Frode Færøyvik mot Aftenposten

PFU-sak 132/99


SAMMENDRAG:
Aftenposten Aften brakte fredag 11. juni 1999 et førstesideoppslag med tittelen «Pattaya er Tveitagjengens nye base». Oppslaget På forsiden er det bilde fra en gate i Pattaya i Thailand, og følgende står som bildetekst: «Krim-senter. Fra barer og hoteller i feriebyen Pattaya planlegges kriminalitet i blant annet Oslo» . I ingressen står det:
«Fjernstyrer: Kilder i politiet mener norske kriminelle i Thailand styrer forbrytelser som begås i Oslo. På Pattayas barer skryter de høylytt av sine «bragder» i hjemlandet. Etterlyst: Kriminelle fra Norge har funnet seg et fristed i feriebyen. Flere fra Tveitagjengen har slått seg ned i byen, der de kan leve uforstyrret av politiet».
Inne i avisen er reportasjetittelen «Oslo-krim styres fra Pattaya», og følgende står i ingressen :
«Feriestedet Pattaya i Thailand er blitt en tumleplass for mange av Oslos kriminelle. Flere fra Tveitagjengen har flyttet til byen. Fra lugubre barer og hoteller i feriebyen planlegges forbrytelser i Oslo».
I teksten går det fram at Pattaya er blitt et fristed for norske kriminelle. Her har de «egne barer, hoteller og leiligheter og lever livet med et enormt pengeforbruk». Ifølge politikilder avisen har snakket med, planlegges og styres forbrytelser som blir begått blant annet i Oslo fra Pattaya. Også «fastboende i Pattaya bekrefter at norske kriminelle høylytt skryter av sine siste forbrytelser på ulike barer i feriebyen».
Etterlyste nordmenn samles, ifølge Aftenposten, på ulike norskeide barer i feriebyen. «Nordmannen som driver en av barene sier til Aftenposten Aften at han ikke vil ha noe med det kriminelle miljøet å gjøre. Han sier imidlertid at han har mange gode venner i politiet i Pattaya, og at det er årsaken til at det er politifolk i baren hans. Bareieren sier at han vet det er en del etterlyste og kriminelle nordmenn i byen».
Aftenposten Aften bringer også en liste med bilder av fem norskeide barer som «brukes som samlingssted for blant annet Oslo-kriminelle». Under bar nummer tre, «Sailor Inn», står det at «flere kriminelle nordmenn samles jevnlig her for å spise norsk mat». Baren «Best Friend», blir beskrevet som «et stort barkompleks som rommer 17 barer. Stedet er et av de mest brukte samlingsstedene for norske kriminelle».
Ifølge politiet i Pattaya kjenner de ikke «til at det finnes etterlyste nordmenn i byen, og de holder heller ingen spesiell oppsikt med det nordiske miljøet. (..) Vi vet at det er mange nordmenn i byen, og at en del av dem trolig holder lav profil. Men vi har ikke sett noen interessante bevegelser i dette miljøet. Skal vi holde øye med dette miljøet, trenger vi mer informasjon fra norsk politi, sier oberstløytnant Supatee Boonkrong».

KLAGEN:
Klageren, en nordmann som bor i Pattaya, reagerer på at reportasjen i Aftenposten Aften er usaklig, og legger til at «det norske miljøet på de nevnte barene pluss bareierne føler seg urettmessig uthengt». Det framgår av klagen at han har prøvd å få på et leserinnlegg i Aftenposten, uten å lykkes.
Sekretariatet tilskrev Aftenposten for å få avklart hvorvidt avisen hadde tenkt å publisere klagerens leserinnlegg.
Aftenposten viser til at den tidligere avgjørelsen om ikke å publisere innlegget, står ved lag.
Sekretariatet meddelte klageren at leserinnlegget ikke ville bli publisert, og ba klageren presisere hvorvidt reportasjen, og ikke bare leserinnlegget, var å betrakte som en klage. Sekretariatet ba også klageren skaffe samtykke, dersom en eller flere direkte berørte og identifiserbare parter i reportasjen inngår i klagen.
Klageren vedla samtykke fra en av de omtalte bareierne. I samtykkeerklæringen fra bareieren, som driver blant annet «Sailor Inn» og «Best Friend», står det at Tveitagjengen er helt ukjent på hans etablissementer. «Føler meg urettferdig uthengt i ovennevnte avis, og jeg vil vært takknemlig hvis denne avis kunne dokumentere sine påstander».
Vedlagt følger også klagerens kommentarer i lokalavisa i Pattaya, «The Viking». Der står det blant annet:
«På de 5 barene og spisestedene som var nevnt, er Tveita-gjengen ukjent. Dermed var det ikke noe hold i reportasjen. Aftenposten kom for å finne Tveita-gjengen, men fant den ikke. Istedenfor å droppe reportasjen, valgte Aftenposten å trykke løse påstander på forsiden og i et hovedoppslag. Vi som bor her nede vet at Aftenposten trykket noe vrøvl».

TILSVARSRUNDEN:
Aftenposten kan ikke se hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten klageren mener avisen har brutt, «idet klagen bare inneholder en generell klage over useriøs journalistikk». Avisen anfører at den har intervjuet navngitte politikilder i Norge og Thailand. «Dessuten er artikkelen basert på en rekke samtaler med anonyme kilder i Thailand etter en omfattende research før reisen til Pattaya».
Aftenposten viser til at bareieren, som i reportasjen uttaler at «- Jeg vil helst ikke ha disse som kunder», er identisk med bareieren som har gitt sitt samtykke for klagebehandling. Avisen konkluderer med at han ikke benekter «kategorisk at «kriminelle» besøker hans barer og restauranter». Avisen mener at hverken bareiere, klageren eller «nordmenn i Pattaya kan føle seg uthengt på grunn av artikkelen».
Klageren anfører at de navngitte politikildene i Pattaya ikke kjente til Tveitagjengen, og at bareierens uttalelser «beviser eller motbeviser ingenting. Ingen går med skilt på brystet «Kriminell». Videre påpeker klageren at Aftenpostens hovedkilde «er velkjent her nede, da han driver et konkurrerende etablissement med de fem som er nevnt».
Sekretariatet mottok et tillegg fra klageren, som «sender en liten klargjøring om Aftenpostens såkalte hovedsentre for Tveitagjengen: Salior Inn er et bittelite sted med fire bord for gjester. Alle stamgjestene kjenner hverandre. Tveitagjengen er ukjent. Best Friend, Bar 17 er også et lite sted med en u-formet bar der alle kan snakke med hverandre. Tveitagjengen er også her helt ukjent for både kunder og innehaver av stedet».
Aftenposten mener det «er freidig gjort å utpeke Aftenpostens hovedkilde, ut fra antagelsen om at hovedkilden er konkurrenten til klagerens «kompis». Klageren vet intet om Aftenpostens hovedkilder til artikkelen, ut over de navngitte kilder». Ut over dette har ikke Aftenposten ytterligere kommentarer.
Klageren kom tilbake med ytterligere et brev, for å oppklare «en misforståelse. Min klage dreier seg ikke om mitt leserbrev kom på trykk eller ei, som Aftenposten påstår» . Klageren viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om å kontrollere at opplysningene som gis er korrekte, og punkt 4.13, om at feilaktige opplysninger skal rettes snarest mulig.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Aftenposten Aften, der thailandske Pattaya blir omtalt som Tveita-gjengens nye base. Flere puber og restauranter presenteres som kriminelle samlingssteder. Klageren, en norsk beboer i Pattaya med samtykke fra en av bareierne, mener det norske miljøet på de nevnte barene, pluss bareierne, urettmessig er blitt uthengt. Klageren anfører at politikildene i Pattaya ikke kjenner til Tveitagjengen, og at opplysningene framstår som oppspinn og «vrøvl». Klageren påpeker at han har prøvd å få et leserinnlegg på trykk i Aftenposten, uten å lykkes.
Aftenposten anfører at den har intervjuet flere navngitte politikilder, og at artikkelen er basert på en rekke samtaler med anonyme kilder i Thailand. Avisen mener at hverken bareiere, klageren eller nordmenn i Pattaya kan føle seg uthengt på grunn av artikkelen.
Aftenposten viser til at bareieren, som i reportasjen uttaler at «- Jeg vil helst ikke ha disse som kunder», er identisk med bareieren som har gitt sitt samtykke til klagebehandling. Avisen mener at uttalelsen ikke avviser at «kriminelle» besøker hans barer og restauranter.

Pressens Faglige Utvalg mener Aftenposten var i sin fulle rett til å sette søkelyset på forholdet norske kriminelle har til Pattaya og Thailand, men viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk», og videre til punkt 4.4, der det står: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet».
Utvalget konstaterer at både den norsk-nordiske politi-sambandsmannen i Bangkok og bareieren det klages på vegne av, bekrefter at det finnes flere norske kriminelle i Pattaya. Utvalget mener at disse kildene, slik de gjengis, ikke gir grunnlag for å utpeke de navngitte og avbildede barene som «samlingssteder» for kriminelle. Utvalget viser også til punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger». Etter utvalgets mening har ikke eierne av de aktuelle barene på en tilfredsstillende måte fått imøtegå den negative omtalen.
Aftenposten har brutt god presseskikk.
Oslo, 23. november 1999
Sven Egil Omdal,
Odd Isungset, Catharina Jacobsen, Thor Woje,
Harald Berntsen, Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen