Den Internasjonale kristne ambassade Jerusalem (ICEJ) Norge mot NRK

PFU-sak 153/13


SAMMENDRAG:

NRK sendte tirsdag 26. februar Brennpunktdokumentaren «Giverlandet». Dokumentaren handlet blant annet om Midtøsten-konflikten, og om Norges rolle i giverlandsgruppen for de palestinske selvstyremyndighetene. Innledningsvis sier programlederen:

«I 20 år har Norge ledet kronerullingen for å bygge en palestinsk stat. Samtidig forsvinner mer og mer av Palestina i israelsk okkupasjon. (…) Vi har fulgt to utenriksministere i diplomatiet i «alle konflikters mor».»

I dokumentaren følges først Jonas Gahr Støre på reise i ulike land i Midtøsten. Etter en seksvens fra Egypt, sier reporteren:

«Team Støre reiser videre. Neste stopp er Tel Aviv, i Israel. Det norske teamet er frustrert. Oslo-avtalen synes død. Israelere og palestinere vil ikke forhandle.
Møtene som venter i Israel blir vanskelige (…).»

Videre uttaler Støre seg om forventningene til møtene. Han sier blant annet:

«[D]isse møtene de varierer fra det helt ordinære til det veldig, veldig bra.
De beste de gangene vi virkelig kommer innpå mennesker og skjønner at ja, de er ikke dårlige eller bra fordi de mener det de mener, men du må forstå hvor de/det kommer fra og hvor du virkelig kan gå dypt inn i ting. Også har jeg hatt dårlige møter som er på det vi kaller slagord preg. Og da tenker jeg ofte kan tiden gå fortere? Fordi vi sitter bare og kaster meninger mot hverandre og kommer ingen vei.»

Senere gir programmet en grafisk framstilling av hvordan kartet har forandret seg i Midtøsten i nyere tid.

«Voiceover: Det brune feltet var palestinernes land før Israel ble opprettet.
GRAFIKKEN VISER 1948… FN vedtok å dele landet mellom jøder og palestinere. Staten Israel ble proklamert, og i krigen som fulgte, mistet palestinerne mer av landet sitt (…). Under seksdagers-krigen i 1967 okkuperte Israel Vestbredden og Gaza, vist i brunt. To separate områder – som palestinerne ønsker å bygge en stat på nå. Samtidig glipper også Vestbredden. Israels bygging av bosetterkolonier og muren splitter opp landet.»

Kartgrafikken viser så hvordan Vestbredden er inndelt i tre soner i dag, disse omtales som A, B og C. Videre heter det:

«Voiceover: C-området – vist i hvitt – okkuperes av Israel. I følge Oslo-avtalen skulle Israel trekke seg ut herfra. Men i stedet fester Israel grepet i det hvite feltet.
Bosettingene, her i blått, utvides daglig og palestinere fordrives fra det hvite området. Hvordan kan man fortsatt tro på en sammenhengende levedyktig palestinsk stat her?»

Lenger ut i programmet besøker NRK en bosetting.

«Reporter: Vi er tilbake på Vestbredden, og på vei til Ofra – en av de eldste bosettingene. Der møter vi Israel Harel. Han grunnla og ledet bosetternes mektige organisasjon YESHA i mange år. Bosetterne får det som regel som de vil i israelsk politikk.»

«Israel Harel: – Dette ER Israel! Det.. Jeg mener, historisk er dette Israel. De ekte Israelittene, eh, praktiserte statsdannelse her på det, på disse åsene. (…)Og nå, se for deg at en terrorist kommer hit, tar stilling bak en stein og bruker kikkertsikte eller en annen anordning, skyter, en snikskytter kommer… Så vi bestemte oss for å ta kontroll over stedet og forhindre alle slags overraskelser.»
 
Reporter: «De som bor i den 37 år gamle bosettingen må tvangsflyttes om en palestinsk stat blir til.»
   
Israel Harel: «- Og alle forstår at løsningen ikke er å evakuere eller å trekke opp nesten 400 000 mennesker med roten. (…) Netanyahu tror generelt på en to-statsløsning, men den andre staten bør være i Jordan (…).»

Videre sier reporteren:

«De ulovlige bosettingene skaper mye politisk støy. Men i dette området er livet stille og fredelig. Harel sender oss videre til en litt mer utypisk bosetter. For Yoram Cohen var det hverken ideologi eller religion som brakte ham hit.  Det var økonomi.»

Cohen forteller at han flyttet til Ofra fordi han hadde råd til å kjøpe et hus der, og at han nå jobber som vinbonde. Videre sier reporteren:
 
«Ifølge Folkeretten og FN bor Cohen ulovlig på Vestbredden. Det er folk som ham Norge og Giverlandsgruppen mener må bort. Men trusselen om evakuering dersom en palestinsk stat skulle se dagens lys, tar han helt med ro.»

Avslutningsvis i programmet intervjuer programlederen utenriksminister Espen Barth Eide. Deler av intervjuet er som følger:

«Barth Eide: Byggingen av palestinske institusjoner har vært en suksess. Men det er veldig langt igjen til man når de politiske målene om en selvstendig stat. Det er viktig at alle parter skjønner at hvis vi ikke får mer politisk horisont, vil mye bryte sammen.
Programleder Haugsbø: – Det har stått fastlåst nokså lenge. Er ikke Norge bare med på å finansiere Israels ulovlige okkupasjon så lenge man ikke har en tydelig politisk horisont?
Barth Eide: – Det kan komme en dag hvor den beskrivelsen er riktig. Hvor bidrag til palestinsk statsdannelse finansierer okkupasjonen. Jeg mener ikke at vi er der nå. Vi må unngå å komme dit.

KLAGEN:

Klager er den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Norge (ICEJ Norge), ved direktøren. Han skriver: I løpet av programmet fremsetter NRK en rekke påstander omkring Midtøsten-konflikten som både er uriktige og historieforfalskning.

Det vises først til uttalelsen om at israelere og palestinere ikke vil forhandle. Klager skriver: «De siste årene har den palestinske siden fremsatt krav om at Israel skal stoppe byggeaktiviteten i Judea og Samaria, Vestbredden, før de går til forhandlingsbordet. Israel derimot har hele tiden vært rede til å møtes ved forhandlingsbordet uten forhåndsbetingelser.»

Videre reagerer klagerne på følgende opplysning gitt sammen med kartgrafikken: «Det brune feltet var palestinernes land før Israel ble opprettet». Klager skriver: «Dette er historieforfalskning. Før Israel ble opprettet 14. mai 1948 var dette en del av det britiske mandatområdet i perioden 1918-1948 (…). De siste 2500 årene har dette området enten vært under jødisk suverenitet eller skiftende riker og imperier. Det har aldri eksistert en palestinsk nasjon eller suverenitet. (…) Påstanden om at dette landet var palestinernes land, ledsaget av kart med grenser er ikke bare historieforfalskning, men det endrer de historiske premissene i denne konflikten og delegitimerer Israels eksistensberettigelse.»

Klager reagerer også på opplysningen om at «FN vedtok å dele landet mellom jøder og palestinere». I klagen står det: «Dette er ikke korrekt. FNs resolusjon (…) foreslo å dele resten av mandatområdet i en ny arabisk og en ny jødisk stat. Jøden[e] godtok dette, men araberne forkastet unisont dette forslaget. Dette var altså et forslag og ikke et vedtak (…). I tillegg kan det leggest til at det var ingen (…) som snakket om opprettelsen av en palestinsk stat.»

Til reporterens kommentar om at innbyggerne i den 37 år gamle bosetningen NRK besøker, må tvangsflyttes om en palestinsk stat blir til, står det: «Dette er en fremstilling som er hentet ut av «løse luften». Verken Oslo-avtalen eller etterfølgende forhandlinger krever en slik evakuering.»

Klager reagerer også på opplysningen om at Cohen bor ulovlig på Vestbredden, ifølge Folkeretten og FN. Det står: «Folkeretten bestrider ikke jøders rett til å bo i Judea og Samaria.» Det vises til en dom fra den franske domstolen «Coer D’Appel De Versailles» som underbygger dette, og videre skriver klager at det heller ikke er noe punkt i Oslo-Avtalen som bestrider israelske bosetninger.

Til slutt reagerer klager over følgende spørsmål fra programleder Haugsbø til Espen Barth Eide: «Er ikke Norge egentlig bare med på å finansiere Israels ulovlige okkupasjon?» Til dette skriver klager: «Dette er galt. Israelsk administrasjon av Judea og Samaria, kalt Vestbredden, er i henhold til Folkeretten ingen ulovlig okkupasjon. Tilstedeværelsen er legal og ingen andre stater har neon juridisk rett til disse områdene.»

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser klagen på alle punkter. Innledningsvis i tilsvaret oppfordres Pressens Faglige Utvalg til å se på helheten i programmet og ikke på enkeltutsagn «som klageren bruker som grunnlag for en polemisk og politisk begrunnet anklage mot NRK». Det vises til at programmet ikke handler om Israels historie, men om Norges rolle som leder av giverlandsgruppen for Palestina, AHLC. NRK mener programmet ga et godt bilde av det som skjer i giverlandsgruppen og av Norges rolle. Det opplyses at målet var å dokumentere og problematisere det Utenriksdepartementet gjør for å oppnå målsettingene og visjonene for fredsarbeidet i regionen.

NRK peker på at det er ulike oppfatninger om Israels opprinnelse og palestinernes og andre folkegruppers tilhold på ulike landområder til ulike tider. «Brennpunktprogrammet om arbeidet i giverlandsgruppen hadde ingen detaljert drøfting av dette.». Det vises til at klager er opptatt av slike spørsmål «ut fra en bestemt politisk oppfatning av konflikten i Midtøsten, og at PFU-klagen kommer som en forlengelse av den polemikken klager har framsatt mot NRK generelt og programmet spesielt.»

Med hensyn til de konkrete klagepunktene rettet mot seks ulike setninger i et timelangt program, anføres det:

At det ikke kan være noe presseetisk i veien for å konstatere at Oslo-avtalen synes å være død og at israelerne og palestinerne ikke vil forhandle. Setningen kommer, ifølge NRK, i en sammenheng der det konstateres at det norske teamet er frustrert.

Videre avvises det at det skulle være presseetisk uakseptabelt å vise en grafikk og samtidig si at «Det brune feltet var palestinernes land før Israel ble opprettet.» Det anføres i denne sammenheng til at dette er den mest vanlige måten å forklare konflikten på; kartet over Palestina før 1948, men at et program om den lange historien ville blitt mer omfattende.

Angående beskrivelsen av FN-resolusjonen av 29.11. 1947 viser NRK til at man er kjent med ordlyden, at det ble foreslått å dele opp området i en arabisk og en jødisk stat. NRK kan ikke se at det var uakseptabelt å omtale dette på den måten det ble gjort i programmet.

Når det gjelder møtene med de to bosetterne, mener NRK at klager har tatt enkeltsetninger ut av sin sammenheng. Det vises til at vinbonden Cohen bor på et område FN har definert som ulovlig okkupert. NRK mener også det må være fullstendig akseptabelt å stille utenriksminister Barth Eide spørsmål knyttet til om det er riktig av Norge bidra til å finansiere Israels ulovlige okkupasjon. «Vi mener tvert imot at det er et vesentlig journalistisk poeng å stille slike spørsmål til utenriksministeren, etter at vi har sendt et helt program som stiller flere kritiske spørsmål til hva som kommer ut av de 800 millioner kroner Norge bruker på giverlandsarbeidet.»

Klageren opprettholder klagen. Det understrekes at klagen gjelder påstander som framsettes i programmet som både er uriktige og historieforfalskende. Klager benytter også anledningen til å anføre at NRKs dekning av konflikten i Midtøsten har vært omstridt og debattert i en årrekke.

Klager gjentar sin opprinnelige anførsel om at det er ukorrekt å hevde at israelerne og palestinerne ikke vil forhandle. «Det er ikke tilfelle, israelerne har ønsket forhandlinger, men den palestinske siden har kommet opp med forhåndsbetingelser.»

Med hensyn til påstanden om at «[D]et brune feltet var palestinernes land før Israel ble opprettet», hevder klager at dette er uomtvistelig feil. «Disse områdene har gjennom hele historien vært underlagt jødisk suverenitet eller skiftende riker om imperier i over 2000 år og frem til 1948. Det har aldri eksistert en palestinsk suverenitet eller palestinsk nasjon i disse områdene før 1948. Innbyggerne har vært jøder, kristne, muslimer, araber, drusere og beduiner mfl.» Klager mener NRK kommuniserer en narrativ som ikke stemmer med historien og mener det er irrelevant når NRK anfører at programmet ikke handlet om dette og at det ikke gir NRK anledning til å fremsette en historieforfalskende påstand.

Angående FN-resolusjonen anfører klager at det i FNs forslag ikke fantes et ord om en palestinsk stat, men en ny arabisk stat. Det er med andre ord ukorrekt å forstå dette slik at FN i 1948 opprettet en palestinsk stat.

Klager peker videre på at NRKs påstand om okkupert område er ukorrekt og at vinbonden Cohen ikke bor på ulovlig okkupert område. «Israels kontroll over Judea og Samaria er ingen ulovlig okkupasjon.» Det avvises også at det må foretas en etnisk rensing i disse områdene om det blir opprettet en palestinsk stat.

Klager kan ikke se at NRK i sitt tilsvar har gjendrevet noen av klagepunktene og klagen opprettholdes.

NRK har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et program i NRK Brennpunkt med tittelen «Giverlandet». Programmet, som ble sendt i februar 2013, handlet om Norges rolle som leder av giverlandsgruppen for de palestinske selvstyremyndighetene (AHLC) og hvordan de norske midlene blir brukt.

Klager er Den Internasjonale kristne ambassade Jerusalem (ICEJ) Norge. Klager mener NRK har opptrådt i strid med god presseskikk ved å gi ukorrekte opplysninger om forhold i Midtøsten, og dermed bidratt til historieforfalskning. Det er i klagen pekt på seks opplysninger som er ukorrekte.

NRK avviser klagen og vektlegger at hensikten med programmet var å vise Norges rolle som leder av giverlandsgruppen, og å vise hva 800 millioner skattekroner brukes til. NRK vektlegger at det ikke var hensikten å vise Israels historie og ber PFU se på helheten i programmet, og ikke på enkeltutsagnene som klager bruker i en polemisk og politisk begrunnet anklage mot NRK.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis påpeke at det er fortjenstfullt av NRK å sette et kritisk søkelys på Norges engasjement i Midtøsten, og samtidig å stille ansvarlige myndigheter til veggs, noe som er i tråd med samfunnsoppdraget. Konflikten i Midtøsten er et krevende tema å behandle journalistisk, ikke minst fordi den rommer få ubestridte fakta: Både beskrivelser, synspunkter og ordvalg kan angripes av andre med sterke politiske og religiøse motiver. Ved behandlingen av slike problemstillinger er det særlig viktig med grundig kontroll av opplysninger, slik Vær Varsom plakatens punkt 3.2 maner til: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder (…).»

I det påklagede tilfellet er det vist til seks konkrete påstander som klager hevder er feilaktige og sågar medfører historieforfalskning. Utvalget vil si seg enig med NRK i at påstandene må ses i sin sammenheng, ikke løsrevet fra konteksten. Utvalget finner det på denne bakgrunn godtgjort at uttalelsene om at partene ikke ønsker å forhandle, samt uttalelsene om bosettingene, må anses som presseetisk akseptable. Disse uttalelsene bygger på eller underbygges av utsagn fra kilder i programmet, noe utvalget mener fremkommer tilstrekkelig tydelig. Bosetterne bekrefter selv i sine kommentarer at de anerkjenner tvangsflytting som en mulig konsekvens dersom en palestinsk stat opprettes, selv om de tydelig påpeker at de ikke anser dette som sannsynlig. Utvalget mener her NRK med fordel kunne vært mindre konstaterende i sin ordbruk, men finner at nyanseringen er tilstrekkelig ivaretatt i sammenhengen. Utvalget merker seg samtidig at NRK har søkt å belyse konflikten fra begge sider, gjennom et bredt kildetilfang.

Når det gjelder den grafiske fremstillingen, mener utvalget at NRK har vært tilstrekkelig korrekt i sin omtale av FNs resolusjon. At det var snakk om et forslag, ikke et vedtak, kan slik utvalget ser det, ikke medføre noe brudd på god presseskikk.

Den mest problematiske opplysningen er, etter utvalgets mening, kartfremstillingen der NRK fastslår at «dette var palestinernes land før Israel ble opprettet». Klager har selvsagt rett i at området hadde en sammensatt befolkning, og at det på dette tidspunktet ikke fantes noen palestinsk stat. Selv om det er mye strid om den korrekte fremstillingen av denne delen av Midtøstens historie, gir utvalget klageren rett i at NRKs historiske fremstilling her er unøyaktig, men den medfører ikke noe brudd på god presseskikk.
NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. september 2013

Hilde Haugsgjerd,
Martin Riber Sparre, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile
Georg Apenes, Håkon Borud, Alf Bjarne Johnsen