Odd Kalsnes mot Varingen

PFU-sak 135/06


SAMMENDRAG:

Varingen brakte onsdag 14. juni 2006 et referat fra en rettssak i Nedre Romerike tingrett:

«Spyttet politimann i ansiktet

En 17-åring fra Hagan er dømt for å ha spyttet en politimann i ansiktet da han ble pågrepet for tyveri i januar i år.

17-åringen ble idømt 5.000 kroner i bot for spyttingen og to andre forhold, da saken ble behandlet i Nedre Romerike tingrett 31. mai. I tillegg til spyttingen ble han dømt for besittelse av narkotika og å ha unnlatt å levere inn bankkort som tilhørte andre.

Innbrudd i barnehagen (mellomtittel)
Det var i januar i år at mannen ble pågrepet av politiet, mistenkt for å ha stått bak et innbrudd i Hundremeterskogen barnehage på Hagan. Etter at han var plassert i politibilen, spyttet han politibetjenten i ansiktet, ifølge denne.

Tiltalte erkjente i retten at han hadde spyttet, men mente han traff politimannen på armen, og ikke i ansiktet. Retten stolte imidlertid på politibetjenten. Tiltalte ble dømt for å ha «forulempet offentlig tjenestemann under hans utførelse av tjenesten – ved skjellsord eller annen fornærmelig adferd».

Frikjent for innbruddet (mellomtittel)
Innbruddet som tiltalte ble pågrepet for, ble han frikjent for i retten. Det bemerkes i dommen at retten finner det mest sannsynlig at tiltalte har vært med på tyveriet, men at bevisene ikke var sterke nok til at han kunne dømmes for det.

En flatskjerm til PC som ble stjålet fra barnehagen ble gjenfunnet bak en sofa hjemme hos 17-åringen, men tiltalte hevdet at han hadde fått skjermen av en bekjent.

Tok valiumtabletter (mellomtittel)
Tiltalte var beruset da han ble pågrepet for innbruddet, og erkjente at han hadde drukket alkohol og spist to valiumtabletter. Valium står på politiets narkotikaliste, og han ble derfor dømt for bruk av narkotika. Tiltalte forklarte at han hadde fått pillene av sin far, fordi han hadde tannverk etter et tannlegebesøk dagen før.

Da tiltalte ble pågrepet, var han også i besittelse av tre bankkort som ikke tilhørte ham selv. Retten fant det bevist at to av kortene hadde bortkommet fra eierne uten at de hadde villet det, og tiltalte ble dømt for å ha unnlatt å levere tilbake en funnet gjenstand til politiet.

Mannen ble også i fjor dømt for forulemping av offentlig tjenestemann. Den gangen ble straffen 75 timers samfunnstjeneste. I januar i år ble han også bøtelagt for et tilsvarende forhold.»

KLAGEN:

Klagerne er foreldre til den omtalte 17-åringen. De mener at lokalavisen ved å bringe et så detaljert rettsreferat har hengt ut sønnen og familien. «Vi mener at før man velger å gjengi en dom på denne måten bør (en) ha tenkt igjennom hvilke følger et oppslag kan få også for de involverte.» Klagerne mener avisen også har gitt opplysninger som innebærer at 17-åringen ble identifisert av flere.

Videre viser klagerne til at omtalen inneholder en feil, nemlig at den omtalte PC-skjermen faktisk ble stjålet av en annen person, som brakte den hjem til 17-åringen. Endelig mener klageren at avisen burde vinklet omtalen slik at det kom tydelig fram at politiet anmeldte feil person, og at han ble frikjent i retten for innbruddet i barnehagen.

TILSVARSRUNDEN:

Varingen anfører i sitt tilsvar at man har vært i kontakt med klagerne og beklaget at familien føler seg uthengt i nærmiljøet på grunn av den påklagede artikkelen. I tilsvaret heter det ellers:

«Vi føler at vi har tatt nødvendig hensyn til anonymitet i angjeldende rettsreferat, men vi har likevel besluttet på bakgrunn av den omtalte, at vi heretter vil anonymisere ytterligere, spesielt når vi omtaler lovbrudd begått av ungdom i bygda.» Med hensyn til de andre ankepunkter i klagen, mener avisen å ha holdt seg trygt på riktig side i forhold de presseetiske normene.

Klagerne opplyser at de har satt pris på henvendelsene og beklagelsen fra avisens side. De mener imidlertid avisen også bør beklage skriftlig, «i form av et oppslag i avisen, hvor de presiserer at de har ført en praksis hvor de har vært for detaljerte med å gjengi rettsreferater. Vi ønsker også at Varingen i det samme oppslaget redegjør for fremtidige retningslinjer når det gjelder å gjengi rettsreferat. Her holder det ikke å referere til at man holder seg på riktig side i forhold til Værvarsomplakatens regler.»

Varingen har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagerne, et foreldrepar, mener Varingen brøt god presseskikk da avisen omtalte en tingrettsdom etter at sønnen sto tiltalt for flere forhold. I klagen anfører foreldrene at omtalen var en stor belastning på grunn av detaljrikdommen, at den inneholdt faktiske feil, og at den medførte at sønnen ble gjenkjent. Klagerne mener avisen må beklage rettsreferatet i et oppslag.

Avisen har beklaget overfor klagerne at man brukte navnet på lokalsamfunnet der familien bor, men mener ikke å ha brutt med normene for god presseskikk. Avisen har ikke kommentert klagernes ønske om at avisen skal trykke en beklagelse og en klargjøring av sine prinsipper for omtale av rettssaker.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, som maner pressen til saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Dette prinsippet gjelder naturligvis også når omtalen gjelder rettsprosessene. I punkt 4.7 pekes det spesielt på at pressen skal være varsom når saken gjelder unge lovovertredere. Samtidig vil utvalget understreke prinsippet om åpenhet i domstolene, og samfunnets rett til innsyn både i rettsforhandlingene og i domstolens avgjørelser.

I det påklagede tilfellet registrerer utvalget at avisen, etter å ha mottatt klagen, har henvendt seg til klagerne med en beklagelse for å ha oppgitt navnet på lokalsamfunnet den omtalte 17-åringen bodde i. Slik utvalget ser det, kunne avisen med fordel ha unnlatt å oppgi grendenavnet, men kan samtidig ikke se at dette var så identifiserende at det brøt med de presseetiske normene.

Utvalget kan heller ikke se at detaljrikdommen i det påklagede rettsreferatet var i strid med Vær Varsom-plakaten. At klagerne hadde ønsket seg en annen vinkling er forståelig, men utvalget mener dette måtte være helt opp til avisen.

Varingen har ikke brutt god preseskikk.

Oslo, 3. oktober 2006

Odd Isungset,
Kirsti Nielsen, Marit Rein,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Henrik Syse