Mikkel Bugge mot Bladet Vesterålen

PFU-sak 121/13


SAMMENDRAG:

Bladet Vesterålen publiserte lørdag 16. mars 2013 en artikkel med tittelen «Forbereder seg på olja». Ingress:

«Kan Lofoten og Vesterålen oppnå like store ringvirkninger fra olje- og gassvirksomhet? Spørsmålet sto sentralt da politikere og næringsliv fra LoVe besøkte petroleumskommunene Aukra og Kristiansund i forrige uke.»

Byline:

«Tekst og foto: Jonas Ellingsen på oppdrag fra LoVe Petro.»

Artikkelen, inkludert to underartikler og tre bilder, dekker hele avissiden.

KLAGEN:

Klager er en vanlig leser av avisen. Han mener det foreligger brudd på god presseskikk. Han anfører at Bladet Vesterålen «forkler PR-stoff som journalistikk», og at det, bortsett fra byline, ikke er noe som skiller dette fra annen redaksjonell tekst. Han mener dermed avisen har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, om å skille mellom reklame og redaksjonell tekst. Han viser også til punktene 5, 6 og 10 i Tekstreklameplakaten. Klageren opplyser at «lett omskrevne versjoner av teksten også er å finne på LoVe Petros hjemmeside» (vedlagt).

Fra sekretariatets side skal det opplyses at LoVe Petro (Lofoten og Vesterålen Petro)
aHan
er en interesseforening for virksomheter i regionen. Foreningens formål er «snarest å åpne Lofoten/Vesterålen for en petroleumsindustri basert på strenge sikkerhets- og miljøkrav».

TILSVARSRUNDEN:

Bladet Vesterålen anser at klagen har to deler: At leserne lures til å tro at den påklagede artikkelen er resultat av uhildet journalistikk, ettersom den ikke er utstyrt med grafiske markører som skiller den ut, og at det er uheldige bånd til LoVe Petro som kan «vri den redaksjonelle dekninga av oljesaka i olje-lobbyens retning».

Avisen skriver i sitt tilsvar: «I Bladet Vesterålen har vi for vane å kalle en spade en spade, og dette er våre lesere fortrolige med. Der andre media (både lokalt og nasjonalt) putter på en ny ingress og en journalist-signatur i tilsendt materiale merker vi stoffet Innsendt, Pressemelding eller (som her) med skribentens navn og hvem vedkommende arbeider for.
Som regel er det åpenbart for leseren hvem som er avsender når vi merker stoffet Pressemelding e.l., men det hender ikke sjelden at vi tydeliggjør avsenderen, som i eksemplet med Kultursamarbeidet i Vesterålen (Kulsam), en interkommunal institusjon som mye oftere enn LoVe Petro får innsendt stoff på trykk i Bladet Vesterålen.»

«Bladet Vesterålen har lav terskel for å komme til orde, også utenom de reine leserbrevsider. Interesseorganisasjoner, politiske partier, skoleklasser, kommuner og barnehager – alle som vil bidra i det lokale nyhetsbildet – får komme på trykk uten å bla opp sjekkheftet. Og slik er det såvel med Natur og Ungdom som SV, Røde Kors og LoVe Petro. I Bladet Vesterålen demokratiserer vi spaltene våre, og Jørgen Hattemaker har like lav terskel som Kong Salomo. I klagerens verden vil de minst bemidlede bli taperne; de som i dag gratis kommer til orde på våre nyhetssider fordi de har vesentlige bidrag. Og skal vi slippe Natur og Ungdom gratis til, så nytter det ikke å be LoVe Petro reise og ryke. Og særlig ikke når det går år imellom hver gang de slipper til med innsendt stoff. Dersom PFU skulle gi Mikkel Bugge (klageren; sekr. anm.) rett, vil Bladet Vesterålen bli tvunget til å gjøre som alle andre, nemlig å kalle spaden en traktor: sette sin egen signatur på alskens pressemeldinger.»

Avisens redaktør anfører videre at tilsendt stoff utgjør en forsvinnende liten del av Bladet Vesterålens nyhetsdekning omkring oljevirksomhet utenfor Vesterålen. «Og du skal lese Bladet Vesterålen med ytterst spesielle briller for å finne vridning i oljelobbyens retning.
At vi bor i et av landets viktigste fiskeri-distrikter, har nedfelt seg i journalistikken. Den er preget av konflikten olje–fiskeri. Med mulig unntak av fiskeripressen er Bladet Vesterålen den avis som grundigst har dokumentert fiskernes historiske rettigheter på den utrolig fiskerike og smale sokkelen utenfor Vesterålen. Denne lille bremmen mot de store havdypene er jaktmark for fiskere fra hele norskekysten.»

Som vedlegg til tilsvaret har avisen lagt ved artikler som viser bredden i dekningen av oljerelatert stoff.

Partene har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en redaksjonell artikkel i Bladet Vesterålen om et besøk av politikere og næringslivsfolk på Aukra og i Kristiansund. Artikkelen var signert av en journalist som hadde skrevet artikkelen på oppdrag fra LoVe Petro. Klageren mener det dreier seg om en annonse fra LoVe Petro forkledd som en redaksjonell artikkel, og at avisen dermed har opptrådt i strid med tekstreklamebestemmelser i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Bladet Vesterålen avviser klagen. Det anføres at man har «kalt en spade for en spade», at det ikke er gjort noe forsøk på å skjule at det dreier om en tilsendt artikkel skrevet på oppdrag fra en interesseorganisasjon. Avisen mener derfor å ha opptrådt renhårig ved å merke artikkelen slik at leserne forstår hva det dreier seg om. Det anføres fra avisens side at det ikke er noen bindinger mellom LoVe Petro og avisen. Det understrekes at hvis avisen felles, vil man måtte endre praksis til å sette avisens egne bylines på tilsvarende innsendt materiale.

Pressens Faglige Utvalg må understreke at et av de viktigste kjennetegn på journalistikk er at den er uavhengig av andre enn redaksjonen selv. Tekstreklamereglene skal sikre at leserne uten videre forstår hva som er reklame og hva som uavhengig journalistikk. I det foreliggende tilfellet dreier det seg om en nyhetsartikkel skrevet på oppdrag fra en interesseorganisasjon.

Redaksjonen skal ha ros for at den har merket artikkelen med at den er skrevet på oppdrag fra andre enn redaksjonen selv, i strid med journalistikkens hovedprinsipp om uavhengighet. De påklagede artiklene er publisert på en åpenbart redaksjonell side, merket «nyheter». Det vises her til Vær Varsom–plakatens punkt 2.6 der det heter: «Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet.» Det spiller selvsagt ingen rolle at LoVe Petro ikke har betalt for å få artikkelen på trykk på nyhetsplass.

I tillegg vises det til Tekstreklameplakatens punkt 5, der det blant annet heter: «Ta ikke inn annonser og annet kommersielt materiale i – eller ved – journalistiske tekster og bilder på en slik måte at det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold svekkes.»

Bladet Vesterålen har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. august 2013

Line Noer Borrevik,
Øyvind Brigg, Alexandra Beverfjord, Alexander Øystå,
Henrik Syse, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile