Jann Erik Olsen mot Halden Arbeiderblad

PFU-sak 144/98


SAMMENDRAG:
Halden Arbeiderblad hadde fredag 14. august 1998 en lederartikkel med tittelen » Olsen, nå får du gi deg «. Artikkelen var rettet mot Høyres gruppeleder i Halden kommunestyre, Jann Erik Olsen, med utgangspunkt i en forutgående lokalpolitisk avisdebatt om hvem som hadde ansvaret for kommunens skoleårsmelding for 1996.
Olsen hadde i et innlegg 22. juli imøtegått tidligere innlegg fra Ap-hold og reportasje i Halden Arbeiderblad, der han ble tillagt ansvaret for årsmeldingen, i egenskap av dengang å ha vært leder for kommunens hovedutvalg for undervisning. I Olsens innlegg («Uriktige påstander om planlagt skoleutbygging») ble det fastslått: «Det er rådmannen som utarbeider årsrapporten, kritikken må Ap rette til kommunens administrasjon og da til Dag Johansen, som hadde rådmannsansvar for utdanning og oppvekst i 1966».
I avisens lederartikkel 14. august het det innledningsvis:
» Jann-Erik Olsen, Høyres gruppefører, unnslår seg ikke for å sjikanere Dag Johansen med nye beskyldninger om at Johansen hadde ansvaret for skoleårsmeldingen 1996. Verken formelt eller i den daglige drift på rådhuset kan Johansen tillegges ansvaret for årsmeldingen.
Til for to år siden hadde vi repekt for Olsen som politiker. Olsen var aldri ufin, sjikanerte aldri verken politiske motstandere eller kommunens ansatte. En mann med blanke våpen.
Så ble Olsen en del av et system, det nye maktsystemet, som rykket inn i rådhuset «.

Og mot slutten av artikkelen:
» Olsen lærte tydeligvis noe av systemet som han burde ha holdt seg for god til å lære – ved nå etterpå gang på gang å skylde på Dag Johansen for en mislykket skolepolitikk.
Vi har tallene Jann-Erik Olsen spør etter, men vi ser ingen grunn til å svare ham – for dermed å gi ham en ny mulighet til å misbruke Dag Johansen som syndebukk «.

KLAGEN:
Klageren , Jann Erik Olsen, innleder klagen med å vise til at Halden Arbeiderblad «stadig må påminnes om tilsvarsrett, og nå nekter undertegnede å få inn et tilsvar på Redaktørens lederartikkel… ‘ Olsen, nå får du gi deg ‘ «.
Vedlagt klagen er kopi av det refuserte innlegget, samt av svarbrev fra avisens politiske redaktør, der det bl.a. het:
» Jann Erik, jeg tror verken dine velgere eller våre lesere er interessert i mer om Dag Johansen og forholdene på rådhuset – selv om både du og avisa måtte brenne etter å benytte anledningen til å trekke fram både det ene og det andre fra de to foregående år. Derfor ble det satt strek. (…) Jeg tror det er til det beste for Haldensamfunnet om man nå konsentrerer seg om å skape en bedre skole «.
Som vedlegg følger også et tidligere refusert svarinnlegg, etter avisens reportasje om årsmeldingssaken 6. juli. Klageren viser også til kopi av lederartikkel i Halden Arbeiderblad 23. juli («Olsens hukommelse om skolen»), dagen etter at han hadde fått sitt tilsvar om «Uriktige påstander…» på trykk. Også klagerens tilsvar til denne lederen er vedlagt, sammen med ytterligere en lederartikkel 30. juli («Den snublende Olsen»). Klageren fulgte opp med et nytt innlegg i avisen 13. august, dagen før lederen «Olsen, nå må du gi deg».
Etter klagerens mening illustrerer det vedlagte materialet det kritikkverdige ved at avisen også tidligere har opptrådt kritikkverdig, ved ikke å gi ham «mulighet til å svare på uriktige påstander» og «ved å nekte trykking av mitt tilsvar». Klageren viser til «usaklig kritikk» i lederartiklene og at spørsmål til avisen ikke blir besvart (kfr. klagerens innlegg «Redaktørens forsvar» 13.august; sekr. anm.).
Lederen 14. august, som Olsen nå påklager at han ikke har fått komme med tilsvar til, betegnes i klagen som et » urettmessig personangrep «. Klageren skriver:
«Undertegnede har kun påvist at det er rådmannen og hans stab som har ansvar for årsrapport. Det er ikke fremsatt kritikk mot rådmannen, eller ansvarlig sektorsjef for eventuelle feil i Årsrapport for 1996. Redaktøren tar feil når han hevder at undertegnede skylder på Dag Johansen for en mislykket skolepolitikk. Redaktøren tar feil når han hevder at dette er uinteressant for sine lesere og mine velgere. Redaktørens påstand om at undertegnede sjikanerer kommunalt ansatte er fullstendig uriktig, og derfor svært beklagelig og belastende. (…) Redaktøren påtar seg her et stort etisk ansvar, når undertegnede ikke får mulighet til å svare på slike uriktige beskyldninger «.
Det framgår for øvrig av klagen at den omtalte Dag Johansen er styreformann i Halden Arbeiderblad.

TILSVARSRUNDEN:
Halden Arbeiderblad opplyser at det et gjort forsøk på å løse saken i minnelighet, og skriver:
«Siden det var refusering av innlegg datert 15/8 som var hovedpoenget i klagen, har vi gjort Olsen oppmerksom på at han har anledning til å kommentere den siste lederartikkelen, men at han nå får utelate sine kommentarer om Dag Johansen «. (…) «Olsen ville ikke akseptere å slippe til med et svar på disse premissene».
Som bakgrunn for avisens standpunkt vises det til at Årsmeldingen ble lagt fram for politikerne lenge etter at Dag Johansen hadde sluttet i rådmannsstillingen, og var ved hans fratreden ennå ikke påbegynt. » Det er derfor urimelig å trekke Johansen fram som ansvarlig for innholdet i rapporten, slik Olsen allerede har gjort i flere innlegg «. (…) «Vi har funnet det riktig å sette ned foten, og skal vi kritiseres for noe, må det være at vi ikke har satt en stopper for disse påstandene på et tidligere tidspunkt».
Avisen finner det «irrelevant i denne sammenheng» når klageren «krydrer» klagen med sin henvisning til Dag Johansen er styreleder i Halden Arbeiderblad, «selv om det kan tjene som et forsøk på å svekke HAs troverdighet». » For HAs redaksjon er styrevervet ikke noe poeng i det hele tatt, selv om det kan synes å være det for klageren «.
Når det gjelder innholdet i lederen 14. august, heter det i avisens tilsvar:
«Ordet sjikane er fra vår side benyttet utelukkende når det gjelder klagerens forsøk på å tilskrive en tidligere kommunalt ansatt ansvar for en rapport som ble laget etter at vedkommende hadde sluttet i jobben. I en slik forbindelse må det tåles at det benyttes sterke karakteristikker . Ut over dette omtaler ikke den aktuelle lederartikkelen klageren personlig, men et politisk system».
Videre påpeker avisen at klageren «i denne debatten [var] tidlig ute med å hevde at han ble rammet av personkritikk». » Det må imidlertid være tillatt for media å konfrontere en politiker med sine tidligere uttalelser, forslag m.v. Det er ikke personkritikk. Det er tvert i mot en del av pressens oppgave å rette et kritisk søkelys mot det offentlige, og det må en politiker i maktposisjon tåle «.
Som følge av klagerens mer generelle kritikk av at han ikke får sine innlegg inn i Halden Arbeiderblad, gjør avisen oppmerksom på at han «den senere tid har hatt på trykk ikke mindre enn seks innlegg om skolesituasjonen, i tillegg til at vi viet så godt som hele vårt referat om saken i skolestyret til Olsens protokolltilførsel». (Kopier vedlagt). » Tatt i betraktning at det ikke finnes noen person som har hatt flere innlegg på trykk i den perioden vi her snakker om, er det urimelig å klage på vår åpenhet overfor Olsens innlegg «.

Klageren finner avisens tilbud om plass til tilsvar «irrelevant», siden det først kommer som følge av klagen til PFU. Han kan heller ikke godta avisens begrunnelse for ikke å nekte å ta inn det opprinnelige tilsvaret. Klageren tilbakeviser at han skulle ha gitt Dag Johansen skylden for «at det har vært ført en mislykket skolepolitikk». (…) » Selv i svarbrev til PFU vil redaktøren tillegge undertegnede ansvar for Årsmeldingen . (…) Redaktøren viser her et eksempel på hvorfor undertegnede finner det nødvendig med faktaopplysninger i leserinnlegg «.
For øvrig finner klageren det også «irrelevant» hvor mange innlegg han ellers har fått inn i Halden Arbeiderblad. «Tilsvarsretten kan ikke avvises med begrunnelse av at det er gitt spalteplass for mange leserbrev fra undertegnede i perioden, disse har berørt nødvendig skole-utbygging, og ikke årsmelding for 1996».
Og klageren fortsetter:
» Undertegnede deler fullt ut synet om at en politiker må konfronteres og kritiseres for både standpunkt og tidligere uttalelser, dette har jeg godtatt som kommunepolitiker fra 1983. Men når det i 3 påfølgende lederartikler som bygger på uriktige påstander blir stillet spørsmål ved min hukommelse, er dette unødvendig personkritikk «.
Klageren mener dessuten at det ikke er uten betydning for Halden Arbeiderblads lesere at Dag Johansen «tilfeldigvis også er styreleder i HA», og gir i tilsvaret en detaljert beskrivelse av Johansens bakgrunn, bl.a. som Ap-politiker.

Halden Arbeiderblad s påpeker i sine siste kommentarer at saken ikke handler om Dag Johansen. «Saken handler ganske enkelt om hvorvidt undertegnede bryter god presseskikk, når jeg setter foten ned for Jann Erik Olsens gjentagende forsøk på å knytte den omtalte Johansen til en rapport som ble laget etter at han hadde forlatt sin stilling i Halden kommune». (…) » Dette er ikke en subjektiv oppfatning fra vår side, men et udiskutabelt faktum. Når Olsen ikke er villig til å erkjenne dette, har vi ikke annet å gjøre enn å refusere hans innlegg «.
For øvrig anser avisen at klageren ikke klarer å skille mellom hva som er relevant og irrelevant i saken, «siden han nok en gang gjør et iherdig forsøk på å svekke redaktørens integritet i forhold til Dag Johansen». «Dette kun som en replikk til Olsens påstander. Det har ingenting med selve saken å gjøre».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en lederartikkel i Halden Arbeiderblad, der det ble rettet kritikk mot Høyres gruppeleder i Halden kommunestyre, i kjølvannet av en forutgående skolepolitisk avisdebatt. Gruppelederen påklager at han ikke har fått komme til orde med tilsvar, idet han hevder at avisen feilaktig forsøker å gjøre ham ansvarlig for opplysninger som framkom i kommunens skoleårsmelding for 1996. Klageren betrakter lederartikkelen som et urettmessig person-angrep, og mener avisen på uakseptabel måte går i forsvar for den daværende rådmann, som , etter hans mening, formelt hadde ansvaret for den omtalte årsmeldingen.
Halden Arbeiderblad opplyser at klageren er tilbudt å komme til orde med tilsvar, forutsatt at han unnlater å trekke inn den tidligere rådmannen som ansvarlig for den omstridte skoleårsmeldingen. Avisen viser her til at rådmannen hadde fratrådt sin stilling på det tidspunkt årsmeldingen ble utarbeidet, og derfor ikke kan gjøres ansvarlig. Dessuten anfører Halden Arbeiderblad at klageren, i innlegg forut for den påklagede lederartikkelen, hadde fått komme til orde med sin versjon av saken.

Pressens Faglige Utvalg mener Halden Arbeiderblad måtte være i sin fulle rett til på lederplass å kommentere klagerens rolle i saken, slik det ble gjort.
Utvalget har i lignende tilfeller en rekke ganger uttalt at det i den politiske reportasjen må kunne anvendes et kraftigere språk og mer tilspissede formuleringer enn hva som er vanlig i andre sammenhenger. Den politiske debatten i et demokratisk samfunn må være preget av stor takhøyde med hensyn til hvilke ord og uttrykk som må kunne passere.
I det påklagede tilfellet anser utvalget at avisen hadde akseptable grunner til ikke å la klageren på ny få anledning til å framsette det den mente var usanne påstander om den tidligere rådmannen. Utvalget kan ikke se at klageren automatisk skulle ha rett til å komme til orde med tilsvar, siden avisens lederartikkel gikk i rette med innlegg klageren allerede hadde hatt på trykk.
Generelt vil utvalget vise til at tilsvarsretten, i henhold Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, ikke kan påberopes hvis angrep og kritikk inngår i en løpende meningsutveksling.

Halden Arbeiderblad har ikke brutt god presseskikk.
Oslo , 20. oktober 1998
Sven Egil Omdal,
Ingrid Andersgaard, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen