Adv. Thorleif G. Bruland (p.v.a. klient) mot Østlandets Blad

PFU-sak 128/01


SAMMENDRAG:

Østlandets Blad hadde torsdag 7. juni 2001 en nyhetsartikkel med tittelen « Voldtektssak for retten » og følgende ingress:

« Tirsdag 12. juni starter rettssaken mot en 19 år gammel elev ved Follo folkehøgskole som er tiltalt for voldtekt av 17 år gammel medelev. »

I brødteksten ble det opplyst at « 19-åringen er utenlandsk statsborger og oppholds-tillatelsen hans gikk ut i slutten av mai. Av frykt for at han skulle forlate landet før anmeldelsen var ferdig etterforsket, ba retts- og påtaleenheten i Follo politidistrikt om at mannen skulle varetektsfengsles fram til saken mot ham var påtalemessig avgjort og behandlet i retten ».

Statsadvokat Trond Dyvik er intervjuet og uttaler i artikkelen: «- Det dreier seg om voldtekt til samleie, ett forhold som skal ha skjedd i september i fjor, like etter skolestart, og som ble anmeldt noen få dager senere.»

Onsdag 13. juni brakte ØB rettsreferat fra Ytre Follo herredsrett, under tittelen « Sterk uenighet i voldtektssak ». I ingressen het det:

« Den voldtektstiltalte 19-åringen og jenta som har anmeldt ham gir svært ulike forklaringer om det som skjedde på et internatrom på Follo folkehøgskole 16. september i fjor. »

I referatet gjengis deler av begge parters redegjørelser for retten. 19-åringen refereres bl.a. slik:

« – Den eneste forklaringen som jeg kan se i etterkant på hvorfor hun anmeldte meg, er at hun angret. (…) – Jeg tvang henne ikke til noe. Det startet med at vi kilte og tullet med hverandre inne på rommet. Jeg gikk aldri lenger enn det hun ville. »

For øvrig opplyste avisen at «Den 19 år gamle gutten som er bosatt i Follo var bosatt sammen med en romkamerat på naborommet til den 18 år gamle jenta».

Torsdag 14. juni fortsatte ØB med referat fra rettssaken, under hovedtittelen « Kritisk til skolens ledelse ». Her lød ingressen:

« En venninne av kvinnen som mener hun er voldtatt av en medelev i fjor, hevder at Follo folkehøgskoles ledelse har taklet saken dårlig. Voldtektsofferets bistandsadvokat er også sterkt kritisk til rektor Tor Skaflestad og toppledelsens håndtering av voldtektssaken. »

Det framgikk at også venninnen som vitnet skulle ha «opplevd tilnærmelser fra den 19 år gamle mannen som er tiltalt for voldtekten». «Bistandsadvokaten reagerer også på at rektor og de andre ikke umiddelbart kontaktet politiet om saken da den dukket opp lørdag 16. september i fjor.» I et avsnitt het det dessuten:

« Både den 19 år gamle mannen og den 18 år gamle jenta har i sine forklaringer i retten fortalt at de fikk beskjed om ikke å fortelle om saken til andre. De skulle bare diskutere den med dem som allerede var informert om det som var skjedd. »

I en underartikkel, med tittelen « Skolen ville ikke ta standpunkt », ble det referert fra vitneutsagnene til folkehøyskolens rektor.

Fredag 15. juni , under tittelen «Ber om lang straff », het det i ØBs ingress:

« Statsadvokat Trond Dyvik la torsdag ned påstand om at en voldtektstiltalt 19-åring bør dømmes til fengsel i to år og seks måneder. »

Av artikkelen framgikk det ellers bl.a.:

« Forsvarer Thorleif Bruland prosederte på full frifinnelse. Han mener at det har kommet frem en rekke momenter i retten som taler for at hans klient snakker sant når han hele tiden har hevdet at samleiet skjedde frivillig. »

Mandag 25. juni brakte avisen melding om at « 19-åringen som var tiltalt for voldtekt av en medelev ved Follo folkehøgskole i Vestby, er frifunnet ». «Dommeren og den ene meddommeren mente at det ikke forelå tilstrekkelig sannsynlighet for at 19-åringen har begått voldtektshandlingen. Den andre meddommeren la derimot avgjørende vekt på kvinnens forklaring, og mente at det forelå en klar sannsynlighetsovervekt for at voldtekt hadde funnet sted.»

KLAGEN:

Klager er adv. Thorleif G. Bruland, på vegne av den 19 år gamle gutten. Klageren skriver innledningsvis til at «bakgrunnen for saken er en mistanke om voldtekt rettet mot en utenlandsk elev ved en norsk folkehøyskole. Eleven ble frikjent .» Klageren anfører at det, etter at den tiltalte fikk advokatbistand tre uker før berammet hovedforhandling, framkom vesentlige nye opplysninger om jenta. «Fornærmede ga på direkte spørsmål i politiavhør opplysninger som hun gikk bort fra i retten.»

Under henvisning til Vær Varsom-punkt 4.7 anser klageren at ØBs artikkel 7. juni identifiserte hans klient ved å oppgi navnet på folkehøyskolen, hans alder og ved å opplyse at det dreide seg om en utenlandsk elev med oppholdstillatelse som gikk ut i slutten av mai . «Det er kun ca 100 elever på denne skolen, færre enn 10 mannlige elever og kun et par av dem er utlendinger.»

Videre viser klageren til VV-punkt 4.14, og skriver:

« Min klient har ikke blitt kontaktet i forbindelse med artiklene. Jeg ble heller ikke kontaktet i forbindelse med artikkelen den 7. juni . Under rettssaken var jeg oppmerksom på at det var en journalist fra ØB til stede de to første dagene av saken. Jeg ble spurt om jeg ville rette kritikk mot skolen. Da jeg avslo dette og isteden påpekte at skolen var i en vanskelig situasjon og hadde håndtert saken på en ryddig måte, ble jeg ikke sitert. Jeg gjorde imidlertid oppmerksom på at jeg var kritisk til politiets håndtering av saken og viste til det etterfølgende vitneavhøret. Heller ikke dette ble gjengitt i artikkelen. »

Klageren viser også til VV-punkt 2.2, om integritet, og hevder at det i retten ble opplyst at ØB hadde inngått en avtale med bistandsadvokaten . Ifølge klageren gikk avtalen ut på at bistandsadvokaten ikke ville begjære saken holdt for lukkede dører hvis ØB unnlot å røpe fornærmedes identitet og fortiet visse opplysninger om henne . Slik klageren ser det, har avisen, ved ikke å omtale vesentlige opplysninger om fornærmede, ytterligere bidratt til å forhåndsdømme hans klient.

Klageren mener ØBs «ensidige dekning» kan kritiseres ut fra flere perspektiver: Påvirkning av meddommere og vitner, hensynet til at sannheten kommer fram og hensynet til den som har en anklage rettet mot seg. «For min klient har ØBs artikler medført at belastningen har blitt ekstra stor. Det følger av Vær Varsom-plakatens pkt 1.5 at pressens oppgave er å beskytte enkeltmennesker. I denne saken har pressedekningen vært et angrep på et enkeltmenneske. »

For øvrig nevner klageren flere konkrete momenter som, etter hans mening, har bidratt til å skape inntrykk av at det hadde foregått en straffbar handling. « Avisen har ikke vært kritisk nok til statsadvokatens og bistandsadvokatens fremstilling. »

Under henvisning til VV-punkt 4.1 tar klageren spesielt for seg artikkelen 15. juni, om rettsforhandlingene dagen før. «Journalisten som har skrevet dette var ikke selv til stede i retten. (…) Til tross for dette har ØB referert fra min prosedyre i retten… og jeg har heller ikke blitt spurt om hvilke momenter jeg la vekt på i prosedyren. »

TILSVARSRUNDEN:

Østlandets Blad anser det som feil av klageren å bruke formuleringen «mistanke om voldtekt», siden det dreide seg om en rettssak der 19-åringen sto tiltalt .»

«Klageren kritiserer avisen for ikke å referere fra opplysninger fornærmede gikk bort fra i retten. Kritikken går altså ikke på hva vi har sitert, men hva vi ikke har sitert. Øvrig kommentar overflødig. Vi ville uansett ikke referert denne type opplysninger klageren viser til. (…) Nettopp med henvisning til Vær Varsom plakaten. Klageren bruker altså her, slik vi ser det, Vær Varsom plakaten på helt galt grunnlag .»

«Før artikkelen 7. juni ble det vurdert om navnet på skolen skulle brukes i artikkelen. Vi valgte å bruke hele navnet, ettersom det kun finnes én folkehøgskole i vårt nedslagsfelt. ? En folkehøgskole i Follo? ville blitt patetisk. Det ville heller ikke være riktig å henvise til ? en skole i Follo ?, ettersom det ikke ville være mulig å omtale saken uten å nevne internatet, der den påståtte voldtekten fant sted. Ingen andre skoler i Follo har internat .»

«Normalt er det uvesentlig for en sak om en tiltalt har norsk eller utenlandsk statsborgerskap, og normalt skriver vi det ikke. Vi har bare én gang, i artikkelen 7. juni, skrevet at tiltalte er utenlandsk statsborger. Formuleringen er bevisst valgt fordi tiltaltes utenlandske statsborgerskap var den direkte årsaken til at han ble varetektsfengslet, hvilket han trolig ikke ville blitt om han hadde vært norsk statsborger. Politiet fryktet han ville forlate landet. »

«Våre lesere kjenner ikke elevtallet på Follo Folkehøgskole, de vet ikke hvordan kjønnsfordelingen er og hvor mange som er utenlandske statsborgere. Dette er opplysninger den indre krets rundt skolen kjenner til. Vi avviser derfor at beskrivelsen av hans utenlandske statsborgerskap generelt bidrar til å identifisere tiltalte. »

«Selvsagt har vi ikke kontaktet tiltalte i forbindelse med artikkelen 7. juni. (…) Det er ikke journalistisk praksis i vår eller andre aviser å ta kontakt med tiltalte før en rettssak med et innhold som denne.»

« ØB har selvsagt ikke inngått en avtale med bistandsadvokaten. Verken advokater eller aviser inngår slike avtaler. Bistandsadvokaten spurte vår journalist om vår praksis rundt spørsmål som dette. Han forklarte at vi aldri bruker tiltaltes eller fornærmedes navn i våre rettsreferater. Han forklarte også at vi aldri refererer til personlige helsemessige og psykiske plager… ».

Når det gjelder klagerens anførsel om « påvirkning av meddommere og vitner », finner avisen hans betrakninger rundt denne problemstillingen « noe underlig ettersom hans klient faktisk ble frikjent ».

«Klienten er på ingen måte forhåndsdømt i våre artikler, som er saklige, nøytrale referater fra rettssakene… redaksjonen står selvsagt fritt i forhold til hva som refereres fra en rettssak. (…) Vi har full forståelse for at rettssaken og vår omtale av den har vært en belastning for tiltalte. Det ligger i sakens natur. Men det er ikke det samme som at avisen har opptrådt ?ulovlig?, etisk uforsvarlig eller klanderverdig på andre måter. (…) Å påstå at ØBs dekning av saken har ? vært et angrep på et enkeltmenneske ? er usaklig. Klageren gjør med sine formuleringer avisen til en part i saken.»

«Vi finner kritikken fra klageren advokat Bruland grunnløs, lite presis og på flere områder direkte feilaktig. Kritikken er underlig, og vi stiller oss spørsmål ved om klageren har forstått pressens rolle og arbeidsmetoder – og Vær Varsom plakatens intensjoner. Det er også uklart, slik klagen er formulert, om advokat Bruland klager på vegne av sin klient eller seg selv. Forøvrig registrerer vi at klageren/advokaten ikke på ett punkt anklager oss for faktafeil eller feilsitering .»

Klageren skriver i sitt tilsvar: « Saken er klaget inn for PFU fordi det er klagers synspunkt at artiklene i avisen ikke burde ha vært publisert. Subsidiært at de burde hatt et mer balansert innhold. »

Selv om klageren har full forståelse for at avisen ikke ønsket å gjengi visse opplysninger om fornærmede, mener han at avisen «med dette utgangspunktet [ikke kan] lage nøytrale referater fra en voldtektssak hvor disse momentene sto sentralt. Man må foreta et valg, enten fortelle hele sannheten eller unnlate å skrive noe. »

«Avslutningsvis presiseres at jeg ikke tror at jeg har noen rett til å få mine uttalelser sitert… Jeg bestrider heller ikke redaksjonens suverene rett til selv å velge sine vinklinger og formuleringer. Jeg har full forståelse for at pressen kun kan gjengi ?bruddstykker av vitneavhør?. Videre bestrides ikke at redaksjonen står fritt i forhold til hva som refereres fra en rettssak. (…) Denne saken reiser imidlertid en del prinsipielle spørsmål om pressens rolle i straffesaker som jeg på vegne av min klient har anmodet om å få vurdert av PFU.»

Østlandets Blad har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder nyhetsartikler og rettsreferater i Østlandets Blad, i tilknytning til at en mannlig internatskoleelev sto tiltalt for voldtekt av en medelev, en anklage han senere ble frikjent for. Advokaten til tiltalte påklager avisens ensidige dekning til fordel for det angivelige offeret. Ifølge klageren skal avisen ha inngått en avtale med jentas bistandsadvokat om å fortie visse opplysninger om henne. Klageren mener også at avisen indirekte identifiserte hans klient, ved å oppgi skolens navn og fortelle om hans utenlandske bakgrunn. For øvrig påpeker klageren at verken han eller tiltalte ble kontaktet i forbindelse med forhåndsomtalen av rettssaken.

Østlandets Blad tilbakeviser klagen på alle punkter, og særlig punktet om den påståtte avtale med bistandsadvokaten. Ifølge avisen dreide det seg om en helt normal avklaring på spørsmål om bruk av navn på jenta og personlige opplysninger om henne. Redaksjonen anfører at den valgte å bruke skolens navn fordi det kun finnes én internatskole i avisens nedslagsfelt. Ifølge avisen ble opplysningen om tiltaltes utenlandske statsborgerskap tatt med for å forklare hvorfor han ble varetekts-fengslet. Avisen kan ellers ikke se at klageren har påvist faktafeil eller feilsitering.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at partene har hver sin oppfatning av hvorvidt avisen skulle ha inngått en avtale med jentas bistandsadvokat.

Generelt vil utvalget vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, der det blant annet heter: «Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom.»

I det påklagede tilfellet bemerker utvalget at avisen i ingressen til ett av rettsreferatene bruker den konstaterende betegnelsen «voldtektsofferet», men den samme ingressen inneholder også formuleringen «kvinnen som mener hun er voldtatt». Ut over dette kan ikke utvalget se at avisen i sin presentasjon av saken har skapt et inntrykk av forhåndsdom.

Når det gjelder muligheten for gjenkjennelse av klagerens klient, anser utvalget at denne vanskelig kunne strekke seg langt ut over kretsen rundt skolemiljøet, som måtte forutsettes å kjenne saken fra før. Slik utvalget ser det, måtte det være naturlig informasjon å bringe navnet på internatskolen, siden den var den eneste i distriktet. Utvalget finner det likedes legitimt av avisen å omtale tiltaltes utenlandske statsborgerskap, som forklaring på varetektsfengslingen.

Østlandets Blad har ikke brutt god presseskikk.

Volda, 25. september 2001
Thor Woje,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth