Aage Wiik mot Romerikes Blad

PFU-sak 133/09


SAMMENDRAG:

Romerikes Blad (RB) hadde 27. juni 2006 som hovedoppslag på førstesiden: «Granskningsrapport slakter styrene: Passive styrer muliggjorde tapping». Oppslaget gjaldt den mye omtalte vannverkssaken på Romerike, og avisen presenterte samtidig de 15 politisk valgte styremedlemmene i Nedre Romerike Vannverk (NRV) og RA 2 fra 2000 til 2005 med navn og bilder. I en kommentarartikkel samme dag tok også avisens politiske redaktør for seg den omtalte granskningsrapporten.

7. februar 2009 brakte RB ytterligere en redaksjonell kommentarartikkel om vannverkssaken, etter at tidligere vannverksdirektør Ivar T. Henriksen var dømt i tingretten. Under tittelen «Politikere i gapestokken» ble det reist spørsmål «om politikerne med ansvar» burde gå fri. I et avsnitt het det:

«Til slutt er det generalforsamlingen i mai som avgjør om lokalpolitikerne må punge ut for å ha sviktet sitt selvstendige og lovpålagte ansvar med å drive tilsyn og kontroll av daglig leder og driften av vann- og avløpsselskapene. De folkevalgtes passivitet var en forutsetning for at Ivar T. Henriksen kunne ture fram og berike seg og sine med enorme summer.»

24. april 2009 var saken gjenstand for et nytt førstesideoppslag i RB, med hovedtittelen «Forlik i vannverksskandalen: 17 politikere må betale erstatning» og undertittelen «Må ut med totalt 500.000 av egne lommer».

25. april fulgte avisen opp oppslaget fra dagen før, under sitattittelen «- Må bli ferdig med dette». Ingressen lød:

«De tidligere styremedlemmene i NRV/RA-2 liker ikke at de må betale seg fri fra et erstatningskrav etter vannverksskandalen. De aksepterer et forlik for å få ro.»

Og dessuten, midtveis i artikkelen:

«Per O. Lund, som representerte Lørenskog i NRV-styret fra 1992 til 2000 og i RA-2-styret fra 2004 til 2005, deler [Sørum-ordfører] Johnsens oppfattelse av at det er viktig å bli ferdig med saken.

– Jeg aksepterer et forlik, selv om jeg egentlig ikke liker å måtte gjøre det, sier han, og utdyper: – Jeg føler ikke at jeg skylder selskapene noe som helst. Jeg forsøkte gjentatte ganger å påpeke at vi trengte bedre kontroll over den daglige driften, men følte jeg ble for alene. Og det var vanskelig for oss å oppdage at daglig leder drev med ting utenfor vår kontroll når revisor hele veien sa at alt var i orden.»

Samme dag ble saken igjen kommentert av RBs politiske redaktør, under tittelen «Til spott og spe». I stikktittelen het det:

«Politikerne i styrene til Ivar T. Henriksen slipper økonomisk billig unna vannverksskandalen. Gapestokken smerter mye mer enn erstatningssummen.»

Kommentarartikkelen var illustrert med en karikaturtegning der tre apekatter henholdsvis holdt seg for ører, øyne og munn.

26. april, under tittelen «Fornuftig med forlik», skrev RB bl.a. på lederplass:

«Om forliket oppleves rettferdig, er et åpent spørsmål. Innbyggerne på Nedre Romerike har i årevis finansiert grenseløs korrupsjon og økonomisk utroskap med avgiftspenger. De opplever nå at prisene på vann og kloakk går opp istedenfor ned. Det bidrar ikke til å styrke tilliten til det politiske systemet.»

3. mai brukte avisen en nyhetsside for å fortelle at «Fire slipper å betale». Her ble i alt 20 tidligere styremedlemmer presentert med bilder og navn, hvorav 16 med fortegnet å skulle betale i henhold til den inngåtte forliksavtalen.

5. mai ble vannverkssaken på ny kommentert på lederplass, under tittelen «Kostbart, men nødvendig». Her ble følgende setning fra lederen 26. april gjentatt:

«Innbyggerne på Nedre Romerike har i årevis finansiert grenseløs korrupsjon og økonomisk utroskap med avgiftspenger.»

15. mai het det dessuten bl.a. i en «minileder» med tittelen «Må gjenreise tilliten»:

«Generalforsamlingene i vann- og avløpsselskapene NRV og RA-2 vedtok onsdag som ventet å gå inn for et forlik med politikerstyrene som lot tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen herje fritt med avgiftsbetalernes penger. Det viktigste med forliket er at styrene tar sitt ansvar for unnlatelsessyndene.»

KLAGEN:

Klager er Aage Wiik, tidligere styreleder i Sentralrenseanlegget RA 2. Han skriver innledningsvis:

«Høsten 2005 avslørte Aftenposten i et større oppslag at tidligere vannverksdirektør Ivar T. Henriksen i Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA 2 sammen med fire andre personer hadde kjøpt jakteiendommer (farmer) i Sør Afrika. Artikkelen i Aftenposten førte til en omfattende granskning av virksomheten i de to selskapene, noe som endte opp med en større rettssak i Nedre Romerike tingrett. Dom falt 8.2.2008 mot de fire tiltalte, Ivar Thorer Henriksen, Pål Henrik Henriksen, Eilert Støen, Hallvard Eiliv Aanonli og Peab A/S.»

«Dommen er ikke rettskraftig. Den er for de flestes vedkommende (unntatt Hallvard Eiliv Aanonli) anket inn for høyere rettsinstans. Saken er stadig blitt utsatt og vil ikke komme opp for behandling i lagmannsretten før i februar/mars 2010.»

«Romerikes Blad med Thor Woje som ansvarlig redaktør har fulgt denne saken meget grundig i over 3 år. Avisen har valgt å spille rollen både som aktor og dommer mot de tiltalte i saken og mot tidligere styremedlemmer. Stoff er i stor grad hentet fra granskningsrapporten til Nedre Romerike Distriktsrevisjon, som må sies å sitte i et slags ”glasshus” i saken. (…) Jeg – og mange med meg kan ikke se det annerledes enn at i den såkalte ”vannverkssaken” har Romerikes Blad gjentatte ganger overskredet de etiske normene nedfelt i ”Vær Varsom”-plakaten…».

«Når ”vannverkssaken” kommer opp i hele sin bredde på nytt i 2010 vil det skje med all den negative presseomtale tidligere vannverksdirektør Ivar T. Henriksen og hans medtiltalte har fått spesielt i Romerikes Blad. Det vil være meget uheldig for å få en mest mulig rettferdig dom.»

Klageren viser spesielt til Vær Varsom-punktene 4.5 (unngå forhåndsdømming) og 4.6 (ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende).

Etter klagerens mening gjelder avisens «fravær av etiske normer» også en rekke RB-oppslag med omtale av tidligere styremedlemmer i Nedre Romerike Vannverk (NRV) og RA2. Som eksempel viser han først til avisens hovedoppslag 27.06.06, med tittelen «Passive styrer muliggjorde tapping» og bilder av styremedlemmer fra perioden 2000-05, deriblant han selv. «I ettertid har det senere vist seg at administrasjon og styre i selskapene har kommet fram til at enkelte av disse ikke har gjort noe galt.» Klageren viser også til kommentarartikkelen samme dag, med tittelen «Vannmannens verden», og han fortsetter:

«Den omtalte granskningsrapport fra Nedre Romerike Distriktsrevisjon ble brukt ganske uhemmet av Romerikes Blad. Det er en atskillig mer edruelig omtale av saken i den dom som ble avsagt i Nedre Romerike Tingrett den 14. februar 2008 mot bl.a. tidligere vannverksdirektør Ivar T. Henriksen…».

«Den form for forhåndsdømming Romerikes Blad har drevet med i denne saken framgår bl.a. av artikkelen ”Politikere i gapestokken”, tatt inn i avisen 7. februar 2009 under ”Meninger” og skrevet av politisk redaktør Lars M.J. Hansen. (…) Artikkelen til redaktør Hansen bærer fram en rekke påstander det var vanskelig å finne dekning for. Han skriver bl.a. at ”de folkevalgtes passivitet var en forutsetning for at Ivar T. Henriksen kunne ture fram og berike seg og sine med enorme summer”. Jeg minner her om at Ivar T. Henriksen pr. 7. februar 2009 ikke var dømt for noe som helst.»

«I artikkelen bruker redaktør Hansen også formuleringen de ”sovende” styrene, noe som vært et yndet uttrykk flere ganger. Han fastslår også ganske freidig i artikkelen at ”generalforsamlingen i mai avgjør om lokalpolitikerne må punge ut for å ha sviktet sitt selvstendige og lovpålagte ansvar med å drive tilsyn og kontroll av daglig leder og driften av vann- og avløpsselskapene.”»

Videre tar klageren for seg «et eiendommelig forslag til en ”Erklæring”» som den nye styrelederen og den nye daglige lederen i NRV/RA2 sendte til de tidligere styremedlemmene i april 2009. «Etter hvert kom man fram til forslag om en avtale, som også innebar en form for forlik.»

«Romerikes Blad hadde klart å få tak i avtaleutkastet. Jeg ble oppringt om saken om kvelden torsdag 23. april. Jeg gjorde journalisten oppmerksom på at saken inntil videre var konfidensiell. Det ble bekreftet at dette var Romerikes Blad kjent med, men man aktet likevel å bruke den fordi ”den var så god”. Det ble en ny forside i avisen fredag 24. april om hva det mulige forliket ville gå ut på. Her blir det fastslått at ”17 politikere må betale erstatning”. Dette var før saken var behandlet av formannskapene og generalforsamling…».

«Saken ble fulgt grundig opp i avisen lørdag 25. april med oppslaget ”må bli ferdig med dette”, hvor bl.a. den tidligere høyt respekterte og populære ordfører i Lørenskog, Per O. Lund fastslår at han ”aksepterer et forlik selv om ikke liker det”. Det var nok flere som delte hans syn.»

«En av de styggeste oppslagene presterer redaktør Lars M.J. Hansen samme dag, 25. april, på side 13 med artikkelen ”Til spott og spe”. Her klarer han å gjenta en del av sine tidligere påstander i en sak, hvor verken den avsatte direktør Ivar T. Henriksen eller en rekke tidligere styremedlemmer er dømt for noe som helst. Artikkelen er til overmål supplert med en tegning av apekatter. Det kan ikke herske tvil om hvilke personer man sikter til.»

«Dessverre vet jeg at bl.a. Per O. Lund tok dette oppslaget svært hardt innover seg. (…) Han stod foran en større hjerteoperasjon. Her tok man ikke mye hensyn til ”mennesker i sorg eller ubalanse”. Per O. Lund klarte ikke påkjenningene ved hjerteoperasjonen. Han døde 5. mai og fikk således ikke oppleve sluttbehandlingen av den avtalen han var lite begeistret for. Jeg kan forsikre at skriveriene i Romerikes Blad om saken også rammet Per O. Lunds ektefelle og øvrige familie følelsesmessig meget sterkt.»

«Søndag 26. april har Romerikes Blad en lederartikkel ”Fornuftig med forlik”, hvor avisen nok en gang inntar en rolle både som anklager og dommer. Her fastslår lederskribenten bl.a. at ”innbyggerne på Nedre Romerike har i årevis finansiert grenseløs korrupsjon og økonomisk utroskap med avgiftspenger.” Dette presterer avisen å skrive om en person som for ikke så svært lenge siden fikk Kongens fortjenestemedalje i gull (Ivar T. Henriksen) og som opp gjennom årene har høstet stor anerkjennelse for sitt arbeid av ingen ringere enn Romerikes Blad!»

Likeledes reagerer klageren når det i samme lederartikkel heter at «stort sett handler det om styremedlemmer som av ulike grunner sviktet i å utføre den lovpålagte kontrollen med selskapene og daglig leder”. «Dette er en ganske åpenbar forhåndsdømming fra avisens side.»

«Søndag 3. mai følger Romerikes Blad opp ”vannverkssaken” på nytt med bilder av de 16 som skal betale for ”styreforliket” og med bilder av de fire som slapp. På det tidspunkt Romerikes Blad i sin iver satte dette bildet inn i avisen lå tidligere ordfører i Lørenskog, Per O. Lund, for døden. Han døde dagen etterpå! Mange mener det var galt av oss tidligere styremedlemmer å inngå forlik, dvs. at vi hadde en god sak bl.a. ut fra det som ble slått fast i tingrettens dom 14. februar 2008.»

«Likevel følger Romerikes Blad opp saken med en ”minileder” fredag 15. mai: ”Må gjenreise tilliten”. Her blir det hevdet at det som ventet ble inngått ”et forlik med politikerstyrene som lot tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen herje fritt med avgiftsbetalernes penger. Det viktigste med forliket er at styrene tar sitt ansvar for unnlatelsessyndene”.»

«Det er nettopp dette de tidligere styremedlemmene ikke har sagt seg villig til iflg. den inngåtte avtalen. Vi så imidlertid for oss hva 17 rettssaker ville kunne innebære av advokatmøter, tidkrevende og slitsomme dager i rettssaler og ikke minst mediastyr ”om att og om att”.

Sekretariatet gjorde klageren oppmerksom på at det bare er artiklene fra april/mai 2009 som faller innenfor PFU-vedtektenes klage på tre måneder. «Du skriver imidlertid at artiklene som er sendt oss bare er ”smakebiter” på avisens omtale av ”vannverkssaken”. Vårt spørsmål blir derfor om det innenfor klagefristen er publisert flere artikler som de mener berøres av klagen.»

«Videre framstår det som uklart hvorvidt du mener å klage på egne vegne, i egenskap av tidligere styreleder i RA2, og/eller på vegne av andre personer som navngis i klagebrevet. Siden mye tyder på at det siste er tilfelle, vil klagebehandling i PFU kreve skriftlig samtykke fra disse. For Per O. Lunds del vil samtykke naturlig nok måtte gis av hans etterlatte.»

Klageren opplyste i svarbrev at han var kjent med PFUs klagefrist. «Jeg sendte likevel med noen eksempler på redaksjonell omtale av ”vannverkssaken” som ikke ligger innenfor fristen – for helhetens skyld.»

Videre viste klageren til et møte han 28.05.09 hadde hatt med tidligere styremedlemmer, som hadde sagt seg enig i at klage ble sendt til PFU. Som vedlegg fulgte for øvrig kopi av en fullmakt Per O. Lund 13.04.09 hadde gitt klageren til å representere ham «i møter vedr. erstatningskrav mot de gamle styrene i NRV og RA2». Vedlagt var også RBs omtale 07.05.09 av Per O. Lunds dødsfall.

I tillegg vedla klageren kopi av avisens lederartikkel 05.05.09, med tittelen «Kostbart, men nødvendig». Også denne lederen finner klageren kritikkverdig, idet det bl.a. heter «at den ulovlige tappingen av vann- og avløpsselskapene er over, men ryddejobben koster også enormt». Klageren påpeker også i denne sammenheng: «Det foreligger ingen rettskraftig [dom] vedr. ”ulovlig tapping av selskapene”.» Dessuten registrerer klageren at lederen 5. mai gjentar formuleringen fra 26. april: «Innbyggerne på Nedre Romerike har i årevis finansiert grenseløs korrupsjon og økonomisk utroskap med avgiftspenger.»

Sekretariatet ba pr. telefon klageren klargjøre om han også mente å klage på vegne av tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen, siden dette ikke framgikk av svarbrevet. Klageren bekreftet at Henriksen inngikk i klagen, og at dennes samtykke ville bli innhentet. For ordens skyld ville klageren også få skriftlig samtykke fra Per O. Lunds etterlatte.

Klageren oversendte etter kort tid samtykkeerklæringer fra Ivar T. Henriksen og fra Terje Otto Lund, Per O. Lunds sønn, på vegne av familien. I sitt følgebrev utdyper klageren ytterligere sin reaksjon på RBs dekning, og konkluderer slik: «Maken til insinuasjoner som de jeg har opplevd i den såkalte ”vannverkssaken” har jeg aldri vært i nærheten av tidligere.»

TILSVARSRUNDEN:

Romerikes Blads ansvarlige redaktør Thor Woje anfører at vannverkssaken, «eller vannverksskandalen som den hyppig er kalt, er en av de største korrupsjons- og utroskapssaker i det offentlige Norge noensinne, og dermed også den mest omtalte». «Det skyldes ikke minst de store summene, det spektakulære i saken og det faktum at en vannverkssjef hadde en egen afrikansk farm, finansiert av avgiftspengene til innbyggerne på Nedre Romerike.»

«Pressens avsløringer, den omfattende granskningsrapporten fra Nedre Romerike Distriktsrevisjon (NRD) og den knusende dommen i Nedre Romerike tingrett fester den tidligere vannverkssjefen, Ivar T. Henriksen, og hans medhjelpere til omfattende korrupsjon og økonomisk samrøre. Henriksen ble dømt til åtte års fengsel i februar 2008.»

«Klageren har rett i at dommen ikke er endelig, i og med at den er anket til lagmannsretten og skal behandles her i sin helhet i 2010. Det skjer etter at Eidsivating først avviste å behandle den delen av dommen som dreier seg om økonomisk utroskap.»

«Deler av dommen var dermed en periode definert som rettskraftig, før en høyesterettsavgjørelse i en annen sak gjorde at lagmannsretten valgte å ta hele saken opp til ny behandling framfor å forfatte en begrunnelse for hvorfor det var bevist utenom enhver tvil at det var begått økonomisk utroskap mot vann- og avløpsselskapene. Romerikes Blad har for øvrig på lederplass støttet dette viktige prinsippet om at tiltalte skal få prøvet hele saken sin i to rettsinstanser.»

«I en sak som er av særdeles stor interesse for våre lesere, må vi på kommentarplass kunne mene noe om både rent dokumenterbare faktiske forhold og den juridiske substansen slik vi oppfatter den er etter granskninger og rettsbehandling – også etter at ny rettsbehandling er avklart. En begrunnet kritikk knyttet til alle involverte hører naturlig med i kommentarsammenheng.»

«Vi finner det ikke naturlig i våre kommentarer å ta alle mulige forbehold i annenhver setning fordi saken ikke er behandlet i lagmannsretten eller i enda høyere instanser, om det måtte bli aktuelt. Våre lesere er vel kjent med den kommende lagmannsrettsbehandlingen og at dommen ikke er rettskraftig. Men det medfører ikke at saken kommentarmessig må framstå juridisk nullstilt som om den tidligere vannverksjefen ikke har gjort noe galt.»

«En rekke av de økonomiske transaksjonene er ikke betvilt av tiltalte, men de er forsvart ut fra et virkelighetsbilde tiltalte selv tegner og velger å forholde seg til, men som så langt ikke er gitt støtte i noen instans som har etterprøvd det.»

«Vi forstår at enkelte av involverte synes mediedekningen er en belastning. I sin avslutningsprosedyre i tingretten ba Henriksens forsvarer, Else Bugge Fougner, om strafferabatt for sin klient, nettopp av den grunn. Dette ble blankt avvist av retten. Som bemerket at ”medieomtale i en sak av denne art, er noe gjerningsmenn må være forberedt på når slike forhold avdekkes”. (…) Klageren beskylder oss for forhåndsdømming, men Ivar T. Henriksen var altså dømt til en lang fengselsstraff over et år før de innklagede artiklene/kommentarene sto på trykk i Romerikes Blad.»

«For at PFU skal få et helhetlig bilde av vår dekning, vedlegges også noen artikler som tidligere har stått på trykk i vår avis, både på reportasjeplass og meningssidene, etter domfellelsen. Debattinnlegg fra klager er også vedlagt. (…) Av vedleggene framgår det at det i perioden (innenfor klagefristen, sekr. anm.) var mest oppmerksomhet rundt erstatningssaken mot de involverte, med særlig vekt på det politiske aspektet og styreansvaret.»

«RB har aldri skrevet at styrene gjorde noe kriminelt, at det var politisk initiert korrupsjon i vannverksskandalen. Men styrene – og revisor gjorde åpenbart ikke jobben sin. (…) Økokrim valgte ikke å ta rettslige skritt mot revisor og politikerstyrene av ”kapasitetsmessige årsaker”, men ryddeguttene på vannverket er ivrige etter å få tilbake pengene.»

«Som styreleder i et av selskapene i hele 13 år, vil Wiik måtte ut med et større beløp enn nesten alle de andre styremedlemmene. Vi finner det merkelig at klageren skriver under på forliket og erkjenner medansvar for sakshåndteringsmanglene i styrerommene, samtidig som han innklager Romerikes Blad til PFU for forhåndsdømming.»

«Åge Wiik og andre styremedlemmer har i flere leserbrev (se vedlegg) og på reportasjeplass erklært at de er stolte av den jobben de gjorde for vannverket og renseanlegget. (…) Wiik er i leserbrevene opptatt av de verdier som er skapt av den driftige vannverkssjefen. (…) Vi finner det merkelig at Wiik trekker fram verdiene som er skapt i vannverket når kommunale vann- og avløpsselskaper skal drives etter selvkostprinsippet.»

«At en mangeårig styreleder i et av selskapene åpenbart ikke kjenner eller velger [ikke] å forholde seg til denne grunnforutsetningen, er kanskje med på å forklare hvordan vannverksskandalen kunne utvikle seg.»

«Det er først og fremst Romerikes Blads meninger i form av ledere og kommentarer som har falt klageren tungt for brystet. Også en karikaturtegning fra vår faste tegner Egil Nyhus [er] en del av klagegrunnlaget. Avistegneren har den frieste pennen i pressen og jobben hans er å sette ting på spissen. Det gjør han her via velkjente visuelle symboler som er godt innenfor de presseetiske normer.»

Mot slutten av RBs tilsvar heter det:

«I klagen brukes Lunds dødsfall for å understreke medieomtalens belastning for de involverte. Vi var klar over Lunds sykdom. Men vi har ikke trukket han individuelt og unødig fram. Han er naturlig navngitt og likebehandlet i saken som en i den gruppen av styremedlemmer som er stilt til ansvar og som har inngått forlik.»

Klageren fastholder sin anklage om «elementer av klar forhåndsdømming» fra avisens side. «Romerikes Blad har heller ikke i sine reportasjer i denne saken tatt nevneverdige hensyn til verken ”ofre eller pårørende”.» Etter klagerens mening bekrefter RBs tilsvar at avisen «har påtatt seg rollen som både anklager og dommer».

Videre går klageren i rette med avisens påstand om at styrene og revisor «åpenbart» ikke gjorde jobben sin, og redegjør detaljert for «hvor kompleks denne saken er ». «Jeg kan forsikre PFU om at styrearbeidet i RA 2 var meget grundig.»

«Sjefredaktør Thor Woje er i sitt tilsvar opptatt av hvorfor jeg aksepterte et forlik ”og erkjenner medansvar for sakshåndteringsmanglene i styrerommene”. I den inngåtte avtale står det klart at ”de tidligere styremedlemmer har ikke tatt stilling til kravene, men inngår denne avtale for å bli ferdige med saken.”»

Klageren har vedlagt et «grasrotinnlegg» (leserbrev) fra RB 16.07.09, med tittelen «Litt ydmykhet, Aage Wiik?». Og klageren skriver: «Ut fra samtaler jeg har hatt med ”folk på gata” er det åpenbart at synspunkter på denne saken har de fått med seg fra lokalavisen.»
Klageren bekrefter ellers at han «stort sett har fått innlegg på trykk i Romerikes Blad», også tilsvar til leserbrevet 16.07.09.

I tillegg har klageren ettersendt klipp fra avisens daglige «Stem i vei»-spalte, idet han reagerer på at spørsmålet til leserne fra 2. til 3. september 2009 var: «Burde politikere straffes i vannverkssaken?» «JA, svarte 87 prosent, NEI, svarte 13 prosent.» Etter klagerens mening viser dette ytterligere at «leserne har nødvendigvis bygget sin kunnskap og holdninger om saken ved den informasjon de har fått via Romerikes Blads ganske ensidige dekning av den.»

Romerikes Blad har «forståelse for at klager i sitt siste tilsvar fortsatt har behov for å forklare og forsvare styrenes håndtering av angjeldende sak». Avisen bruker store deler av sitt andre tilsvar til å diskutere detaljopplysninger klageren har kommet med. Som vedlegg følger kopi av en nyhetsartikkel i RB 01.09.09 om ytterligere et forlik i vannverkssaken.

Når det gjelder klagerens reaksjon på RBs leseravstemning og formidling av kritiske leserinnlegg, mener avisen at han gjerne må mislike begge deler. «Men vi kan ikke se at tilleggsbrevet er relatert til påstand om brudd på noe punkt i Vær Varsom-plakaten. Vi velger derfor så langt ikke å anse dette som en utvidelse av klagen…».

Klageren har, etter avsluttet formell tilsvarsrunde, oversendt kopi av brev til RB der han begrunner oppsigelsen av sitt abonnement på avisen. I tillegg har han i ytterligere et brev til PFU kommentert RBs siste tilsvar angående detaljene i selve vannverkssaken, herunder forliket som avisen omtalte 01.09.09.

Romerikes Blad har ikke hatt tilleggskommentarer som angår klagens presseetiske problemstillinger.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere nyhetsoppslag, kommentarartikler og ledere i Romerikes Blad (RB) om «oppryddingen» etter den sterkt mediefokuserte vannverkssaken på Nedre Romerike.

Klager er tidligere styreleder for Sentralrenseanlegget RA 2, Aage Wiik, med samtykke fra tidligere vannverksdirektør Ivar T. Henriksen og avdøde tidligere Lørenskog-ordfører Per O. Lunds familie. Etter klagerens mening har RB bedrevet forhåndsdømming, idet dommen fra tingretten i 2008 ikke er rettskraftig. Klageren anfører at avisomtalen på uberettiget grunnlag har vært sterkt belastende for tidligere styremedlemmer og deres nærmeste. Særlig reagerer klageren på alvorlige påstander i redaksjonens kommentarartikler, i ett tilfelle endog illustrert med tegning av tre apekatter.

Romerikes Blad mener granskningsrapporten fra Nedre Romerike Distriktsrevisjon og «den knusende» tingrettsdommen fester den tidligere vannverkssjefen og «hans medhjelpere» til omfattende korrupsjon og økonomisk samrøre. Slik RB ser det, må ikke enhver omtale av «vannverksskandalen» framstå som juridisk nullstilt selv om saken skal opp for en høyere rettsinstans. Avisen understreker at den aldri har skrevet at selskapenes styrer gjorde noe kriminelt, men mener et forlik styremedlemmene senere har inngått, indikerer innrømmelse av at de ikke hadde gjort jobben sin.

Pressens Faglige Utvalg anser at så vel tingrettssaken som distriktsrevisjonens granskningsrapport ga Romerikes Blad et relevant journalistisk grunnlag for i etterkant å fokusere på tidligere styremedlemmers roller i vannverkssaken. Etter utvalgets mening kan ikke avisen klandres for å ha oppfattet det omtalte forliket som en aksept av at styremedlemmene på et tidligere tidspunkt burde ha undersøkt nærmere hva som foregikk i selskapenes daglige ledelse, og grepet inn.

Utvalget anser således at de påklagede nyhetsoppslag og redaksjonelle kommentarer må vurderes i lys av de alvorlige forhold som vitterlig var avdekket, og som klageren ikke synes å bestride omfanget av. Selv om pressen generelt, i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, bør unngå forhåndsdømming i saker som ennå ikke har fått sin endelige avgjørelse, kan ikke utvalget se at RB i sin oppfølgning har gått uakseptabelt langt.

Etter utvalgets mening blir det dessuten feil, slik klageren langt på vei gjør, å forutsette samme varsomhetskrav som i rettslig sammenheng når det gjelder fokuseringen på de tidligere styremedlemmenes politiske ansvar for bruken av offentlige midler. Slik utvalget ser det, måtte tidligere styremedlemmer og andre berørte tvert imot regne med en fortsatt medieeksponering etter første rettsrunde, nettopp på grunn av de politiske implikasjonene knyttet til «oppryddingen».

Klageren skal gis medhold i at det også i slike sammenhenger skal tas hensyn til hvordan presseomtale kan virke på «ofre og pårørende», kfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.6. På den annen side kan det ikke være slik at mediene helt skal avstå fra å utføre sitt kritiske samfunnsoppdrag, av frykt for å gi enkeltpersoner en uønsket merbelastning. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, der det blant annet heter: «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.»

Romerikes Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. oktober 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse