Per Sandberg og André R. Kolve mot Natt&Dag

PFU-sak 154/13


SAMMENDRAG:

NATT&DAG publiserte i april 2013 følgende melding i en fast spalte med tittelen «Overhørt»:

«INTEGRERINGSPOLITIKK 
En rødhåret FrP-politiker fra Trøndelag ble observert på vei inn i en taxi sammen med en ung tamil en sen lørdagsnatt i mars.»

KLAGEN:

Klager er FrP-politiker Per Sandberg og hans rådgiver André R. Kolve. De skriver: «Undertegnede mener at avisen ikke skaper noen tvil om hvilken politiker dette dreier seg om, og at det er stortingsrepresentant (…) Per Sandberg (FrP) (…). Videre mener klagerne at NATT&DAG bevisst forsøker å skape et bilde av at Per Sandberg tar med seg en tamil hjem i taxi for å utføre handlinger av seksuell karakter. Klagerne mener dette nærmest bekreftes av NATT&DAGs ansvarlige redaktør Christian Forsberg, som i Dagbladets omtale av den nevnte artikkel 05.06.13 (vedlagt; sekr. anm.) uttaler følgende: «Det er ikke til å legge skjul på at vi spiller på et sett assosiasjoner og antakelser som gjerne dukker opp når to stykker setter seg i samme drosjebil natt til søndag (…)».»

Klagerne viser videre til at NATT&DAG-redaktøren også bekrefter i Dagbladet at det er klagerne som omtales i spalten. Det reageres over at NATT&DAG ikke tok kontakt med klagerne «for å informere om at de hadde fått tips om den nevnte observasjonen ved taxien. Hadde Sandberg og Kolve fått informasjon om dette, kunne de forklart sannheten som er at de to hadde deltatt i en bursdagsfeiring og deretter tok samme taxi hjem til sine respektive boliger.»

Klagerne påpeker at NATT&DAG ikke har tatt kontakt med dem etter at redaktøren ble gjort kjent med deres syn på notisen. Videre vises det til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 om dekning for titler. Det står: «Klagerne mener NATT&DAG ikke har dekning for tittelen «Integreringspolitikk», da en høyst privat taxitur for Per Sandberg og hans rådgiver André Kolve ikke har noe som helst med integrering å gjøre. Videre er det heller ikke dekning for at Kolve er tamil.»

Dernest vises det til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 om identifisering. Klagerne skriver: «Klagerne mener at det av notisen (…) kan tolkes at Sandberg er i ferd med å kjøpe seksuelle tjenester (…), noe som er ulovlig (…).» Det reageres over manglende anledning til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger (punkt 4.14), og over manglende tilsvarsmulighet (punkt 4.15). 

Avslutningsvis henviser klagerne til følgende i Redaktørplakaten: «Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for mottakeren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er mediets egne meninger og vurderinger. (…) Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i samsvar med egen overbevisning.» I klagen står det videre: «Klagerne mener at ansvarlig redaktør (…) ikke har overholdt dette, da han i Dagbladet (…) erkjenner at han var klar over at det var Per Sandberg og hans rådgiver André Kolve som satte seg inn i taxien (…). Forsberg var med andre ord kjent med at Sandberg ikke tok taxi med en «ung tamil», men faktisk med sin rådgiver. Videre mener klagerne at Forsberg ikke har gjort det klart for mottakeren at dette er ment som et humoristisk innslag i avisen.»

TILSVARSRUNDEN:

NATT&DAG konstaterer at klagerne er «utsatt for en morsomhet på deres bekostning». Avisen skriver: «Vi har forståelse for at det kan vekke irritasjon, men det er etter vårt skjønn ingenting i teksten – en kort notis – som utløser klagerett med hjemmel i Vær Varsom-plakaten.»

Videre står det i tilsvaret: «Teksten beskriver på dårlig fordekt vis en episode der Per Sandberg og hans rådgiver (…) setter seg inn i samme taxi en sen lørdag (…). Det er ikke til å legge skjul på at vi spiller på et sett assosiasjoner og antagelser som gjerne dukker opp når to stykker setter seg i samme drosjebil natt til søndag, men det er også alt vi gjør: vi leker med et velkjent narrativ, understreket av notisens kontekst: En humoristisk og uhøytidelig jungeltelegraf-spalte. (…) Overhørt-spalten, der notisen inngår, ble etablert for over 20 år siden, og er blant avisens sterkeste identitetsmarkører. Spalten har et humoristisk formål og leker med ryktespredningens natur: Hvordan oppstår rykter, og hvordan får de bein å gå på? Det er spaltens mandat, poengtert ved de bevisst dårlige anonymiseringene (…).»

NATT&DAG viser til klagernes uttalelse til Dagbladet, om at de «føler seg hetset og utsatt for sexisme og rasisme», og skriver: «Vi kan ikke etter beste evne se hva slags «hets» eller «sterke beskyldninger» Sandberg og Kolve utsettes for i notisen. Påstanden om at vi antydet at Sandberg «er i ferd med å kjøpe seksuelle tjenester», får stå for klagerens regning. Det skulle også utelukke påkjæringen til paragraf 4.7, om varsomhet ved «klanderverdige eller straffbare forhold».»

Avisen avviser også klagernes anførsler om tittelen, og skriver: «Her bemerker vi at INTEGRERINGSPOLITIKK teknisk sett ikke er en overskrift, og at humor er en øvelse som ikke alltid har like bred appell.»

NATT&DAG bemerker at klagerne «gikk til Dagbladet – ikke oss – da de ble oppmerksom på notisen», og at dette skjedde i juni, «fem uker etter at avisen forsvant fra byens stativ». Avisen skriver at dette nevnes fordi klagerne i Dagbladet «kobler «hetsen» til et større bilde der de angivelig også er utsatt for krenkelser» fra andre. Avisen skriver: «Også interessant å merke seg at klagerne egentlig var innstilt på å «bare riste på hodet av notisen», men at andre «nedverdigende episoder» var det som «fikk begeret til å flyte over». Det er altså ikke notisen i seg selv som er utgangspunkt for denne PFU-klagen.»

Avslutningsvis står det: «Vi er de første til å anerkjenne at Frp generelt og kanskje Sandberg spesielt utsettes for mye besk kritikk i norsk offentlighet – noe av den berettiget, noe av den ikke. Det er imidlertid den yrkesvei Sandberg og Kolve har valgt. De er offentlige personer. (…) Altfor ofte går pressen over streken, men denne uskyldige, lille notisen er ikke engang i nærheten av en slik grenseoppgang.»

Avisen beklager at Kolve, som er født i India, men flyttet til Norge som baby, ble omtalt som tamil. Dette skriver avisen at den vil presisere.

Klagerne har ikke hatt mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en notis i NATT&DAG-spalten «Overhørt», der det står at «[e]n rødhåret FrP-politiker fra Trøndelag ble observert på vei inn i en taxi sammen med en ung tamil en sen lørdagsnatt». Over notisen står det «Integreringspolitikk».

Klagerne er de omtalte, Per Sandberg og hans rådgiver André R. Kolve. De reagerer på assosiasjonene notisen skaper. Klagerne selv mener notisen kan tolkes dit hen at Sandberg var i ferd med å «kjøpe seksuelle tjenester av en ung tamil». Klagerne mener videre at overskriften er misvisende, at de burde fått anledning til samtidig imøtegåelse eller tilsvar, og at redaktøren har handlet mot bedre vitende og i strid med Redaktørplakaten, ettersom han visste at det var Sandberg og Kolve episoden henspilte på, ikke Sandberg og en tilfeldig «ung tamil». Det vises også til at Kolve ikke er tamil. Slik klagerne ser det, går det ikke klart frem av avisen at dette er ment som et humoristisk innslag.

NATT&DAG «kan ikke etter beste evne se hva slags «hets» eller «sterke beskyldninger»» klagerne utsettes for i notisen. Avisen mener klagernes tolkning av notisen får stå deres egen regning. Redaksjonen påpeker at notisen er del av en «humoristisk og uhøytidelig jungeltelegraf-spalte» som har vært del av avisen i 20 år. Avisen bemerker at klagerne gikk til Dagbladet med sin kritikk, ikke til NATT&DAG. Det vises til at kritikken kom sent, og til klagernes uttalelse i Dagbladet om at notisen var en av flere krenkelser som «fikk begeret til å flyte over» for dem. Avisen påpeker også at Sandberg og Kolve er offentlige personer.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis understreke at det er opptil enhver å bestemme hvilke publiseringer de ønsker å bringe inn for utvalget, og på hvilket tidspunkt. At klagerne valgte å reagere på den innklagede notisen, ikke over utsagn brakt i andre medier, er for utvalget irrelevant. Så lenge klagen ble fremmet innenfor klagefristen, er det heller ikke relevant når klagen ble sendt inn. En kan ikke regne med at enhver publisering registreres av omtalte personer umiddelbart, heller ikke når det dreier seg om medievante personer.

Utvalget vil, som tidligere, påpeke at også humor og satire er omfattet av de presseetiske normene. Det ligger ikke til utvalget å vurdere hvor vellykket eller morsom en slik ytring er, men det er lang tradisjon i norsk presse for stor takhøyde på dette området. Det innebærer at også ytringer som kan oppleves som ubehagelige og belastende – noe den omtalte notisen åpenbart har vært for klagerne – normalt må kunne aksepteres. Dette forutsetter imidlertid at det er lett å forstå av kontekst og presentasjonsmåte at det nettopp dreier seg om et humoristisk innslag. I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at notisen framstår i en slik kontekst, i en spalte leserne kjenner som uhøytidelig.

Gitt konteksten og notisens konkrete innhold, mener utvalget at retten til samtidig imøtegåelse ikke er utløst.

Når det gjelder den feilaktige opplysningen om den etniske bakgrunnen til en av klagerne, merker utvalget seg at avisen ønsker å rette dette i sin neste utgave. I den aktuelle sammenhengen er feilen uansett ikke av en slik art at utvalget mener den innebærer noe brudd på god presseskikk.

NATT&DAG har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. august 2013

Line Noer Borrevik,
Øyvind Brigg, Alexandra Beverfjord, Alexander Øystå,
Henrik Syse, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile