Reitan Servicehandel Norge AS (RSH) v. HR- og kommunikasjonsdirektør Solfrid Flateby mot NRK

PFU-sak 128/09


SAMMENDRAG:

NRK Lørdagsrevyen brakte 28. februar 2009 en reportasje i forbindelse med at en rekke franchisetakere i kioskkjedene Narvesen og 7-Eleven skulle gå til sak mot Reitangruppen. (Utskrift av innslaget vedlagt.) Reportasjen ble innannonsert slik fra studio:

«Et selskap i Reitan-gruppen kan havne i retten. Årsaken er kontraktene som kioskeierne tilbys av Reitan Servicehandel. Tidligere sjef for Økokrim er klar i sin tale; det er ingen som ville drevet Narvesenkiosk eller 7-Eleven, hvis de hadde skjønt hva de undertegnet på, sier han, og mener politiet bør kobles inn.»

KLAGEN:

Klager er Reitan Servicehandel AS (RSH) , ved selskapets HR- og kommunikasjonsdirektør. Klagen er tredelt, slik:

1. «RSH mener at NRK ikke har gitt RSH tilstrekkelig tilsvarsmulighet (klager viser til punkt 4.15, men sekretariatet har avklart med klageren at det er ment samtidig imøtegåelse, punkt 4.14; sekr. anm.).
2. RSH mener at NRK ved å utlevere konfindensielle dokumenter til motparten, ikke har beskyttet sine kilder.
3. RSH mener at NRK bevisst har styrket grove påstander og farget innslaget spesielt for RSH ved gjentatte ganger å ha fremhevet advokat Erling Grimstads
tidligere stilling som sjef for Økokrim, samt latt advokaten fremme grove påstander uten at dette er en del av den faktiske saken (en sivilrettslig tvist om dokumentinnsyn og erstatningskrav).»

Klagepunkt 1:
Klageren opplyser at kontakten med NRK var slik at det først ble gjennomført en times telefonsamtale der «all tilgjengelig informasjon» ble gitt, og at NRK deretter gjennomførte et 50 minutter langt intervju på klagerens kontor. Det anføres at klageren aldri fikk kommentere følgende påstander i innslaget:

«”26 kjøpmenn til sak”, som klager hevder er direkte feil.
”Ingen ville inngått avtaler med RSH hvis de visste hva de gikk til”.
”RSH tjener mye penger også når kioskene går dårlig.”
”Risiko for varene ligger hos kjøpmannen”, som klager hevder er direkte feil.
”Kjøpmenn som ikke følger med på inn- eller utpriser kan ende med underskudd.”
”Kreves for 750.000 kr. pluss avsetninger og svinn.”
Hva kjøpmennene forespeiles og hvordan en avtale inngås.»

I klagen anføres det at man respekterer NRKs rett til redigere sine innslag, men at man forventer å få anledning til å imøtegå «de groveste påstandene». Klager mener det ikke ble gitt imøtegåelsesmulighet i forhold til påstandene over. Det er i klagen vist til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, men sekretariatet har avklart med klageren at det er ment samtidig imøtegåelse, punkt 4.14. I tillegg mener klager NRK har opptrådt i strid med plakatens punkt 3.3, om å gjøre premissene klare.

Klagepunkt 2:
Klageren hevder at NRK fikk oversendt dokumenter som var tydelig merket ”konfidensielt og brukes kun etter avtale”, og at de ble overlevert «under den strenge forutsetning at vi skulle kontaktes dersom dokumentene skulle benyttes i saken». Klager mener NRK har levert dokumentene til motpartens advokater. På spørsmål om dette, hevder klageren at NRK har svart ”NRK må kunne konfrontere motpart med påstander RSH fremmer”. Det er vist til Vær Varsom-plakatens punkt 3.4, om kildevern.

Klagepunkt 3:
Klager mener at å framheve advokat Grimstads bakgrunn fra Økokrim gir et inntrykk av at RSH har begått straffbare handlinger, selv om selskapet verken er politianmeldt eller under etterforskning. «Det hele fremstår som et spill iscenesatt av Grimstad for å svekke RSHs omdømme og styrke det sivilrettslige søksmål. NRK viser i sin reportasje ingen skepsis overhode til advokat Grimstads uttalelser og reiser ingen kritiske spørsmål til advokat Grimstads påstander.» Det vises i klagen til punktene 4.1, saklighet og omtanke, og 4.4, at innannonsering ikke har dekning i stoffet.

Klageren opplyser at Oslo tingrett 29.05.2009 avsa kjennelse der det omtalte søksmålet ble avvist og der kjøpmennene ble dømt til å betale saksomkostninger. Dette ble omtalt på NRK 04.06., men ikke at saksøkerne måtte betale saksomkostninger, noe klageren mener var i strid med god presseskikk.

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser samtlige klagepunkter. Innledningsvis viser NRK til at den påklagede reportasjen handler om enkeltpersoner med små ressurser og ingen formue, som har inngått et avtaleforhold med et milliardkonsern der ledelsen er profesjonelle handelsfolk. «Saken har altså to parter med stor styrkeforskjell». Det vises i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 1.5. NRK tar deretter for seg klagerens påstander om brudd på god presseskikk punkt for punkt.

«26 kjøpmenn til sak»

NRK viser til at det var uklart hvor mange kjøpmenn det dreide seg om, men at dette ikke kan være vesentlig for saken. ”Hovedpåstanden består i at en stor gruppe kjøpmenn saksøker RSH, og det er riktig».

«Ingen ville inngått avtaler med RSH hvis de visste hva de gikk til».

NRK anfører at RSH fikk imøtegå dette. «Vi refererer dem på at hvis påstanden fra advokaten var riktig ville langt flere ha saksøkt. RSH sier i intervjuet at kjøpmennene som saksøker dels er folk som ikke passer til å være kjøpmenn, at dårlig butikk for kjøpmennene også er dårlig butikk for RSH, og at når det går dårlig er det en personlig tragedie. Dette kan vi ikke forstå annet enn at RSH mener det er personer som har ødelagt for seg selv (…) noe som må bety at RSH mener kjøpmennene selv har ansvaret for disse resultatene.»

«RSH tjener mye penger også når kioskene går dårlig.» «Risiko for varene ligger hos kjøpmannen”, som klager hevder er direkte feil.» «Kjøpmenn som ikke følger med på inn- eller utpriser kan ende med underskudd.»

«Dette handler om hvordan RSH tjener penger på kioskene sine. RSH hevder i vårt intervju med dem at de ikke tjener penger hvis ikke kjøpmennene også tjener penger. Vi må forstå det slik at RSH mener deres hovedinntekter hentes fra overskuddet til kioskene.» NRK viser til at saksøkerne er uenige i dette og at de mener RSH har fortjeneste når varene blir betalt av kioskeierne, uavhengig av om varen blir solgt eller ikke. NRK hevder at klagerens syn på dette tydelig blir kommunisert i det påklagede innslaget.

«Kreves for 750.000 kr. pluss avsetninger og svinn.»

Det vises i NRKs tilsvar til at dette refereres til at en av disse ble krevet for 750.000. «Vi sa ikke til RSH at advokat Erling Grimstad også nevnte avsetninger og svinn. Men vi mener dette ikke har en stor og avgjørende effekt i saken, og finner det lite sannsynlig at RSH ville svart noe annerledes hvis vi hadde sagt avsetninger og svinn i tillegg til 750.000 kroner.»

«Hva kjøpmennene forespeiles og hvordan en avtale inngås.»

NRK viser til at RSH både sier og mener at dårlige resultater skyldes dårlig drift fra kjøpmennenes side og at det neppe er sannsynlig at de skulle forespeile dette under kontraktinngåelsen.

Videre avviser NRK klagerens påstand om at den har utlevert dokumenter i strid med inngått avtale. Det vises til at man har forstått det slik at klageren ikke ønsket utleverte dokumenter vist i innslaget. Dette skjedde heller ikke. Derimot ble det aldri inngått noen avtale om at dokumenter ikke skulle forelegges motparten eller deres advokater.

NRK mener videre at det var relevant å vise til advokat Erling Grimstads bakgrunn fra Økokrim. Det anføres at hans bakgrunn «gir ham en spesiell kompetanse for å vurdere om et forhold kan være av straffbar karakter». Det understrekes samtidig at det klart framgår av reportasjen at Grimstad er part i saken, som saksøkernes advokat.

NRK avviser klagerens anførsel om at «NRK påstår at Reitan-gruppens eiere blir rikere og rikere, fordi eierne lurer kjøpmenn som på sin side blir fattigere og fattigere». I tilsvaret viser NRK til at det som sies i programmer er at «mens Reitan-familien er blitt rikere og rikere så har en rekke av dem som har drevet kiosker for Reitan-systemet blitt fattigere – og gått ut av det med kjempegjeld».

RSH fastholder klagen på alle punkter og oppsummerer dette slik i ett ellers omfattende tilsvar:

1. «RSH mener NRK ikke har gitt RSH tilstrekkelig tilsvarsmulighet (imøtegåelsesmulighet; sekr. anm)».
2. RSH mener at NRK ved å utlevere konfidensielle dokumenter til motparten, ikke har beskyttet sine kilder.
3. RSH mener at NRK bevisst har styrket grove påstander og farget innslaget spesielt negtivt for RSH ved gjentatte ganger å ha fremhevet advokat Erling Grimstads tidligere stilling som sjef for Økokrim, samt latt advokaten fremme grove påstander uten at dette er en del av den faktiske saken (en sivilrettslig tvist om dokumentinnsyn og erstatningskrav).»

Klageren har videre oversendt kjennelsen fra sak to i Oslo tingrett, der en rekke franchisetakere i RSH-systemet krevde utlevering av regnskaper. Også denne saken ble avvist av retten, og saksøkerne dømt til å betale saksomkostninger på 400.000 kroner.

NRK gjentar i all hovedsak sine anførsler fra sitt første tilsvar og oppsummerer slik:

«Klageren RSH beskriver i sitt tilsvar vår reportasje som en ”ikke-sak”. Det er en karakteristikk vi er nødt til å ta sterk avstand fra. En rekke kjøpmenn med små ressurser står igjen med stor gjeld etter å ha jobbet i franchisekontrakter for en av Norges største aktører i servicehandelbransjen. Dette førte til at søksmål ble forberedt – og det er den konflikten vi gjennom vår reportasje søkte å dekke på en fyllestgjørende måte. I denne sammenheng vil vi gjerne henvise til Vær Varsom-plakatens punkter 1.4 og 1.5. NRK er naturligvis opptatt av sikre våre objekter tilsvarsrett og samtidig imøtegåelse når det fremsettes påstander og anklager. I denne saken mener vi at vi har oppfylt dette. På den bakgrunn fastholder vi at vi ikke kan se å ha brutt noen av Vær Varsom-plakatens bestemmelser i arbeidet med denne reportasjen.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en reportasje i NRK Lørdagsrevyen om at franchisetakere i Narvesen og
7-Eleven forberedte søksmål mot Reitan Servicehandel (RSH) for å få erstatning og tilgang til regnskaper. Klageren, RSH, mener NRK ikke har gitt selskapet tilstrekkelig mulighet til samtidig imøtegåelse og at de har utlevert konfidensielle dokumenter til motparten i strid med en avtale om at dette ikke skulle skje. I tillegg mener klageren at NRK har gitt en skjev framstilling av saken og farget den negativt for RSH, blant annet fordi motpartens advokat framsto i programmet som tidligere leder for Økokrim.

NRK avviser klagen på alle punkter. Det anføres fra redaksjonen at det er gjennomført et normalt journalistisk arbeid og at klageren ble forelagt alle vesentlige faktiske beskyldninger. NRK viser også til en åpenbar styrkeforskjell mellom franchisetakerne i systemet og de profesjonelle handelsfolkene i Reitan-systemet. NRK mener også at presentasjonen av franchisetakernes advokat var relevant.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis vise til Vær Varsom-plakatens punkt 1.5, om at det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep og forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre. Utvalget mener blant annet på denne bakgrunnen, at NRK var i sin fulle rett til å omtale den pågående tvisten mellom franchisetakerne i Narvesen og 7-Eleven, og klageren, RSH. Dette er da heller ikke bestridt av klageren.

Utvalget oppfatter at hovedpunktet i klagen er manglende mulighet til full samtidig imøtegåelse, og en skjev framstilling av faktiske forhold i tvisten. Sett med en tv-seers briller er det ikke vanskelig å se at reportasjen skaper et inntrykk av at RSH har brukt, om ikke misbrukt, sin makt overfor sine kontraktspartnere. Utvalget finner det imidlertid akseptabelt at NRK på denne måten journalistisk stiller seg på de presumptivt svakes side, og stiller de kritiske spørsmålene til klageren. Utvalget ser at klageren ideelt sett kunne fått ytterligere mulighet til kommentarer, men finner likevel at det ble gitt akseptabel mulighet til imøtegåelse av kritikken motparten rettet mot selskapet. I tråd med NRKs argumentasjon kan ikke utvalget legge vekt på hva som skjedde i to rettssaker på et senere tidspunkt.

Når det gjelder klagepunktet om kildevern, vil utvalget på generelt grunnlag understreke at inngåtte avtaler naturligvis skal overholdes. I det foreliggende tilfellet står påstand mot påstand med hensyn til om det var inngått en avtale om at NRK ikke skulle framlegge oversendte dokumenter til motparten. Utvalget kan dermed ikke ta stilling til dette.

Utvalget finner det ellers påfallende at man gjentatte ganger i programmet presenterer den intervjuede advokaten som tidligere leder av Økokrim, mens han her opptrer som advokat for franchisetakerne, er part i saken og har som oppgave å ivareta sine klienters interesser. Først et stykke ut i innslaget kommer det fram at han representerer klagerens motpart.

På dette punkt har NRK opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 25. august 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, Ellen Arnstad,,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK Dagsrevyen opptrådte kritikkverdig i forbindelse med en reportasje om søksmål fra franchisetakere i Narvesen og 7-Eleven mot Reitan Servicehandel (RSH). Utvalget mener RSH fikk tilstrekkelig mulighet til å imøtegå kritikken mot selskapet, men er kritisk til måten franchisetakernes advokat ble presentert på. Slik PFU ser det, gikk NRK for langt i å vektlegge advokatens tidligere lederstilling i Økokrim, framfor å fokusere på at hans partsinteresse i saken .»