NorgesPatriotene, v. Øyvind Heian mot Dagbladet

PFU-sak 124/09


SAMMENDRAG:

Dagbladet brakte onsdag 13. mai 2009 en nyhetsartikkel både på papir og nett med tittelen «Vil brenne Koranen i Giskes sendetid». Ingressen:

«Med Trond Giskes (Ap) kjøp av reklameplass til politiske budskap på Frikanalen varsler høyreskstremistene i NorgesPatriotene blodige og kontroversielle innslag.»

Senere i artikkelen, under mellomtittelen «- Ekstremt problematisk», forekommer følgende:

«Abid Raja mener det er politisk galskap at ekstreme partier som NorgesPatriotene kan slippe til uten at man først kontrollerer om budskapet deres er innenfor lovverket og presseetiske rammer. – Hvis kulturministeren slipper til usensurert grums på norsk tv er det i strid med menneskerettighetene, for det er forbudt å agitere rasisme. Og dette handler ikke bare om hudfarge. Disse menneskene er like negative til homofile og funksjonshemmede. Dette er reinspikka galskap, sier han.»

KLAGEN:

Klager er organisasjonen NorgesPatriotene. Det anføres at det er følgende formulering det klages over:

«Disse menneskene er like negative til homofile og funksjonshemmede. Dette er reinspikka galskap, sier han.»

Klager mener kilden her har fått framført en usann påstand, uten at det er gitt mulighet til samtidig imøtegåelse i tråd med kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

TILSVARSRUNDEN:

Dagbladet anfører i sitt tilsvar at Abid Rajas utsagn ikke kan ses på som faktapåstander, men som en personlig karakteristikk av hvordan han vurderer NorgesPatriotenes linje. «I en slik kontekst er det å anse som et politisk standpunkt og ikke en faktapåstand.» Avisen mener videre at utsagnet er en del av en løpende politisk debatt og at det ikke utløser en rett til samtidig imøtegåelse. Videre anføres det at selv om utsagnet skulle være å anse som et faktautsagn, er avisen av den oppfatning at det ikke utløser en samtidig imøtegåelsesrett. Dette fordi klageren har ekstreme synspunkter, blant annet om utryddelse av muslimer og sterk symbolbruk. «I forhold til en slik offensiv blir upresise påstander om homofili og funksjonshemmede å anse som et mildt forsvar.»

NorgesPatriotene presiserer i sitt tilsvar at det er ikke Rajas utsagn det reageres mot, men at Dagbladet ikke ga mulighet til samtidig imøtegåelse.

Dagbladet anfører i sitt siste tilsvar at «ethvert meningstidskrift av for eksempel politisk og religiøs art er gjenstand for tolkning, karakteristikker og vurderinger av både meningsmotstandere og meningsfeller. I en slik sammenheng kan altså et politisk budskap bli tolket utvidet av andre. Hvis Rajas tolkning var feil, så hadde altså NorgesPatriotene muligheten til å korrigere dette (etter Vær Varsom-plaktens punkt 4.15 om tilsvarsrett; sekr. anm.). Dagbladet mener uansett at det i denne saken ikke kan stilles krav om samtidig imøtegåelse. Hvis PFU likevel skulle være av den oppfatning er det – som vi beskrev i vårt første tilsvar – ikke en faktapåstand som er fremmet. Da er tilsvarsretten måten å ta til motmæle på.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et utsagn i en nyhetsartikkel i Dagbladet (papir og nett) der en politiker hevder at NorgesPatriotene er negative til homofile og funksjonshemmede. NorgesPatriotene mener Dagbladet skulle gitt organisasjonen mulighet til å kommentere dette utsagnet i samme artikkel.

Dagbladet mener utsagnet må betraktes som en politisk meningsytring og ikke som en faktapåstand. Uansett mener avisen at en organisasjon som har så ekstreme synspunkter som NorgesPatriotene, må tåle en slik påstand, og det vises til at avisen ville stilt seg åpen til et tilsvar i etterkant.

Pressens Faglige Utvalg viser til at det er et hovedprinsipp i journalistikken at de eller den som blir angrepet og utsatt for sterke beskyldninger, skal få anledning til samtidig å ta til motmæle. Det er samtidig anført i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 at denne imøtegåelsesretten er begrenset til påstander av faktisk art.

I det foreliggende tilfellet har Dagbladet viderebrakt et utsagn fra en politisk motstander. Slik utvalget ser det, framstår påstanden fra politikeren om at klageren er negativ til homofile og funksjonshemmede som udokumentert. Men utvalget mener likevel påstanden kan aksepteres uimotsagt, fordi det dreier seg om en åpenbar politisk uttalelse. Utvalget mener det må være stor takhøyde i den politiske debatten, særlig når det gjelder grupper som selv framstår med sterke synspunkter. Det registreres ellers at Dagbladet ikke vil avvise et tilsvar fra klageren, i tråd med kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.15 om tilsvarsrett.

Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye