Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, norsk avd. v. organisasjonssekretær Dag Øyvind Juliussen mot NRK

PFU-sak 131/01


SAMMENDRAG:

NRKs nyhetsmagasin Redaksjon 21 brakte 30. mai 2001 et lengre direktesendt intervju med Israels viseutenriksminister rabbiner Michael Melchior. I forkant av intervjuet ble det vist en reportasje om det norske ekteparet Wold som bor i det israelsk-okkuperte palestinske området Ramallah. Ekteparet uttaler seg om sitt syn på konflikten. De stiller seg kritiske til Israel og gir uttrykk for at de er blitt Palestina-venner.

I intervjuet med viseutenriksministeren etter innslaget, diskuteres blant annet historien bak okkupasjonen av Vestbredden og hva som kan gjøres for å skape fred i området med utgangspunkt i Mitchell-kommisjonens rapport. Under samtalen hevder Melchior at programledere har misforstått rapportens innhold.

Utskrift fra programmet følger vedlagt.

KLAGE A:

Klageren, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, norsk avd., reagerer både på reportasjen og på den etterfølgende debatten. Når det gjelder reportasjen, viser klageren til
journalistens innledende kommentar, «For palestinerne går livet videre nærmest uansett, de tåler det utroligste, mener Bjørn Wold». «Intervjuobjektet uttaler så følgende: ?Verdenssamfunnet tok palestinsk stat. Israelerne feiret sin 53-års dag for ikke lenge siden; palestinerne har fortsatt ikke fått sin stat. Den er okkupert av Israel?. Dette er en grov feilfremstilling av historien. Wold viste til FNs delingsvedtak av 1947 som ville dele rest-Palestina i en jødisk og arabisk stat?Det er et historisk faktum, at jødene godtok delingsforslaget, men en enstemmig arabisk verden avviste det og gikk til angrep mot den nyetablerte staten Israel i 1948. Da Melchior i det etterfølgende intervjuet ville korrigere dette, ble han forhindret fra dette av programleder Gro Holm. Vi mener at dette er brudd på Vær Varsom-plakatens pkt. 4.14 og 4.15 når det gjelder tilsvarsretten».

Videre reageres det på programlederens påstand om at Mitchell-rapporten skal ha konkludert med at bosettingene på Vestbredden må fryses før man kan forvente at volden stanses. «Dette er en vesentlig feilaktig fremstilling av Mitchell komisjonens rapport. Da Melchior ville imøtegå programlederen på dette viktige punktet, avbrøt hun ham og fastholdt påstanden. All den tid dette er galt mener vi det er brudd på Vær Varsom-plakatens pkt. 4.13, hvor det heter at: ?Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig?. Vi har ikke registrert at NRK har gjort dette».

KLAGE B:

Klageren, viseutenriksminister rabbiner Michael Melchior, reagerer på at NRKs programleder ikke ønsket å høre hans svar. «Formålet før intervjuet, å forsøke å formidle et israelsk synspunkt på konflikten, ble totalt umulig å gjennomføre. Reportasjen fra Ramallah «var full av insinuasjoner som i beste fall kan betegnes som historieforfalskning. Når palestinerne ikke fikk sitt land før for 53 år siden var det ikke p.g.a. Israel, men fordi palestinerne og den arabiske verden ikke aksepterte delingsplanen, noe Sunnanå (NRKs journalist, sekr. anm.) må ha glemt. Okkupasjonen av Vestbredden kan sammenlignes med mye i historien ? sammenligningen med nazistenes okkupasjon av Norge er ondsinnet og antisemittisk. Israel har aldrig sendt den palestinske befolkning i gasskamre eller brukt andre av de metoder som nazistene brukte under sin okkupasjon?Indslaget innebar dessuten en legetimisering ikke bare av P.A. men av Hamas og Jihad sin vold og terror».

Klageren hevder han skulle få rikelig med tid til å besvare påstandene i innslaget, «noe som aldri skjedde og i stedet ble intervjuet et uavbrutt angrep på Israel. Jeg skal bare nevne ett opplagt overgrep mot sannheten. I en diskusjon om bosetningen forklarte Gro Holm hvordan Mitchell kommisjonen krevde frysing av bosettelsen før stans av vold og terror. Dette var naturligvis feil, hvilket jeg flere ganger forsøkte å gjøre oppmerksom på, uten å komme fram».

TILSVARSRUNDEN:
NRK anfører at «innslaget med det norske ekteparet Wold i Ramallah ble aldri presentert som noe annet enn en subjektiv opplevelse av ekteparets opphold, og deres syn på konflikten. De er blitt Palestina-venner og gir uttrykk for dette. Intervjuobjektet Bjørn Wold gir sitt syn på palestinernes historie?Vi har kringkastet disse subjektive oppfatningene, for å vise både engasjement og tankegang. Dette skjedde også i dette tilfellet, hvor vi var vel vitende om at viseutenriksminister Melchior ville være i studio med anledning til å forsvare seg».

NRK mener at Melchior «får god anledning til å svare for seg». Når det gjelder spørsmålet vedrørende Mitchell-kommisjonens rapport, vises det først til at spørsmålet lød: «Nå har en internasjonal undersøkelseskommisjon, der også vår egen utenriksminister satt, konkludert med at en må fryse bosettingene, før en kan forvente at volden skal stanse. (Ikke ?før volden kan stanse?, slik viseutenriksminister Melchior skriver i sin klage). I Mitchell-rapporten står det: ?A cessation of Palestinian-Israeli violence will be particularly hard to sustain unless the GOI (goverment of Israel, vår anmerkn.) freezes all settlement construction activity. The GOI should also give careful consideration to whether settlements that are focal point for substantial friction are valuable bargaining chips for future negotiations or provocations likely to preclude the onset of productive talks?. Det er altså dette rapporten sier om sammenhengen mellom bosettinger og vold. Derfor mener vi at spørsmålet fra programlederen absolutt ikke var feilaktig, og hadde solid forankring i Mitchell-rapportens innhold».

NRK viser til at rapportens innhold er tolket forskjellig av partene, og påpeker at den israelske regjeringen ikke har vært villig til å forplikte seg til å fryse bosettingen. Videre avviser NRK at programlederen har opptrådt uanstendig, «Det er et ufravikelig krav til vår uavhengighet at det er programlederen som bestemmer hvilke spørsmål som skal stilles. Melchior unnvek en rekke spørsmål, og fikk dem stilt på nytt. NRK legger til at «avbrytelsene ikke kom før Melchior hadde fått anledning til å formulere seg».

Klager A, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, norsk avd., hevder igjen at Melchior ikke ble gitt «anledning til å svare for seg i Redaksjon 21 da programlederen avviste Melchior som ville korrigere Bjørn Wolds meget feilaktige historiefremstilling». Klageren mener også at programlederen hindrer Melchior å korrigere påstanden fra Mitchell-rapporten. «Programleder Gro Holm påstod at Israel i henhold til Mitchell Kommisjonens anbefalinger først måtte trekke seg ut av bosettingene før det kunne bli snakk om stans i volden/terroren. Vi anser dette som en vesentlig og villedende feilfremstilling av Mitchell Kommisjonens rapport. Kommisjonen påpeker klart at det første skrittet er at volden/terroren må opphøre før prosessen kan gå videre».

Klager B, viseutenriksminister Rabbin Michael Melchior, understreker at hovedinnvendingen mot reportasjen er NRKs journalists spørsmål og kommentarer. Klageren mener at «NRK identifierade seg med liknelsen mellan situasjonen på Vestbänken och Nazisternas ockupation av Norge», og at NRK har akseptert ekteparets Wolds historiske syn.

Klageren påpeker at han i praksis ikke fikk anledning til å imøtegå «historieforfalskningen eller de antisemitiska konsekvenser denna framställing förde med seg».

Klageren hevder også til at Mitchell-kommisjonen anbefalinger er helt klare. «Först krävs ett omedelbart stopp på alt våld, vilket i texten understryks genom repetitionen av ordet ?immedeately?»?I andra omgång ska tilliten återuppbyggas under en period av ?cooling off?. I en av punkterna under denne rubrikk nämns frysning av bosättingarna».

Klageren er «helt enig i Mitchell kommissionens slutsatser på denne punkt (bosettingsspørsmålet, sekr. anm.) och behöver inte övertalas av Gro Holm för at förstå att ett uppehold av den palstinska terrorn och vapenhvila bara kan hålla i längden om bosättningarna fryses».

NRK anfører at det «som var maktpåliggende for oss å sette søkelys på, var sammenhengen mellom palestinsk vold og israelske bosettinger. At det er en sammenheng, bekrefter rabbiner Melchior med dette i sitt tilsvar».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagene gjelder en reportasje om konflikten på Vestbredden og et påfølgende intervju med den israelske viseutenriksministeren Michael Melchior i NRKs aktualitetsmagasin Redaksjon 21. Under intervjuet ble ministeren blant annet konfrontert med anbefalinger i Mitchell-kommisjonens rapport vedrørende den israelske boligbyggingen på Vestbredden. Klagerne, Michael Melchior og Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, norsk avd., mener reportasjen gir en grov feilfremstilling av historiske forhold, og reagerer på at ministeren ikke fikk imøtegå påstandene i det påfølgende intervjuet . Klagerne hevder også at NRKs programleder framsatte feilaktige påstander fra Mitchell-kommisjonens rapport, og at programlederen hindret ham i å korrigere påstanden ved stadige avbrytelser og en hatsk oppførsel overfor ham.

NRK mener man måtte kunne presentere et palestinsk-vennlig norsk ektepars syn på den historiske konflikten. NRK viser til at den Israels viseutenriksministeren var i studio og ble gitt anledning til å forsvare seg. NRK kan ikke se at programlederens spørsmål om frysing av bosettingen på Vestbredden var feilaktig, men hadde solid forankring i Mitchell-rapportens innhold. NRK påpeker at rapportens innhold er tolket forskjellig av partene i konflikten, og avviser at programlederen har opptrådt uanstendig. NRK mener viseutenriksministeren unnvek en rekke spørsmål, og at det var programlederens plikt å stille dem på nytt. NRK legger til at avbrytelsene ikke kom før viseutenriksministeren hadde fått anledning til å formulere seg.

Pressens Faglige Utvalg har en rekke ganger påpekt at den politiske debatten i et demokratisk samfunn må være preget av stor takhøyde med hensyn til hvilke ord og uttrykk som må kunne passere.

Når det gjelder det påklagede intervjuet med et norsk ektepar, mener utvalget at NRK måtte stå fritt til å formidle deres standpunkt i konflikten, til fordel for den ene part. Utvalget mener også det må være akseptabelt med forenklede fremstillinger av kompliserte saksforhold, som den historiske bakgrunnen for konflikten på Vestbredden. Noe annet ville være å redusere publikums mulighet til delta i den offentlige debatt. Utvalget legger vekt på at den israelske viseutenriksministeren etter intervjuet med ekteparet fikk rettet opp det klagerne anser som en historieforfalskning.

Utvalget vil ikke gå inn i tolkninger av Mitchell-rapportens anbefalinger, men konstaterer at klageren mener at NRKs programleder har misforstått rapportens forslag om når man skal fryse bosettingen. Utvalget bemerker at viseutenriksministeren klart fikk gitt uttrykk for sin uenighet med NRKs tolkning, og at han deretter får beskrive hvordan avtalen skal forstås. Utvalget mener også at programlederens oppførsel er innenfor det presseetisk akseptable.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. november 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Trygve Wyller