Per Ditlevsen mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 147/01


SAMMENDRAG:

Dagens Næringsliv (DN) brakte 3. august 2001 en nyhetsartikkel med tittelen « Grått i Horisonten ». Ingressen lød:

« Investeringsselskapet Horisonten, som eies av Ditlevsen-familien i Sandefjord, snublet med sine it-investeringer ifjor. Selskapet fikk et underskudd på over 31 millioner kroner og sitter fortsatt på en tikkende tapsbombe på over 42 millioner. »

I et avsnitt i brødteksten het det:

« Ekteparet Per Emil (64) og Sissel Ditlevsen (68) i Sandefjord har tapt stort på selskapets investeringer i it-selskaper og gråmarkedet. Per Ditlevsen jobbet i mange år i rederiet Stolt-Nielsen med globale operasjoner, tett sammen med toppsjef Jacob Stolt-Nielsen. På begynnelsen av 90-tallet realiserte han aksjene i rederiet og kona Sissel fikk ansvaret for å forvalte halvparten av formuen. Mens Pers halvdel forsvant i valutaspekulasjoner, viste Sissel god teft med investeringer i TV 2, Ask og Tandberg Data. Familien hadde en stund en formue på 170 millioner kroner. Nå ser det ut til at fruens finansteft har tatt brått slutt. Titall millioner har fordunstet på it-investeringer. »

I artikkelen kommenteres opplysningene av styreformannen i Horisonten, og helt til slutt skriver avisen:

« Styreformann Ole Petter Breistøl sier Per Ditlevsen føler seg nervøs og presset, og at han derfor ikke vil uttale seg til pressen. »

Artikkelen var illustrert med et tre-spaltet bilde av Per Ditlevsen.

KLAGEN:

Klageren , Per Ditlevsen, skriver:

«Grunnen til min klage er den personlige vinkling journalisten gir, som for min kone og meg i sin helhet føles som utidig personforfølgelse , og som har resultert i en rekke sympatierklæringer fra venner og kjente som har lest artikkelen og som øyensynlig oppfatter den slik vi gjør. Særlig sårende føles det når advokat Breistøl nevner til journalist Ullevold hvorfor jeg selv nødig vil uttale meg, at Ullevold er så ufølsom at han like godt lar leserne få fullt innblikk i min sinnstilstand. »

«Advokat Breistøl kommenterte de regnskapstall som Ullevold antagelig hadde fått fra Brønnøysund og ba på telefon om anledning til å få se artikkelen før den gikk i pressen, noe journalisten nektet, ? fordi det ikke var avtalt på forhånd ? .»

«Journalist Ullevold leste opp for advokat Breistøl hva han hadde sitert fra telefonsamtalen med ham. Advokat Breistøl har opplyst at han da fikk opplest artikkelens tredje siste avsnitt. Det siste avsnitt som omhandlet min personlige situasjon ble ikke lest opp. »

TILSVARSRUNDEN:

Dagens Næringsliv skriver i sitt tilsvar:

«Per Ditlevsen og hans private investeringsselskaper har Dagens Næringsliv liggende inne på observasjon i Brønnøysund. Dette er en praksis som gjelder flere hundre selskaper og som medfører at vi automatisk mottar årsregnskaper når de foreligger i regnskapsregisteret. Ditlevsen er en betydelig privat investor som tidligere har stått frem i DN med intervju og bilde. Senest skjedde det 20. juni 1999. (Se vedlegg). Den gang fortalte han villig om sitt liv som innbefattet tabber og suksesser. »

Avisen betegner den påklagede artikkelen som « en normal renskapsgjennomgang av Ditlevsens selskaper for 2000 ». «Artikkelen er spesielt interessant fordi Ditlevsen hadde betydelige investeringer innenfor it-bransjen. Denne bransjen har de to siste årene vært mer eksponert i pressen enn andre bransjer på grunn av markedets endrede oppfatning av disse selskapenes fremtidige levevilkår.»

« Journalist Ullevold gjorde en avtale med styreformann Ole Petter Breistøl om at han skulle få lest opp sine sitater. Dessverre ble ikke det siste sitatet lest opp. Det beklager vi. Det er imidlertid ingen tvist om innholdet i Breistøls uttalelse. »

Klageren hevder det er uriktig når avisen påstår at han to år tidligere « fortalte frivillig om sitt liv ». «Det riktige, som journalisten den gang vil huske, er at jeg motsatte meg både omtale og intervju flere ganger . Jeg ble da gjort oppmerksom på at en artikkel uansett ville bli trykket uten at jeg på forhånd ville få adgang til å se produktet. (…) Jeg følte meg den gang tvunget til å gå med på et intervju… ».

«Jeg mener siste avsnitt i journalist Ullevolds artikkel klarest beviser hans tendensiøse forhold til min person. At dette ? er en normal regnskapsgjennomgang av Ditlevsens selskaper for 2000 ? er jeg dypt uenig i.»

Etter klagerens mening har avisen brutt med Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, om ikke å fremheve personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. Likeledes mener klageren at VV-punkt 3.3 er brutt, idet avtalen med styreformannen om opplesning av alle sitater, ikke ble oppfylt.

Avisen påpeker at det ikke kom noen reaksjoner fra klageren til redaksjonen i etterkant av artikkelen. «Det kan videre opplyses at Ditlevsen kom med flere opplysninger omkring sitt selskap og sin helsesituasjon som Ullevold unnlot å nevne i sin artikkel.» Til slutt beklager DN igjen at det siste sitatet i artikkelen ikke ble lest opp for styreformannen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Dagens Næringsliv, der avisen tok for seg regnskaps-tallene for et navngitt investeringsselskap. Eierne av selskapet, et ektepar, klager over at avisen har gitt artikkelen en vinkling som oppleves som utidig personforfølgelse. Klageren reagerer dessuten på at selskapets styreformann ikke på forhånd ble forelagt alle sine uttalelser, slik journalisten hadde lovet.

Dagens Næringsliv påpeker at klageren er en betydelig privat investor, som tidligere har stått fram i avisen og fortalt om tabber og suksesser. Den påklagede artikkelen betegnes av avisen som en normal regnskapsgjennomgang. Redaksjonen beklager imidlertid at styre-formannens siste sitat ikke ble lest opp for ham.

Pressens Faglige Utvalg mener Dagens Næringsliv var i sin fulle rett til å sette søkelys på ekteparets personlige økonomi, knyttet til regnskapet for parets investeringsselskap.

Utvalget merker seg avisens beklagelse av at ikke alle sitater ble forelagt styreformannen. En slik beklagelse endrer ikke det forhold at redaksjonen på forhånd burde forstått at det ville bli reagert på ordlyden i det siste sitatet, som inneholdt karakterisering av klagerens personlige situasjon. Etter utvalgets mening burde avisen ha gitt styreformannen mulighet til å moderere sitt ordvalg innen artikkelen ble publisert.

På dette punkt har Dagens Næringsliv opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 23. oktober 2001
Catharina Jacobsen,,
John Olav Egeland, Odd Isungset, Kari Saastad,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Trygve Wyller