Advokatfirmaet Danielsen & CO AS, v. adv. Per Danielsen mot Kapital

PFU-sak 133/04


SAMMENDRAG:
Kapital brakte i sin utgave nr. 9/2004 et førstesideoppslag med tittelen «Per Danielsens COWBOY-JUS. ?Danielsens virksomhet nærmer seg galskap. Advokat Arne Os.»

Inne i bladet er tittelen «Kolleger og klienter vil Per Danielsens ?cowboyjus? til livs: -Det nærmer seg galskap». Oppslaget går over fem sider, og i ingressen står det:

«-Nå er det på tide at noen advarer potensielle og godtroende klienter mot kostbare og unyttige søksmål fra advokat Danielsen, raser hans advokatkolleger.»

Innledningsvis i brødteksten står det:

«-Han er en belastning for hele advokatstanden og en forferdelig ulykke for sine klienter, sier en kjent strafferettsadvokat. Han får støtte av blant annet advokat Arne Os. ?Danielsens virksomhet nærmer seg galskap, sier Os ? før han senere legger til: -Du må presisere at jeg mener det er en del av virksomheten hans i retten som nærmer seg galskap. Du skjønner, jeg har ikke tid til tullete søksmål fra ham nå.
Dette er også grunnen til at strafferettsadvokaten ikke vil navngis. Kritikk av den profilerte injurieadvokaten har ved flere anledninger resultert i lange og kostbare injuriesøksmål fra Danielsen. Flere kilder har kommet med knallhard kritikk mot ham og advokatvirksomheten, men har senere trukket sine utsagn av frykt for eventuelle injuriesøksmål. Også samtlige av kilder vi har sitert på trykk, har etter intervjuet moderert sine utsagn, nettopp av frykt for injuriesøksmål?-Flere av søksmålene og ankene til advokat

Danielsen er basert på dårlig skjønn, istemmer advokat Cato Schiøtz. ?I for mange saker gjør han sine klienter bjørnetjenester.
Både Os og Schiøtz har flere ganger møtt Danielsen i retten, og har saker gående mot ham.»

Danielsen avviser kritikken som ukjent, og mener at de advokatene han har kontakt med, har stor respekt for hans firma. Kapital opplyser at «også klientene hans, advokatforeningens disiplinærutvalg ? til og med rettsvesenet ? har flere ganger reagert på det mange betegner som ?cowboy-jus?.»

Oppslaget er illustrert med en statistisk oversikt over injuriesaker fra advokatfirmaet Danielsen & Co. I brødteksten framgår det at tabellen bygger på Schiøtz sin kartlegging av Danielsens injuriesaker. I teksten under tabellen står følgende:

«Per Danielsen understreker at det totalt er avsagt 39 dommer (ikke bare injuriesaker) hvor Advokatfirmaet Danielsen & Co. har vært engasjert. 23 av disse sakene er tapt, 16 er vunnet. Ni saker er anket.»

I Kapitals utgave nr. 11 svarer Per Danielsen på artikkelen i et tilsvar på vel to sider. Her imøtegår Danielsen kritikken, og det framgår at han mener seg utsatt for sitatfusk. Videre reagerer Danielsen på at hans virksomhet omtales som «cowboy-jus».
Avslutningsvis står det:

«Samlet sett viser Kapitals oppslag at det er Kapital selv som driver med ?cowboy-virksomhet? nærmere bestemt ?cowboy-journalistikk?. Det mangler bare at redaktør Hegnar nå bryter god presseskikk og henger en ?hale? på mitt innlegg her. Men det gjør vel ikke Kapital? ? som for øvrig har innrettet trykkeprosessen av bladet slik at de som blir hengt ut, ikke får svare før to nummer, en hel måned, etter at uthengningen skjer.»

Kapital svarer på tilsvaret med en tospaltet «hale» under tittelen «Kapital presiserer» . Innledningsvis står det:

«Vi kan glede advokat Per Danielsen med at vi ikke skal polemisere mot hans argumenter og meninger. En rekke usannheter og faktiske feil i brevet gjør det imidlertid nødvendig med følgende presiseringer og korreksjoner av fakta:».

Deretter går Kapital gjennom tilsvaret punktvis, totalt ni punkter. Under punkt tre står det:

«Ad. cowboyjus: Søk i Atekst viser at uttrykket cowboyjus har vært brukt offentlig flere ganger tidligere av andre advokater (bl.a. Elden, Ihlebæk, Klomsæt) i tillegg til Kapitals injurieekspert Kyrre Eggen, som for øvrig ikke har vært Kapitals kilde i saken om Danielsen.»

I samme utgave har Kapitals redaktør også en leder under tittelen «33-0» , hvor redaktøren blant annet forsvarer bladets journalistikk og angriper Danielsens tilsvar. Videre har Kapital tatt inn tre leserbrev som forsvarer Danielsen, samt et annet leserbrev fra advokaten der han angriper Hegnars leder i utgave nr 4 . Sistnevnte innlegget har ikke relevans til denne klagen.

KLAGEN:
Klageren, advokat Per Danielsen, viser til at han mottok en mail fra Kapitals journalist sammen med en tabell over injuriesaker for domstolene, og at han sendte svar pr. mail dagen etter.

Klageren anfører at han hadde innvendinger mot tabellen som senere ble offentliggjort, og at han oversendte tre tabeller som han ba Kapital ta inn. «Ingen av tabellene ble inntatt. Kapitals ensidige og misvisende oversikt er blitt stående alene.» Klageren påpeker også at hans uttalelse er forvrengt. «Det er flettet inn noe jeg ikke har sagt. Kapital påstår at min kommentar viser til dommer ikke bare i injuriesaker, og til overmål fremstilles dette som om jeg skal ha sagt det selv, hvilket jeg vitterlig ikke har. Det anføres at forholdet er et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.7. Her fastslås at pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Det er også fastslått at ?direkte sitat skal gjengis presist?? Forholdet er desto mer alvorlig når redaktør Trygve Hegnar i hale til mitt tilsvar offentliggjort i Kapital nr. 11 ? 2004 i punkt 1 side 14 uriktig påstår at ?Per Danielsen ble ordrett gjengitt fra hans egne skriftlige svar per e-post?.»

Videre reagerer klageren på Kapitals tittel, «Per Danielsens Cowboy-jus». Klageren stiller seg også undrende til Kapitals påstand om at mange kilder hevder dette, og viser til at det i halen framgår at Kapital har fått bekreftet dette gjennom Atekstsøk. Klageren avviser at «de tre nevnte advokatene noen gang har brukt uttrykket verken om undertegnende eller undertegnendes virksomhet.» Klageren viser til at han selv har kontaktet advokatene, «som samtlige opplyser at de ikke har brukt uttrykket i slik sammenheng som Kapital opprinnelig fremstilte!»

Slik klageren ser det bryter tittelen med Vær Varsom-plakatens punkt 4.4. «Kapital plikter å sørge for at overskrifter ?ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet?.» Klageren mener også at Kapitals dekning er usaklig både i innhold og presentasjon.

TILSVARSRUNDEN:
Kapital avviser at de har gått lengre i tittelbruken enn bladet har dekning for i stoffet, og at redaksjonen ikke har gjengitt klagerens sitater korrekt. «Meningsinnholdet i Danielsens skriftlige uttalelse er korrekt gjengitt med uthevet skrift under tabellen i Kapital side 45. Ettersom Danielsen uttalte at hans tallmateriale ikke gjaldt bare injuriesaker, var det nødvendig for Kapital å presisere dette (ikke bare injuriesaker) i det det var injuriesaker artikkelen og tabellen beskrev. Dette er således ikke et direkte sitat, men en gjengivelse av Danielsens uttalelser og hvor meningsinnholdet er korrekt gjengitt. Klagen fra Danielsen bygger således på feil faktum.»

Når det gjelder tittelbruken, anfører Kapital at karakteristikken «Cowboy-jus» er Kapitals egen. «Kapital mener denne karakteristikk er fullt dekkende for Danielsens virksomhet i disse saker. Også uttalelsen fra Kapitals åpne kilder i artikkelen berettiger denne karakteristikken. Om og i hvilken grad kolleger og andre har brukt karakteristikken «Cowboy-jus» om Danielsens advokatvirksomhet, er derfor ikke relevant. Det er imidlertid på det rene at flere av Kapitals kilder også har brakt denne karakteristikken om Danielsen.» Klageren viser til at han kun har hatt skriftlig korrepondanse med journalisten for å bli korrekt sitert. «Skriftligheten ble bevisst valgt for å unngå den type mulighet for utflukt som nå forsøkes, på uredelig vis av Kapital?Nå erkjennes at begrepet ?cowboy-jus? er Kapitals egen karakteristikk. Kapital fremstilte det imidlertid i bladet for leserne som om det var noen som hadde uttalt karakteristikken, og det er det det klages på. Undertegenende klager ikke på at Kapital selv bruker usaklige karakteristikker.» Klageren hevder at bladet uansett er ansvarlig for beskrivelsen.
Kapital viser til at bladet har gjengitt meningsinnholdet i klagerens skriftlige svar, og opprettholder påstanden om at bladet har full dekning for karakteristikken «cowboy-jus».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en forsideoppslag og en lengre innsideartikkel i bladet Kapital, der advokat Per Danielsen og hans advokatvirksomhet underkastes et kritisk lys. Klageren, Per Danielsen, reagerer på at hans skriftlige svar ikke er presist gjengitt. Klageren mener hans uttalelse er forvrengt, og at bladet har flettet inn i uttalelsen noe han ikke har sagt. Videre mener klageren at Kapital ikke har dekning for tittelen «Cowboy-jus», og viser til at bladet ikke har kilder i saken som benytter en slik karakteristikk av hans virksomhet. Etter klagerens syn har heller ikke bladet lagt vekt på saklighet og omtanke i innhold eller presentasjon.

Kapital hevder at klagerens mening er korrekt gjengitt i bladet. Bladet avviser at det innklagede utsagnet er et direkte sitat, og påpeker at uttalelsen er en gjengivelse av klagerens skriftlige svar. Når det gjelder tittelbruken, hevder Kapital at karakteristikken «cowboy-jus» er Kapitals egen og at den er fullt dekkende for klagerens virksomhet. Etter Kapitals syn støtter også uttalelser fra åpne kilder denne karakteristikken. Kapital kan ikke se at artikkelen strider mot Vær Varsom-plakatens saklighetspunkt.

Pressens Faglige Utvalg mener Kapital var i sin fulle rett til å sette søkelyset på hvordan klageren og hans advokatfirma har håndtert sine injuriesaker, og hvordan disse har falt ut i rettssystemet. Utvalget vil påpeke at personer i betrodde offentlige eller private stillinger, som klageren, må tåle at pressen har en kritisk gjennomgang av hvordan disse utfører sine oppgaver.

I det påklagede tilfellet registrerer utvalget at klageren ikke bestrider at hans advokatkontor har tapt en rekke injuriesaker de siste fem årene, og heller ikke at det har vært knyttet flere kritiske merknader til hans virke både fra bransjen, kolleger og klienter gjennom årene. Sett i lys av ovennevnte mener utvalget at klageren må akseptere tittelbruken som et uttrykk for hvordan flere har opplevd hans arbeid og drift, selv om karakteristikken ikke eksplisitt uttales av en kilde. Utvalget legger imidlertid avgjørende vekt på at klageren er kontaktet for samtidig kommentar, hvor han blir gitt anledning til å imøtegå kritikken.

Når det gjelder sitatbruken, vil utvalget understreke at redaksjoner ikke plikter å gjengi skriftlige svar ordrett. Utvalget har en rekke ganger tidligere uttalt at det avgjørende ved en omskriving vil være at meningsinnholdet kommer fram. Utvalget merker seg også at utsagnet ikke framstår som et direkte sitat, men som en gjengivelse av hans mening.
Ut fra det foreliggende mener utvalget det var nødvendig å gjøre leserne oppmerksom på at klagerens tall også gjaldt andre typer saker enn injuriesaker.

Utvalget vil imidlertid påpeke at Kapital, ved sin lange og dels polemiserende hale, punktvis imøtegår klagerens sentrale innvendinger. Slik utvalget ser det, skulle Kapital ventet med sitt svar når bladet først innrømmer klageren tilsvarsrett. Slik det nå framstår, detroniseres tilsvaret, i strid med de presseetiske retningslinjer. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, hvor det blant annet heter: «Tilsvar skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.»

På dette punkt har Kapital brutt god presseskikk.

Oslo, 28. september 2004
Hilde Haugsgjerd,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller