NorgesPatriotene, v. Øyvind Heian mot NRK

PFU-sak 130/08


SAMMENDRAG:

NRK (NRK Møre og Romsdal) publiserte onsdag 11. juni 2008 følgende artikkel på sine nettsider:

Lagar ny film om Norgespatriotene
– Rettsaka har gitt oss grunnlag for å lage ny film.
Nederst i skjemaet
I føremiddag vart Anders Eikeland og Tommy Myrbostad frå Molde frikjende av Oslo tingrett for å ha ærekrenka Øyvind Heian i Norgespatriotene.
LES OGSÅ: Blir ikkje fjerna (lenke)
Trugsmål (mellomtittel)
Rettssaka har ikkje skremd filmskaparane. No vil dei lage ny film om Norgespatriotene. – Vi har fått nye opplysningar og har opptak av telefonsamtalar der vi vert truga. Eikeland seier at ein vil få sjå opptak frå rettsaka i filmen.
– Hadde det ikkje vore for rettsaka, ville vi ikkje hatt grunnlag for å lage ein ny film.
Glad for frifinning (mellomtittel)
Eikeland seier at han er glad for frifinninga i Oslo tingrett. Men frifinninga overraskar han ikkje. – Eg hadde ikkje trudd at retten ville gå med på førehandssensur av filmen.
SJÅ: Må ikkje fjerne film om Norgespatriotene» (lenke)

Artikkelen var illustrert med et foto av de to filmskaperne, med følgende bildetekst:

Anders Eikeland (t.v.) og Tomme Myrbostad var frifunne for å ha ærekrenka Øyvind Heian i Norgespatriotene. No lagar dei ny film.»

Senere samme dag ble artikkelen endret på to steder. I første avsnitt til:

I føremiddag avgjorde Oslo tingrett at Anders Eikeland og Tommy Myrbostad frå Molde slepp å fjerne filmen om Norgespatriotene frå nettstaden Youtube.

Bildeteksten ble endret til:

Anders Eikeland (t.v.) og Tommy Myrbostad lagar ny film om Norgespatriotene.

KLAGEN:

Klager er NorgesPatriotene. Det klages over manglende mulighet til samtidig imøtegåelse, etter Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Videre klages det over at NRK brakte «grove faktafeil» i og med at det ble hevdet at de to filmskaperne var frikjent for å ha ærekrenket NorgesPatriotenes leder Øyvind Heian, mens det retten tok stilling til, var om den omtalte filmen fortsatt kunne publiseres. I klagen anføres det at det «Etter NorgesPatriotenes syn er det derfor et svært grovt overtramp av NRK Møre og Romsdal å vinkle det dit hen at to filmskapere er frikjent.»

TILSVARSRSRUNDEN:

Fra NRKs side anføres det at NRK har hatt omtaler både på radio, tv og nett der partenes syn har fått komme til uttrykk. «Vi har intervjua Øyvind Heian og vi har også fått fram Norgespatriotenes standpunkt i saka gjennom deira advokat.» NRK mener videre at det ikke framkom noe i den påklagede artikkelen som krevde samtidig imøtegåelse fra NorgesPatriotene.

Med hensyn til faktafeilene, vedgår NRK at det ble gjort en feil, og at det ikke var dekning for å hevde at de to filmskaperne var frifunnet for ærekenkelse, i og med at rettssaken ikke handlet om skyldspørmål. NRK beklager dette, men anfører at man foretok nødvendige endringer så snart man ble klar over feilen. Det oppgis at dette skjedde innen en time etter den første publiseringen

Partene har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALELER:

Klageren, organisasjonen NorgesPatriotene, mener NRK Møre og Romsdal brøt god presseskikk i en nettartikkel om at to filmskapere, som hadde laget en kritisk film om nynazisme og rasisme, hadde fått medhold i retten til at filmen fortsatt kunne publiseres. Klageren mener NRK burde innhentet samtidig kommentar fra NorgesPatriotene. Dessuten mener klageren at faktafeil i første versjon av artikkelen var av en så alvorlig karakter at også dette innebar brudd på presseskikken.

NRK avviser klagen, og anfører at det i den korte artikkelen ikke framkom beskyldninger som gjorde det presseetisk påkrevd å innhente samtidig kommentar. Dessuten viser NRK til at man over tid har laget journalistikk om den omtalte filmen der også klageren indirekte har kommet til orde. NRK innrømmer og beklager faktafeilen, men anfører at den ble korrigert i løpet av en time, umiddelbart etter at man ble oppmerksom på feilen.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til en rekke avgjørelser i utvalget som har konkludert med at NorgesPatriotene har et budskap, og bruker virkemidler, som må medføre at man må tåle mer enn de fleste andre. Dette legges til grunn i den foreliggende saken.

Etter utvalgets mening, og i tråd med NRKs anførsel, framkommer det ikke så sterke beskyldninger av faktisk art i den påklagede artikkelen at det skulle innebære en rett for klageren til å få komme samtidig til orde. Artikkelen inneholder opplysninger om at en film, som er gjenstand for rettslig prøving, ikke skal inndras, samt opplysning om at filmskaperne har planer om en ny film. Utvalget kan vanskelig se at dette er sterke beskyldninger av faktisk art mot klageren.

Når det gjelder faktafeilen, er dette åpenbart resultat av en misforståelse. Utvalget forstår klagerens reaksjon, men vil vektlegge at NRK reagerte umiddelbart og korrigerte teksten da man ble klar over feilen. Det noteres også at man har beklaget overfor klageren.

NRK Møre og Romsdal har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse