Administrasjonssjef Håkon Glomsaker mot Finnmarken

PFU-sak 151/99


SAMMENDRAG:
Finnmarken hadde 10. september 1999 en artikkel med tittel » Åpent kommunevalg i Berlevåg «. Ingressen lød:
«BERLEVÅG: Berlevågingene går mot et meget spennende valg. Ingen kan med sikkerhet fortelle hvem som er ordfører etter valget, og dermed lede kommune-styret med sine 13 representanter.»
Senere i artikkelen, under mellomtittelen » Byråkratene har makta «, heter det:
«Etter forrige valg gikk Arbeiderpartiet (Ap) ut som en klar seierherre, og den relativt uerfarne politikeren, fisker Arne Kristian Arntzen ble plassert i ordførerstolen. Snart ble det avdekket at kommunen hadde en administrasjonssjef som ikke bare la politiske premisser, men også har klart å få gjennomslag for sine forslag, uten at det i seg selv er ulovlig. Men for iakttakere på sidelinjen har det vært klart at politikerne har overlatt makten til byråkratene på rådhuset.»
Senere i artikkelen, under mellomtittelen » Telenor-bygget «, heter det blant annet:
«I dag viser regningene et formidabelt kostnadssprekk , uten at politikerne er blitt orientert underveis.»
Artikkelen inneholder ingen oppgitte kilder, og må nærmest karakteriseres som en gjennomgang, eller analyse, av den politiske situasjonen i Berlevåg kommune foran valget. Artikkelen er skrevet av avisens ansvarlige redaktør.
KLAGEN:
Klageren er administrasjonssjef Håkon Glomsaker i Berlevåg kommune. Han innleder klagen med å peke på at artikkelen er formulert med overskrift og ingress som en nyhetsreportasje, mens innholdet er mer likt en kommentarartikkel. Han mener artikkelen inneholder flere alvorlig påstander om ham som administrasjonssjef og øverste leder av kommunen. Han viser til avsnittet over: » Snart ble det avdekket at kommunen hadde en administrasjonssjef som ikke bare la politiske premisser, men også har klart å få gjennomslag for sine forslag, uten at det i seg selv er ulovlig. Men for iakttakere på sidelinjen har det vært klart at politikerne har overlatt makten til byråkratene på rådhuset.»
Klageren mener dette kanskje kan godtas i en kommentarartikkel, som avisens redaksjonelle mening, men at det må gjøres klart hva som er avisens subjektive oppfatning og hva som er fakta. Han henviser til Vær Varsom-plaktens punkt 4.2, der det heter: «Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.» Konkret viser klageren til at avisen har brukt formuleringen «Snart ble det avdekket …..»
Administrasjonssjefen mener at han burde fått anledning til samtidig imøtegåelse, i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.
Videre mener klageren at formuleringen «I dag viser regningene et formidabelt kostnadssprekk , uten at politikerne er blitt orientert underveis», også må rammes av punkt 4.2, fordi avisen ikke skiller mellom kommentar og fakta.
Klageren avslutter slik:
«Jeg mener at avisen på en uakseptabel måte har brukt artikkelen til å kritisere min yrkesutøvelse uten at jeg på forhånd er blitt konfrontert med innholdet. Jeg synes også det er uklart om avisens redaksjon kjenner det presseetiske kravet om å skille mellom faktaformidling og redaksjonelle meninger.»

TILSVARSRUNDEN:
Finnmarken s redaktør registrerer med en viss undring at administrasjonssjefen har innklaget hans valgkommentar til PFU. Han skriver videre:
«Påstanden som fremsettes – og som er grunnlag for klagen – er en karakteristikk av administrasjonssjef Glomsaker, basert på faktiske saksfremlegg og etterfølgende politiske vedtak. Og som jeg sier i kommentaren, det er ikke gjort noe ulovlig. Tvert imot, Glomsaker har fulgt ?spillereglene?.
Uttrykket avdekket blir det også vist til. Det kunne gjerne stått avslørt, synliggjort eller et annet ord som fortalte at administrasjonen i en rekke tilfeller har lagt føringer i den daglige politiske utøvelsen. Dette er også en av grunnene til at kommunens ledende parti – som inntil valget satt med reint flertall i kommunestyret – i forbindelse med nominasjonsprosessen ble splittet.
Telenor-bygget er også nevnt av innklageren. Faktum er at ordføreren i et intervju med undertegnede tidligere i sommer gjentok at ombyggingen var innenfor kostnadsrammen. Like før valget ble det klart at det blir en formidabel kostnadssprekk (….) Hvorvidt noen få av politikerne er informert under veis kan så være, men for allmennheten i Berlevåg kom avdekkingen som en stor ?politisk overraskelse?.»
Avisen avslutter sitt tilsvar slik:
«Påstanden om at kommentaren er en kritikk av administrasjonssjefen vil jeg bestemt tilbakevise, derimot kan jeg akseptere at det er en kritikk av sittende politiske ledelse.»

Klageren peker i sitt tilsvar på at avisens tilsvar ikke går inn på klagens hovedpoeng, om å skille mellom kommentar og fakta, og at redaktøren fortsatt fremstiller kommentar som fakta. Han registrerer også at redaktøren ikke har kommentert klagepunktet om samtidig imøtegåelse. Han viser videre til at det ikke finnes politiske vedtak som kritiserer ham for å legge politiske premisser eller lignende. Han mener at leserne sitter igjen med et inntrykk av at administrasjonssjefen har opptråd klanderverdig i forhold til sin yrkesutøvelse.
Avisen gjør i sitt siste tilsvar et poeng av klagens formulering «…. at leserne av reportasjen ikke i tilstrekkelig grad ble gjort klar over hva som var fakta, og hva som var kommentar.» Redaktøren mener dette er en klar nedvurdering av lesernes vurderingsevne. Han gjentar for øvrig at den påståtte budsjettsprekken for Telenor-bygget var en stor overraskelse for allmennheten.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som er administrasjonssjef i Berlevåg kommune, mener Finnmarken brøt god presseskikk i en artikkel om den politiske situasjonen i kommunen før valget. Klageren mener artikkelen framsto som en nyhetsartikkel, mens den i realiteten var en kommentar-artikkel som inneholdt faktiske feil. Klageren mener også at han burde fått anledning til samtidig imøtegåelse av påstandene i artikkelen.
Finnmarken omtaler artikkelen som en valgkommentar og mener for øvrig å ha dekning for påstandene. Avisen mener også at artikkelen ikke var en kritikk av klageren, men en kritikk av den sittende politiske ledelse i kommunen.
Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.2, som understreker det viktige presseetiske prinsipp om å skille klart mellom hva som er fakta og hva som er kommentarer. For publikum må det klart framstå hva som er mediets egne meninger og hva som er faktiske, dokumenterbare opplysninger.
Utvalget kan ikke ta stilling til om den påklagede artikkelen inneholder faktiske feil og uriktige påstander, som skulle gitt klageren mulighet til samtidig imøtegåelse.
Forutsatt at artikkelen er å betrakte som en kommentarartikkel, mener utvalget at Finnmarken på en langt tydeligere måte skulle gjort det klart for leserne at det dreide seg om en redaksjonell valgkommentar og dermed avisens subjektive mening.
Finnmarken har brutt god presseskikk.
Oslo, 23. november 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen