Oslo Parkeringsservice AS ved Arne Håkenstad mot TV 2

PFU-sak 127/12


SAMMENDRAG:

TV 2 hjelper deg omtalte torsdag 12. april 2012 en feilparkering der det ble rekvirert tauebil før føreren ble varslet og fikk mulighet til å fjerne bilen.

I introen til programmet sa programlederen:

«– Parkeringsvakten satt og så på da Jørgen feilparkerte.»
«– Men i stedet for å gi beskjed, fikk vakten tauebilen til å komme med en gang.»

Innledningsvis i selve innslaget om feilparkeringen ble det vist bilde av en avis med artikkeltittelen «Advarer mot ”parkeringscowboyer”». Samtidig het det:

«Reporter: – Cowboyer har de blitt kalt, parkeringsselskapene som ikke følger bransjens egne lover og regler.
Leder i Parkeringsklagenemnda: – De driver cowboyvirksomhet.
Reporter: – Og blir du bøtelagt av et slikt selskap, kan det koste deg dyrt. (…) Det har Jørgen Skogmo fått erfare.»

I innslaget fortelles historien om Skogmo som en kveld var kort innom Rimi for å handle melk, og som fant en bot på 800 kroner for feilparkering fra kl. 21 til 21.08 da han kom ut til bilen sin igjen. Det fremgår også at bilføreren mener parkeringsvakten satt og så på at han feilparkerte, uten å foreta seg noe. Videre ble det opplyst:

«Reporter: – Men en enda større utgift var rett rundt hjørnet. Før parkeringsselskapet i det hele tatt hadde bøtelagt Jørgen, hadde de allerede ringt etter en tauebil.
Skogmo: – Da tauebilen kom hit, stilte den seg som en fysisk barriere bak bilen min og krevde at jeg skulle signere på en oppmøteavgift pålydende 1500 kroner. Hvis ikke hadde de tatt med seg bilen.
Reporter: – De åtte minuttene kom derfor på hele 2300 kroner.»

Videre blir lederen for Parkeringsklagenemnda intervjuet om saken. Han uttaler:

«– Det er jo helt meningsløst at man på en plass som dette skal få en kostnad på 2300 kroner for en åtte minutters parkering. Ja, han har nok vært litt uheldig, og har kommet ut for et selskap som driver litt cowboyvirksomhet når det gjelder spesielt inntauing.»

Det fremgår også at han mener skiltingen på den aktuelle parkeringsplassen er feil.

Intervjuet foregår på parkeringsplassen der Skogmo ble ilagt bot, og under filmingen dukker parkeringsvakten som ila boten opp.

«Reporter: – Vakten sier han husker Jørgen, og innrømmer at det var han som skrev ut boten. (…)
Parkeringsvakten: – Etter åtte minutter skrev jeg ut boten, så ringte jeg tauebilen. [oversatt fra engelsk, sekr. anm.]
Reporter: – Det er det motsatte av hva kranbilselskapet sier. Ifølge loggen ble de oppringt før boten ble skrevet ut.»

TV 2 hjelper deg har også forsøkt å få parkeringsselskapet i tale. Ettersom reporteren møtte stengte dører hos selskapet, blir det i stedet filmet idet reporteren, med Skogmo til stede, ringer opp daglig leder slik at Skogmo kan få stille daglig leder noen spørsmål. Før denne telefonsamtalen blir det opplyst at daglig leder i en e-post har informert om at oppmøtegebyret på 1500 kroner vil bli slettet.

I telefonsamtalen spør Skogmo blant annet om å få se bildene som vakten er pålagt å ta før det ilegges bot. Telefonsamtalen blir etter kort tid brått avsluttet av daglig leder som legger på.

Selve innslaget avslutter med følgende «oppsummering»:

«Reporter: – Da sier Oslo Parkeringsservice at det gebyret på 1500 kroner bortfaller, men du må fortsatt betale 800 for en feilparkering. Hva syns du om det?
Skogmo: – Nei, det er jo bra at det ene gebyret falt bort, men det er fortsatt surt at det står igjen 800 som jeg må betale uten at de greier å fremskaffe bevis på det, og vakten i tillegg sitter og ser på at jeg feilparkerer. Det går på vanlig folkeskikk.»

KLAGEN:

Klager er Oslo Parkeringsservice AS ved daglig leder, som mener det er fremsatt «særdeles grove faktafeil» i det påklagede innslaget. Klager anfører også at omtalen har påført selskapet «uberettiget skade», og at både selskapet og ansatte har mottatt trusler som følge av publiseringen.

Klager opplyser at man tidlig vurderte at det kunne utvises «litt fleksibilitet, og tilbød å frafalle oppmøtegebyret». Slik klager ser det, er det derfor «særdeles ille å se at hele innslaget baseres på at klager [Skogmo, sekr. anm.]er ilagt en totalavgift på kr. 2.300,-»

Med hensyn til fakta i saken, forklarer klager: «Vår kontrollør ankom kl. 20.55 og utførte en kontroll i Vålerenggata, og kom tilbake til Dalehaugen kl. 20.59. Han kontrollerte bilen som var feilparkert (klagers kjøretøy) og tok et bilde. Ringte kranbilsjåfør ca. kl. 21.00. Samtalen er registrert elektronisk kl.21.01, altså ett minutt før motparten parkerer ifølge ham. Kranbil ankommer kl. 21.14. Hendelsesforløpet her er minst 19 minutter, og i sterk kontrast til klagers tidsangivelser.»

Klager reagerer også på at formannen i Parkeringsklagenemnda får komme til orde og uttale seg om saken: «Olsen er formann i Parkeringsklagenemnda, som er et selskap som har laget en profil for rutiner de selv mener er riktige og fremstår stadig som et tilsynelatende offentlig organ. (…) Det snakkes stadig svært nedsettende om selskaper som ikke er tilsluttet denne eksklusive gruppe. I innslaget ble vi karakterisert som svært ”useriøse” og ”cowboy-selskap”. Vår mening er at alle må rette seg etter rettskraftige lover, og respektere forliksrådets avgjørelser. (…) Det må være klart at den som uttaler påstander og vinklinger om andre, uten å sjekke faktagrunnlaget, må eller bør vite at det kan være svært ødeleggende for den det snakkes om. Det påstås videre av den samme herr Olsen at skiltet på stedet ikke gjelder eiendommen håndhevelsen er skjedd på. Dette er feil, da han samtidig unnlater å nevne at samme skilt står på veggen, godt synlig.»

Videre har klager også motforestillinger mot at TV 2 «valgte å kjøre opptak av [selskapets] parkeringsvakt, uten hans tillatelse».

For øvrig gjør klager oppmerksom på at «det foreligger dokumentasjoner på e-post mellom partene, som kan oversendes på forespørsel».

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 legger til grunn «at TV 2 Hjelper degs formål, innretning og funksjon er kjent, men peker likevel på at programmet er innrettet mot forbrukersaker». TV-kanalen anfører i tillegg: «At gebyrlegging, praksis fra de som ilegger slike, håndtering av slike saker og nivåene på det bileierne må betale, er spørsmål av allmenn interesse kan man vanskelig bestride.»

Når det gjelder den konkrete saken og kontakten med klager, opplyser TV 2: «TV 2 hjelper deg kontaktet Oslo Parkeringsservice angående saken først på telefon og deretter på epost den 20. mars. Det foreligger deretter kontinuerlig dialog frem til saken ble vist på TV den 12. april. Sist kommunikasjon med selskapet var den 12. april. Siden kommunikasjonen i all hovedsak har foregått på mail, kan den dokumenteres.»

TV 2 opplyser at lederen for Parkeringsklagenemnda ble brukt som ekspert i innslaget, og at hans uttalelser «ble gjengitt til Oslo Parkeringsservice ved flere anledninger, uten at de ville kommentere uttalelsene». Klager skal også ha fått flere tilbud om å stille til intervju, «både i selve innslaget og også i studio den dagen saken ble vist». Dessuten: «Før sending fikk også selskapet tilsendt et sammendrag av uttalelsene og synspunktene de kom med i saken, uten at de kom med noen anmerkninger til dette. TV 2 hjelper deg ba om endelig svar fra selskapet den 30. mars, men utvidet deadline flere ganger for å gi selskapet muligheten til å kommentere saken for åpent kamera.» Etter TV 2s mening er det også viktig å merke seg «at selskapet allerede den 28. mars uttalte at de ikke ønsket å kommentere saken ytterligere».

Med hensyn til de påståtte faktafeilene i innslaget og klagers innvendinger, oppfatter TV 2 at det handler om seks hovedmomenter. Disse har tv-kanalen listet opp i sitt tilsvar (s. 2) før den gjennomgår og imøtegår disse punktvis.

1. Opplysningen om botens størrelse
TV 2 anfører: «På det tidspunktet redaksjonen begynte filmingen oppfattet redaksjonen tilbakemeldingen slik at Jørgen Skogmo fortsatt hadde et krav på 2300 kroner mot seg. At oppmøtegebyret ble frafalt fremgår imidlertid klart av innslaget.»

2. Hendelsesforløpet
TV 2 skriver: «TV 2 hjelper deg sier i saken at det tok ett minutt fra den feilparkerte bilen ble observert til tauebil ble rekvirert, (bilen observert 21.00 – tauebil rekvirert 21.01) og at det tok 14 minutter fra bilen ble observert til den ble forsøkt tauet bort. (Ifølge boten feilparkert kl. 21.00 – ifølge logg ankom tauebil 21.14) Dette stemmer med loggen redaksjonen fikk tilsendt fra kranbilselskapet som ble rekvirert. Dette stemmer også med hva Oslo Parkeringsservice skriver i sin klage. For øvrig har Oslo Parkeringsservice operert med flere forskjellige eksempler på tidsbruk i saken. (…) Oslo Parkeringsservice henviser i sin klage til loggen, og at det ble tatt bilder av den feilparkerte bilen. TV 2 hjelper deg har ved flere anledninger bedt om å få se denne loggen og bildene, om selskapet mente dette var viktig informasjon i saken.»

3. Lederen i Parkeringsklagenemnda
Som nevnt over ble klager oppfordret til å kommentere uttalelsene til Olsen før publisering. Når det gjelder begrepene «cowboyer» og «cowboy-virksomhet», anfører TV 2: «Det er viktig å merke [seg] at TV 2 hjelper deg bruker uttrykket ”cowboyer” generelt, og ikke om Oslo Parkeringsservice.» Videre opplyser tv-kanalen mht bruken av nemnda som kilde: «Parkeringsklagenemnda er [en] nemnd opprettet etter avtale mellom bransjeforeningen NORPARK og Forbrukerrådet, som et tvisteløsningsorgan mellom bilførere og parkeringsselskaper. (…) At nemnda skulle være en ”eksklusiv gruppe” faller på sin egen urimelighet. Vi viser til den omfattende listen over selskaper som har sluttet seg til klageordningen.»

4. Opplysningene om skiltingen
TV 2 påpeker at Oslo Parkeringsservice lot være å kommentere uttalelsene om feilskilting. Det anføres: «Olsen må antas å være en autoritet på denne typen spørsmål, og det kan vanskelig være i strid med god presseskikk å referere hans oppfatning, selv om klager ikke ville kommentere dette.»

5. Visning av opptak av parkeringsvakt
TV 2 forklarer at opptaket ble vist etter en «nøye redaksjonell vurdering», der redaksjonen valgte å publisere på bakgrunn av «at informasjonen han kom med var i kontrast til hva selskapet for øvrig mente». TV 2 påpeker at vakten ble anonymisert, og at kun «det helt sentrale i hans uttalelse ble gjengitt». For øvrig opplyser tv-kanalen: «Det er viktig å presisere at vakten – som jo i første hånd utøver den privatrettslige myndighetsutøvelse – oppsøkte redaksjonens kamerateam mens de gjorde opptak i en intervjusetting. Parkeringsvakten visste at han oppsøkte et tv-team fra TV 2 hjelper deg og at de jobbet med en sak om Oslo Parkeringsservice. Reporter hadde nemlig vært i kontakt med vakten rett før det skjedde. Kameramannen hadde kameraet oppe og rettet mot vedkommende, helt til han sa at han ikke ville filmes. Da parkeringsvakten sa dette, la teamet ned kameraet på bakken. Lyden som ble brukt i saken er tatt FØR vakten ber teamet legge kameraet på bakken.»

6. Påstand om forretningsmessig forbindelse mellom TV 2 og kilde
TV 2 avviser klagers påstand om at hovedkilden i saken har et forretningsmessig forhold til TV 2 eller produksjonsselskapet Mastiff TV.

Klageren anfører i tilsvaret: «Vi registrerer at TV 2 i sitt tilsvar ikke på noe punkt innrømmer å ha gitt et feilaktig bilde av en sak, som man på forhånd burde visst at ville skade oss som parkeringsselskap. (…) I denne saken har TV 2 gitt et tilsvar som gir en detaljert fremstilling av selve prosessen, som selvfølgelig er korrekt gjengitt. Det som imidlertid er selve kjernen i vår klage, er hvorfor TV 2 i det hele tatt fremstilte saken, og hvorfor essensen i innslaget ble anlagt på en slik måte. Man må huske på her, at det er i virkeligheten vi som er den fornærmede part, i og med at det foretas en ulovlig parkering på en plass som i sin helhet disponeres av oss til utleieformål. Når en slik ulovlig handling blir presentert ved at problemstillingen snus rundt, må det jo kun være for å lage en reportasje myntet på en bransje som ”selger godt” rent underholdningsmessig.»

TV 2 mener kanalens fremstilling av de faktiske forhold i saken er «en korrekt beskrivelse av det som faktisk skjedde». TV 2 skriver: «Vi ser ikke at klageren bestrider dette, og også – helt riktig – bemerker at TV 2s detaljerte fremstilling av selve prosessen ”selvfølgelig er korrekt gjengitt”.»

Videre bemerker tv-kanalen at kjernen i innslaget ikke er om bilen var feilparkert eller ei, men: «Innslaget fokuserer på hvordan parkeringsselskapet håndterer sakene; om en parkeringsvakt eventuelt kan sitte og se på en feilparkering uten å varsle sjåføren før gebyr ilegges, i hvilke situasjoner parkeringsselskapet kan bestille borttauing og hvor raskt dette kan skje. (…) Saken illustrerer også det faktum at føreren av bilen ville blitt behandlet annerledes om parkeringsselskapet hadde vært en del av bransjeordningen, og føreren ville i så fall også hatt tilgang til en forenklet tvistebehandler.»

TV 2 understreker at kanalen «ikke [har] hatt det formål å ”skade [Oslo Parkeringsservice] som parkeringsselskap”, men belyse noen praktiske problemstillinger for forbrukerne, hvilket ligger i kjernen av medienes samfunnsoppdrag». Slik TV 2 ser det, har redaksjonen «aktivt fulgt opp klageren mht tilsvarsrett [mener imøtegåelsesrett, sekr. anm.]og gitt alle muligheter for å påvirke og delta i innslaget». TV 2 kan således ikke se å ha brutt god presseskikk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag i TV 2 hjelper deg om en feilparkering, hvor det ble rekvirert tauebil før føreren ble varslet og fikk mulighet til å fjerne bilen.

Klager er Oslo Parkeringsservice, som ila boten og rekvirerte tauebil. Slik klager ser det, inneholder TV 2s fremstilling grove faktafeil, om blant annet skiltingen ved den aktuelle parkeringsplassen og tidsangivelsene i den aktuelle saken. Klager reagerer også på TV 2s vinkling og kildebruk, og at selskapet blir omtalt som useriøst og «cowboy-selskap». Etter klagers mening skulle TV 2 heller ikke vist opptak av en parkeringsvakt fra selskapet uten hans tillatelse. For øvrig anfører klager at innslaget har påført selskapet «uberettiget skade».

TV 2 påpeker at TV 2 hjelper deg er innrettet mot forbrukersaker, og at parkeringsselskapers gebyrlegging, og praksis og håndtering i slike saker, har allmenn interesse. Hva gjelder det påklagede innslaget, opplyser tv-kanalen at lederen for Parkeringsklagenemnda ble brukt som ekspert, og at klager ved flere anledninger fikk tilbud om å kommentere hans uttalelser. TV 2 forklarer også at redaksjonen var i kontakt med klager på telefon og e-post flere ganger i løpet av produksjonen, og at et sammendrag av deres uttalelser og synspunkter ble tilsendt før publisering, men uten at klager kom med noen anmerkninger. Videre mener TV 2 at kanalen har brukt begrepet «cowboyer» generelt, og ikke om klager. TV 2 anfører også at klippet av parkeringsvakten er anonymisert, og at kun de mest sentrale uttalelsene er gjengitt.

Pressens Faglige Utvalg vil minne om at det også tilligger mediene å stille seg i forbrukerens sted og rette et kritisk søkelys mot ulike tjenester fra både offentlige og private virksomheter. Slik utvalget ser det, er det dette TV 2 hjelper deg har gjort i det påklagede innslaget.

Å få et slikt kritisk søkelys på seg kan utvilsomt oppleves som urettferdig og ubehagelig. Like fullt er mediene i sin fulle rett til å gjøre dette, forutsatt at de presseetiske reglene er fulgt. I den typen innslag som det påklagede, er det minst to presseetiske prinsipper som er vesentlige: At den kritiserte er gitt mulighet for samtidig imøtegåelse, og at opplysningene som presenteres, er kontrollert tilstrekkelig.

Utvalget merker seg TV 2s opplysning om at klager er kontaktet flere ganger før publisering og informert om synspunkter og uttalelser som fremkommer, og at klager dermed også har fått mulighet til å ta til motmæle og uttale seg om sakens fakta. Utvalget kan ikke se at klager i tilsvarsrunden har bestridt denne opplysningen, og legger derfor til grunn at retten til samtidig imøtegåelse er innfridd, og at fakta er kontrollert tilstrekkelig. Med hensyn til sakens fakta, spesielt tidsangivelsene, noterer utvalget seg også at TV 2 har vært i kontakt med kranbilselskapet som ble rekvirert og fått tilgang på deres logg over hendelsesforløpet.

Når det gjelder begrepet «cowboyer», merker utvalget seg at TV 2 bruker dette generelt, mens en kilde bruker et lignende begrep konkret om klager. Samme kilde sier også indirekte at klager er useriøs. Selv om det gjennom innslaget utvilsomhet skapes et inntrykk av at klager driver «cowboyvirksomhet», mener utvalget det må være akseptabelt så lenge klager er konfrontert med uttalelsene.

Utvalget kan heller ikke se at det skulle være et presseetisk overtramp å bruke det anonymiserte klippet av parkeringsvakten. I denne sammenheng merker utvalget seg også TV 2s opplysninger om at vaktens anmodning om at filmingen ble avsluttet, ble respektert etter at ønsket ble ytret, og at vakten også skal ha vært kjent med hvilket tv-team han oppsøkte og hva saken handlet om.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. august 2012

Hilde Haugsgjerd,
Håkon Borud, Line Noer Borrevik,
Eva Sannum, Henrik Syse, Hadi Khosravi Lile