Rennesøy skole, v. rektor Vigdis R. Fossåskaret mot Bygdebladet Randaberg og Rennesøy

PFU-sak 121/05


SAMMENDRAG:
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy (heretter kalt Bygdebladet ; sekr. anm.) brakte 2. juni 2005 to spørrespalter skrevet av to niendeklassinger på arbeidsuke i redaksjonen.

I den ene spørrespalten spør elevene ungdommer blant annet om hva de er flinkest til, og hva som er deres største tabbe. To av de tre spurte i spørrespalten er 15 år gamle gutter. Den ene av dem forteller at hans største tabbe var å prøve hasj. Den andre sier hans største tabbe var å bli sammen med en navngitt (fornavn) jente. På det andre spørsmålet svarer begge at de er flinkest til å mobbe en navngitt (for- og etternavn) gutt. Denne gutten er intervjuet med navn og bilde i den andre spørrespalten, som dreier seg om markeringen av unionsoppløsningen.

KLAGEN:

Klageren er rektor ved Rennesøy skole, som hadde guttene utplassert på praksis i avisen. Klageren skriver:

«Media si rolle som informasjonsformidlar, god presseskikk og kjennskap til Ver Varsam-plakaten, burde etter vår meining vere noko av det viktigaste elevane fekk kunnskap om i arbeidspraksisperioden i avisa. Vi meinar redaktøren ikkje har teke på alvor ansvaret for å lære elevane slik grunnleggjande kunnskap om journalister sitt ansvar i eit så kraftfullt media som aviser er.»

Klageren mener redaktøren ikke tar tilstrekkelig hensyn til VVPs punkt 3.9, om å vise hensyn overfor personer en ikke kan vente er klar over virkningen av det de uttaler til pressen. Klageren skriver:

» Elevane går i 9. klasse, dei er ikkje modne nok til å vurdere effekten av sleivete kommentarar når desse kommentarane kjem på trykk i ei avis. Det bur ikkje mange menneske i Rennesøy kommune, men det er likevel ikkje slik at alle kjenner alle. Svært få har føresetnader for å vurdere om det er sant at den eine eleven har prøvt hasj, eller om dei det gjeld er gode vener og tøyser med kvarandre, eller om dette er regelrett uthenging av medelevar .»

Videre trekker klageren fram VVPs punkt 4.8, om å ta hensyn til konsekvensene mediomtale kan få for barn når de blir omtalt. Klageren skriver:

» Kva verknad har det for sjølvkjensla til ei jente å få på trykk i lokalavisa at det å bli saman med henne er ein stor tabbe. Vi meiner fungerande redaktør skulle ha stoppa innlegga elevane hadde skrive. Han burde lære dei skilnaden på kva verknad sleivkommentarar i kameratflokken har, opp mot verknaden ved offentleggjering av dei same kommentarane i ei bygdeavis. »

TILSVARSRUNDEN:
Bygdebladet s fungerende redaktør kaller spørrespalten «en uhøytidelig spalte», og skriver følgende:

«[G]uttene kom tilbake med det som vi kanskje må forvente av gutter i den alderen. Litt tøys og tull, og kanskje litt alvor. Det er også klassekamerater de har intervjuet, sånn at de kjenner disse og helt sikkert vet hvordan de tar det .»

Videre skriver avisen at den ikke bruker mye tid på å gjennomgå Vær Varsom-plakaten med elever i praksis, fordi redaksjonen «går gjennom det elevene har skrevet før det settes på trykk».

«Artikkelen det her er snakk om ble vurdert som om det meste kun var for moro skyld, og at ingen ville bry seg med det. Det ble jo laget nettopp for å fortelle noe om hva de unge gjør, og tenker. En ting jeg som redaktør hang meg litt opp i, var at en av de intervjuede sa at han ?angret den gangen han røykte hasj?. Men jeg lot det passere, så kunne lokalbefolkningen se hva ungdommene bedriver på fritida, om det da var riktig. Selv er jeg veldig sikker på at også det var sagt for moro skyld.»

Ifølge redaktøren har ikke avisen «hørt ett eneste ord fra foreldre etter at dette sto på trykk».

Klageren går i rette med at foreldre ikke har reagert. «Leiar i FAU meldte til redaktøren at han vurderte å sende saka til PFU. Då dette blei teke opp i Samarbeidutvalet, blei det enighet om at skulen skulle sende inn saka.»

Bygdebladet hevder at avisen aldri fikk noe varsel om PFU-klage fra FAU-lederen, ut over hva som framkom i et leserbrev med tittelen «Rødt kort til Bygdebladet».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder to spørrespalter i avisen Bygdebladet Randaberg og Rennesøy. Spaltene er skrevet av to niendeklassinger på praksisutplassering i avisen. I den ene spalten blir tre ungdommer blant annet spurt om hva de er flinkest til og hva som er deres største tabbe. To av de spurte, begge 15 år gamle gutter, svarer at deres største tabber er henholdsvis å prøve hasj og å bli sammen med en jente hvis fornavn er nevnt. Videre sier begge at de er flinkest til å mobbe en fullt navngitt gutt. Den navngitte gutten er intervjuet i den andre spørrespalten, med bilde og fullt navn. Klageren, skolen journalistpraktikantene går på, mener avisen ikke burde satt disse utsagnene på trykk, da det dreier seg om uthengning av ungdommene som blir omtalt.

Bygdebladet mener de omtalte spaltene må bli tatt for det de er: Litt tøys og tull. Avisen mener guttene kjente de intervjuede godt, og dermed vet hvordan de vil «ta det».

Pressens Faglige Utvalg mener avisen burde forstått at utsagnene kunne være belastende for dem de gjaldt. Særlig gjelder dette gutten som de to intervjuede mener de er flinke til å mobbe, ettersom han har både fullt navn og bilde i avisen. Men også når det gjelder den navngitte jenta, mener utvalget det er uheldig at et slikt utsagn kommer i avisen. Slik utvalget ser det, måtte avisen regne med at mange i nærmiljøet kunne identifisere henne ut fra fornavn.

Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det blant annet heter: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet». Selv om det kan diskuteres hvorvidt de to 15-åringene bør beskyttes mot egne uttalelser, er det etter utvalgets mening liten tvil om at de andre barna som omtales burde vært bedre beskyttet.

Utvalget viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Bygdebladet har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. oktober 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Solveig Tvedt,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller