Ordfører Jan O. Engsmyr mot Halden Arbeiderblad

PFU-sak 143/98


SAMMENDRAG:
Halden Arbeiderblad hadde 12.august 1998 en lederartikkel med tittelen » Falsum om samarbeide «. Lederartikkelen gjengis her i sin helhet:
«I en brosjyre som er utgitt for å få etablert et nytt fylkessykehus i Årum-Kalnes-området i Sarpsborg, står Halden oppført som en av fire samarbeidende kommuner for dette prosjektet. De øvrige tre kommuner er Sarpsborg, Rakkestad og Skiptvet. Det har aldri vært politisk behandlet i Halden at Halden kommune skal inngå et samarbeid med andre kommuner for å få etablert et sykehus i Sarpsborg.
Brosjyra, med bruk av Haldens byvåpen, er som sådan et falsum. Ordfører Carsten Dybevig, H, i Halden, svarer unnvikende og svevende på om det er ham som har forpliktet Halden i et slikt samarbeide, og dermed lånt ut Haldens navn og byvåpen i brosjyra.
Brosjyra er bekostet av Sarpsborg kommune, men den gis ut som om Halden er med på prosjektet, og i et kort med spørsmål som vedlegges brosjyra, er adressen «Samarbeidende kommuner». Som Sarpsborgs ordfører, og dermed ansvarlig, har Jan Engsmyr, Ap, frekt og freidig brukt Haldens navn for å fremme Sarpsborgs sak.
Saken er meget alvorlig for Halden – som i år etter år har sloss på skanse etter skanse for å beholde drift på sykehuset her i byen. Vi har kjempet til oss en spesialistfunksjon innen ortopedi og dermed greid å beholde sykehuset og arbeidsplassene.
I et fremtidig perspektiv, slik Helsedirektoratet har skissert, trengs ikke nye sykehus, men landets fylkeskommuner må inngå forpliktende samarbeide om spesialistfunksjoner. Det betyr at haldenserne må reise til Vestfold eller Akershus for å få best mulig spesialistbehandling. og folk fra Akershus og Vestfold må reise til Østfold, forhåpentligvis til Halden og ortopedi, for å få behandling. I det perspektivet må haldenserne kjempe for sykehuset på Stangeberget – og slettes ikke tro på brosjyrer som trykkes opp i «Samarbeidende kommuners» navn – som er et falsum ettersom Haldens politikere ikke har tatt stilling til verken samarbeide med andre kommuner, etablering av et sytt sykehus i Sarpsborg eller låne ut Haldens navn og byvåpen.
Haldens ordfører Carsten Dybevig, H, bør straks rydde opp i dette.»
KLAGEN:
Klageren er Sarpsborgs ordfører Jan O. Engsmyr. Han henviser til sin innsenderartikkel (leserbrev) i Halden Arbeiderblad 21. august, der han imøtegår lederartikkelen. I leserbrevet viser han til at fylkestinget i Østfold har vedtatt å utrede lokaliseringssted for et nytt sentralsykehus i fylket og at dette er utgangspunktet for samarbeidet mellom kommunene.
I leserbrevet står det bl.a.:
«Halden Arbeiderblads leder viser sterk irritasjon over at Haldens ordfører kan være enig i noe slikt, og til overmål «låner» ut sin bys byvåpen til en slik brosjyre. I løpet av den perioden det ble arbeidet med brosjyren var det helt klart at de fire nevnte kommunene ville gå sammen om en presentasjon av et fornuftig alternativ for plassering av et nytt sykehus, både overfor bevilgende myndigheter og fylkets innbyggere. Noen «bombe» burde ikke dette være, heller ikke for Halden Arbeiderblad.
Avisa ble for øvrig invitert til pressekonferanse i Sarpsborg rådhus den 26. september i fjor. Nå kommer imidlertid reaksjonen – ett år etter. Årsaken synes for meg bare å være for å sverte Halden-ordføreren. Jeg skal dras ned sammen med min kollega i Halden. «Et falsum» kalles brosjyren, noe jeg finner å være en alvorlig anklage mot meg. Ikke mindre alvorlig for en seriøst arbeidende ordfører er det å få lese i en lederartikkel at han «frekt og freidig har brukt Haldens navn for å fremme Sarpsborg sak».»
Ordføreren viser ellers til at han ikke ble kontaktet før lederartikkelen kom på trykk og han avslutter med å karakterisere lederartikkelen som » journalistikk under beltestedet «.
Klageren skriver videre:
«Jeg hevder ikke at en ordfører må behandles med større respekt enn andre, men det føles direkte sårende å bli kalt frekk og freidig og stå bak et angivelig falsum. Jeg opptrer i sammenheng med brosjyren som representant for en stor kommunes befolkning. Som ordfører i Sarpsborg kan jeg ikke blande meg i hvordan saker blir behandlet i Halden kommune. Det må være ansvaret til Haldens ordfører. Det jeg måtte forholde meg til i denne saken var ordfører Carsten Dybevigs forsikring om at Halden kommune også kunne stå bak brosjyren sammen med de andre kommunene. Jeg føler i tillegg det som svært utidig å bli misbrukt i noe vi alle vet er en maktkamp i det politiske liv i Halden.»
TILSVARSRUNDEN:
Halden Arbeiderblad s tilsvar innledes med at avisen tar avstand fra påstanden om at klageren er blitt misbrukt » i det som omtales som en maktkamp i Halden «.
«Vi har ikke gjort noe annet enn å påpeke det som er det sentrale i saken. At Halden kommune står som støttespiller til bygging av et nytt sykehus i Sarpsborg, uten at dette har vært behandlet i noe politisk organ i Halden. Dersom Engsmyr mener vi har svertet hans kollega i Halden i denne saken, bør han legge fram dokumentasjon på dette.»
Tilsvaret inneholder videre en framstilling av bakgrunnen for lederartikkelen og sykehusdebatten i Østfold.
Til slutt i tilsvaret skriver avisen:
«At ordfører Engsmyr, som har drevet prosjektet i Sarpsborg, blir personifisert i denne kritikken, må en politiker i et så sentralt verv finne seg i. Han kritiseres ikke som person, men for sin handlemåte som ordfører. Slik takhøyde må det være i den offentlige debatt. At Engsmyr har et annet syn må vi på vår side akseptere, og han har således kommet til orde med sitt tilsvar.»

Klageren anfører i sitt tilsvar at han sitter igjen med sitt inntrykk av at avisen ikke på noen måte innrømmer det han mener er et overtramp i forhold til ham selv. Videre skriver han:
«Da brosjyren om plassering av et nytt sentralsykehus i Østfold skulle lages fikk ordførerne i Skiptvet, Rakkestad og Halden gå gjennom teksten, og vi fikk tilbake-melding fra samtlige om at de sto bak den. Ordfører Carsten Dybevig forsikret oss om Halden kommunes støtte, og vi fikk bruke Haldens byvåpen på brosjyren. Dette forholdt vi oss til i Sarpsborg kommune. Et år senere dukker så lederartikkelen opp, helt uten videre, og der jeg fremstilles som frekk og freidig og å stå bak et falsum.»
Halden Arbeiderblad har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som er ordfører i Sarpsborg kommune, mener Halden Arbeiderblad brøt god presseskikk da avisen i en lederartikkel om plassering av nytt sentralsykehus i Østfold hevdet at han hadde opptrådt «frekt og freidig». Lederartikkelen dreide seg konkret om en brosjyre som var utarbeidet av Sarpsborg kommune og som blant andre Halden kommune hadde sluttet seg til, uten at saken var behandlet i noe politisk organ i Halden. Avisen karakteriserte brosjyren som et «falsum».
Halden Arbeiderblad tilbakeviser at lederartikkelen representerer noe presseetisk over-tramp. Avisen mener å ha dekning for begrepet «falsum», fordi saken ikke har vært politisk behandlet i Halden. På denne bakgrunn mener avisen at Sarpsborgs ordfører må tåle karakteristikken «frekt og freidig», fordi dette ikke er noe personangrep, men en kommen-tar til hans handlemåte som ordfører.
Pressens Faglige Utvalg mener Halden Arbeiderblad var i sin fulle rett til på lederplass å sette søkelys på den aktuelle brosjyren.
Utvalget har i lignende saker en rekke ganger uttalt at det i leder- og kommentarartikler må kunne anvendes et kraftigere språk og mer tilspissede formuleringer enn hva som er vanlig i andre sammenhenger. Den politiske debatten i et demokratisk samfunn må være preget av stor takhøyde med hensyn til hvilke ord og uttrykk som må kunne passere.
Likevel anser utvalget at avisen gikk for langt da den karakteriserte den omtalte brosjyren som et «falsum». Utvalget kan vanskelig se at avisen hadde dekning for å framsette en så sterk og konkret beskyldning, og viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte».
At det belastende ordet «falsum» uten forbehold presenteres i lederens tittel, forsterker etter utvalgets mening det presseetiske overtrampet. Ettersom hele lederens resonnement bygger på et feilaktig grunnlag, blir også uttrykket «frekt og freidig» en uakseptabel karakteristikk.

Halden Arbeiderblad har brutt god presseskikk.

Oslo , 17. november 1998
Sven Egil Omdal,
Ingrid Andersgaard, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen