Advokat Rune Østgård p.v.a. Snåsa vannverk og styreleder Henry Østgård mot Trønder-Avisa

PFU-sak 132/14


SAMMENDRAG:

Trønder-Avisa hadde tirsdag 18. mars 2014 et førstesideoppslag med tittelen «Etterlatte føler seg forfulgt».

Henvisningstekst:
«Forbannet. Begeret er for lengst fullt for Morten Fjerstad og hans søsken etter det de opplever som svært pågående adferd fra lederen i Snåsa vannverk mens de bearbeider sorgen etter foreldrenes tragiske bortgang.»

Oppslaget var illustrert med et portrettbilde med innfelt tekst: «Grensa overfor vannverket er nådd for oss som sitter igjen. Morten Fjerstad.»

Tittelen inne i avisa var «- Grensa er overskredet», med stikktittel «Lite medmenneskelighet. Etterlatte tar et kraftig oppgjør med Snåsa vannverk, etter det de oppfatter som trakassering fra vannverkets leder».

Ingress:
«Etter foreldrenes tragiske bortgang i 2012, føler Morten Fjerstad at familien har blitt svært dårlig behandlet av en pågående leder for Snåsa vannverk.»

I artikkelen opplyses det at klagerens far ble funnet død i november 2012 og at hans mor etter obduksjonen ble pågrepet og at hun tok sitt eget liv i arresten.

Klageren hevder i artikkelen at vannverkets navngitte leder gjentatte ganger har oppsøkt ham for å få avlest målerstanden i huset, men har fått beskjed om å henvende seg til advokaten som håndterte boet etter foreldrene.

I en underartikkel, med tittelen «- Fjerstad truer oss med anmeldelse» framgår det at verken styrelederen eller vannverkets advokat vil kommentere kritikken fra Fjerstad. Det begrunnes med at det er truet med anmeldelse.

Artiklene ble også publisert på nett.

Trønder-Avisa publiserte så dagen etter, onsdag 19. mars, et innlegg signert advokaten. Innlegget var et omfattende tilsvar der innholdet i artikkelen ble imøtegått på en relativt detaljert måte.

KLAGEN:

Klager er Snåsa vannverk og styreleder via advokat. Klagen består av et klagebrev samt kopi av et brev sendt til Trønder-Avisa to uker etter at artikkelen ble publisert. Det framgår av klagematerialet at man har hatt omfattende pågang fra og kontakt med omtalte Fjerstad. Først i tilknytning til en tvist mellom ham og vannverket i forbindelse med avlesning av en vannmåler på en eiendom Fjerstad leier ut. Senere i forbindelse med det omtalte forholdet.

Klageren (advokaten) skriver om Fjerstad: «Han var i en traumatisk sorgsituasjon som tydelig påvirket han psykiske tilstand, etter at moren hans i 2012 drepte faren hans, før hun tok sitt eget liv på glattcellen på politihuset. (…) Fjerstad var preget av tvangstanker og i samtaler med meg i dagene før oppslaget ga han uttrykk for at han var nødt til å anmelde vannverket for ærekrenkelser for å renvaske seg for beskyldninger for feil ved innmelding acv målerstand på vannverket. Bakgrunnen var at han ikke kunne leve med de beskyldningene samtidig som folket i bygda gikk rundt og sa at moren hans var både løgner og drapsmann. Tvisten mellom Fjerstad og vannverket ble således en meget stor påkjenning både for Fjerstad og for vannverkets representanter.»

Advokaten anfører at han informerte Trønder-Avisas journalist om dette og ga beskjed om at man både av hensyn til vannverkets representanter og Fjerstad ikke ønsket å bidra at dette skulle bli en mediesak. Derfor ville det ikke bli gitt kommentarer fra vannverkets side. «På tross av dette valgte Trønder-Avisa å trykke saken, uten å innhente opplysninger fra andre enn Fjerstad selv.» Klager viser med denne begrunnelsen til punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten, om kildebruk og kontroll og fakta. Han mener avisa burde tatt seg tid til å undersøke om Fjerstads påstander var korrekte.

I sitt brev til avisa etter publiseringen lister klager opp seks opplysninger i artikkelen som er rene faktafeil. Dette er i det store og hele alt av kritikk som Fjerstad kommer med mot vannverket. Og det var, ifølge klageren, helt ukjent for vannverket at Fjerstad opplevde vannverket som pågående. «Det eneste som han har tatt opp med vannverket er uenigheten som gjaldt avlesning av boligen som han selv var eier av.

I brevet til redaksjonen ber advokaten avisa beklage artikkelen. Som en del av materialet til PFU foreligger det også en e-post fra Trønder-Avisa politiske redaktør. Han avviser kritikken mot avisa, og viser også til at den har publisert et tilsvar fra advokaten på vegne at vannverket.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Trønder-Avisa aviser klagen. Det opplyses at saken kom til avisa i form at av et ordet fritt-innlegg som Morten Fjerstad ønsket på trykk, men at avisa valgte å kontakte ham for å få han til å utdype sin kritikk og for at redaksjonen lettere skulle kunne hente inn kommentarer fra den anklagede part, styret i vannverket. Videre heter det:

«Vi foretok flere undersøkelser rundt saken og ba Snåsa Vassverk om en kommentar til påstandene fra Morten Fjerstad. De undersøkelser vi gjorde tydet ikke på at vi sto overfor en kilde som ikke kunne stå inne for sine meninger, men vi fikk ingen kommentar fra Snåsa vannverks styreleder som henviste til vannverkets advokat. Han anmodet oss om ikke å trykke saken. Når vi gjorde det, kom han med tilsvar dagen etter som vi trykket.

Vår kilde Morten Fjerstad gir utrykk for en oppgitthet over måten han og familien er blitt behandlet på av Snåsa Vannverk. I ettertid har vannverkets advokat bedt Trønder-Avisa beklage at vi har trykket dette og samtidig ber man om at vi skal skrive at det ikke er belegg for det Morten Fjerstad har hevdet om behandlingen han har fått av vannverket.

Vi kan ikke se at vi kan frata Morten Fjerstad hans rett til å si offentlig noe om hvordan han og familien føler at de er blitt behandlet på av Snåsa Vannverk. Hans oppfatning er at han er dårlig behandlet og han viser konkret til hvorfor han mener det. Vannverkets advokat mener å motbevise dette uten at vi kan stille oss til dommer over hvem som har rett.

Vi ser at hele saken, ikke minst med det bakteppe den har to år etter den tragiske hendelsen med Fjerstads foreldre, har vært en belastning for lederen av Vassverket på Snåsa. Men vi kan ikke beklage den følelsen og de synspunktene Morten Fjerstad har gitt uttrykk for i denne saken.»

Avisa kan ikke se at det var noen grunn til å være ekstra kritisk til sin kilde. «Når vi kontaktet vassverket var begrunnelsen for at man ikke ønsket å kommentere saken at det lå en trussel om politianmeldelse mot vassverket. Det forsøk som ble gjort fra advokatens side på å få Trønder-Avisa til ikke så skrive om saken gikk på at Fjerstad var preget av tvangstanker og at han på sett og vis burde beskyttes mot seg selv. De undersøkelser vi gjorde tydet ikke på at så var tilfelle, og ifølge klagen fra advokat Østgård bygger hans vurderinger av helsetilstanden på samtaler han har hatt med Fjerstad i dagene før oppslaget.»

Klageren anfører at det ikke framgår av avisas tilsvar hvilke undersøkelser som ble gjort utover å snakke med Fjerstad, og det er ikke vist til andre kilder i artikkelen. Klageren mener avisa ikke skulle ha stolt blindt på Fjerstad.

Trønder-Avisa har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Trønder-Avisas omtale av en konflikt mellom Snåsa vannverk og en av vannverkets kunder. I artikkelen framsetter den navngitte kunden kritikk mot vannverket og vannverkets styreleder. Kunden opplever seg forfulgt i en situasjon der han bearbeider sorg etter at hans foreldre gikk bort på dramatisk vis. Klager er vannverket og styrelederen, via advokat. Det vises til at av avisa kun har basert sin omtale på den ene parten, uten å ha gjort egne undersøkelser, og at avisa ble oppfordret til ikke å omtale saken.

Trønder-Avisa avviser klagen. Avisa anfører at redaksjonen valgte å gå videre med det som opprinnelig var et leserinnlegg fra den misfornøyde kunden ved å intervjue ham om hans opplevelser. Avisa kan heller ikke se at det var noen grunn ikke å bringe videre disse påstandene, og viser til at de angrepne, vannverket og dets styreleder, fikk mulighet til å ta til motmæle.

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at det er fullt og helt opp til redaksjonen, og i siste instans ansvarlig redaktør, om man skal omtale et forhold eller ikke. Presseetikk handler ikke minst om slike avveininger, gjerne knyttet til hvilken belastning omtalen kan innebære. Den foreliggende klagesaken handler om at den klagende part mener kilden, vannverkets navngitte kunde, kommer med påstander som ikke er korrekte og at han er i en livssituasjon som gjør at han ikke er troverdig. I det foreliggende tilfellet finner utvalget at redaksjonen har vurdert dette forholdet.

Utvalgets generelle holdning er at det det skal mye til før man kan slå fast at en kilde ikke kan få anledning til å fremstå i mediene. Men Vær Varsom-plakatens punkt 3.9 gir redaksjonene en tydelig oppfordring til å ta hensyn til kildens situasjon. I den foreliggende saken er ikke dette, slik utvalget vurderer det, en relevant problemstilling. Trønder-Avisa måtte ha anledning til å la vannverkskunden fremføre sin kritikk i det åpne rom.

Var så denne kritikken faktisk korrekt? Klager, vannverket, mener Trønder-Avisa ikke har undersøkt dette, men stolt på sin kilde. Men, slik Pressens Faglige Utvalg ser det, har avisa faktisk gjort nettopp det, ved å henvende seg til den angrepne part. Retten til samtidig imøtegåelse, Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, er et sentralt prinsipp i journalistikken. At den angrepne får komme samtidig til orde for å forsvare seg. På den måten gjør man gjerne også de nødvendige undersøkelsene, nettopp det klageren kritiserer avisa for ikke å ha gjort. Ved å unnlate å kommentere påstandene har klager ikke bidratt til å belyse saken. At klageren så, av formelle eller uformelle grunner, valgte å ikke benytte seg av dette tilbudet, kan ikke hindre avisa fra å omtale saken. Det konstateres også at avisa allerede påfølgende dag publiserte et innlegg på vegne av vannverket, i tråd med kravet i plakatens punkt 4.15.

Trønder-Avisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. oktober 2014

Alf Bjarne Johnsen,
Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg,
Eva Sannum Reidun Førde, Erik Schjenken