Sven Jarle Knoll mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 124/08


SAMMENDRAG:

Dagens Næringsliv (DN) brakte torsdag 22. mai 2008 en nyhetsartikkel med tittelen «Razzia mot bilforhandler» og følgende ingress:

«Økokrim og politiet gikk igår til aksjon mot bilforhandler Jarle Knoll i Fredrikstad.»

Det framgikk videre at aksjonen mot «tidligere daglig leder og styreformann Jarle Knoll» kom «i kjølvannet av konkursen i Autosalongen i Fredrikstad». Ifølge avisen «ble Knoll anholdt og tatt inn for avhør, samtidig som det ble tatt beslag i dokumenter på hans kontor».
Knolls advokat Øyvind Abrahamsen uttaler:

«- Jeg har ikke fått snakket ordentlig med ham. Politiet og Økokrim har slått ring rundt ham.» «Ifølge Abrahamsen mener Knoll at han ikke har gjort noe galt. – Det er masse rot i regnskapene, og noen momsforhold det er snakk om, men det er det Alf Ulven som har ansvaret for.»

Under mellomtittelen «Tar ikke ansvar» het det videre:

«Eiendomsinvestor Alf Ulven eier Autosalongen i Fredrikstad sammen med Knoll, og da Autosalongen i fjor høst gikk konkurs, bladde Ulven opp et betydelig beløp for å dekke alle kravene mot boet, og dermed ble boet levert tilbake til eierne. – Jeg
kan ikke ta ansvar for alt det Knoll har gjort. Han har vært både styreleder og daglig leder for selskapet i den perioden rotet har oppstått, sier Ulven.»

Og senere:

«Advokat Audun Lillestølen var bobestyrer for konkursboet Autosalongen. Han mente konkursen avdekket en rekke straffbare forhold. – Bostyret sendte en innberetning til politiet der flere forhold ble påpekt, blant annet utroskap og bedrageri, sier Audun Lillestølen.»

Mot slutten av artikkelen het det:

«Jarle Knoll har de siste årene vært i en rekke rettssaker både som følge av misfornøyde kunder, men også etter uoverensstemmelser med tidligere ansatte og i forhold til andre forretningsforhold han har syslet med. Knoll har også solgt en rekke biler uten at salgspanten ble slettet. – Jeg har vel en fire-fem tvister gående, men slik er det å drive butikk, uttalte Knoll til DN under konkursbehandlingen i fjor høst.»

Som illustrasjon brukte avisen et femspaltet bilde med tre personer, og bildeteksten lød:

«ANHOL[D]T. Ifjor høst møtte bilforhandler Jarle Knoll (i midten) sammen med advokat Øyvind Abrahamsen (til venstre) i retten etter en konkurs. Bobestyrer Audun Lillestølen mener Knoll har begått økonomisk utroskap.»

KLAGEN:

Klager er Sven Jarle Knoll, dvs. den omtalte Jarle Knoll i artikkelen. Han viser til «flere faktafeil» og «klare brudd» på Vær Varsom-plakaten.

Om bakgrunnen for saken skriver klageren bl.a. at han har vært delaktig i driften av flere Autosalongen-selskaper. Ett av dem, Autosalongen Fredrikstad AS, «gikk konkurs i september etter at eiendomsinvestor Alf Ulven gjorde en tastefeil i forbindelse med innbetaling av momsrestanse». «Konkursen ble opphevet ved at alle kreditorer fikk oppgjør eller betryggende garanti.»

Klageren påpeker at DNs journalist Bernt Gran, som skrev den påklagede artikkelen, også dekket konkurssaken bredt. Ifølge klageren var flere av artiklene den gang «direkte hensynsløse», sett i sammenheng med bruk av navn og bilde.

«Bobestyrer fikk flengende kritikk av Fredrikstad Tingrett uten at dette ble nevneverdig nevnt i noen artikkel i DN. (…) Bernt Gran fikk tilsendt undertegnedes tilsvar 30.10.07, dette var en kopi av det tilsvaret som undertegnede sendte Tingretten 26.10.07, som foranlediget den massive kritikken bobestyrer fikk av Tingretten. (…) Hadde Bernt Gran tatt seg bryet med å lese dette så ville han ved selvsyn sett at de publiserte artikler ikke var korrekte.»

Når det gjelder den påklagede reportasjen 22.05.08, viser klageren først til Vær Varsom-punkt 4.7, som følge av ny identifisering med navn og bilde, og mens «saken er på et svært tidlig punkt i etterforskningen». Dernest vises det til punkt 4.10, siden bildet fra retten brukes i en annen sammenheng enn den opprinnelige, uten å være merket som arkivfoto. Videre anser klageren at han ikke er gitt «noen som helst mulighet til uttale seg», og viser til Vær Varsom-punktene 4.14 og 4.15. Her sikter klageren spesielt til at Alf Ulven dermed gis «fritt spillerom for beskyldninger».

Som eksempel på faktafeil, påpeker klageren at DN uriktig betegner ham som «bilforhandler», mens det korrekte skal være «aksjonær i diverse bilselskaper».

«Bernt Gran fortsetter sin upresise journalistikk mot slutten av artikkelen ved å hevde at Jarle Knoll de siste årene har vært i en rekke rettssaker, dette er direkte feil. Hvor har Bernt Gran fått dette fra? Bernt Gran spurte vedrørende en tidligere ansatt som det var en tvistesak med ved konkurstidspunktet, det er den eneste ansatte det har vært noen rettstvist med, dette kan neppe sies å være oppsiktsvekkende. (…) Bernt Gran skriver også mot slutten av artikkelen at undertegnede har solgt en rekke biler uten at salgspantet har blitt slettet. Dette er direkte usant og feil…».

Her viser klageren til Vær Varsom-punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og avslutningsvis skriver han bl.a.:

«Sett i lys av at Bernt Gran hele tiden har hatt dokumentasjon, men bevisst lar vær[e] å se på dette, og i stedet bruker uttalelser og spekulasjoner som man kan tilbakevise, så er dette svært kritikkverdig. (…) DN sitt oppslag med fullt navn og bilde gjorde at undertegnede mottok en storm av henvendelser. (…) En slik sak er en stor byrde i seg selv, i hvert fall når man mener man er uskyldig, avisen bør ikke legge sten til byrden uten å være sikker på innholdet i sine artikler.»

Som vedlegg følger klagerens tilsvar til tingretten i den omtalte konkurssaken.

I et tilleggsbrev til begrunner klageren ytterligere hvorfor han mener DN har brutt med Vær Varsom-punkt 4.14, selv om advokaten hans ble kontaktet og uttaler seg i artikkelen. Ifølge klageren ble advokaten «ikke forespurt om en rekke av de alvorlige påstander som Bernt Gran skrev i avisen».

TILSVARSRUNDEN:

Dagens Næringsliv mener avisens samlede dekning av Autosalongen Fredrikstad og Sven Jarle Knolls disposisjoner «klart faller inn under Vær Varsom-plakatens punkt 1.4». Som vedlegg til DNs tilsvar følger avisens tidligere reportasjer. Videre skriver avisen:

«Knoll viser til at DN i månedsskiftet oktober/november 2007 fikk tilsendt dokumentet ”tilsvar” skrevet av ham selv. (…) Knolls ”tilsvar” var et springende og personlig angrep først og fremst på bostyrer og hans innberetning i forbindelse med konkursen i Autosalongen Fredrikstad. Da DN fikk dokumentsamlingen tilsendt var imidlertid boet levert tilbake til eierne, og selskapet Autosalongen Fredrikstad var tilbake i normal drift.

DNs journalist har selvfølgelig lest ”tilsvar” grundig, men avisen kan ikke se at redegjørelsen… var relevant som normalt tilsvar da politiet mer enn et halvt år senere aksjonerte mot Knoll 21. mai 2008.»

«DN klarte av naturlige årsaker ikke å få kommentarer fra Knoll direkte siden han var i politiets varetekt [da] den påklagede artikkelen ble skrevet. Avisen oppnådde likevel kontakt med hans forsvarer, advokat Øyvind Abrahamsen, som ble sitert i saken.»

«Det ble videre gjort klart i artikkelen at Knoll selv mener han ikke har gjort noe galt. Knolls advokat ble sitert på at det er Knolls forretningspartner, Alf Ulven, som må bære skyld for rot i regnskap og ”noen momsforhold”. Videre vil DN peke på at advokat Abrahamsen har representert Knoll og Autosalongen gjennom flere år i utallige rettstvister, og dermed kjenner denne saken og Knoll godt. DN har ikke mottatt noen leserbrev fra Knoll.»

Angående identifiseringen av klageren, heter det:

«Sven Jarle Knoll er gjennom sitt eierskap og roller i flere selskaper i bilbransjen en kjent aktør i Østfolds næringsliv. Knoll har vært omtalt i DN og andre medier ved flere tidligere anledninger. Både forløpet og selve konkursen i Autosalongen Fredrikstad har vært en offentlig sak der daglig leder, medeier og styreleder Sven Jarle Knoll var en sentral aktør. Knolls hyppige befatning med rettsvesenet gjør ham til en interessant person for pressedekning.«

For øvrig opplyser DN: «Deler av anklagene som er rettet mot Knoll i den omtalte saken ble i juni behandlet av Fredrikstad Tingrett, som har gitt medhold i å ta arrest i Knolls private verdier som sikkerhet for de påståtte underslagene han skal ha gjort.» Vedlagt følger avisens omtale 26.06.08 av tingrettens avgjørelse.

DN mener ellers at det av bildeteksten i den påklagede reportasjen klart framgår at det dreier seg om et arkivfoto, og at bildebruken er relevant i sammenhengen. Avisen forsvarer for øvrig begrepet «bilforhandler» fullt ut.

Og videre i DNs tilsvar:

«Sven Jarle Knoll hevder DN tar feil når det skrives at Knoll har vært involvert i en rekke rettssaker. Kilden er blant annet Sven Jarle Knoll selv. I DNs artikkel fra 4. oktober 2007 erkjenner Knoll å ha vært i retten en rekke ganger (vedlegg 2). Dette bekreftes også av rettsprotokollene fra Fredrikstad Tingrett, som viser at Sven Jarle Knoll, både som privatperson og på vegne av selskaper som han har eierinteresser i, har vært involvert i mist 15 saker (vedlegg 7). Disse sakene er fra perioden 14. mars 2005 til 23. mai 2008.»

«Knoll må igjen møte i Fredrikstad Tingrett, som privatperson, den 12. september i år som følge av en tvist etter et bruktbilkjøp (vedlegg 8). Fredrikstad forliksråd har i perioden 2006 til juni 2008 hatt 32 saker der Knoll er involvert – enten gjennom forretninger han har drevet eller som privatperson (vedlegg 9). DN vil her anmerke at forliksrådet er den laveste rettsinstansen i det norske rettsvesenet, og saker som kommer opp her, følgelig faller inn under definisjonen ”rettstvister”.»

Når det gjelder klagerens avvisning av at han skal ha solgt biler uten først å fjerne salgspantet, viser DN til bankopplysninger i en artikkel fra juli 2007 (vedlegg 1). «I samme artikkel blir disse forholdene også bekreftet av Sven Jarle Knoll selv.»

Klageren mener avisens tilsvar underbygger at «DN driver en svært overfladisk form for journalistikk». Han finner det «sterkt beklagelig at DN forsøker å villede PFU ved å snakke direkte usant». Særlig kritiserer klageren avisen for måten man i tilsvaret, under henvisning til vedlagte dokumenter, gir et feilaktig bilde av antallet rettstvister han har vært involvert i. Og klageren skriver i den sammenheng bl.a.:

«Av de påståtte sakene så dalte antallet fra 25 til 13, ser man på hva disse 13 er så er det slik at 2 av de er underslag som er begått av en tidligere ansatt. Da har man igjen 11, deretter så er det 5 saker hvor undertegnede har vunnet, da står man tilbake med 6 saker. A disse 6 er tre saker konkursbegjæringer. Da står man tilbake med 3 saker. En av de tre er ikke avgjort ennå, og 2 er man litt usikker på hva er. Oppsummert så er det nok noen saker som har vært i rettsapparatet, men ingen saker som er behandlet i Tingretten har ført til dom mot undertegnede.»

«DN kunne med enkelhet ha avdekket at det var snakk om de samme sakene bare ved å se på dokumentene. Mange av sakene i forliksrådet, som DN omtaler som 32 stykker, har gått videre til Tingretten og er da tatt med i oversikten på 25 saker, som i beste fall er 13 saker.»

«Undertegnede er ingen konkursgjenganger eller forbryter, den pågående politisaken er ikke på noen måte avgjort, og undertegnede finner det beklagelig at ikke Bernt Gran i DN arbeider på en mer skikkelig måte.»

Videre hevder klageren at han var tilgjengelig dagen før den påklagede artikkelen ble publisert, bortsett fra de seks timene i avhør innen han ble dimittert. Klageren tar ellers fortsatt avstand fra påstanden om at han skal ha solgt biler uten at pantet var fjernet – «dette er gjort av ansatte, uten at undertegnede har hatt kunnskap om dette».

Dagens Næringsliv står fast på at «alle opplysninger som er publisert i DN om Knoll og hans forretningsvirksomhet er korrekte».

«Vi konstaterer at Sven Jarle Knoll fortsatt har status som siktet i den pågående etterforskningen som ble utløst gjennom konkursen i Autosalongen, og at politiet og Økokrim nylig utvidet siktelsen mot Knoll med ytterligere ett forhold vedrørende økonomisk utroskap. Samtidig ble det også, i samme sakskompleks, tatt ut siktelse mot én ny person i Knolls sfære – og det for heleri. Alt dette gjør at Knoll etter vår mening fortsatt er av redaksjonell interesse for DN.»

«DN kjenner ikke til det nøyaktige antallet rettssaker Knoll har vært i, men i vårt forrige tilsvar henviste vi til minst 15 saker i tingretten de siste årene – ikke 25 som Knoll skriver. Knoll bekrefter her selv 13 saker, og det bare fra Fredrikstad tingrett de siste to årene. Tar man med de siste sakene i Fredrikstad tingrett, og samtidig plusser på andre prosesser i for eksempel Sarpsborg tingrett, kommer man langt over 15 saker. I tillegg har Knoll vært
innblandet i saker som har gått videre til lagmannsretten. Alt i alt faller dette etter vårt syn greit inn under kvantifiseringstermen ”en rekke”.»

Avisen har ellers vedlagt kjennelser fra Borgarting lagmannsrett, som eksempler på rettstvister og for å vise at ikke alle har gått i favør av klageren og hans forretninger.

Ifølge DN gjorde journalisten flere forsøk på å komme i direkte kontakt med klageren den aktuelle dagen, også utover ettermiddagen og kvelden. Men han var «ikke tilgjengelig», kun hans advokat.

Klageren har – etter avsluttet formell tilsvarsrunde – kommet med tilleggskommentarer, idet han mener DN igjen bringer faktafeil. Det siktes til avisens framstilling av hva avgjørelsene i Borgarting lagmannsrett gikk i retning av. Klageren påpeker at hans selskap i én av sakene fikk fullt medhold, mens en annen «ikke på noen måte [kan] kalles noen rettstvist». Ifølge klageren var den tredje saken «begjært oppfrisket, men ble avvist».

«DN fortsetter i samme spor med en bevisst stigmatisering av undertegnede, og forsøker i tillegg å forlede PFU ved å legge frem dokumenter som ikke er korrekte.»

Dagens Næringsliv anser at de tidligere vedlagte dommene fra Borgarting lagmannsrett taler for seg. Ifølge avisen har meningen med å vedlegge dommene vært å underbygge den påklagede artikkelens opplysning om klagerens befatning med «en rekke rettstvister». «Det er Knoll selv som har forsøkt å vri dette til et spørsmål om utfallet av rettssakene.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Dagens Næringsliv (DN) etter en politiaksjon der en navngitt tidligere daglig leder og styreformann i et bilfirma i Østfold ble tatt inn til avhør. Mannen påklager primært identifiseringen med navn og bilde, og dernest at han ikke ble gitt mulighet til samtidig å komme til orde. Ifølge klageren burde journalisten ha visst at påstander som framkom var uriktige, siden motdokumentasjon tidligere var sendt ham. I tillegg tilbakeviser klageren DNs opplysninger om antall rettstvister han har vært i.

Dagens Næringsliv betegner den angivelige dokumentasjonen som et springende og personlig angrep på bobestyrerens innberetning etter konkursen i ett av de berørte bilfirmaene. DN anfører at klageren satt i politiavhør i tidsrommet da det var aktuelt å innhente hans kommentar, og at man derfor i stedet valgte å gjengi uttalelser fra hans advokat. For øvrig fastholder avisen sin beskrivelse av klagerens hyppige befatning med rettsvesenet.

Pressens Faglige Utvalg mener Dagens Næringsliv var i sin fulle rett til å omtale politiaksjonen mot klageren, sett på bakgrunn av rettstvister han selv og hans forretninger tidligere hadde vært involvert i. Ut fra medieomtale av den forutgående konkursen, var det etter utvalgets mening også journalistisk naturlig på ny å identifisere klageren.

Utvalget konstaterer at partene har svært ulik oppfatning av hvilke faktiske forhold som kan legges til grunn når klagerens tidligere befatning med rettsvesenet skal beskrives. Imidlertid finner utvalget det i tilstrekklig grad godtgjort at avisen hadde dekning for å hevde at klageren «de siste årene har vært i en rekke rettssaker». Utvalget kan ikke se at den dokumentasjon klageren viser til, og som var hans partsinnlegg i kjølvannet av konkursen, tilsier at avisen har gitt en misvisende og presseetisk uakseptabel saksframstilling.

Når det gjelder DNs muligheter til å innhente samtidig kommentar fra klageren, ser utvalget den begrensning som lå i at han i mange timer satt i politiavhør. Utvalget noterer seg at klagerens advokat i stedet ble kontaktet og kom til orde, men det framgår med all tydelighet av artikkelen at advokaten på intervjutidspunktet ikke hadde fått mulighet til å snakke «ordentlig» med sin klient. Etter utvalgets mening kunne redaksjonen med fordel anstrengt seg ytterligere for å få klagerens syn på saken, men utvalget kan likevel ikke se at avisen dermed skulle ha begått noe presseetisk overtramp.

Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. november 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse