Adv. Tor Eggesvik (p.v.a. NN) mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 132/05


SAMMENDRAG:
Dagens Næringsliv (DN) brakte 24. mai 2005 , på sine «Eiendom»-sider, en reportasje med tittelen » Mageplask i ulovlig basseng «. Et åttespaltet luftfoto viste eiendommen med det aktuelle bassenget, og følgende ingress var montert inn i bildet:

» STRID: Advokat og Høyre-politiker Fabian Stang har havnet i krangel med Bærum kommune rundt en av indre Oslofjords prakteiendommer.
ULOVLIGHETER: Kommunen mener at et selskap Stang stiftet er ansvarlig for dokumentfalsk, ulovlig brygge og ulovlig bassenganlegg. »

DN opplyser at » Fabian Stang hjalp en venn og klient med å kjøpe tilbake prakteiendommen Villa Glitre på Gåsøya i Bærum etter en konkurs. Siden gikk det over stokk og stein på eiendommen. »

Videre framgikk det at styrelederen for eiendommen, advokat Jan Tormundsen, betegnet det inntrufne som «litt uheldig». «Både Stang og Tormundsen markerer ivrig avstand til hva Villa Glitre as har stelt i stand på Gåsøya. ? Vi har leid inn en konsulent. Han har stått for arbeidene på eiendommen, og representerer eierne i alle sammenhenger, sier Tormundsen.»

Deretter het det:

» Tormundsens omtalte ?konsulent? er offisielt bosatt i utlandet, og er tidligere straffedømt for sprit-, narkotika- og konkurskriminalitet. Tormundsen har ikke lyst til å kommentere bakgrunnen for at mannen fikk ansvar for å rehabilitere
Villa Glitre. ? Dette er en lang historie, sier Tormundsen. Men Fabian Stang gir en kortversjon: Konsulenten er identisk med vennen og klienten Stang ville hjelpe etter konkursen. »

Ifølge Tormundsen skal Stangs aksjepost senere være overført til skipsreder Petter CG Sundts private investeringsselskap Sundt AS.

» Sundt arver i så fall rivningspåleggene og kommunale anklager om dokumentforfalskning. For Bærum kommune vil fortsatt ikke godta forsikringer fra Villa Glitre om [at] en påstått falsk underskrift egentlig ikke var falsk. Rett nok ble navnet påført dokumentet av en annen enn den som lyder navnet, men det var fordi navnets rette eier befant seg i båt utenfor naboøya Oustøen, og ikke kunne skrive under dokumentet selv. »

KLAGEN:
Klager er adv. Tor Eggesvik på vegne av NN, som i reportasjen omtales som «konsulenten». Ifølge advokaten er hans klient ikke tidligere straffedømt «for noe som helst», og han skriver at artikkelen bygges opp omkring «å fremheve ulovligheter». Videre hevder klageren at «beskyldningen kommer i rekken med ulovlige byggeaktiviteter, angivelig falske underskrifter og da konsulentens sterkt kriminelle bakgrunn».

Ifølge klageren er klienten » utvilsomt» blitt identifisert «av alle som har kjennskap til den aktuelle eiendom «. «Han har fått henvendelser fra bankforbindelser, kunder, venner og bekjente, som har reagert sterkt på bakgrunn av avisartikkelen.»

» Det er åpenbart at avisen da må ha feilaktige kilder, og avisens opptreden vil være i strid med pkt. 3.2 i Vær Varsom plakaten. Det vises også til pkt. 4.13, ved at avisen, til tross for skriftlig henvendelse av 10.06.05 der det er bedt om et møte for nettopp å få beskyldningen mortifisert, ikke har vært villig til møte eller gi [NN] adgang til å kommentere artikkelen eller selv gi noen form for beriktigelse av et bevislig feilaktig faktum med et meget alvorlig injurierende og krenkende utsagn. »

Klageren viser her også til Vær Varsom-punktene 4.14 og 4.15.

«I den sammenheng ønsker [NN] å få presisert at han har representert Villa Glitre AS i en nabotvist tilknyttet veirettsspørsmål for et trappearrangement, og han holder det for sannsynlig at det er motparten i denne saken som har tatt kontakt med Dagens Næringsliv, og at dette også er kilden for de uriktige opplysningene.»

» På bakgrunn av at beskyldningen er direkte straffbare, kreves kilden oppgitt i dette tilfellet. Det kan ikke være i strid med Vær Varsom plakaten å oppgi kilde i et gitt tilfelle der det fremsettes uriktige og straffbare beskyldninger. »

Som vedlegg følger kopi av brevet til DN av 10.06.05. Det vises også til et svarbrev fra advokatfirma Schjødt på vegne av avisen. Klageren konstaterer at svaret ikke åpner for noen form for dialog eller beriktigelse.

TILSVARSRUNDEN:
Dagens Næringsliv skriver i sitt tilsvar bl.a.:

«Ifølge siste tilgjengelige regnskaper var eiendommen eid av aksjeselskapet Villa Glitre AS hvor advokat Fabian Stang var oppført som 70 prosent eier. Den opplysningen ble bekreftet av selskapets styreformann Jan Tormundsen. Stang opplyste at han kun frontet eierskapet på vegne av en venn og klient som avisen valgte å anonymisere. Personen er identisk med konsulenten Tormundsen opplyste selskapet hadde engasjert til å overvåke arbeidene på eiendommen . »

Avisen tilbakeviser at opplysningene om klagerens klient er uriktige. » Han er straffet for sprit-, narkotika- og konkurskriminalitet senest ved forelegg vedtatt 20. oktober 1995. Nevnte forelegg omfatter alle de tre sakstypene, opprinnelig fordelt på tre saksnumre, men avgjort under ett. Disse opplysningene er hentet fra offentlige dokumenter. I artikkelen er termen ?straffedømt? brukt. Juridisk sett har en vedtatt bot samme status i straffesakskjeden som en dom avsagt i retten. »

«Til tross for at [NN] ikke hadde noen offisiell rolle i selskapet, forsøkte journalisten likevel å innhente kommentar fra ham. [NN] er ifølge folkeregisteret registrert utflyttet til USA og har derfor ingen kjent norsk adresse. Det lyktes ikke vår journalist å finne ham i USA.»

» Avisen valgte derfor å referere fra [NN]s forklaring til Bærum kommune om årsaken til at underskriften på dokumentet var påført av en annen enn den som er navngitt. Dette kommer frem i korrespondansen mellom Villa Glitre As og kommunen. »

Når det gjelder klagerens brev til DN 10. juni, bekrefter avisen at den ikke fant noen grunn til å etterkomme kravet om å få «påstander» mortifisert. » Eggesvik har så langt ikke lagt frem dokumentasjon som avkrefter Dagens Næringslivs opplysninger. [NN] selv har ikke kontaktet avisen på noe tidspunkt verken under arbeidet med artikkelen eller etter at artikkelen sto på trykk.»

For øvrig påpeker avisen at den har brukt åpne personkilder og offentlige dokumenter som grunnlag for artikkelen. «Utover dette viser Dagens Næringsliv til vanlige regler for kildevern.»

Klageren finner «flere feilopplysninger» i avisens tilsvar, også om forhold som ikke inngår i klagen. Det vises spesielt til omtalen av en «forfalsket underskrift», med påfølgende detaljert redegjørelse fra klagerens side.

Videre tar advokaten for seg straffesakene DN har referert til, og mener opplysningene ikke kan være hentet fra «offentlige dokumenter», slik avisen hevder. «Det kan heller ikke være ?åpne personkilder? som kan sitte med slike opplysninger.»

» Den person avisen må ha hatt kontakt med har imidlertid gitt fullstendig uriktige opplysninger. Det kan være flere forklaringer på det. Det mest nærliggende er å anta at det dreier seg om en kilde som vil [NN] vondt. Alternativet er at det dreier seg om en fast
kilde avisen bruker for undersøkelser av interne politidokumenter, som enten er for dårlig til å finne fram og ha forståelse for innholdet av dokumenter som vedkommende kan skaffe seg tilgang til, eller at vedkommende på grunn av at dette er direkte ulovlig, har hatt for dårlig tid ved gjennomgåelse av de aktuelle dokumenter. Det kan også foreligge en kombinasjon av tips og undersøkelser initiert av avisen selv. »

Klageren har vedlagt kopier av korrespondanse som advokatfirmaet Schjødt, på vegne av DN, har hatt med Oslo politidistrikt. Svaret fra Oslo-politiet er datert 21.07.05. «Her bekrefter politiet at det 92 og 93 ble behandlet 3 saker som omhandlet [NN]s forhold, hvorav 2 ble henlagt etter bevisets stilling i 1995. I den siste sak bekreftes at det ble utferdiget et forelegg. »

Også kopier av forelegg og henleggelsespåtegning er vedlagt klagerens tilsvar. «Som det fremgår av forelegget? gjelder det besittelse og bruk av 9 gram hasj. Å omtale dette som at [NN] skulle være domfelt for narkotikakriminalitet er etter min oppfatning helt hårreisende. Vi snakker om et bagatellmessig forhold fra 12 år tilbake i tid.»

Dessuten skriver advokaten:

» Jeg reagerer sterkt på at Dagens Næringsliv ut fra svaret fra politiet ikke har kommet tilbake til saken overfor PFU eller meg og inntatt en helt annen holdning enn man har gjort i tilsvaret. Det at så ikke har skjedd synes å innebære at påstandene opprettholdes til tross for at avisen via sin advokat har fått dokumentert at påstandene fremsatt i artikkelen er uriktige og injurierende, og at kildebruken har vært klart i strid med Vær varsomplakaten. »

«I alle fall: å betegne et forelegg som straffedom er på ingen måte synonymt i avisomtale. En kriminell handling som har ført til en dom, er for en alminnelig leser av en betydelig mer alvorlig art enn når det er utstedt et forelegg. Hva som måtte ligge i en juridisk terminologi er irrelevant .»

Videre betegner klageren det som «bare tøv» at journalisten skulle ha forsøkt å kontakte hans klient. «Utover det må avisens kilde ha vært kjent med at jeg representerte [NN].»

For øvrig fastholder klageren det syn at kilden som har gitt avisen de uriktige opplysningene, ikke kan ha beskyttelse.

Dagens Næringsliv sendte etter dette et brev til klageren:

» Avisen erkjenner at det i artikkelen ?Mageplask i ulovlig basseng? forekommer en uriktig faktaopplysning vedrørende din klient [NN]. Etter å ha kontrollert nok engang opplysningene vi hadde tilgang til er det korrekt at avisen ikke lenger har dekning for å skrive at din anonymiserte klient er straffedømt for sprit-, narkotika- og konkurskriminalitet. Det korrekte er at han kun er straffet for narkotikakriminalitet. Dersom din klient ønsker det, vil vi selvsagt rykke inn en rettelse. »

Klageren skrev i svarbrev at han ikke oppfattet avisens forslag til løsning som noe hans klient ville akseptere, og at han derfor «avventer PFUs uttalelse».

Dagens Næringsliv fastholder i sitt siste tilsvar at «det er sendt en søknad om ansvarsrett til Bærum Kommune hvor underskriften er skrevet falsk». Avisen har vedlagt kopier av brev fra og til kommunen, der forholdet blir ytterligere beskrevet. Samtidig bekrefter DN innholdet i brevet til klageren, dvs. at avisen ikke hadde dekning for alle opplysningene om hva klienten skulle være straffedømt for, og fortsetter:

«Advokat Tor Eggesvik har varslet erstatningssøksmål mot Dagens Næringsliv. Avisen ba derfor vår faste advokatforbindelse fremskaffe dokumentasjon på forelegget. På grunn av ferieavvikling fikk avisen først kjennskap til innholdet i denne dokumentasjonen i begynnelsen av september. Avisen tilbød umiddelbart [NN] en rettelse, noe [NN] har avslått.»

Men DN påpeker igjen: «Avisen har fra artikkelen sto på trykk og frem til vår egen advokat fikk utlånt saksdokumentene fra Politiet ikke sett noe dokumentasjon fra Eggesvik som motbeviste avisens oppfatning av [NN]s straffehistorikk.»

Når det gjelder det opprinnelige kildegrunnlaget, heter det i tilsvaret:

» To uavhengige kilder avisen kontaktet med tilgang til politiets registre ga samme opplysning: De tre sakene var slått sammen og avgjort sammen ? slik at forelegget gjaldt alle tre forholdene samlet. Avisen sjekket med to uavhengige kilder nettopp for å unngå at en ukvalifisert kilde leser feil eller har personlige motiver for å oppgi upresise opplysninger. Først da det ble bedt om dokumentasjon på forelegget kom det frem at forholdene som gjaldt sprit- og konkurskriminalitet var henlagt. Avisen beklager meget sterkt at det her har oppstått en faktafeil. »

Angående forelegget noterer DN seg at klageren argumenterer med et » bagatellmessig forhold fra 12 år tilbake i tid «. Avisen fastholder at «et forelegg og en dom har samme rang i straffeprosessen». » Hovedpoenget er at [NN] er straffet, ikke hvilken straffeprosessuell form som ble brukt . (?) Dagens Næringsliv mener [NN]s advokat i denne saken selv har bidratt til å villede avisen og dermed forsinket en avklaring av hva som er korrekt straffehistorikk.»

» Avisen mener de personer som har normalt krav på samtidig imøtegåelse er kontaktet. (?) Det var Villa Glitre AS og ikke [NN] som var offisiell og formell part i Villa Glitres konflikt med Bærum Kommune. (?) Avisen fastholder at det ble gjort anstrengelser for å nå [NN]. »

Klageren har, etter avsluttet tilsvarsrunde, sendt PFU ytterligere kommentarer. Her gjentas det at «det er betydelig forskjell på et forelegg og en straffedom». «For øvrig har jeg merket meg at DN beklager at det har oppstått en faktafeil, men ikke at de har brukt formuleringen slik de har.» «Det er ikke gitt noe tilbud om rettelse.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen er den første av to på en reportasje i Dagens Næringsliv, der det ble satt søkelys på en strid mellom Bærum kommune og eierselskapet til «prakteiendommen» Villa Glitre på Gåsøya. Ifølge avisen mente kommunen at selskapet var ansvarlig for dokumentfalsk, ulovlig brygge og ulovlig bassenganlegg.

Av reportasjen framgikk det at en «konsulent» hadde stått for arbeidene på selskapets vegne, og at «konsulenten» tidligere var straffedømt for sprit-, narkotika- og konkurskriminalitet. Den anonyme «konsulenten» klager via advokat over feilaktig gjengivelse av hans straffehistorie, og over at verken han eller advokaten på forhånd ble kontaktet. Klageren anser seg identifisert i kretser som har kjennskap til Villa Glitres eierforhold. Han finner det også klanderverdig at avisen i etterkant ikke har villet gi noen form for beriktigelse.

Dagens Næringsliv beklager å ha brakt uriktige opplysninger angående klagerens straffefortid, men fremholder at klageren har avslått et tilbud om rettelse. Avisen fastholder imidlertid at et forelegg for narkotikakriminalitet fortsatt gir grunnlag for å betegne klageren som straffedømt. For øvrig anser DN at de personer som normalt har krav på samtidig imøtegåelse, også ble kontaktet. Like fullt hevder avisen at den også gjorde forsøk på å nå klageren.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, der det heter: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»

Utvalget konstaterer avisens innrømmelse og beklagelse av at den kom til å feilinformere om klagerens straffehistorie. Av denne grunn mener utvalget at redaksjonen måtte forstå at den hadde en selvstendig forpliktelse til å rette opp det uriktige og alvorlige inntrykket som i første omgang var skapt. Etter utvalgets mening må det kritikkverdige ved denne forsømmelsen sees i lys av sakens gjenstående realitet: Et forelegg for besittelse av ni gram hasj tolv år tilbake i tid.

Her finner utvalget det for øvrig betenkelig at avisen fastholder berettigelsen av det ladede ordet «straffedømt», sett på bakgrunn av ny kunnskap om sakens realiteter.

Utvalget kan vanskelig bestride redaksjonens påståtte anstrengelser for å få korrekte opplysninger om klagerens straffefortid. Likevel finner utvalget at avisen umulig kan ha gått nøye nok til verks når den kunne publisere sin formulering om hva klageren skulle være straffedømt for. Her viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger.

For vurderingen av klagen legger utvalget til grunn at klageren måtte forutsettes å være gjenkjennelig for kretsen som kjente til Villa Glitre og eierskapet.

Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. oktober 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Solveig Tvedt,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller