Foreningen Fordelen v. leder Jørn Holmestrand mot Agderposten

PFU-sak 156/05


SAMMENDRAG:
Agderposten hadde fredag 20. juni 2005 en førstesidehenvisning med tittelen » Pyramide-krangel » og teksten » – Pyramidespill, hevder advokat Olav Sylte om rabattordningen Fordelen. Han møter kraftig motbør .»

Inne i avisen ble en hel nyhetsside brukt på saken, under hovedtittelen » Ekspert:
– Pyramidespill «. Ingressen lød:

» For 250 kroner i året får medlemmene hos Fordelen tusenvis av kroner i rabatter hos lokale forretninger. ? Pyramidespill, hevder advokat Olav Sylte. »

Og videre i artikkelen:

» For en avgift på 250 kroner oppnår medlemmene i Fordelen lavere priser på alt fra øl til fotoalbum, dekk og lampeskjermer. Mer enn 50 bedrifter i Arendal og Grimstad har signert avtalen. Kristiansand og Lillesand er på vei. Medlemstallet øker. De som er inne i foreningen får nemlig 100 kroner for hvert nye medlem de skaffer.»

«- Bare navnet ?Fordelen? får en bjelle til å ringe hos meg, sier advokat Olav Sylte i Kristiansand. Han er en av landets fremste jurister på området og har lest foreningens vedtekter. ? En parasitt. I stedet for å gi penger til veldedige formål gir
de til medlemmer som verver. Det er noe helt annet å gi penger i vervepremie enn en bag med firmalogo, utdyper advokaten. »

» Fordelen er registrert som en forening i Brønnøysundregistrene. Det vil si at regnskapstallene ikke er offentlige, slik som hos andre selskaper. Det er ikke lov til å ta ut utbytte. Medlemmene, styret inkludert, kan likevel motta premie på 100 kroner per nye kunde. Tidligere har de lokket med sydenturer for dem som vervet et visst antall. Betalingen i vervekampanjen har vært ukjent for mange av de seriøse bedriftene som er med på ordningen. »

» -Tanken på at dette ligner en pyramide har slått meg, sier en annen butikkinnehaver, Børre Aanonsen ved Fargerike Arendal. Han får støtte av to andre Agderposten har vært i kontakt med. »

» Andre, som Jarle Svenningsen, ved Dr. Berg Spiseri synes ikke Fordelen har så mye med pyramidespill å gjøre. ? Folk kjøper et kort, og får fordeler av det. Det må da være greit, sier Svenningsen.

Det synes ikke Olav Sylte. Han er blant annet advokat for en rekke tidligere T5PC-spillere. ? Folk betaler 250 kroner uten å motta en vare. I tillegg baserer det seg tydeligvis mye på verving. Det skapes et unødvendig behov. Det er innholdsmessig identisk med pyramider, og vil sannsynligvis snart bli forbudt, påpeker Sylte.

Han hevder at de som må betale gildet er de som ikke er medlemmer fordi forretningene må hente pengene inn et sted. ? Dersom alle i et lokalsamfunn blir medlem så er det kun en gruppe som tjener på dette; de som startet foreningen, fastholder advokaten. »

I en underartikkel med tittelen » Avviser beskyldningene «, uttaler Fordelens styreleder Jørn Holmestrand seg. Han » avviser alle spekulasjoner som sier at Fordelen minner om en pyramide «.

» -Vi gir en vervepremie på samme måte som bokklubber og allergiforeningen. Det er ingen som sitter på toppen og mottar penger for hvert nytt medlem, sier Holmestrand. Han sier han har erfaring fra pyramideselskap, og mener de er organisert på en helt annen måte. » » Han legger til at de har vedtektsfestet å gi penger til et veldedig formål, men at det foreløpig ikke har vært penger å dele ut. »

I en annen underartikkel benekter Jarle Svenningsen ved Dr. Berg Spiseri at Fordelen-medlemmer får rabatt ved servering av alkohol. «-Vi gir kun tilbud på mat.»

I ytterligere en underartikkel uttaler distriktssjef Ole Asbjørn Lie i Forbrukerrådet at han ser faremomenter for forbrukerne i Fordelen. » -De som ikke har avtale må betale hele kaka, sier Lie. »

KLAGEN:
Klager er foreningen Fordelen, ved styreleder Jørn Holmestrand, og også med samtykke fra to av de andre intervjuede, Jarle Svenningsen og Børre Aanonsen.

Etter klagerens mening har Agderpostens journalist vært ute etter å gi Fordelen «negativ omtale» og «negativ vinkling», ved først å fokusere på lovligheten av å gi rabatt på alkohol og dernest påstanden om pyramidespill. Klageren finner det særlig kritikkverdig at avisen har brukt selve ordet «pyramidespill», siden han på forhånd forklarte journalisten at Fordelen er » en seriøs forening som skaffer menigmann gode rabatter i butikker i nærmiljøet.»

«At vi bruker vervepremier for å øke foreningens medlemstall blir brukt av ?alle?. At vervepremien er kontant (100.- kr pr medlem) er fullt lovlig. Vi har i forkant snakket med ligningsmyndighetene om dette og vi plikter å rapportere inn dersom folk tjener mer enn 1000.- kr. »

Klageren opplyser at han på forhånd forsøkte «å holde igjen reportasjen» til han hadde fått snakke med avisens ansvarlige redaktør, Stein Gauslaa. «Jeg får kontakt med Gauslaa på torsdag og jeg forteller han det samme om at jeg synes Agderposten bommer og konsekvensene for oss kan være formidable. Å kalle vår forening for pyramidespill i disse dager kan være kroken på døra for oss.»

Ifølge klageren skal Gauslaa ha lovet at ordet ?PYRAMIDE? ikke skulle brukes i overskrift, men også sagt at reportasjen ville komme på trykk og at han syntes foreningen kom like positivt som negativt ut. » Klageren konstaterer imidlertid at ordet «pyramide» likevel ble brukt. «Selv ringer jeg til Gauslaa og spør om hvorfor han har brutt vår avtale. Han sier at advokat Sylte hadde fått lese våre vedtekter og var enda mer sikker på at vi var en pyramide, derfor mente Gauslaa at kriteriene for vår avtale var brutt!? »

Videre skriver klageren bl.a.:

«Kildekontroll er veldig vesentlig for en journalist/avis og jeg kan vel til en viss grad skjønne at når man har snakket med en ?ekspert? som advokat Olav Sylte burde det holde. Han sitter for tiden til langt opp over ørene og representerer folk som har blitt lurt i T5PC. Men jeg har vært i kontakt med Lotteritilsynet og de har en annen oppfatning enn ?eksperten?. Når jeg fortalte både journalist og redaktør at dette ikke var pyramidespill burde man kanskje spandert på en telefon til de som har ansvaret for dette i Norge. »

Klageren stiller også spørsmål ved at han i artikkelen er tillagt langt flere uttalelser enn de sitater journalisten på forhånd leste opp for ham. «Jeg ville nemlig ALDRI ha godkjent at journalisten skriver at jeg har pyramideerfaring, men det fikk jeg aldri opplest.»

Når det gjelder spørsmålet om rabatt på alkohol, viser klageren til at representanten for Dr. Berg Spiseri, Jarle Svenningsen, nok var «blitt tatt litt på senga» da journalisten ringte. Han «var kanskje i tvil om lovligheten og sa derfor at vi ikke fikk rabatt». » Dette forklarte jeg journalisten var feil og at vi fikk rabatt også på alkohol på Dr. Berg og at dette var fullt
lovlig. Til tross for denne avklaringen velger journalisten 1 uke senere ?å henge ut Jarle med navn og uttalelser? som journalisten på dette tidspunkt vet er feil. »

Også for Børre Aanonsens del mener klageren at Agderposten har gått for langt, idet Aanonsen skal ha sagt til journalisten at » dette hadde han ikke greie på og han ville ikke bli sitert i avisen! »

«Selv et positivt svar (for oss) fra distriktssjef Ole Asbjørn Lie i Forbrukerrådet klarer journalisten å vri til litt negativt med siste sitat. «Jeg har selv snakket med Lie etterpå og den siste setning om at ? de som ikke har avtale må betale hele kaka ? er tatt ut av en LANG sammenheng.»

Sekretariatet ba klageren om noen presiseringer opp mot Vær Varsom-plakaten, sett på bakgrunn av at han var gitt anledning til samtidig imøtegåelse. «Påstanden om ?pyramidespill? er dessuten ikke avisens, men kommer fra den intervjuede advokaten.»

Klageren viser i svarbrev til Vær Varsom-punktene 3.2, 3.5, 3.7 og 3.9. Dessuten heter det: «Det er kun jeg som får muligheten til tilsvar og imøtegåelse. Hadde jeg fått vite kilden til journalisten, ?eksperten?, kunne jeg kanskje ha styrt han til Lotteritilsynet, slik at han fikk litt motvekt.» «Påstanden ?pyramidespill? er ikke avisens, men avisen velger å lage en feit overskrift av det.»

TILSVARSRUNDEN:
Agderposten s redaktør mener klageren forsøker å tillegge journalisten motiver «som ikke har noe med virkeligheten å gjøre». «Avisen var på ingen måte ute etter å sverte eller skrive ufordelaktig om noen, verken Holmestrand, Svenningsen eller andre.» » Ut fra notatene sier vår medarbeider at ingen av kildene er feilsitert. At foreningen sliter etter en artikkel som muligens er kritisk i utgangspunktet, men som vi ellers finner informativ og balansert, mener vi vanskelig å kunne klandres for.»

«Det Holmestrand betegner som ? et positivt svar ? fra Ole Asbjørn Lie som vi likevel skal ha vridd negativt, mener vi slett ikke er negativt vridd . Vi vil tvert imot fastholde at det er positivt for ?Fordelen? .»

Og redaktøren fortsetter: «Når det gjelder mitt løfte til Holmestrand om ikke å benytte ordet pyramide i tittelen, gjaldt det selvfølgelig bare på basis av det materiale avisen på det tidspunkt satt inne med. (?) Da advokat Sylte fant å ville forsterke sine uttalelser etter å ha lest vedtektene, samt alt om ?Fordelen? på selskapets nettside, var forutsetningene for mitt løfte selvfølgelig falt bort. »

Redaktøren lar journalisten kommentere de enkelte Vær Varsom-punktene klageren har vist til. Journalisten mener å ha vært kritisk nok i kildebruken (punkt 3.2), i og med uttalelser fra to uavhengige kilder (Sylte og Lie). Videre kan ikke journalisten huske at Aanonsen ble lovet anonymitet (punkt 3.5).

Angående punkt 3.7 hevder journalisten at han «gjorde helt klart» for klageren «at alt han sa ville jeg vurdere å bruke». «Jeg ville ikke låse meg til å ikke bruke noen av hans sitater, blant annet fordi jeg kunne få opplysningene fra andre steder. Han var misfornøyd med det, men jeg gjorde det klart at dette var en intervjusituasjon. De direkte sitatene fikk han til gjennomlesning. (?) Jeg synes hans erfaring med pyramider var et poeng i saken. »

Klageren konstaterer at redaktør Gauslaa «finner det riktigere å forsvare seg og sitt enn å se på hva dette har betydd for vår forening».

Deretter opplyser klageren at han i etterkant av reportasjen har hatt møte med advokat Sylte om hans uttalelser angående foreningen. » Han har sagt at det var et pyramidelignende spill, og for meg er det en vesentlig forskjell . (?) Jeg må også her få skyte inn at advokaten ser på ALLE som verver folk på denne måten for potensielle pyramidespill, dvs bokklubber, NAF, huseiernes landsforening osv, men at kontantutbetaling i vervepremie var «verst». Dette til tross for at det er fullt lovlig!»

Klageren viser her til at han senere også har tatt kontakt med Lotteritilsynet, og har vedlagt kopi av brev fra tilsynet som konkluderer slik: » Under forutsetning av at ovennevnte beskrivelse er korrekt, så kan vi ikke se at virksomheten er i strid med lotteriloven § 16 .»

For øvrig fastholder klageren berettigelsen av å hevde at Agderposten har brutt med de tidligere nevnte punktene i Vær Varsom-plakaten. Når det gjelder punktet om manglende kildekritikk, skriver klageren i tillegg: «Å bruke våre samarbeidspartnere som ?kilder? ved å spørre om de visste om vervepremiene, for så å lure på om de synes dette minner om pyramide, vet ikke jeg om kan kalles kritisk kildevalg.»

Agderposten s redaktør understreker i sitt siste tilsvar at avisen aldri har hevdet at Fordelen driver med ulovlig pyramidespill. » I reportasjen går det også tydelig frem at Sylte hevder at virksomheten ligner på en pyramide. (?) I og med at Agderposten i reportasjen aldri har hevdet at Fordelen driver i strid med lotteriloven, men bare har beskrevet virksomheten, finner vi det også irrelevant i denne sammenheng at Lotteritilsynet ?frikjenner? virksomheten.»

Klageren har, etter avsluttet tilsvarsrunde, påpekt følgende: «Det trenger ikke stå ?ulovlig? i teksten fordi pyramidespill ER ulovlig i henhold til lotteriloven § 16. At lotteritilsynet ?frikjenner? oss anser Gauslaa som irrelevant ? hvilken arroganse!!! etter å ha delvis ødelagt vårt navn og rykte med en ?såkalt? nøytral reportasje.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Agderposten, der avisen satte søkelys på Foreningen Fordelens rabattordninger. En advokat ble intervjuet, og hans karakteristikk av ordningen som «pyramidespill» ble sitert i titler og ingresser. Klageren, Foreningen Fordelen, tar avstand fra betegnelsen og mener journalisten bevisst har vært ute etter å gi foreningen negativ omtale. Etter klagerens mening burde Agderposten kontaktet Lotteritilsynet, som i etterkant skal ha hatt en annen oppfatning enn advokaten. To næringsdrivende har gitt sin tilslutning til klagen for måten avisen har «brukt» uttalelsene deres på.

Agderposten mener klageren prøver å tillegge journalisten motiver som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Avisen kan ikke se at den kan klandres for en reportasje som i utgangspunktet er kritisk, men som ellers er informativ og balansert. Det vises til at klageren fikk sine direkte sitater til gjennomlesning. For øvrig understreker avisen at den aldri har påstått at klageren har gjort noe ulovlig.

Pressens Faglige Utvalg mener Agderposten måtte være i sin fulle rett til å ta for seg klagerens rabattordninger og forelegge disse for juridisk ekspertise på området. Utvalget kan ikke se at avisen hadde grunn til å trekke advokatens kompetanse i tvil, da han i to omganger gikk god for berettigelsen av å sammenligne klagerens virksomhet med pyramidespill.

Videre konstaterer utvalget at klageren er gitt rikelig anledning til å gå i rette med advokaten og hans vurdering av rabattordningene. Med andre ord finner utvalget at avisen til fulle har oppfylt det presseetiske kravet om å la den angrepne part få komme samtidig til orde, slik dette er nedfelt i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Selv om utvalget forstår at klageren kan oppleve reportasjen som unødig belastende, forutsatt at intet ulovlig har funnet sted, må det like fullt aksepteres som pressens oppgave også å synliggjøre mistanke om at en virksomhet kan bevege seg på kanten av det lovlige.

Når det gjelder klagepunktene for de næringsdrivende som har sluttet seg til klagen, finner ikke utvalget det godtgjort at gjengivelsen av deres uttalelser bygger på feiltolkning.

Agderposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. oktober 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Solveig Tvedt,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller