Urijazz v. leder Rolf S. Grundesen mot Tønsbergs Blad

PFU-sak 137/01


SAMMENDRAG:

Tønsbergs Blad brakte tirsdag 3. juli 2001 en reportasje med førstesidetittelen » Full skjæring i jazzmiljøet «. Henvisningsteksten på førstesiden var:

» Vil boikotte: Ikke nok med at jazzklubben Urijazz brøt halvannet års samarbeid med utestedet Kongsgården. Etterpå sendte Urijazz-formann Rolf Grundesen ut en skriftlig oppfordring til alle sine musikervenner med oppfordring om full boikott av utestedet.

Vendetta: Grundesen forklarer oppfordringen med at en boikott er nødvendig for å opprettholde et jazzmiljø i Tønsberg. Daglig leder Helga Solbakken på Kongsgården avviser alle påstander og sier hun er svært skuffet over Urijazz. ? Brevet lukter vendetta, sier Solbakken. »

Reportasjen inne i avisen hadde overskriften » Ber alle holde seg unna «, og her var ingressen:

» TØNSBERG: Etter at jazzklubben Urijazz sluttet å samarbeide med Kongsgården, ba de samtidig alle sine musikerkontakter om også å boikotte utestedet.»

Oppslaget var illustrert med et foto hvor bildeteksten var:

» BOIKOTTMÅL: Christoffer Røed og Helga Solbakken er skuffet over Urijazz`oppfordring om å boikotte Kongsgården. »

Avisen innledet reportasjen med å sitere fra et brev Grundesen hadde sendt til de mange kontaktene jazzklubben har fått opp gjennom årene, der han oppfordret:

» alle musikere og band i jazzmiljøet, og andre musikere som synes Urijazz sin virksomhet i Tønsberg er betydningsfull, om å støtte vår beslutning, og ikke legge sine konserter til Kongsgården. Den solidaritet tror vi er viktig for å kunne opprettholde et godt musikkmiljø og spillemuligheter ? på lang sikt. »

Avisen lot to representanter fra Kongsgården uttale seg om Grundesens utspill om å boikotte utestedet:

» – Vi har på ingen måte tenkt å overta Urijazz` plass som jazzarrangør i Tønsberg. Vi forstår ikke hvor han har det fra, avviser Helga Solbakken og Christoffer Røed på Kongsgården.
– Vi arrangerte andre konserter, både før og under samarbeidet med Urijazz, og det vil vi fortsette med. Men jazz er en liten del av disse, legger Røed til.

Kulturcafeen Kongsgården bruker nesten alle inntekter på å betale driften. Da Urijazz disponerte lokalet betalte de ingen leie, samtidig som de tok inngangspenger fra konsertgjestene. Kongsgården sørget for gratis mat og drikke til musikerne.
– Vi tapte rett og slett penger på å ha Urijazz der. Mens de har statsstøtte, lever vi av det vi omsetter for. Vi skulle gjerne vært sponsor for Urijazz, men det har vi ikke råd til, sier Solbakken. »

Grundesen fikk deretter selv komme med sin versjon av saken:

» Ifølge Grundesen fikk ikke jazzklubben beskjed om at ordningen måtte omlegges, før etter at mye av høstens program var lagt. »

Også her tok representantene for Kongsgården til motmæle:

» – Urijazz snakket om flere konserter, men ingen datoer. Vi tar imot bestillinger for selskap, og de kan ikke vente at vi ber våre kunder om å avlyse, fordi vi plutselig får beskjed om at det er planlagt jazzkonsert den dagen, mener Christoffer Røed. »

Avslutningsvis skrev avisen om en eventuell reforhandling av ordningen:

» Da det ble klart at ordningen måtte reforhandles, kom Kongsgården med et alternativ: Urijazz kunne fritt arrangere konserter søndag til onsdag, mot at de selv betalte mat og drikke til musikerne. Skulle det spilles konserter torsdag eller lørdag, måtte de betale leie.
– I stedet foreslo vi å gå tyngre inn i Kongsgården. Da kunne vi for eksempel drevet kafeen selv de aktuelle kveldene, sier Grundesen.
– Vi prøvde å forklare at dette ikke er mulig. I henhold til lover og reglementer har vi ansvaret for både skjenkebevilling og serveringsbevilling. Dette ville rett og slett være brudd på loven, forklarer Solbakken. »

I en undersak, med tittelen » Inn i andre lokaler «, skrev avisen blant annet at Urijazz vil holde en rekke konserter til høsten, og at den første ville bli en stor feiring av Louis Armstrong.

Undersaken var illustrert med et foto med bildeteksten:

» FANT IKKE TONEN: Leder Rolf S. Grundesen i Urijazz og daglig leder Helga Solbakken på Kongsgården kafé har samarbeidet om konserter i halvannet år, til jazzelskernes store tilfredshet. Men da de skulle gjøre avtale for kommende høst fant de ikke tonen. »

KLAGEN:

Klageren , Urijazz representert ved leder Rolf S. Grundesen, mener Tønsbergs Blad i dekningen av denne saken har brutt med god presseskikk, særlig Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 og 4.12: » Vi mener bruk av overskrift som hovedoppslag på 1. siden og videre omtale av saken inne i bladet ? side 4 ? står i et misforhold til det saken dreier seg om og at avisa ikke underbygger sine overskrifter i reportasjen. Som en ideelt drevet kulturorganisasjon i et samfunn med begrensede kulturmidler til vår form for kunstformidling, er vi spesielt sårbare for slike oppslag. »

Klageren skriver litt om bakgrunnen for oppslaget: » Urijazz og Kongsgården ble ikke enige om betingelsene for samarbeid høsten 2001 og Urijazz trakk seg derfor ut av Kongsgården helt og fullt. Dette ble meddelt Kongsgården muntlig 26. juni, skriftlig den 28. juni. I den skriftlige begrunnelsen gjør Urijazz oppmerksom på at man ville be jazzmusikere om å være solidariske med jazzmiljøet, i Tønsberg representert ved Urijazz, og ikke legge sine konserter til Kongsgården. Bakgrunnen for dette er at jazzmiljøet i en liten by som Tønsberg er sårbart og trenger koordinering. Videre ønsket vi ikke at Kongsgården uten videre skulle kunne overta og videreføre det konseptet Urijazz har brukt et par år og flere hundre tusen kroner på å etablere. Vi ønsket ingen forvirring rundt videreføringen av dette konseptet. Kongsgården reagerte ikke direkte til oss for å drøfte denne saken, men tok i stedet kontakt med Tønsbergs Blad, noe som resulterte i det vedlagte oppslaget tirsdag 3. juli. »

Klageren går så nærmere inn på overskriften » Full skjæring i jazzmiljøet » på førstesiden:
» Over 5-6 spalter (28 cm) møtes leserne tirsdag 3. juli av dette toppoppslaget, som man da formodentlig mener er det viktigste i avisa den dagen. Vår oppfatning av denne overskriften, er at den ikke har noen sammenheng med de faktiske realiteter og at artikkelen til Tønsbergs Blad samme dag heller ikke har et innhold som kan forsvare bruken av en slik overskrift. Jazzmiljøet må i denne sammenheng defineres som Urijazz, eller utvidet til å være Urijazz og medlemmer/musikere/jazzorganisasjoner. Det vises ikke til noen skjæring mellom partene. Journalisten gjorde imidlertid hva han kunne for nettopp å så splid blant styremedlemmene i Urijazz. Dette skjedde ved at han ikke forholdt seg til klubbens talsmann og leder (undertegnede), men ringte opp ett og ett av styremedlemmene. En for så vidt vanlig journalistisk arbeidsmetode, men kanskje mindre akseptabel overfor en ideell kulturorganisasjon, enn den ville ha vært i forhold til saker av viktigere og større samfunnsmessig betydning. Til tross for at journalisten fikk tilbakemelding om at styret var enstemmig på denne saken, har avisa likevel benyttet ovenstående overskrift. Vi mener det ikke er dekning for dette.»

Klageren går deretter nærmere inn på selve reportasjens overskrift » Ber alle holde seg unna » og bildebruken i oppslaget: » I et like stort oppslag på side 4 inne i avisa, benytter avisa overskriften » Ber alle holde seg unna «. Oppslaget er ledsaget av et stort bilde av innehaverne foran det aktuelle stedet, Kongsgården. Urijazz mener også denne overskriften er sterkt misvisende, beklagelig og kan ha medført at stedet har fått vanskelige driftsforhold, underforstått: på grunn av Urijazz og den såkalte boikotten. Dette har naturligvis ikke vært Urijazz sin intensjon. Man kan ikke regne med at avisas lesere leser alle artikler like inngående, og kombinasjonen overskrift/bilde, er i denne sammenheng misvisende, etter vår mening. [?]

Verken Urijazz eller vertskapet har bedt » alle holde seg unna » og det kan ha skapt unødig forvirring. «Ber musikere holde seg unna» ville vært mer presist, selv om det her var snakk om jazzmusikere. Vi mener det ikke er dekning for overskriften. »

Klageren gjør også oppmerksom på Urijazz «i et åpent brev til redaktøren (TB 6. juli) har bedt om at redaktøren gir en begrunnelse for bruk av overskriftene, eller beklager bruken av disse. Vi har ikke mottatt svar fra redaktøren, verken direkte eller i form av tilsvar i avisa. Ved henvendelse til avisas redaksjon har vi fått tilbakemelding om at man ikke kommenterer saker av denne typen.»

TILSVARSRUNDEN:

Tønsbergs Blad avviser klagen på alle punkter, og mener avisen var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på konflikten i jazzmiljøet. Avisen understreker at den har gitt en korrekt gjengivelse av sakens realiteter, basert på skriftlig materiale fra Urijazz og etterfølgende grundig muntlig kildearbeid.

Avisen viser innledningsvis til at dette er en konflikt mellom Urijazz og Kongsgården under utvikling og at den forsterkes de påfølgende ukene etter det innklagede oppslaget. Avisen ønsker derfor at PFU skal se den innklagede reportasjen i sammenheng med en rekke oppslag som avisen senere har hatt om denne saken: » Tønsbergs Blad bringer en rekke nyhetsartikler, kommentarer og leserbrev frem til vi 21. juli bringer nyheten om at Kongsgården stevner jazzklubben Urijazz med krav om at den boikott de føler seg utsatt for, blir kjent ulovlig. Cafeen krever også erstatning for økonomisk tap man mener utspillet fra Urijazz har påført dem samt dekningen av saksomkostninger. [?]

Vi deler med andre ord ikke klagerens oppfatning av at en «ideell kulturorganisasjon» ikke skal underlegges de samme krav til oppsøkende og kritisk journalistikk som «saker av viktigere og større samfunnsmessig betydning» som klageren anfører. Når så klubben i kjølvannet av boikottoppfordringen er stevnet for retten, reduseres ikke akkurat omfanget av vår frie nyhetsformidling. »

Avisen går nærmere inn på hva den har lagt til grunn for det innklagede oppslaget:
» 4 de to e-mailene, sendt ut gjennom Østnorsk Jazzsenter, fra leder for Urijazz Rolf S. Grundesen i juni og juli
4 intervjuer med de navngitte kildene i artiklene, Grundesen, samt daglig leder ved Kongsgården Cafe Helga Solbakken og eier Christoffer Røed
4 to styremedlemmer i Urijazz Aina Hay og Erling Grorud
4 flere kilder innen musikermiljøet som bekreftet e-mailen »

Avisen viser også til at klageren 3. juli 2001 fikk på trykk, » på fremtredende plass uten opphør «, sin kritikk av det innklagede oppslaget.

Avisen går deretter inn på de påklagede overskriftene:
» Ingen av de to titlene er direkte sitater. De er en oppsummering av de faktiske opplysningene som fremkommer av de respektive ingressene og brødtekstene. Innholdet i artiklene er ikke bestridt.

Tittel 1: Som det fremkommer av artikkelen utgjør jazzmiljøet langt flere aktører enn Urijazz leder og øvrige styremedlemmer. Det bekreftes også av Grundesen selv i e-mailen han sender 10. juli til bl.a. restaurantene i Tønsberg-regionen. Dette til tross fremstilles situasjonen i klagen til PFU som om at jazzmiljøet er ensbetydende med Urijazz og deres nærmeste allierte. Senere i klagen foretar Urijazz v/ Grundesen en ytterligere innskrenkning, når han hevder at det ikke er noen splid fordi «styret var enstemmig på denne saken». Dermed har Urijazz v/Grundesen plutselig redusert «jazzmijøet» i Tønsberg-regioen til kun å omfatte styret i Urijazz.

Tønsbergs Blad har i sin journalistikk lagt til grunn at jazzmiljøet er betydelig bredere. [?]

Tittel 2: Vi erkjenner at denne tittelen kunne vært noe mer presis som oppsummering av konflikten. Men vi finner den verken krenkende eller støtende i form. Ei heller bringer den en kilde i forlegenhet, da den ikke er formet som et sitat. Lest i sammenheng med ingressen og brødteksten, er informasjonen til leseren om hvor boikottoppfordringen rettes, krystallklar. Tønsbergs Blad har med det «muntlige» begrepet «alle» ikke ment å uttrykke noe annet enn det som fremgår av ingressen/brødteksten.

Grunnlaget for tittelen er meldingen som Urijazz v/ sin leder ? klageren ? har gått bredt ut med ved å sende til alle sine musikere/band/kontakter en anmodning om å boikotte Kongsgården Cafe. Det vil si mange i et utvalg av miljøer; alle klubbens medlemmer, alle jazzklubber i Norge, alle festivaler, en god del spillesteder og alle musikerkontakter

Urijazz har (det inkluderer både musikere og arrangører). Om tittelen skulle være egnet til å misforstå, gir vi leseren i henvisningsteksten og i selve reportasjen mulighet til raskt å forstå hva saken dreier seg om. En interessant observasjon er at ledelsen ved etablissementet som blir rammet av boikotten, IKKE har reagert på tittelbruken. »

Avisen avviser klagerens påstand om at det var uriktig av avisen å kontakte styremedlemmene enkeltvis: » I konfliktsaker som den innklagede, stiller Tønsbergs Blad strenge krav til kartlegging av sakens fakta og etterprøving av påstander og fakta. I og med at det er til dels sterke påstander som fremsettes, er det av stor betydning å kvalitetssikre de informasjoner vi bringer frem. Dette gjøres ved å kryssjekke opplysningene fra for eksempel Urijazz. Tønsbergs Blad har i henhold til god presseskikk bare ett sett av krav til god journalistikk. Vi skiller derfor ikke mellom dekning av «ideelle kulturorganisasjoner» og andre former for virksomheter. »

Klageren opprettholder klagen på alle punkter, og understreker at den innklagede nyhetsdekningen av saken ikke er balansert.

Klageren påpeker at Grundesens e-mail som avisen henviser til, er datert 10. juli, » dvs. 1 uke etter at oppslaget sto på trykk. E-posten kan vel da vanskelig kunne sies å være kilde til et oppslag som kom på trykk 1 uke tidligere? »

Klageren legger deretter til at selv om Urijazz har fått spalteplass for sine synspunkter, er ikke dette ensbetydende med at » avisa går fri for det avisa tidligere har skrevet og hevdet. »

Når det så gjelder tittel 1, mener klageren at en » definisjon/klargjøring av begrepet jazzmiljøet kan være på sin plass, slik at vi snakker om noenlunde det samme. [?] Skulle vi ? som en del av jazzmiljøet gjennom 20-30 år ? forsøke oss på en definisjon av jazzmiljøet, kan dette være:
Jazzmiljøet er de som er medlem av jazzorganisasjonene (klubber, festivaler, storband, jazzplateselskap, profesjonelle musikere, amatørmusikere, publikumsmedlemmer) og den virksomheten disse organisasjonene/personene står for i en jazzsammenheng. [?]

Urijazz sin konklusjon på tittel 1
Det er greit at Tønsbergs Blad har lagt begrunnet en slags dokumentasjon, men vi mener dokumentasjonen er alt for svak til å kunne forsvare tittelbruken: FULL SKJÆRING I JAZZMILJØET. Historien og dokumentasjonen som Tønsbergs Blad viser tvert imot at vi er nærmere FULL ENIGHET I JAZZMILJØET enn den tittelen som ble brukt. Med andre ord det stikk motsatte av det tittelbruken hevder. »

Vedrørende tittel 2, understreker klageren igjen at » tittelen ikke har noe med innholdet og konflikten å gjøre [?].

Urijazz ber i sitt brev musikere/band om ikke å legge sine spillejobber til Kongsgården . Dette er noe helt annet enn det overskrift/bilde sier, og som TB nå feilaktig, igjen understreker. Videre hevder Tønsbergs Blad i sitt tilsvar at vi har anmodet alle jazzklubber i Norge, alle festivaler og en god del spillesteder ? om å boikotte Kongsgården Cafe. En slik påstand er helt ulogisk og faller på sin egen urimelighet. De nevnte organisasjonene kan naturligvis ikke boikotte en restaurant i Tønsberg. De har ikke hatt noen, eller har ingen potensielle aktivitet på Kongsgården i Tønsberg.

Urijazz påpeker også at bildet like under overskriften, av Kongsgården og dets to eiere (i TB 17.8 upresist omtalt som eier OG daglig leder), ytterligere understreker den feile overskriften. [?]

Oppslaget sier kort og godt, med bilde, at ALLE skal holde seg unna ? hva da? ? jo Kongsgården som er avbildet, ville vel være en logisk slutning. Og ALLE er ALLE, ikke musikere som har tenkt å spille i Tønsberg denne høsten og som var de opprinnelige mottakere av vårt budskap. At alle skal holde seg unna har Urijazz naturligvis aldri hevdet. Vi hadde til og med selv som intensjon å opprettholde et greit forhold til stedet og innta en portvin og en Brownie der i ny og ne. Minst. [?]

Urijazz sin konklusjon på tittel 2 og bilde:
Vi mener tittelen er feil og at kombinasjonen tittel/bilde gjør saken særdeles uheldig. Bildet understreker tittelen og illustrasjonsfoto er i denne sammenheng brukt for å vise hva man skal holde seg unna. Begge deler har definitivt med Urijazz å gjøre etter et førstesideoppslag om » Full skjæring i jazzmiljøet «.»

Tønsbergs Blad har ikke mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en reportasje i Tønsbergs Blad, der et samarbeidsbrudd mellom jazzklubben Urijazz og utestedet Kongsgården omtales. Klageren, Urijazz representert ved formannen, mener overskriften på førstesiden: «Full skjæring i jazzmiljøet» og overskriften i reportasjen: «Ber alle holde seg unna» står i et misforhold til det saken dreier seg om, og at avisen ikke underbygger disse overskriftene i selve reportasjen. Klageren anfører også at en ideelt drevet kulturorganisasjon med begrensede kulturmidler, er spesielt sårbar for slike oppslag.

Tønsbergs Blad avviser klagen, og understreker at avisen har gitt en korrekt gjengivelse av sakens realiteter, basert på skriftlig materiale og muntlig kildearbeid. Avisen presiserer også at en ideelt drevet jazzorganisasjon som Urijazz må forholde seg til de samme krav til oppsøkende og kritisk journalistikk som alle andre.

Pressens Faglige Utvalg mener Tønsbergs Blad var i sin fulle rett til å omtale samarbeids-bruddet, og at en ideell organisasjon som Urijazz må tåle at det blir satt et kritisk søkelys på klubbens utspill i saken. I det påklagede tilfellet kan utvalget heller ikke se at avisen i sin tittelbruk har gått lengre enn det var dekning for i reportasjen.

Tønsbergs Blad har ikke brutt god presseskikk.

Volda, 25. september 2001
Thor Woje,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth