Norske Reindriftsamers Landsforbund v. formann Aslak J. Eira mot NRK, TV og tekst-TV)

PFU-sak 138/04


SAMMENDRAG:
NRK Sámi Radio hadde 26. mai 2004 i sin morgensending (radio) et nyhetsinnslag på samisk med følgende oversatte «head»: » En stor del av verdiskapningspengene går til NRL-topper og deres familier, viser offisielle tall. » Og i etterfølgende intro:

» En stor del av de litt over 18,5 mill. kr. som Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) i løpet av de siste tre årene har skaffet til veie via reindriftsavtalen, til Verdiskapningsprogrammet for reindrift, går til NRLs styremedlemmer og deres familier, viser offisielle tall som Sameradioen sitter med.»

Og reporteren fortsatte:

«- Etter Sameradioens beregninger på grunnlag av lister over bevilgninger via Verdiskapningsprogrammet, viser det seg at over en fjerdedel av verdiskapningspengene går til NRLs styremedlemmer, deres familier, søsken, nieser, nevøer, søskenbarn og andre nære slektninger og til reinbeitedistriktene. Bare i fjor fikk NRLs leder, Aslak J. Eira, hans kone og distriktet alene over 1/10 av fjorårets bevilgning over programmet. NRLs leder innrømmer ikke at dette virker underlig. »

Aslak J. Eira svarer:

» -Det er ikke noe underlig, for du vet at Verdiskapningsprogrammet er til for reineierne, først og fremst, og NRL har 800 medlemmer. De fleste reineiere er medlemmer i NRL, og om man skulle unngå å gi støtte til dem over Verdiskapningsprogrammet, så ville ikke mange kronene gått til verdiøkning. Da ville ikke programmet vært etter sitt formål, som er å være til nytte for reineiere. »

Reporteren spør:

» -Er det underlig at noen lurer på om det kan være snakk om korrupsjon, da en så stor del av pengene, som NRLs ledere har skaffet til veie, går nettopp til dem selv og deres slektninger? »

Eira:

» -Ja, det kan det… Jeg synes det er mer underlig at noen stiller spørsmål ved det. Jeg har i alle fall ikke selv vært med på å behandle søknader der jeg selv er part. »

Reporteren:

» -De siste tre årene har den norske staten bevilget 18,5 mill. kr. til Verdiskapningsprogrammet. Reineiere kan søke om midler fra denne potten til ulike tiltak med formål å skaffe mer inntekt av reinprodukter. NRLs styremedlem Inger Anita Smuk innrømmer ikke at det er noe negativt ved at hun selv og hennes søskenbarn i løpet av tre år har fått over to mill. kr. av disse midlene, som NRL har fått av staten til å bevilge til reindrifta. »

Inger Anita Smuk svarer:

» -Nei, jeg ser det ikke slik – at det er jeg som har sørget for at de skal få tak i midler, og at de skal søke om midler. Slik er det ikke. »

Reporteren:

» -NRLs nestleders, Per Mathis Oskals søsters, svogers og nevøs firma har fått 935 000 kr. av verdiskapningsmidlene de siste tre årene. Til det svarer Oskal følgende: »

Oskal:

» -Det har seg slik at det er NRL som har fått i oppdrag å forhandle på vegne av NRLs medlemmer… slik kan man havne i den situasjon at det kommer søknader også fra folk som er med, eller fra deres slektninger. »

Reporteren:

» -Det hører med til saken at NRL selv ikke har bevilget en eneste krone av disse midlene. Det er Innovasjon Norge, tidligere SND, som har forestått tildelingene til
reineierne. Direktør i Innovasjon Norge i Tromsø, Asbjørn Rask, sier at det å inneha tillitsverv i NRL ikke kan være til hinder for å søke om midler. »

Asbjørn Rask:

» -Her er det viktig å understreke at det å ha tillitsverv i Norske Reindriftsamers forening, ikke utelukker noen fra å søke. Og det er naturlig at de som er med på slike prosesser også kjenner disse ordningene først, og det i seg sjøl gjør også kanskje at de er tidlig ute og søker. »

Samme dag ble følgende nyhetsmelding lagt ut på Sameradioens tekst-TV:

» En stor del av de 18 millionene som reindrifta har fått de siste tre årene til verdiskapning, har gått til lederne i Norske Reindriftsamers Landsforbund. En fjerdedel har gått til styremedlemmer og deres familier, viser tall fra Innovasjon Norge. -Jeg synes ikke det er unaturlig at vi som jobber i reindrifta, søker og får penger til verdiskapning i reindrifta. Det sier leder i NRL, Aslak J. Eira, som sammen med familien har fått omtrent en tidel av pengene. »

28. mai hadde NRK Sámi Radio, i sin norskspråklige radiosending, et nyhetsinnslag med tilnærmet samme innhold som det samiske morgeninnslaget to dager tidligere. Også her uttaler NRL-leder Eira seg, og tilbakeviser spørsmålsstillingen om mulig korrupsjon. På samme måte svarer styremedlemmene Oskal og Smuk.

1. juni tas samme sak opp i de samiske TV-nyhetene, også her med et innhold som sammenfaller med det opprinnelige radioinnslaget. I innledningen intervjues imidlertid en kjørereintemmer som søkte pengestøtte via NRL til turisttiltak, og han uttaler: » -Det virker ikke som om de pengene er ment for alle i det hele tatt. » Denne gang svarer Aslak J. Eira reporteren slik:

» -Det er ingenting galt i dette. Og selvfølgelig kan det virke rart når man fremstiller saken på den måten, at styret og styrets medlemmer har fått tildelt, slik du sier, 26 prosent av midlene, men det er selvfølgelig ikke så enkelt. For saken er den at bak søknadene og tildelingene er det reinbeitedistrikter og også andre folk enn bare de som står som søkere.»

Reporteren:

» -Lederen i NRL forsikrer at grunnen til at styremedlemmene har fått en så stor del av midlene, ikke skyldes hemmelige avtaler. »

Aslak J. Eira:

» -Det er gjerne de som sitter i styrene i NRL som først får vite om mulighetene, ja, om mulighetene i Verdiskapningsprogrammet. Så de blir ofte de første til å søke.»

8. juni brakte Sameradioen en melding på tekst-TV, der det het: » Ikke en gang hver tredje reindriftsutøver i Norge er medlem i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).»

«Ifølge leder i NRL, Aslak J. Eira, er det ikke tradisjon blant utøverne å delta i organisasjonsarbeid. I tillegg er medlemskap frivillig. »

Samme dag hadde de samiske ettermiddagsnyhetene på radio et innslag foran landsmøtet i NRL, der Aslak J. Eira aktet å stille til gjenvalg. Her het det innledningsvis at » Tana-kvinnen Ellinor Guttorm Utsi anser seg selv som en mye bedre leder for Norges mektigste reindriftsforbund enn sittende leder «. I innslaget konfronteres Utsi med opplysningene om at NRL-topper og deres familier har mottatt en fjerdedel av midlene fra reindriftens verdiskapningsprogram. » Ellinor Guttorm Utsi har selv fått ca. en halv million fra potten, og innrømmer at fordelingen av midlene ikke er redelig. » Og Utsi uttaler:

» -Det blir jo ikke riktig, når vi hører leder og nestleder i NRL innrømme at de har fordeler ved fordeling av disse pengene, ved at de får informasjon tidlig og får god tid til å forme søknader, og dermed kommer først til mølla. »

Fra studio kommenterer Aslak J. Eira utsagnene fra Utsi angående lederkandidaturet, men kommer ikke inn på hennes uttalelser om midlene fra verdiskapningsprogrammet.

9. juni omhandler NRK Sámi Radios TV-nyheter også Utsis ønske om å bli ny NRL-leder, og hun kommer med kritikk av «at kommunikasjonen internt i NRL ikke har fungert slik den skal». Deretter uttaler Utsi:

» -Det er trist å måtte oppleve at ledelsen beriker seg på fordelen av å ha tidlig tilgang på informasjon. Det har både lederen og nestlederen innrømmet offentlig overfor media. Deres fremste oppgave i denne forbindelsen skal jo være å dele denne informasjonen med folket. Da ville midlene være tilgjengelige for alle på like vilkår. »

12. juni kunne Sameradioens tekst-TV opplyse at Aslak J. Eira var gjenvalgt som NRL-leder. Samtidig ble det opplyst at «Ellinor Guttorm Utsi fra Tana som før landsmøtet varslet at hun stilte som motkandidat, trakk seg før valget.» » -Jeg trekker meg på grunn av metodene som er brukt mot meg i forbindelse med valget, sa hun. »

13. juni hadde ettermiddagens Sameradio-nyheter som «head» at » Lederkandidat i NRL trakk seg på grunn av trusler «. I introen het det:

» NRL-leder Aslak J. Eira ble i går kveld gjenvalgt til forbundets leder for to nye år etter at motkandidaten Ellinor Guttorm Utsi trakk seg like før valget. Selv sa Utsi fra NRLs talerstol at det ble brukt ufine metoder mot henne i valgkampen, og en annen part hevder det samme. »

Utsi intervjues i innslaget pr. telefon, og uttaler:

» -Nå har jeg mistet motet. Og min familie stiller spørsmål ved om jeg har så lyst på dette vervet at jeg setter familiens tvil til side. Denne tvilen har sin opprinnelse i de metoder og opplevelser vi har hatt i forbindelse med ledervervet. Min familie har stilt meg spørsmålet om det er verd…eh. Jeg har måttet ta en grundig gjennomgang med meg selv om det er bevisste handlinger jeg har opplevd. »

Reporteren:

» -De metoder Ellinor Guttorm Utsi her viser til fra NRLs talerstol inneholder, ifølge Ellinor Guttorm Utsi selv, men også ifølge andre kilder, også trusler. NRL-leder Aslak J. Eira så det som nødvendig å kommentere disse påstandene i sin avslutningstale på landsmøtet :»

«-Det er uheldig å måtte høre uskyldige… beskyldninger, men dette er ikke verre enn at vi kan leve med det. »

14. juni ble NRL-landsmøtet fulgt opp også av NRK Sámi Radios tekst-TV, herunder at Utsi trakk seg som lederkandidat. Her het det bl.a.:

» Utsis begrunnelse er at det ble brukt uredelige metoder mot henne. -Det er snakk om alvorlige saker. Jeg sier ikke dette fordi jeg fryktet å tape kampen, sier Ellinor Guttorm Utsi. Aslak J. Eira benekter å ha fremsatt trusler, og at trusler er noe nytt i organisasjonssammenheng. »

Samme dag ble den gjenvalgte NRL-lederen Eira radiointervjuet. Her ble han igjen forelagt Ellinor Guttorm Utsis uttalelse om at hun trakk seg som lederkandidat «på grunn av trusler og utskjellinger», og Eira svarer:

» -Jeg har ikke hørt om trusler før. Jeg vet ikke om dette er grunnen. Jeg tror heller at grunnen er det at hun oppdaget hvor lite støtte hun i grunnen har bak seg. »

Også i de samiske TV-nyhetene samme dag konfronteres Aslak J. Eira med Ellinor Guttorm Utsis truselpåstander. De to møtes imidlertid i studio, tar hverandre i hånden og ønsker lykke til med samarbeidet i det nye NRL-styret.

KLAGEN:
Klager er Norske Reindriftsamers Landsforbund ved formann Aslak J. Eira. «NRL klager NRK Sameradioen inn for Pressens faglige utvalg for omtalen av NRL før, under og etter NRL?s landsmøte 11 og 12 juni, da vi mener dekningen samlet gir inntrykk av korrupsjon i NRL?s ledelse ved å utnytte sine posisjoner til å skaffe seg selv og sine familier fordeler, og at det er benyttet trusler mot en av formannskandidatene for å vinne formannsvalget .»

«Det ble over tid (fra ca 24 mai til landsmøtets begynnelse 11 juni) skapt inntrykk av at NRL?s ledelse urettmessig har skaffet seg midler fra Verdiskapingsprogrammet for reindrift, og at identifiserbare personer og deres familier ikke ville fått disse bevilgninger hvis de ikke hadde sittet i NRL?s ledelse . Dette inntrykk ble skapt gjennom gjentatte antydninger i oppslag som fikk en sentral plass i de samiske nyheter i denne perioden, og er en belastning for de det gjelder, og deres familier, samtidig som det vanskeliggjør NRL?s arbeid for å utvikle reindriftsnæringen, ved at sentrale personer mistenkeliggjøres i den samiske offentlighet.»

» Spesielt vil vi peke på oppslaget 9 juni, der det i et intervju ble hevdet at det har vært dårlig informasjon om Verdiskapingsprogrammet for reindriften til andre brukere enn NRL?s ledelse, som brukte sin ?kunnskap? om programmet til å oppnå fordeler for seg og sin familie. Disse påstander fikk verken Innovasjon Norge (som forvalter Verdiskapingsprogrammet for reindrift) eller NRL?s ledelse anledning til å imøtegå. »

«Rett etter formannsvalget på landsmøtet har Sameradioen oppslag om at Aslak J. Eira ble valgt som leder i NRL fordi motkandidaten trakk seg på grunn av trusler som hun hadde fått rett før valget. Motkandidaten selv har avkreftet at hun ble truet til å trekke seg, så dette må være skapt av Sameradioen. Fremstillingen i Sameradioen i tekst-tv rett etter landsmøtet var avsluttet og i Sameradioen de påfølgende dager gir inntrykk av at det er den valgte formann og ?hans folk? som har fremsatt slike trusler, på tross av at han har sagt at dette er ukjent for ham.»

» Spesielt vil vi trekke frem oppslaget 14 juni, om ? dramatikk før valget? , som oppsummerer at ? Aslak fortsetter som leder, fordi motkandidaten trakk seg på grunn av trusler? .»

Klageren anfører at NRL har hatt liten mulighet til å få korrigert det inntrykket man mener er skapt. «Inntrykket skapes ikke bare av de ord som brukes, men også av de sammenhenger de er satt i, og den presentasjon og plass disse oppslag fikk.»

Sekretariatet ba klageren presisere om det har vært kontakt med NRK Sámi Radio underveis og/eller i etterkant av de påklagede nyhetsinnslagene.

Klageren opplyser i svarbrev at hverken NRL eller han som formann ble kontaktet av redaksjonen i sammenheng med de innklagede innslagene. I etterkant skal klageren to ganger ha forsøkt å få en samtale med nyhetsredaktøren, uten at dette lyktes.

TILSVARSRUNDEN:
NRK Sámi Radio reagerer sterkt når klageren hevder at hverken Innovasjon Norge eller NRLs ledelse fikk anledning til å kommentere påstandene i nyhetssakene. » Det er naturligvis feil, og virker merkelig siden undertegneren av klagen til PFU (formannen i NRL) selv var en av hele tre styremedlemmer – som ved siden av administrerende
direktør i Innovasjon Norge i Tromsø, Asbjørn Rask – fikk kommentere påstandene allerede i den første saken som ble laget.»

«Fakta i sakene NRL i klagebrevet kaller for ?korrupsjon? er at over en fjerdedel av midlene som er bevilget til Verdiskapningsprogrammet for reindrifta de siste tre årene har gått til styremedlemmer i NRL, deres slektninger og deres reinbeitedistrikter (hvilket i praksis tilsier deres familier). Det er det ingen som tilbakeviser. »

«Klageren hevder at det er NRK Sámi Radio?s påstand at NRL?s ledelse bruker sine kunnskaper om Verdiskapningsprogrammet for reindrifta til å oppnå fordeler for seg selv og sine familier. Dette er feil. Det er tvert imot dette som er NRL-lederens og Innovasjon Norge-direktørens forklaring på at en så stor andel av midlene har gått til NRLs styremedlemmer og deres familier/slekt (viser til sak sendt 26.05.2004). »

«Klageren viser også til en nyhetssak på TV 9. juni, hvor Ellinor Guttorm Utsi lanserer seg selv som ny lederkandidat til NRL. I innslaget trekker hun bl.a. frem at ledelsen i det såkalte verdiskapningsprogrammet ? beriker seg på fordelen av å ha tilgang til informasjon ?. NRL-lederen hadde fått anledning til å imøtegå disse synspunktene i flere innslag tidligere; i radio 26.05., 28.05. og 08.06., og i Oddasat (TV) 01.06. Siden TV-saken 9. juni i hovedsak dreide seg om Guttorm Utsis kandidatur som leder og med bakgrunn i at NRL-ledere hadde fått fremme sine synspunkter tidligere, fant vi ikke grunn til nok en gang å konfrontere NRL-lederen med samme spørsmålsstillinger.»

» I dekningen av denne saken har ikke NRK Sámi Radio hevdet at NRL?s ledelse urettmessig har skaffet seg midler, men det er reist spørsmål om dette til ledelsen i NRL. Som samisk mediebedrift ser NRK Sámi Radio som sin plikt å sette søkelys på bruken av offentlige midler. »

«I sakene om trusler i forbindelse med valget av ny leder til NRL hevdes det at det er NRK Sámi Radio som har ?skapt? påstandene om trusler i forbindelse med valget. Det er feil. Fakta i saken er at tre forskjellige NRL-medlemmer fortalte om trusler og bruk av ufine metoder i forbindelse med valg av ny leder. To av personene fremførte sågar de samme påstandene fra NRLs talerstol. Disse tre personene støttet forøvrig ikke samme kandidat i kampen om ledervervet, noe som kom klart frem i innslagene.»

«Like etter at Aslak J. Eira ble gjenvalgt som leder fikk han nok en gang anledning til å kommentere påstandene om ufine metoder i både radio og TV. Han tilbakeviste ikke påstandene, men hevdet derimot at dette var ? noe nytt i reindriftsutøvernes organisasjon, noe som må ha smittet fra samfunnet omkring ?.»

Klageren fastholder sin mening om hvilket inntrykk NRK Sámi Radio har skapt. «Det er hvordan innslagene ble oppfattet da de ble sendt som er avgjørende.» Slik klageren ser det, er det inntrykket av korrupsjon kombinert med påstanden angående NRL-ledelsens særkunnskaper om verdiskapingsprogrammet (VSPRein), som er kjernen i klagen. » Verken NRL eller VSPRein fikk imøtegå denne KOBLINGEN, i alle fall ikke på en slik måte at lytterne/seerne har fått det med seg. »

På dette punkt viser klageren til at det i tidsrommet for sendingene forelå en evalueringsrapport om VSPRein. «Her fremgår det tydelig at informasjonen om programmet har vært god, og at informasjonen gjennom NRL og andre reineiere har vært de viktigste kildene til kjennskapet om VSPRein».

» HVIS Asbjørn Rask og Aslak J. Eira hadde fått anledning til å kommentere KOBLINGEN som medfører at folk oppfatter dette som påstander om korrupsjon, urettmessig tilegnelse av offentlige midler, så hadde de enkelt kunne imøtegå dette med henvisning til Evalueringen, slik at lytterne/seerne hadde kunnet vurdere selv hva de skulle tro.»

«Etter Sameradioens redegjørelse for hva som er sagt til dem om trusler i forbindelse med valget, og at Ellinor Guttorm Utsi har bekreftet til dem at hun har vært truet, trekkes denne del av klagen tilbake. »

NRK Sámi Radio finner grunn til å peke på at «klageren gjentar faktiske feil om hva sakene inneholdt og hvilke muligheter som ble gitt for tilsvar».

«En av grunnene til at vi valgte å innhente kommentar fra hele tre personer i NRLs ledelse til samme innslag, var at lederen var knapp i sine kommentarer og de inntrykk fakta kunne skape var så sterke at vi fant det riktig at så mange av de berørte, som mulig, fikk komme med tilsvar så fort som mulig. Vår påstand er at ledelsen har fått kommentere alle vesentlige forhold (og samtlige punkter) på det tidspunktet, når en ser radio- og TV-innslagene under ett. »

«Evalueringen av Verdiskapningsprogrammet for reindrifta var kjent for NRK Sámi Radio og var en av kildene til innslagene. Denne evalueringen tilbakeviser på ingen måte sakens fakta. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en rekke radio- og TV-innslag, foruten meldinger på tekst-TV, fra NRK Sámi Radio i mai juni 2004. Klager er Norske Reindriftsamers Landsforbund ved formann Aslak J. Eira, som mener NRK feilaktig skapte et inntrykk av korrupsjon i NRLs ledelse, ved flere ganger å antyde at ledelsen skulle ha utnyttet sine posisjoner til å skaffe seg selv og sine familier fordeler. Klageren viser spesielt til et nyhetsinnslag kort tid før NRLs landsmøte, der en motkandidat til ledervervet uimotsagt fikk uttale at den sittende forbundsledelsen beriket seg på å ha tidlig tilgang på informasjon som ikke på samme måte ble delt med andre.
NRK Sámi Radio reagerer sterkt når klageren påstår at NRLs ledelse ikke har fått anledning til å kommentere påstandene i nyhetssakene. Videre understrekes det at NRK ikke har hevdet at NRL-ledelsen urettmessig har skaffet seg offentlige midler, men derimot har reist spørsmål om dette, ut fra et faktagrunnlag som ingen har bestridt. Når det gjelder det spesielt påklagede intervjuet med NRL-lederens motkandidat forut for landsmøtet, viser NRK til at klageren allerede dagen før fikk anledning til å kommentere tilsvarende uttalelser fra motkandidaten, uten å benytte muligheten.
Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, der det blant annet heter: «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.»
I det påklagede tilfellet anser utvalget at NRK Sámi Radio måtte være i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på det faktiske forhold at NRL-ledelsen og deres familier er blitt tildelt en stor andel av offentlige midler. Selv om klageren mener å ha gode forklaringer på at de økonomiske tilskuddene ikke har sammenheng med noen kritikkverdig favorisering av NRL-ledelsen, finner utvalget at det var journalistisk berettiget å reise spørsmålet om mulig korrupsjon. Utvalget konstaterer at klageren i flere omganger har fått anledning til å imøtegå nettopp denne mistanken, men i unnvikende ordelag selv har bidratt til å hemme en endelig avklaring.
For registrerer utvalget at klageren, dagen før det påklagede intervjuet med hans motkandidat til ledervervet, ble gitt rikelig anledning til å kommentere de samme påstandene, uten at han benyttet seg av muligheten. NRK Sámi Radio har ikke brutt god presseskikk. Oslo, 22. februar 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse