World Water Ways AS v. styreleder Stein Søyland mot Økonomisk Rapport

PFU-sak 125/05


SAMMENDRAG: Økonomisk Rapport hadde i perioden 03.03. ? 04.05.2005 en rekke artikler om firmaet World Water Ways AS (WWW).

Torsdag 3. mars (nr. 4/2005) het det i tittelen « Iransk vanndrøm bare rør » og i ingressen:

«World Water Ways skrøt på seg milliardkontrakt i Iran, men avtalen er neppe noe annet enn luftige drømmer. ? Jeg var med å utvikle det jævla prosjektet, sier rallycrosskongen Martin Schanche som står oppført med 12.000 aksjer i vannballongen.»

Mot slutten av artikkelen henviser selskapets gründer, Viggo Amundsen, til selskapets styreleder Jan Vormeland. Det opplyses at styreleder ikke var tilgjengelig for kommentar og heller ikke ringte tilbake. I neste avsnitt opplyses det at selskapet Protan har utviklet vannballongen for WWW.

Torsdag 17. mars (nr. 5/2005) het det « FRP-politikere på eventyr », og i ingressen « Tre sentrale Frp-politikere i Frogn kommune står bak Word Water Ways, som hevder å ha fått en milliardkontrakt i Iran. Flere har brent seg på hovedpersonens tidligere eventyr .»

I artikkelen opplyses det at Brønnøysundregistrene mangler protokoll fra generalforsamlingen og derfor er WWW oppført med feil styreformann. Videre heter det i artikkelen at DnB NOR skal finansiere en rørledning i Iran.

Torsdag 7. april (nr. 6/2005) het det i tittelen «»Unik» vannballong er hyllevare » og i ingressen: «Sentrale personer i vannballongselskapet World Water Ways aner ikke selv hva som er status for den angivelige Iran-avtalen. I en tvistesak i Oslo byfogdembete kom det frem at mye tyder på at det unike produktet er ordinær hyllevare.»

I artikkelen omtales en tvistesak WWW har hatt gående med en selskap i Grimstad, som ifølge artikkelen endte med nederlag for WWWs gründer.

Torsdag 21. april (nr. 7/2005) het det i tittelen « Dumper aksjer i iransk vanndrøm », og i ingressen:

«Rett før det angivelige milliardeventyret til World Water Ways skal undertegnes, selger vannballonggründer Viggo Amundsen seg ned i selskapet. Han selger for under halvparten av verdien han antydet til Finansavisen i februar.»

Torsdag 4. mai (nr. 8/2005) het det i tittelen « Vanneventyret ble luftslott » og i ingressen « Viggo Amundsen kom fra Iran til norske investorer med det han hevdet var en milliardkontrakt på frakt av vann i Iran. Økonomisk Rapport kan nå avsløre hva som virkelig skjedde med vanneventyret hans.»

En annen artikkel i samme nummer hadde tittelen « Vasser i penger», og følgende ingress:

«Viggo Amundsen har i de siste fem årene hatt en skattbar inntekt på mellom 0 og 151.600 kroner. World Water Ways har aldri vært i nærheten av å tjene penger. Privat har Viggo Amundsen et stort pengeforbruk.»

KLAGEN:
Klager er det omtalte selskapet World Water Ways AS, ved selskapets styreleder. Det oppgis at det klages på vegne av selskapet og hovedaksjonæren Viggo Amundsen. Klagen gjelder « behandlingen av en rekke faktafeil i bladets omtale », og at et tilsvar der feilene dokumenteres « ikke er blitt formidlet til bladets lesere» .

Klager har vedlagt en liste over påståtte faktafeil i de påklagede artiklene. Tallene refererer til nummerering i de påklagede artiklene.

Nr. 04/2005:

«1. Amundsen henviste ikke til styreleder Vormeland, fordi Vormeland på den tiden ikke lenger var styreleder i World Water Ways.

2. Protan har ikke utviklet vannbagen for World Water Ways.

3. Amundsen var ute av Nordic Water Supply før transportene startet og de tekniske og økonomiske problemene meldte seg. Han var helt ute av Nordic Water Supply i 1995.

4. Det var ingen kontakt med Tønnevold i 200l. Avtale om kjøp av aksjer ble inngått i 2002, jfr. .nr. 06/2005 pkt. 4.»

Nr. 05/2005:

«1. At flere har brent seg, er en uspesifisert og udokumentert påstand.

2. Protokollen fra Generalforsamlingen var oversendt, men returnert for korreksjon.

3. Amundsen har ikke oppgitt DnB som kilde til finansiering av rørgaten.

4. Repetisjon av desinformasjon omkring Amundsens forhold til Nordie Water Supply.»

Nr. 6/2005:

«1. Dette er ikke korrekt, da Tønnevold Venture & Invest endret påstand under retts­forhandlingene, slik at den ble identisk med den opprinnelige avtalen, og det var Tønnevold Venture & Invest som fant grunn til å påkjære kjennelsen. I neste rettsinstans tapte Tønnevold Venture & Invest med tillegg av saksomkostninger for begge parter, World Water Ways og Amundsen.

2. Avtalen med Nevis forelå før Tønnevold Venture & Invest kjøpte aksjer.

3. Dette er ikke korrekt, fordi kjennelsen forutsatte et utspill fra Tønnevold Venture & Invest, og det kom ikke, jfr. pkt. l ovenfor.

4. Her er den korrekte beskrivelsen av aksjehandelen som er antydet i nr. 04/2005 pkt. 4.»

Nr. 07/2005

«Her gjentas endel av punktene, som er kommentert ovenfor.»

Nr. 08/2005

«1 og 2. Her sammenlignes årsbudsjettet 2006 for et midlertidig rør, som er sendt til Iran, med et treårig budsjett for to rør og to kraftstasjoner, som er sendt til samtlige aksjonærer.

3. Dette er korrekt, bortsett fra at årstallet er 2001, og det gjaldt en liten lokal vannkilde. Prosjektet ble imidlertid utvidet og løftet opp til et nasjonalt iransk nivå på ministerplan.

4. Her blandes forhold i Nevis uspesifisert sammen med World Water Ways, og det synes som om man vil antyde at Amundsen har «utvannet» aksjene. I begge tilfelle, både for Amundsen og World Water Ways, ble imidlertid gjeld konvertert til aksjer uten noen form for «utvanning», snarere tvert imot.

5. De nevnte aksjonærer kom ikke med i 2003, de har vært med fra starten.

6. De omtalte «nedsalgene» er tidligere avtalte overføringer.

7. Disse aksjene solgte Holtan-Hartwig fra egen portefølje.

8. Det er «solgt» kun 30 % av disse aksjene, mens 180000 aksjer er tidligere avtalte overføringer.

9. Denne aksjonæren kjøpte aksjene av Holtan-Hartwig, jfr. pkt. 7 ovenfor.

10. Ventura Holding har ikke hjemmel på denne eiendommen, som er en hyttetomt i Natten ved Nesbyen.

11. Henvisningen til hele tusen US dollar gir overskudd på hhv. 3 og 118 milliarder US dollar.

12. Amundsen og hans selskaper eier ikke 60,5 % i World Water Ways. Her går ØR ut fra at Amundsen eier Nevis, dette stemmer ikke!»

Listen over er omtalt av klageren som «de 24 faktafeil». Klageren har vedlagt korrespondanse med Økonomisk Rapport. Der framgår det at oversikten over disse faktafeilene ble overlevert med bud til bladet, sammen med et brev der det ble bedt om at listen ble trykt i ØR ubeskåret. Etter en purring fra klageren svarte ØRs sjefredaktør at man er opptatt av tilsvarsretten og at man aldri har skrevet om WWW eller Viggo Amundsen uten å kontakte ham «for å avsjekke fakta og for at han skal ha muligheten til å fortelle sin versjon av saken, noe jeg registrerer at han ikke har ønsket». Det opplyses videre at man er villig til å rette opp fakta som det kan påvises er feil.

I et senere e-brev kom ØRs sjefredaktør tilbake til klageren med nok en beskjed om at hvis klageren kunne dokumentere feil i artiklene, vil ØR rette opp disse. Videre heter det i brevet at «(L)isten vi er presentert for er ikke en slik dokumentasjon».

TILSVARSRUNDEN:
Økonomisk Rapport kom tilbake med tilsvar til klagen først etter nesten fire måneder, og etter to purringer fra sekretariatet. I tilsvaret anfører ØR at man har «konfrontert selskapets hovedaksjonær og selskapets styreformann om de fakta man har funnet i saken» og «gitt de to muligheten til å komme med synspunkter i god tid før hver artikkel har stått på trykk» Det hevdes videre fra ØRs side at klager ikke har vært interessert i verken å si noe om fakta eller kommentere artiklene. Bladet mener for øvrig å kunne stå inne for alle fakta i de påklagede artiklene.

Det gjentas i tilsvaret at ØR er villig til å sette på trykk det som er riktig og er dessuten villig til å beklage feilene, men hevder man kan dokumentere det som er publisert og at man derfor har avslått å rette noe som helst uten dokumentasjon fra selskapet.

Klageren viser i sitt tilsvar til at man har påpekt 24 feil i de påklagede artiklene, og at bladet ikke har vist noen vilje til å dokumentere at disse er korrekte. «En eller et par feil kan forklares som hendelige uhell, men når det blir 24 av dem, og de gjentas gang på gang, da blir det feil satt i system, og hva vi oppfatter som bevisste handlinger.» Klageren innser at det at man ikke tok til motmæle tidligere, kan virke i deres disfavør, men viser til journalistens arbeidsmetoder og langvarig ferie.

Økonomisk Rapport har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en serie artikler i Økonomisk Rapport om firmaet World Water Ways AS og dets hovedaksjonær. Klageren, firmaet og hovedaksjonæren, mener bladet brøt god presseskikk gjennom å bringe til sammen 24 faktiske feil i artiklene, og deretter i etterkant nekte å ta inn et tilsvar i form av en liste med korrigeringer av de angivelige feilene.

Økonomisk Rapport avviser klagen. Bladet anfører at man før publisering av hver av de påklagede artiklene, ga klagerne anledning til å komme med kommenterer til fakta og påstander. Denne muligheten til samtidig imøtegåelse benyttet klagerne seg ikke av. Videre anfører bladet at alle fakta er korrekte, og at man er villig til å korrigere og beklage om klager kan dokumentere faktiske feil i artiklene.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis bemerke at Økonomisk Rapport har brukt uakseptabelt lang tid med sine tilsvar i den foreliggende klagesaken.

Utvalget mener Økonomisk Rapport var i sin fulle rett da bladet gjennom en serie artikler satte et kritisk søkelys på World Water Ways og firmaets disposisjoner.

Utvalget har notert seg at klager ikke har bestridt ØRs påstand om at det ble gitt anledning til samtidig imøtegåelse i forbindelse med publiseringen av hver enkelt av de påklagede artiklene. Klager benyttet seg i svært liten grad av denne muligheten. Heller ikke da den enkelte artikkel kom på trykk, reagerte klageren med tilsvar.

På tross av at klageren ikke benyttet seg hverken av imøtegåelsesretten eller den løpende tilsvarsretten, mener utvalget at Økonomisk Rapport burde ha strukket seg lengre da klageren la fram listen med 24 påståtte feil i artikkelserien. Slik utvalget ser det kunne ØR imøtekommet klageren ved å synliggjøre overfor sine lesere at klageren bestred en rekke opplysninger og påstander i den omfattende artikkelserien. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, som pålegger redaksjoner å gi de som utsettes for angrep adgang til tilsvar.

Økonomisk Rapport har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 22. november 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Camilla Serck-Hanssen