Østfinnmark politidistrikt, v. politimester Ellen Katrine Hætta mot Finnmarken

PFU-sak 144/12


SAMMENDRAG:

Finnmarken hadde torsdag 26. mai 2011 omtale både på papir og på nett om at far til en av de to jentene som omkom i forbindelse med en utforkjøring på kaia i Vadsø natt til 17. mai, hadde anmeldt politiet. Finnmarken siterer Verdens Gang i artikkelen, der faren sier:

«- Jeg vil gå så langt som å si at det var politiet som tok livet av datteren min ved ikke å redde henne. De gjorde ikke jobben sin.»

Artikkelen i Finnmarken hadde tittelen «Anmelder politiet«.

Lørdag 11. februar 2012 hadde Finnmarken hovedoppslag med tittelen «17. mai-ulykka: Politiet slipper straff». Henvisningstekst på første side:

«Vadsø: Spesialenheten for politisaker har slått fast at de tre polititjenestemennene som bidro i redningsarbeidet etter 17. mai-ulykka på kaia i Vadsø, ikke skal straffes.»

Inne i avisen – på sidene 2-3 – het det: «Slipper straff etter dødsulykke». Ingress:

«De tre polititjenestepersonene som bidro i redningsarbeidet etter 17. mai-ulykka blir ikke straffet for å ikke ha hoppet i sjøen for å redde de to jentene som druknet.»

Videre første avsnitt i teksten:

«Etter å ha avhørt de tre mistenkte polititjenestepersonene, to menn og en kvinne, og 17 vitner, konkluderer Spesialenheten for politisaker med at de ikke har utvist grov uforstand i tjenesten i sammenheng med redningsaksjonen ved den gamle Dampskipskaia i Vadsø natt til 17. mai i fjor. Saken er nå henlagt. Spesialenheten konkluderer med at innsatslederens handlingsplikt er oppfylt ved tiltakene som ble iverksatt og koordinert. I avgjørelsen heter det at ”Hans helhetlige bedømmelse av situasjonen ses ikke å kunne karakteriseres som en kvalifisert klanderverdig opptreden.»

I artikkelen er politimesteren intervjuet. Hun karakteriserer jobben Spesialenheten har gjort som grundig. Hun anfører også at anmeldelsen og etterforskningen har vært en stor belastning for de tre involverte tjenestepersonene.

I artikkelen opplyses det at avisen ikke har lykkes i å komme i kontakt med faren som anmeldte politiet.

KLAGEN:

Klager er Østfinnmark politidistrikt ved politimesteren. Klagen gjaldt i utgangspunktet begge de to artiklene som er omtalt over. Sekretariatet har imidlertid informert partene om at den første artikkelen er foreldet og kun kan fungere som bakgrunnsinformasjon for utvalget. Hovedanførsler i klagen mot den foreldede artikkelen er relatert til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5 og begrunnet i at polititjenestepersonene er beskyldt og forhåndsdømt for å ha tatt livet av de forulykkede. Dessuten er det vist til punkt 4.14, fordi tjenestepersonenene ikke hadde mulighet til samtidig imøtegåelse på grunn av taushetsplikt og pågående etterforskning. Det er i tillegg vist til punkt 4.6, hvordan omtale kan virke på pårørende.

Politidistriktet mener videre at Finnmarken i artikkelen 11. februar, som ligger innenfor klagefristen, «følger opp sin holdning til politiet og de polititjenestemenn som handlet under ulykken gjennom å ha en førsteside med overskrift og ingress, både på første side og i artikkelen, som ikke er i tråd med artikkelen inne i avisen. Førstesiden gir leseren et feil inntrykk av hva Spesialenheten for politisaker har skrevet og konkludert med i sin avgjørelse. Dette er etter vårt syn klart brudd på punkt 4.4 (om titler og ingresser som ikke har dekning i stoffet; sekr. anm.) samt punkt 4.6 (hensyn til ofre og pårørende; sekr. anm.).

Overskriften indikerer på at våre tjenestemenn har foretatt en straffbar handling, men slipper straff. Avgjørelsen konkluderer tvert imot med at de har utført sitt arbeid i tråd med våre retningslinjer og overholdt sin handlingsplikt. Vårt inntrykk er at overskriften er valgt kun med formål å skape et negativt inntrykk av politiet ved å spille på leserne(s) følelser for det urettferdige, ”Politiet gjør ulovligheter, men går fri”».

Klager mener ellers at avisens vinkling inngår i et mønster med hensyn til omtalen av politidistriktet og dets tjenestemenn.

TILSVARSRUNDEN:

Finnmarken viser til at man i artikkelen 26. (nett) og 27. mai (papir) 2011 publiserte VGs opplysninger, med en samtidig imøtegåelse fra politimesteren. Avisen mener farens uttalelser gitt til VG har allmenn interesse, og mener også å ha utført den nødvendige kildekritikk med hensyn til farens følelsemessig vanskelige situasjon.

Når det gjelder klagen mot artikkelen 11. februar 2012, heter det i avisens tilsvar:

«Jeg oppfatter at PFU-klagen i første rekke dreier seg om tittelbruken på første side og inni avisa. Østfinnmark politidistrikt anfører at tittelen ”Politiet slipper straff” indikerer at tjenestemennene har gjort en straffbar handling, men slipper straff. Jeg ser at en alternativ tittel kunne gått direkte på at politiet var frikjent av Spesialenheten. Vår tittel har likevel dekning i artikkelen og i fakta, og jeg (ansvarlig redaktør; sekr. anm.) finner politidistriktets tolkning av tittelen noe søkt. Når det står at politiet slipper straff, tror jeg leserne flest oppfatter saken dit hen at polititjenestemennene ikke har gjort noe straffbart. At tittelen skulle indikere det motsatte – nemlig at politiet slipper unna med straffbare handlinger, framstår som en noe original tolkning. Østfinnmark politidistrikts påstand om at ”overskriften er valgt kun med formål å skape et negativt inntrykk av politiet” finner jeg så vidt absurd at jeg avstår fra å kommentere den.»

Det anføres også at artikkelen i papiravisen gir en svært fyldig og bred framstilling, og at man i nettutgaven gjenga hele Spesialenhetens vedtak.

Klager skriver i sitt tilsvar: «Karstensen (ansv. red; sekr. anm.) skriver i sitt tilsvar at hun tror lesere flest oppfatter overskriften ”politiet slipper straff” som om politiet ikke har gjort noe straffbart. Dette finner vi lite trolig i etterkant av gjentatt kritikk av polititjenestemennene som deltok i redningsaksjonen og som også ble anmeldt til Spesialenheten for politisaker for ikke å ha utført tjenesten riktig. Når overskriften følges opp i ingressen på første side med: ”Spesialenheten for politisaker har slått fast at de tre polititjenestemennene som bidro i redningsarbeidet etter 17. mai-ulykka på kaia i Vadsø, ikke skal straffes”, mener vi avisen understreker en forståelse av at politiet har utført en straffbar handling, men slipper straff. Vi finner det merkelig å si at personer som har utført sin tjeneste iht retningslinjer slipper straff. Det samme inntrykket etterlates i overskrift og ingress på side 2.»

Det anføres at klagen går direkte på titler og ingresser fordi mange avislesere bare leser disse, og ikke resten at stoffet.

Finnmarken har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Østfinnmark politidistrikt, ved politimesteren, mener Finnmarken brøt god presseskikk da avisen omtalte at Spesialenheten for politisaker hadde konkludert med at tre polititjenestepersoner ikke hadde utvist grov uforstand i tjenesten. Saken dreide seg om de tres opptreden i forbindelse med en dødsulykke på kaia i Vadsø natt til 17. mai 2011. De tre var anmeldt av far til en av de to omkomne. Politimesteren mener avisens forsidetittel og henvisningstekst, og en likelydende tittel inne i avisen, indikerer at de tre tjenestepersonene har opptrådt uforstandig, men at de likevel slipper straff, og at dette innebærer en påstand om skyld.

Finnmarken ser at avisen kunne ha brukt en alternativ tittel, men mener klageren har en noe original tolkning av titlene. Det anføres fra avisens side at det er full dekning for både titler og ingress. Avisen mener også at leserne forstår at de tre politifolkene ikke har gjort noe straffbart.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis vise til at bruken av virkemidler, hvordan en sak blir presentert, er en del av den presseetiske vurderingen. I det foreliggende tilfellet vil utvalget anføre at det ikke kan være tvil om at Finnmarken teknisk sett har full dekning for tittelen om at «(P)olitiet slipper straff». Alle som blir frifunnet slipper straff. Men det kan heller ikke være tvil om at de påklagede titlene, og ingressene både på forsiden og inne i avisen, unnlater å fortelle at Spesialenheten for politisaker faktisk har funnet at de tre politipersonene på kaia natt til 17. mai ikke viste klanderverdig opptreden.

Utvalget har notert seg at Finnmarken i noen grad kommer klagerne i møte med å anføre at en alternativ tittelbruk kunne gått direkte på at de tre tjenestepersonene var frikjent. Utvalget er enig med avisen i dette. I tråd med dette vises det til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.» Slik titler og ingresser må leses i det foreliggende tilfellet, må det oppfattes som om tjenestepersonene har opptrådt kritikkverdig, men at de slipper straff.

Finnmarken har brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2012

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Henrik Syse, Eva Sannum, Hadi Khosravi Lile