NN mot Stord24

PFU-sak 141/17


SAMMENDRAG:

Stord24 publiserte, onsdag 21. juni 2017, en artikkel på nett med tittelen «Serveringsstadar får Facebook-smekk av kommunen» og ingressen:

«Stord kommune meiner både Skaut Spiseri og MS Sunnhordland har gått over streken når dei har lagt ut bilete av drikkevarer på Facebook.»

Artikkelen startet slik:

«Det er HSD Sunnhordland Drift AS, som driv serveringa på MS Sunnhordland som får hardast på pukkelen. Kommunen har funne to bilete og ein video på Facebook-sida til selskapet, som dei meiner er brot på alkohollova.
– Stord kommune har vurdert at det på Veteranskipet MS Sunnhordland sine Facebook-sider føreligg informasjonsmateriell som kan reknast som alkoholreklame. Bileta og videoen syner folk som kosar seg med vin og øl om bord på båten.»

[…] «– Alle uttrykk som språkleg eller på annan måte vert forbunde med alkoholholdig drikk, er omfatta av reklameforbodet.»

Artikkelen var illustrert med en montasje. Montasjen viste tre ulike skjermdumper som Stord kommune hadde hentet fra Facebook-sidene til serveringsstedene Veteranskipet MS Hordaland og Skaut spiseri. I Facebook-postene var det publisert bilder. To bilder fra Veteranskipet: et oversiktsbilde av en gruppe mennesker som blir servert drikke på skipets dekk, og et nærbilde av to kvinner med hver sin øl i sola, og et nærbilde av en flaske fra Skaut spiseri. Artikkelen ble også delt på Facebook, her var to skjermdumper synlig: Flasken fra Skaut og kvinnene fra Veteranskipet.

• Bildet av kvinnene i nettavisartikkelen var opprinnelig ikke sladdet, men ble sladdet samme dag artikkelen ble publisert, etter at klager tok kontakt med avisen.

KLAGEN:

Klager er én av de to kvinnene (hun i blå skjorte) på bildet til Veteranskipet MS Sunnhordland.

Klager skriver at hun koste seg på tur med Veteranskipet, og godkjente bruken av bildet på skipets Facebook-side. Hun synes fortsatt at bildet er fint.

Det hun reagerer på er at bildet – uten samtykke – er brukt i en så negativ sak, «dette godkjenner vi IKKE». Klager skriver: «Fotografiet er av oss to, ikke et vilkårlig situasjonsbilde. Det var ubehagelig; bildepresentasjonen gir et negativt inntrykk av min venninne og meg i denne sammenhengen. Vi har ikke gjort noe lovstridig, men det mener vi at Stord Kommune og Stord 24 gjorde her.»

I tillegg til avisens publisering, har hun også reagert på at kommunen la bildet ut for offentligheten i forbindelse med kommunens reaksjon mot skipet: «Kommunen gikk langt over streken og dette brøt vårt personvern, og nettavisen Stord 24 skulle ikke trykket bildet i den sammenhengen.»

Om kontakt med avisen, skriver klager: «Jeg kontaktet Stord24 straks jeg så fremsiden på nettavisen, og redaktøren opplyste at han hadde brukt bildet som lå ved kommunens saksbehandlings-papirer. Stord24 skulle ikke brukt dette bildet uten vår tillatelse, de skulle i tillegg brukt varsomhetsplakaten, og Stord Kommune skulle også brukt sunn fornuft. Saken blei trukket fra offentligheten etter at jeg kontaktet R. Hageberg i Stord kommune, men lå allerede ute på nett. Godt utpå dagen la nettavisen en tynn sladd over ansiktene våre, men bildet hadde da både ligget ute på deres fb-side, på nettavisens fremside og inni avisen; hele formiddagen. På ettermiddagen, rundt kl 16, blei stykket fjernet fra nettet etter jeg «truet» med å melde til PFU (se vedlagte messenger-samtale) Vi har fått MANGE reaksjoner på bruken av bildet, og mener at både Stord Kommune og Stord24 har handlet krenkende og lovstridig. Begge fortjener en prikk (..) i brudd på personvernet.»

Klager mener dette er brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkter: 3.3 (premisser), 4.3 (privatliv), 4.7 (identifisering), 4.10 (bilder i annen sammenheng), 4.12 (bildebruk).

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Stord24 mener avisen ikke har brutt god presseskikk. Saken handlet om at Stord kommune ga prikker for brudd på alkoholreklame basert på bilde som to serveringssteder hadde lagt ut på Facebook. For å illustrere nyhetssaken, laget avisen en montasje med noen av bildene hentet fra Stord kommune sin saksbehandling: «Bileta er ikkje henta frå Facebook, men frå offentleg postjournal i Stord kommune.»

Videre mener avisen bildene er relevante for saken: «Det er viktig å peike på at desse bileta var ganske essensielle å ha med i denne nyhendesaka, då det var nettopp desse bileta som var årsaken til at kommunen sanksjonerte mot serveringsstadane.»

Avisen mener også fokuset ikke er på klager i denne saken: «Me meiner bruken av biletet som er klaga inn kan forsvarast, all den tid fokuset i saka er på sjølve drikkevarene og ikkje personane avbilda. Det går tydeleg fram for lesarane i saka at dei som er avbilda ikkje har noko som helst med saka å gjere. Difor meiner me at klagen iallfall ikkje kan handle om brot av VV-punkt 4.7.»
Det vises også til at klager har samtykket i at bildet av henne ble brukt i en kommersiell sammenheng (på serveringsstedets Facebook-side): «Når dette biletet blir gjenstand for offentleg sakshandsaming for eit lovbrot så går på sjølve biletet, så meiner me det er relevant å bruke biletet i saka.»
Etter at klager tok kontakt, opplyses det at avisen gjorde flere grep for å etterkomme hennes ønsker: «Først gjorde me biletet der ho var avbilda mindre i størrelse, og når ikkje dette var bra nok anonymiserte me dei to kvinnene på biletet ved å sladde ansikta. Når det gjeld publiseringa av saka på Facebook, er det uheldig at det ikkje går an å endre på bilete i eit innlegg etter at det først er publisert. Difor var me noko tilbakehaldne med å slette heile posten, då denne hadde generert stort engasjement og mange kommentarar. Me meiner det må vere ein høg terskel å slette meiningsytringar som folk har gjort på Stord24 sine debattfora. Det kan fort oppfattast som sensur. Når saka hadde fått leve i løpet av ettermiddagen gøymte me likevel innlegget for å etterkome klagars ønskje.»
Avisen ser at det går an å diskutere hvorvidt avisen burde anonymisert ansiktene fra første stund, men avisen kan ikke se at manglende anonymisering skulle være et brudd på VVP. Avisen skriver: «Det er viktig å få fram at sjølv ved anonymisering, så kan lesaren enkelt klikke seg inn på den opne Facebook-sida til MS Sunnhordland, som har 1300 følgjarar, og finne akkurat det same biletet utan anonymisering.»
Stord 24 skulle gjerne hatt klarere regler når det gjelder bruk av bilder fra Facebook: «Det visast til den danske presseorganisasjonen, Pressenævnet, som har gjort det klart at pressa står fritt til å bruke alle opne Facebook-bilete. Tilsvarande klare reglar burde vore på plass i Norge. For å dra ein parallell så er det blitt ein vanleg praksis for media å «dele» innlegg både frå Facebook-sider og privatpersoner, utan at dette er blitt gjenstand for noko debatt. Dersom Stord24 hadde «delt» innlegget til MS Sunnhordland, der klagaren var avbilda, hadde det då vore uproblematisk?»
Oppsummert forsvarer avisen publiseringen av det aktuelle bildet, på grunn av den sterke relevansen bildet hadde for omtalen, og på bakgrunn av at det går tydelig frem at klager ikke er relevant for hva denne saken handler om.
Stord24 mener også at klager har en litt naiv tilnærming til bruk av et bilde hun selv har samtykket til kan bli brukt i en i kommersiell sammenheng, og som har blitt gjenstand for en kommunal saksbehandling.

Klager mener Stord24 viser «total mangel på forståelse av vår reaksjon og følelse av misbruk».

Så lenge bildet lå på Facebook-siden til Veteranskipet, var det greit for dem. Og hadde Stord24 brukt bildet i en artikkel som f.eks. hadde handlet om hvor positivt det var at Veteranskipet var kommet tilbake til øya, så hadde bildebruken vært grei for klager.

Klagers reaksjon er imidlertid knyttet til at bildet er brukt i «en helt annen setting enn det opprinnelig var gitt godkjenning til, og koblet OSS til en svært negativ sak. Bildet fremstiller OSS som koser oss med øl i sommersola, ikke noen ølglass med tilfeldige personer bak. Det kan sammenlignes med at en avis skriver et positivt vinklet stykke om sommertrafikken, og noen har latt seg avbilde sammen med politiet i en UP-kontroll. Om det bildet i neste omgang brukes av en annen avis for å illustrere mange fartsovertredelser under samme kontroll, ville det blitt reaksjoner. Personene på bildet ville vært fornøyde med bruken i første omgang, men følt det som et overtramp å bli koblet til fartsovertredelsene i den andre avisen.»

«Nettopp slik føler vi dette, og mener fortsatt at Stord24 og Stord Kommune har brutt loven om personvern, og Stord24 har brutt Vær-varsom-plakaten. Om bildet var skikkelig sladdet/anonymisert, ville ingen kunnet lete det frem på skipets fb-sider. Bildet var fjernet fra fb-sidene lenge før stykket blei trykket.»

Stord24 hadde ingen ytterligere kommentarer.


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Stord24s bildebruk i en artikkel som handlet om at Stord kommune hadde gitt to serveringssteder prikker for brudd på alkoholreklame, basert på bilder stedene hadde lagt ut på Facebook. Bildet på Stord24 var en skjermdump av de Facebook-postene/bildene kommunen hadde reagert på. Ett av bildene viste to kvinner som så ut til å drikke øl i sola.

Klager er én av de to avbildede kvinnene. Hun skriver at hun samtykket til at serveringsstedet kunne legge ut et bilde av henne på Facebook, og hun synes fortsatt bildet er fint. Det hun reagerer på er sammenhengen det nå brukes i, noe hun ikke har godkjent.
Hun mener bildepresentasjonen gir et negativt inntrykk av henne og venninnen, og skriver at de ikke har gjort noe lovstridig. Klager viser til en rekke punkter i Vær Varsom-plakatens (VVP): 3.3 (premissene), 4.3 (privatliv), 4.7 (identifisering) 4.10 (bilder brukt i en annen sammenheng) og 4.12 (bildebruk generelt).

Stord24 avviser brudd på god presseskikk. Det vises til at dette er en offentlig sak, og at skjermdumpene er hentet fra kommunens sakspapirer. Avisen mener bildet er relevant for det saken gjelder, for det var nettopp bildebruken som kommunen slo ned på.
Videre mener avisen at det fremgår tydelig av omtalen at klager ikke er relevant for hva denne saken handler om. Fokus i saken er drikkevarene, og ikke personene avbildet, skriver avisen. Stord24 viser også til de grep avisen har gjort for å komme klager i møte i etterkant av publiseringen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vurderinger er knyttet til det etiske ved bildebruken. Videre vil utvalget understreke at også informasjon som fremkommer i offentlige dokumenter, må vurderes presseetisk før en eventuell publisering.

Etter utvalgets mening er bildebruken i denne saken av aktuell og allmenn interesse, idet den dokumenterer hva kommunen faktisk har slått ned på. Når det er sagt, er ikke personene på bildet relevante og kunne slik sett vært fjernet. Spørsmålet blir likevel om det er et presseetisk overtramp å ikke gjøre det.

Utvalget ser at klager har samtykket til at bildet ble publisert på serveringsstedets Facebook-side. Bildet lå derfor ute på en åpen side med mange tusen følgere, og utvalget mener derfor at klager må akseptere at bildet blir en del av offentligheten med påfølgende allmenn interesse jf. VVP punkt 3.3.

Etter utvalgets mening fremgår det tydelig på Stord24, både i tekst og bilde, at det er serveringsstedenes Facebook-poster denne saken handler om, jf. VVP punkt 4.10. Det går også tydelig frem av artikkelen at det er serveringsstedene, og ikke personene på bildet, som blir kritisert jf. VVP punkt 4.7. Klagers navn er heller ikke opplyst.
Videre er bildet i seg selv et situasjonsbilde, og ikke et bilde av privat eller krenkende karakter.

Ut fra de momenter nevnt over, mener utvalget at bildebruken i dette tilfellet ikke representerer noe presseetisk overtramp, og at klager må akseptere måten bildet brukes på. Utvalget registrerer for øvrig at avisen også har kommet klager i møte i etterkant av publisering.

Stord24 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 29. august 2017,

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Sylo Taraku, Nina Fjeldheim, Eva Sannum