev.
Klageren gir deretter en lengre beskrivelse av hvordan han oppfattet den omtalte samtalen med kokken. Han protesterer mot at «blokken» og det etterfølgende intervjuet med ham skulle innebære at han fullt ut fikk anledning til å kommentere saken. Klageren anfører at han i intervjuet med journalisten skulle uttrykke seg «konkret og kortfattet – nettopp fordi dette ordrett skulle tas med.» Klageren mener det «helt klart» dreier seg om et løftebrudd, og at hensikten nettopp var at innslaget skulle sendes uredigert.
Klageren peker også på det forhold at det i etterkant av intervjuet med fylkets varaordfører ble presisert at det ikke dreiet seg om en oppsigelse. «Men det visste man allerede da intervjuet ble sendt, og varaordføreren blir spurt om hvilke følger oppsigelsen kan få for fylkets økonomiske støtte til skolen! Burde man ikke da ha droppet intervjuet? Et intervju der vararordføreren i fylket hadde uttalt seg på falskt grunnlag?»
NRK Telemark holder fast ved at det ble fremsatt tilbud om retting av faktiske feil i en nyhetssending, og at klageren avviste dette tilbudet fordi «han ynskte at PFU skulle vurdere fleire sider ved denne saka.» Redaktøren skriver at klageren ble tilbudt en skriftlig redegjørelse for hennes syn, samt en kassett med opptak av alt som var sendt om saken, men at klageren mente dette ikke var nødvendig.
Redaktøren har også hørt gjennom råopptaket fra intervjuet med elevene ved Kvitsund Gymnas, og konstaterer at «Ikkje på noko tidspunkt tek journalisten ordet ?oppsagt? i sin munn».
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder flere innslag i NRK Telemark (radio) vedrørende ansettelsesforholdet til en tidligere kokk ved Kvitsund Gymnas, en privatskole med kristen formålsparagraf. Klageren, som er rektor ved skolen, mener NRK brøt en inngått avtale vedrørende premissene for et intervju hvor klageren skulle kommentere påstander fra den omtalte kokken. Klageren anfører også at NRK ved to anledninger feilaktig fremstilte vedkommende som «oppsagt», selv om man visste at dette var positivt feil, og påklager at feilen ikke ble rettet opp på en skikkelig måte.
NRK Telemark har erkjent at man feilaktig brukte ordet «oppsagt» ved to anledninger, men peker på at dette ble rettet opp i utannonseringen av det andre innslaget, og at man således mener å ha rettet feilen. Når det gjelder det omtalte intervjuet med klageren, benekter NRK at det ble inngått noen avtale om at dette skulle sendes uredigert, og peker på at klagerens kommentar til intervjuet med den omtalte kokken ble gjengitt av reporteren, i en såkalt «blokk».
Pressens Faglige Utvalg kan ikke ta stilling til nøyaktig hva som ble avtalt mellom klageren og NRK Telemarks journalist, idet påstand står mot påstand. Utvalget konstaterer imidlertid at det i sendingen ble opplyst at klageren stilte seg uforstående til påstander fra den personen som klageren ønsket å imøtegå.
Når det gjelder spørsmålet om rettelse av faktiske feil, viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13. Utvalget konstaterer at NRK Telemark har erkjent at det var galt å bruke begrepet «oppsagt», og at dette, riktignok først i utannonseringen, ble rettet opp i det andre innslaget om det aktuelle saksforholdet. Utvalget mener imidlertid at NRK raskere og på en tydeligere måte kunne rettet opp det man selv forsto var en faktisk feilopplysning.
På dette punkt har NRK Telemark opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 17. november 1998
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen FOR OFFENTLIGGJØRING I NYHETSSENDING:
«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er felles klageorgan for norsk presse, har behandlet en klage mot NRK Telemark fra rektor ved Kvitsund Gymnas. Klageren mente NRK Telemark brøt god presseskikk ved feilaktig å omtale en kokk ved skolen som «oppsagt», og påklaget at feilen ikke ble rettet opp på en skikkelig måte. NRK Telemark har erkjent at det var galt å bruke begrepet «oppsagt».
PFU sier i sin uttalelse om saken at NRK raskere, og på en tydeligere måte, kunne ha rettet opp det redaksjonen selv forsto var en faktisk feilopplysning. På dette punkt finner PFU at NRK Telemark har opptrådt kritikkverdig».