NN mot Vestlandsnytt

PFU-sak 122/00


SAMMENDRAG:
Vestlandsnytt brakte tirsdag 15. februar 2000 en nyhetsartikkel med tittelen «Kravde lensmannen fjerna». I ingressen står det følgende :
«Ein heimevernsoffiser i full uniform og to sivile hjelparar troppa fredag opp på lensmannskontoret i Fosnavåg og gav lensmann Roar Skoglund 48 timar frist til å forlate distriktet. Viss ikkje ville ein organisasjon kalla ?Nettverket? ta steg for å få bort lensmannen sjølve».
I teksten går det fram at «aksjonen vart begrunna med skuldingar om at Skoglund ikkje hadde sett i verk naudsynte tiltak i samband med drapstruslar mot personar i lokalmiljøet. Lensmannen vart dessutan oppfatta som eit direkte trugsmål mot liv og helse i Herøy, hevda heimevernsoffiseren. På spørsmål frå Vestlandsnytt kunne ikkje heimeverns-offiseren utdjupe kva som låg i skuldingane. ? For å ivareta tryggleiken til dei involverte kan eg ikkje gå i detaljar, sa han og gjentok i staden kravet om å få lensmannen fjerna».
Det går fram at flere personer har vært involvert i aksjonen mot lensmannen. «Offiseren hevdar at aksjonen var sanksjonert av områdesjefen for sjøheimevernet, kapteinløytnant Sveinung Erntzen. Erntzen avviser imidlertid å ha hatt noko befatning med aksjonen».
Ein lensmannsførstebetjent uttaler at «tilstanden til HV-offiseren vart vurdert slik at vakthavande lege vart tilkalla for å bistå. I 16 tida vart mannen teken hand om og seinare send til sjukehus for observasjon».
Det ble beslaglagt skytevåpen hjemme hos de involverte, og lensmannsførstebetjenten opplyser at saken vil bli etterforsket som en kriminalsak. Personene bak aksjonen skal, ifølge Vestlandsnytt, også ha truet og trakassert flere kommunestyrerepresentanter over tid.
KLAGEN:
Klageren , moren til den omtalte og ikke navngitte hv-offiseren, klaget i første omgang til lensmannen, på lensmannkontorets uttalelser i Vestlandsnytt. Hun viser til lensmannens svarbrev, der det heter at «lensmannskontorets ansatte ikke har gått ut i media angående saken». På den bakgrunn mener klageren at Vestlandsnytt har «produsert» uttalelser fra lensmannskontoret. «Kvifor avisa har gjort det, vil eg ikkje spekulere i, men at desse oppdikta uttalane frå øvrigheitspersonar har skada NN sitt gode namn og rykte, og vore ei stor belastning både for han og familien, er heva over tvil».
Klageren er klar over at klagen kommer sent, men viser til at svaret fra lensmannskontoret først kom 25. mai i år, og at klagen deretter gjekk til Vestlandsnytts redaktør som først svarte den 22. juni. På den bakgrunn ber klageren om at saken likevel blir behandlet.
Sekretariatet la saken fram for PFU med spørsmål om klagefristen skulle fravikes.
VEDTAK (24.08.00):
Klagebehandling igangsettes.
TILSVARSRUNDEN:
Vestlandsnytt viser til at politiet er kildene i saken, og at «vår journalist reint tilfeldig var til stades på lensmannskontoret under opptrinnet og fekk med seg det heile på nært hald».
«PFU ber om en vurdering av omtalen, som vedkommande det gjeld skal ha oppfatta som belastande og krenkande. Til det er det å seia at vi meiner å ha halde oss godt innafor ?plakaten? sine reglar for god presseskikk slik saka er framstilt i Vetslandsnytt tysdag 15. februar».

Klageren mener fortsatt at lensmannen ikke har uttalt seg til media, men reagerer i første rekke på følgende formulering i Vestlandsnytt:
«Tilstanden til HV-offiseren vart vurdert slik at vakthavande lege vart tilkalla for å bistå. I 16-tida vart mannen teken hand om og seinare send til sjukehus for observasjon, seier lensmannsførstebetjent Robert Hjelmeseth».
Klageren viser til at dette er opplysninger om en persons helse, «som ein tilsett ved lensmannskontoret ikkje har høve til å opplysa media eller nokon annan utanforståande om. Når så politimesteren skriv at det har heller ikkje tilsette ved lensmannskontoret gjort, då
må det vere Vestlandsnytt som har lagt uttalen i munnen på lensmannsførstebetjent Robert Hjelmeseth».
Klageren reagerer også på av avisen bruker «tvangsinnlagt» flere ganger, uten å opplyse om at «sjukehuset ikkje fann noko som skulle krevje forsøk på psykiatrisk behandling, altså at tvangsinnlegginga var heilt grunnlaus».
Klageren anfører videre at «Vestlandsnytt siterer også lensmann Skoglund, som iflg. politimesteren ikkje har uttalt seg til media, om at ?personane bak aksjonen på lensmannskontoret? i lengre tid har trakassert og truga kommunestyrerepresentantar. Dette er heilt ukjent for NN, og avisa har heller ikkje fått dette stadfesta frå ein eller fleire av dei politikarane som skulle ha vore trakassert og trua».

Vestlandsnytt dokumenterer at avisen var til stede under opptrinnet, og viser til at redaksjonen hadde planer om å få HV-offiserens versjon, «men fekk frå ein av hans ?medsammensvorne? klar beskjed om at det ikkje vart gjeve fleire intervju enn det som hadde stått i den nemnde dagsavisa (Sunnmørsposten, sekr. anm.)».
Vestlandsnytt anfører at redaksjonen ikke har identifisert vedkommende, og at saken er framstilt «på ein nøktern og sakleg måte».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en artikkel i Vestlandsnytt, om en heimevernoffiser som sammen med to andre personer skulle ha møtt opp på et politikontor og krevd lensmannens avgang. Klageren, som er mor til den omtalte heimevernoffiseren, mener Vestlandsnytt har fabrikkert uttalelsene fra politiet, og kritiserer avisen for å ha brakt taushetsbelagte opplysninger om sønnens helsetilstand. Klageren anfører at omtalen i Vestlandsnytt har vært en belastning for familien.
Vestlandsnytt viser til at en av avisens journalister var til stede under opptrinnet, og anfører at politiet ble intervjuet om hendelsen. Avisen mener at den i dekningen av saken har tatt hensyn til mannen, og peker på at han ikke er identifisert. Etter Vestlandsnytts syn er artikkelen holdt i en nøktern og saklig form.

Pressens Faglige Utvalg mener Vestlandsnytt var i sin fulle rett til å sette søkelys på episoden, der en heimevernsoffiser og to sivile skal ha aksjonert mot en lensmann. Utvalget vil imidlertid generelt påpeke at redaksjoner må utvise en særlig grad av aktsomhet i saker der man har mistanke om at mennesker er i mental ubalanse.
I det påklagede tilfellet kan ikke utvalget se at Vestlandsnytt, vurdert mot alvoret i saken, har gått for langt i sin beskrivelse av aksjonistens helsetilstand, og mener opplysningene som framkommer er relevante for saken. Utvalget legger også vekt på at mannen ikke er identifisert ut over den krets som ellers måtte forutsettes å kjenne til episoden, og at reportasjen dessuten er holdt i en nøktern form.
For øvrig bemerker utvalget at avisens journalist var til stede under hendelsen, og at både politiet og aksjonisten har uttalt seg til avisen.

Vestlandsnytt har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 21. november 2000
Thor Woje,
Liv Ekeberg, Gro Holm, Kari Saastad,
Trygve Wyller