Krohnengen skole, v. rektor Eva Grimstad mot NRK

PFU-sak 149/02


SAMMENDRAG:
NRK Dagsnytt brakte fredag 20. september 2002 en nyhetsmelding med følgende intro:

«Skoler bruker foreldre som assistenter og hjelpelærere. Ved Krohnengen skole i Bergen stiller to foreldre opp som hjelpelærere hver fredag. Daghild Alvestad som er mor til en tredjeklassing er ikke begeistret for denne ordningen».

Moren reagerer på ordningen både av tidsmessige årsaker og av pedagogiske grunner. Rektor ved skolen presiserer at dette er støttefunksjoner, og at det ikke har noe med undervisningen å gjøre.

Reporteren opplyser at utdanningsminister Kristin Clemet synes det er positivt at foreldre deltar «så lenge det skjer frivillig og ikke fordi skolen ikke har råd til å gi undervisning på en annen måte». Andre politikere er skeptiske til ordningen, og det antydes at bruken av foreldrene kan være i strid med skoleloven.

Saken følges opp ut over dagen, med reaksjoner fra ulike politikere.

KLAGEN:
Klageren, Krohnengen skole ved rektor Eva Grimstad, reagerer på NRKs handlemåte. Klageren viser til at da NRK tok kontakt første gang for å lage «en sak om hvor foreldre ble
brukt som lærere for at elevene skulle få den undervisningen de hadde krav på». NRK ble gjort oppmerksom på at dette var etter initiativ fra foreldrene, og at de ikke var lærere men hjelpere. Redaksjonen skal da ha valgt å lage et innslag til NRK-Vestlandsrevyen «om dette gode tiltaket». Dagen etter kom en ny journalist fra NRK «og ville ha noen kommentarer fra min side på bruk av foreldredugnad. Det var en stor overraskelse da jeg fredag morgen (dagen etter, sekr. anm.) hørte hovedoppslaget i NRK Dagsnytt hvor saken ble presentert som om NRK ikke kjente realitetene».

Klageren mener NRK Dagsnytt har fremstilt saken på en uriktig måte, og latt politikere og fagfolk uttale seg på uriktig grunnlag. Klageren mener også at Krohnengen skole fremstilles som om den bryter skoleloven.

TILSVARSRUNDEN:
NRK viser i sitt tilsvar til at de fikk et tips fra en mor som var kritisk til «stadig nye krav om at foreldrene skal delta i ulikt arbeid på skolen. Før hun uttalte seg til NRK Dagsnytt kontaktet hun selv rektor for å få klarhet i hvordan ordningen fungerte. Hun fikk da vite at ordningen var frivillig for foreldrene. Hun var allikevel kritisk?Vi intervjuet moren, tok opp lyd fra skolen og intervjuet rektor Eva Grimstad».

NRK påpeker at rektor understreker at ordningen er frivillig, og avviser påstanden om at Dagsnytt ikke kjente til realitetene i saken. Videre avviser NRK at kanalen fremstiller Krohnengen skole som en skole som bryter skoleloven, og anfører at den har vist at ordningen er omstridt.

Klageren understreker at «hele vår klage til PFU bygger på at NRK kjente realitetene i saken, og likevel kjørte en nyhetssak som om de ikke var kjent med realitetene. Klageren viser til at NRK hadde en samtale med rektor, og at Dagsnytt etter denne samtalen erkjente at «NRK ikke hadde noen sak». Klageren mener også at moren som er intervjuet er blitt misbrukt av NRK Dagsnytt, og viser til at hennes poeng skulle være å fokusere på den lokale budsjettdebatten.

NRK fastholder at kanalen har fremstilt ordningen med foreldredeltagelse i undervisning på Krohnengen skole på en korrekt måte.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et nyhetsinnslag i NRK Dagsnytt om foreldredeltagelse i undervisningen på Krohnengen skole i Bergen. Klageren, skolens rektor, mener NRK Dagsnytt har framstilt saken på en uriktig måte, og latt politikere og fagfolk uttale seg på feilaktig grunnlag. Klageren viser til at NRK-Vestlandsrevyen endret oppfatning og laget en hyggelig sak etter at rektor hadde redegjort for realitetene rundt foreldredeltagelsen. Klageren ble derfor overrasket da en annen NRK-journalist intervjuet henne dagen etter om ordningen, og resultatet ble et kritisk Dagsnytt-innslag «som om at NRK ikke kjente realitetene». Klageren mener også at NRK Dagsnytt har framstilt saken som om skolen bryter skoleloven.

NRK Dagsnytt mener redaksjonen har fremstilt ordningen med foreldredeltagelse på en korrekt måte. Redaksjonen viser til at den var kjent med at foreldredeltagelsen var frivillig og påpeker at det også framkommer i innslaget. Videre påpekes det at rektor er intervjuet om ordningen, og at hun der understreker at foreldredeltagelsen ikke har noe med undervisningen å gjøre. NRK avviser at kanalen har framstilt skolen som om den har brutt skoleloven.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at [?] inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i
stoffet».

Utvalget mener NRK Dagsnytts intro går langt i å skape et inntrykk av at skolen bruker foreldre i undervisningen. Utvalget legger imidlertid vekt på at skolens rektor får presisere at foreldredeltagelsen er frivillig og at foreldrene ikke har noe med undervisningen å gjøre. Utvalget kan ikke se at redaksjonen selv framstiller det som om skolen bryter skoleloven, men registrerer at NRK lar intervjuobjekter langt på vei antyde at foreldreordningen er ulovlig.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at NRK Dagsnytt ikke har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 25. februar 2003
Thor Woje,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen