Leif Johansen mot Demokraten

PFU-sak 127/09


SAMMENDRAG:

Demokraten hadde 15. april 2009 et hovedoppslag på forsiden med tittelen ”Brannsjef uten tillit”, i gul skrift på sort bunn. Tittelen er plassert over et portrettbilde av en mann med en brannbil i bakgrunnen. Bildet er merket ”Arkivfoto”.

Av henvisningsteksten framgår det at det er svært dårlig arbeidsmiljø ved Fredrikstad Brannstasjon:

”I et brev til etatens hovedverneombud tar 46 av stasjonens 50 medarbeidere et kraftig oppgjør med sin egen brannsjef Leif Johansen (bildet). ’Diskusjonen rundt kaffebordet dreier seg oftere og oftere om vårt arbeidsmiljø, og vi føler en engstelse i så måte. Hva blir det neste brannsjefen kommer med?’ heter det i brevet.”

Inne i avisen er det en artikkel over to sider der det gjengis innhold fra brevet som er blitt sendt til hovedverneombudet. Innholdet i brevet blir også bekreftet av lederen for Fredrikstad Brannkorpsforening. I tillegg til ham blir lederen for pensjonistforeningen, teknisk sjef i kommunen og en anonymisert brannmann intervjuet om problemene de opplever.

Brannsjefen selv uttaler seg også til avisen. Han mener han er inkluderende, men legger ikke skjul på at brannstasjonen har et arbeidsmiljøproblem.

KLAGEN:

Klager er brannsjef Leif Johansen. Han klager over førstesideoppslaget, der han mener han ”nærmest fremstilles som ’kriminell’ i tekst og bilde.’

Klageren viser til at førstesiden har vært belastende for ham og familien, og beskriver oppslaget som tabloid: ”Selve oppslaget bærer preg av en tabloidisering som ikke står i stil med de reelle fakta i saken.” Han mener blant annet at fontstørrelsen og den gule skriftfargen bidrar til dette. ”I tillegg brukes det et arkivfoto av meg som smilende brannsjef under overskriften ’brannsjef uten tillit’.” Klageren er også av den oppfatning at oppslaget er ”utarbeidet slik for å skape størst mulig oppmerksomhet og gjøre størst mulig skade.”

For øvrig har klageren noen kommentarer knyttet til brevet som er omtalt i avisen. Han mener også at oppslaget har gjort det ”umulig å fortsette en konstruktiv og løsningsorientert dialog.”

Avslutningsvis trekker klageren fram de punktene i Vær Varsom-plakaten han mener avisen har brutt, nemlig punkt 4.1, om saklighet og omtanke, punkt 4.4, om å ha dekning i stoffet for overskrifter og ingresser, og punkt 4.10, om bildebruk.

TILSVARSRUNDEN:

Demokraten avviser klagen og understreker innledningsvis: ”Vår oppgave som lokalavis er å være årvåkne og belyse alle saker som skjer i Fredrikstad-samfunnet, spesielt med tanke på kommunale virksomheter.” Avisen mener derfor at et oppgjør mellom de ansatte på brannstasjonen og brannsjefen ”er en sak vi ikke kan unnlate å dekke i full bredde.”

Avisen stiller seg uforstående til klagerens påstander om mangel på saklighet og at overskriften trekkes lenger enn det er dekning for i stoffet: ”Med bakgrunn i brevet fra de ansatte på stasjonen kan vi ikke se å ha brutt noen av disse punktene.” Demokraten viser til utdrag fra brevet som underbygger påstanden om at brannsjefen ikke har tillit, og anfører: ”Leder av Fredrikstad Brannkorpsforening Ole Petter Jervell Hansen uttrykker selv i klare ordelag at de ikke har tillit til brannsjefen.”

Videre tilbakeviser avisen at klageren blir fremstilt som kriminell. ”Brannsjef Leif Johansen har på dette tidspunktet ikke tillit blant sine ansatte og det er dette vi forteller på førstesiden.” Om bildebruken heter det: ”Vi, som i alle andre medier, må til tider bruke arkivfotos, det har selvfølgelig ikke vært noen bevisst søken etter bilde av en smilende brannsjef som kan forsterke frustrasjonen de ansatte på stasjonen føler.”

For øvrig viser avisen til at også brannsjefen har fått komme til orde i artikkelen.

Avslutningsvis heter det i tilsvaret: ”Vi kan forstå at et slikt oppslag virker sterkt for den som får søkelyset rettet mot seg, men som leder av en stor kommunal virksomhet må man tåle offentlighetens søkelys.”

Klageren presiserer at han kun klager over førstesiden, mens avisen ikke har ytterligere kommentarer.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et førstesideoppslag i Demokraten om at brannsjefen i Fredrikstad ikke har tillit blant de ansatte på brannstasjonen. Klageren er den omtalte brannsjefen, som føler seg uthengt på forsiden og mener at bruken av et stort arkivbilde og store overskrifter gir et uriktig inntrykk av situasjonen. Etter klagerens mening blir han fremstilt som ”kriminell”, og han synes avisen burde vist mer omtanke i presentasjonen av saken.

Demokraten er avvisende til klagen, idet avisen mener å ha god dekning i innsidestoffet for førstesideoppslagets tittel og tekst. Avisen stiller seg derfor uforstående til brannsjefens opplevelse av presentasjonen. Demokraten understreker at rollen som lokalavis blant annet er å sette søkelyset på denne type konflikter.

Pressens Faglige Utvalg mener det er en naturlig oppgave for en lokalavis å sette søkelys på hvordan offentlig virksomhet, som finansieres av innbyggerne, blir ledet og driftet.

Utvalget legger til grunn at det kun er førstesideoppslaget som er påklaget, og at det ikke er uenighet om sakens fakta. Derimot har partene svært ulik oppfatning av måten avisen har valgt å presentere saken på gjennom tittel- og bildebruk. Utvalget vil i den sammenheng generelt vise til Varsom-plakatens punkt 4.1, om at mediet skal legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Selv om utvalget har stor forståelse for den belastning enkeltpersoner kan oppleve, er det likevel utvalgets vurdering at det påklagede førstesideoppslaget ikke går ut over det som er presseetisk akseptabelt. Utvalget legger her vekt på at oppslaget kobler bilde og tittel til fakta og kilder, slik at det samlet framstår på en saklig måte. Det må også kunne forventes at personer som innehar den type sentrale lederstillinger det her er snakk om, kan håndtere situasjoner som den aktuelle.

Når det gjelder forsidetittelen konkret, viser utvalget generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: ”Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.” Det er imidlertid utvalgets oppfatning at det er god dekning for utsagnet i tittelen om at brannsjefen ikke har tillit, både i henvisningsteksten på forsiden og inne i avisen.

Bruk av bilder er blant annet omtalt i Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: ”Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.” Utvalget mener at det ikke er noe ved bildets innhold som tilsier at det ikke kan brukes på den måten som det her er gjort. Utvalget legger også vekt på at bildet er tydelig merket som arkivbilde.

Demokraten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye