(NN) mot Adresseavisen

PFU-sak 146/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Adresseavisen om at staten hadde bestemt seg for å anke en tingrettsdom til lagmannsretten. Selve saken i tingretten handlet om at NTNU mente at en ikke navngitt student var uskikket til å bli psykolog og vedtok å stenge ham ute. Tingretten var imidlertid ikke enig, og ga den utstengte studenten rett til å begynne å studere igjen. I artikkelen var statens advokat en intervjuet om hvorfor de ville anke saken.

Klager er den omtalte studenten. Det reageres på at klager ikke ble kontaktet forut for artikkelen, og klager anfører rett til samtidig imøtegåelse. Klager reagerer på at avisen valgte å dekke statens anke så bredt uten å sørge for at klager fikk komme til orde og formidle sin side av saken. Det vises til tidligere kontakt med avisen.

Adresseavisen mener at omtalen ikke er av en slik karakter at det var påkrevd å innhente samtidig imøtegåelse. Det vises til tidligere omtale i avisen om tingrettsdommen. Den gang ble det fra klagers side uttalt at man ikke ønsket å kommentere saken før dommen var rettskraftig. Det nye i saken er at staten anker, og slik avisen ser det, blir det ikke her publisert sterke beskyldninger mot klager. Avisen mener ellers at omtalen er nøktern og skånsom, og viser til at studenten ikke er identifisert. Klager fikk etter publisering flere tilbud om å kommentere anken, men har ikke latt høre fra seg.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klagen gjelder omtalen av ankesaken. Klager reagerer på at staten får komme til orde i artikkelen, men ikke klager, og utvalget kan forstå klagers reaksjon. Gitt det personlige alvoret i saken for klager, og at fremstillingen kan bli skjev, mener utvalget at Adresseavisen kunne kontaktet klager. Utvalget viser her generelt til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.2, når det gjelder bredde og relevans i valg av kilder.

Likevel kan ikke utvalget se at det er et presseetisk overtramp at avisen ikke gjorde det. Utvalget legger vekt på at artikkelen er en del av en løpende dekning av en rettssak, der nyeste utvikling er at staten anker. Etter utvalgets mening, rettes det ingen nye, sterke beskyldinger av faktisk art mot klager i omtalen av ankesaken. Det kommer dessuten klart frem at klager vant frem med sin sak i tingretten.

Klager har videre fått gode muligheter til å komme til orde tidligere, noe klager og advokaten har avvist. Det ble den gang opplyst at det ikke ville bli gitt noen kommentar før dommen var rettskraftig. I tillegg har klager fått flere tilbud om å kommentere saken i etterkant.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Adresseavisen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2016

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Alexander Øystå,

Eva Sannum, Nina Fjeldheim