Gard Skogstrøm Andreassen mot Verdens Gang

PFU-sak 151/00


SAMMENDRAG:
Verdens Gang hadde fredag 30. juni 2000, inne i avisen, en nyhetsartikkel med tittelen » DØDE AV OVERDOSE på ?avrusningsfest? «. Ingressen lød:
» Mens familien var samlet til avslutningsfesten hennes, tok tobarnsmoren en overdose og døde på avrusningsklinikken Færingen i Tromsø. »
Saken var illustrert med et bilde av klinikken.
Det framgikk av artikkelen at «den 32 år gamle Bodø-kvinnen hadde gjennomført et program ved Færingen Terapeutiske Samfunn i Tromsø». I et avsnitt het det:
» 16. juni skulle hun feire at hun var ferdig med behandlingen. Familien fra Bodø ble invitert til markeringen, som ble snudd fra lykke til tragedie. – Om kvelden fikk vi melding om at en person hadde forgiftet seg med heroin i en bolig som tilhørte Færingen Terapeutiske Samfunn.
Omstendighetene tyder på at kvinnen tok en overdose, sier avdelingssjef for krim ved Troms politidistrikt, Einar Pedersen. Ifølge ham er det første gang en pasient har tatt en dødelig overdose på Færingen. »
Det opplyses også at «Personer som står den 32-årige kvinnen nær, er forundret over at hun tok en overdose inne på klinikken – og at hun hadde tilgang til heroin». «Ledelsen ved klinikken ønsker ikke å uttale seg om det som skjedde.»

KLAGEN:
Klageren har innhentet samtykke til klagebehandling fra avdødes mor. Han hevder at artikkelen inneholder » faktiske feil» , samt at den – uavhengig av innhold – «framstår som sterkt støtende og provoserende .»
Det opplyses i klagen at journalisten (Nordlandspostens medarbeider, som hadde samme artikkel på trykk i egen avis; sekr. anm.), forut for artikkelen, hadde forsøkt å få et intervju med avdødes mor. Dette ble imidlertid avslått. Lederen ved Færingen skal dessuten ha bedt om at avdødes mindreårige barn «må bli skjermet for unødig publisitet rundt saken». » Dette ble avvist, da dette ikke er hensyn pressen kan ta da ? pressen har informasjonsplikt ? »
Klageren tar sterkt avstand fra bruken av begrepet «avrusningsfest», og anfører at Færingen er «et rehabiliteringssenter som trener sine klienter i å håndtere en rusfri tilværelse». Klageren tilbakeviser opplysningen i den første artikkelen om at familien fra Bodø var » samlet til avslutningsfest «. » Familiemedlemmene var ikke samlet til noen fest, men befant seg i Bodø. Dødsfallet skjedde i Tromsø. Det er også feil at dødsfallet inntraff i forbindelse med en fest. Avdøde var derimot kommet hjem fra sykehuset etter et kirurgisk inngrep. »
Etter klagerens mening gir artikkelen «et bilde av avdøde som hadde vært så godt som rusfri i to år, og av familien, som er fortegnet og sterkt sårende og legger sten til byrden for to gutter som har mistet sin mamma og for en mor som har mistet sin eneste datter». «Dødsårsaken skal ifølge artiklene (også Nordlandspostens; sekr. anm.) være en overdose heroin. Det er foretatt obduksjon, og familien er blitt gjort kjent med at de først vil få vite dødsårsaken etter to til fem måneder .»
Klageren viser til følgende punkter i Vær Varsom-plakaten: 3.2, 4.3, 4.4, 4.6 og 4.9. og påpeker bl.a.:
«Kildene er ikke brukt kritisk», «Det er ikke tatt hensyn til menneskers privatliv», «Det er brukt overskrifter som ytterligere forsterker artiklenes feilaktige innhold? begrepet ? avrusningsfest ? er oppdiktet», » Avdøde er blitt identifisert «, og «Det antydes gjentatte ganger at avdøde begikk selvmord».
Avslutningsvis skriver klageren:
» For familien er det uforståelig hvilken interesse offentligheten kan ha av Martes død, helt uavhengig av artiklenes form og innhold. Dette forsterkes av det faktum at
dødsfallet fant sted 16. juni 2000, mens artiklene ble trykket først to uker senere. Da artiklene var trykket var avdøde allerede begravet. »
TILSVARSRUNDEN:
Verdens Gang sendte i første omgang brev til klageren, med henblikk på å finne en minnelig løsning. I brevet spurte redaktøren «om det er noen feil eller fremstillinger som man på dette tidspunkt ønsker korrigert». Vedlagt følger kopier av korrespondanse mellom partene om en eventuell løsning. Klageren, på vegne av avdødes mor, ønsket imidlertid PFU-behandling av klagen.
I sitt tilsvar understreker VG at tilbudet om en minnelig ordning «ikke bygget på noen erkjennelse fra avisens side om at man her står overfor noe presseetisk overtramp». » Forslaget om en minnelig løsning har utelukkende den bakgrunn at avisen generelt ikke ser seg tjent med å ha en tvist gående med nære pårørende til tragiske hendelser som er omtalt i avisen .»
VG viser til punktene 1.4 og 1.5 i Vær Varsom-plakaten som grunnlag for å sette søkelys på den aktuelle saken. «Det er viktig å ha disse to punktene klart for seg når man skal vurdere hvorvidt det var berettiget å omtale et slikt tragisk dødsfall, av politiet vurdert som sannsynlig overdose-dødsfall, ved den offentlige institusjon som har til oppgave å rehabilitere rusmisbrukere og holde dem rusfrie.»
Videre viser VG til redegjørelse fra Nordlandspostens journalist. «Av denne fremgår det bl.a. at reportasjen var initiert av en henvendelse fra en nærstående venn av familien, som mente at det uventede og oppsiktsvekkende dødsfallet ved en slik institusjon burde omtales. Kilden opplyste dessuten at medlemmer av den døde kvinnens familie og venner hadde vært tilstede ved institusjonen i anledning avslutningen av behandlingsoppholdet . Som det fremgår av journalistens redegjørelse ble denne opplysningen bekreftet av en representant for Færingen rehabiliteringssenter. (?) Det tragiske dødsfallet ved rehabiliteringssenteret er videre bekreftet av to uavhengige representanter for politiet.»
Avisen tilbakeviser at journalisten skulle ha utvist mangelfull kildekritikk og kontroll av opplysninger. Slik VG ser det ble kildene «vurdert som særdeles troverdige, ut fra den posisjon de hadde til avdøde. » Opplysningene er kontrollert opp mot hverandre så godt det har latt seg gjøre, tatt i betraktning at avdødes aller nærmeste ikke ønsket å gi ytterligere opplysninger eller kommentarer. At opplysningene ikke er blitt korrigert skyldes bl.a. at det overfor avisen ikke er dokumentert noen åpenbare feil.»
VG anfører videre at avisen «har tatt hensyn til både avdøde og den nærmeste familiens privatliv gjennom å avstå fra bruk av identitet «. «Avisen har kun benyttet sedvanlige opplysninger om ofre for tragiske omstendigheter, som kjønn, alder og bosted samt det faktum at hun etterlater seg to mindreårige barn.»
Verdens Gang «konstaterer» at det er » overensstemmelse mellom det som hevdes i tittel, ingress og i stoffet for øvrig «. «Vi vil imidlertid presisere at avisen med uttrykket
? avrusningsfest ? ikke har ment å uttrykke noe annet enn at det fant sted en positiv og hyggelig markering av at behandlingsoppholdet skulle avsluttes, formodentlig med positivt resultat.»
For øvrig tilbakeviser VG bestemt at det i artikkelen er «antydet noe om et mulig selvmord».

Klageren bestrider ikke at Verdens Gang, i henhold til VV-plakatens punkt 1.4 og 1.5, har de rettigheter bestemmelsene skal gi pressen. I den aktuelle saken kan klageren likevel ikke se at det «har funnet sted noe kritikkverdig forhold som bør avdekkes». » Det er ikke fremkommet opplysninger som tilsier at Færingen på noen måte har opptrådt kritikkverdig. At det skal ha foregått noe kritikkverdig fremgår ikke av den omstridte artikkel.»
Klageren bestrider heller ikke «at det til grunn for artikkelen ligger et omfattende kildemateriale, men fastholder at dette ikke har vært tilstrekkelig». Det bestrides heller ikke at avdøde ikke framstår med navn i artikkelen. » Vi mener likevel at beskrivelsen av avdøde er av en slik art at det på et mindre sted som Bodø i praksis vil innebære identifikasjon .»
Videre påpeker klageren at VG i sin tittel fastslår at kvinnen » døde av overdose «, mens Einar Pedersen ved Troms politidistrikt uttaler at » omstendighetene tyder på at kvinnen tok en overdose «. » Da artikkelen ble trykket var avdøde ikke obdusert, og sitatet viser uomtvistelig at det ikke forelå noen konklusjon fra politiets side. »
«Hva gjelder bruken av uttrykket ? avrusningsfest ?, er det ikke relevant her hva Verdens Gang har ment med dette da de trykte artikkelen. Både uttrykket i seg selv og sammenhengen det benyttes i gir en alt annet enn ? positiv og hyggelig? forståelse av artikkelens innhold. »

Verdens Gang fastholder som sitt «klare standpunkt» at «et overdose-dødsfall ved en offentlig behandlingsinstitusjon er en tragisk hendelse som påkaller? interesse». Ut fra hensynet til pressens samfunnsrolle, mener VG at avisen ikke kan legge til grunn at det innhentes samtykke fra avdødes nærmeste familie. Avisen fastholder dessuten at avdøde ikke er identifisert i reportasjen.
For øvrig opplyser VG i sine siste kommentarer at «Politiets endelige etterforskning og obduksjonsrapporten konkluderer med at dødsfallet skyldes en overdose heroin, samt høyt inntak av det smertestillende stoffet kodein». «Det er med andre ord overensstemmelse mellom politiets opplysninger til VG og den endelige konklusjon.»

PFU har, uavhengig av tilsvarsrunden, mottatt et brev fra avdødes mor (kopi vedlagt).
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Verdens Gangs omtale av at en yngre kvinne døde ved et rehabiliterings-senter for rusmisbrukere. I en tittel het det at kvinnen «Døde av overdose på ?avrusnings-fest?». Klageren, med samtykke fra kvinnens familie, mener avisen har brutt med en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten ved å bringe en sterkt støtende og provoserende reportasje. Foruten å påvise feilaktige opplysninger, anser klageren at avdøde er utilbørlig identifisert som mor til mindreårige barn.
Verdens Gang påpeker at reportasjen ble initiert av en henvendelse fra en nærstående venn av familien, og viser til politiet som kilde for opplysningene om et sannsynlig overdose-dødsfall. Etter VGs mening ble opplysningene kontrollert opp mot hverandre så godt det lot seg gjøre, sett i lys av at avdødes nærmeste ikke ønsket å gi korrigerende kommentarer. Avisen mener ellers å ha vist familien hensyn ved å avstå fra bruk av identitet.
Pressens Faglige Utvalg mener Verdens Gang var i sin fulle rett til å sette søkelys på forholdene knyttet til dødsfallet ved et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere. Utvalget finner imidlertid at avisens tittel og ingress inneholder faktiske feil og går for langt i bruken av konstaterende opplysninger angående dødsfallet.
Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.» Utvalget vil i denne sammenheng også vise til punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
Videre finner utvalget det særlig klanderverdig at avisen i vesentlig grad baserte seg på en annenhånds kilde som senere viste seg å ha kommet med feilinformasjon på sentrale punkter. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk.»
Verdens Gang har brutt god presseskikk.
Oslo, 19. desember 2000
Thor Woje,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth