(NN) mot Trønder-Avisa

PFU-sak 129/16


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel (og en forside) i Trønder-Avisa som handler om en navngitt kvinne som alltid kommer for sent. Forskning tyder på at avslappede personer har en indre klokke som oppfatter ett minutt som 77 sekunder.

Klager er den omtalte kvinnen. Hun reagerer sterkt på at det hun trodde skulle være en artikkel om en forskningsrapport og der flere skulle bli intervjuet, i stedet blir en artikkel om henne. Hun føler at omtalen er et angrep på henne som person. Klager hevder journalisten sa at det som skulle stå om henne var en liten bolk, en liten notis, og at det var forskeren som skulle stå i fokus. Hun mener også at mye av det hun har uttalt er tatt ut av kontekst, og gjengitt på en feil måte.

Trønder-Avisa mener den ikke har brutt god presseskikk. Det vises til at journalisten la ut en melding på Facebook der han søkte etter folk som alltid kommer for sent. Klager tok deretter kontakt og skrev at hun var er en av dem som alltid er for sen. Det opplyses at journalisten ikke brukte ordet «notis», men begrepet «case» til henne. Videre skriver avisen at det er korrekt at klager er én av flere som er intervjuet, men på grunn av det hun sa under intervjuet, så valgte avisen å vinkle på henne som inngang. Avisen anfører at hun er sitert korrekt.

Pressens Faglige Utvalg viser til forholdet mellom kilder og mediene, noe som blant annet reguleres i Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, om å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner. Dialog med kilder om forutsetninger for medvirkning, vil ofte kunne oppfattes som avtaler. Og avtaler må holdes.

I dette tilfellet registrer utvalget at klager tok kontakt med Trønder-Avisa på bakgrunn av at avisen via Facebook «søkte» etter folk som alltid kom for sent. Utvalget mener derfor at klager godt forsto at hun skulle inngå i en artikkel om det å komme for sent. Klager mener hennes uttalelser er tatt ut av kontekst, og at påstander om henne blir feil. Sett i lys av premisset for intervjuet, så mener imidlertid utvalget at journalisten i sin utvelgelse og gjengivelse av intervjuet har opptrådt innenfor det presseetisk akseptable.

Det presseetisk problematiske blir, slik utvalget ser det, presentasjonen av saken.

Klagers forhold til tid blir selve hovedpoenget, mens klagers oppfatning var at artikkelen hovedsakelig skulle handle om forskningen, at hun var en av flere som skulle intervjues, at forskeren ville stå i fokus og at hun ville være en «notis». Avisen opplyser at den brukte begrepet «case», men uten å spesifisere eller forklare dette nærmere for klager.

Utvalget understreker at det å klargjøre premissene overfor kilder og kontakter også betyr at man forsikrer seg om at disse er forstått. Dette ansvaret forsterkes i møte med ikke-medievante personer, som klager åpenbart er.

Utvalget mener at i dette tilfellet burde avisen forvisset seg om at klager fullt ut forstod hvilken rolle hun fikk i artikkelen jf. VVP punkt 3.3.

Trønder-Avisa har opptrådt kritikkverdig.

Oslo 28. juni 2016

Alf Bjarne Johnsen,

Alexandra Beverfjord, Tone Angell Jensen, Martin Riber Sparre,  Henrik Syse, Erik Schjenken