Gamvik FrP ved Johnny Olaussen mot Finnmarken

PFU-sak 119/15


SAMMENDRAG:

Finnmarken/iFinnmark publiserte onsdag 25. mars 2015 en artikkel med tittelen «Foreldre fikk medhold hos Fylkesmannen: Johnny nektes å undervise» både i nettutgaven og i papirutgaven.

Ingress:
«Lærer Johnny Olaussen, mest kjent som Frp-politiker, er fratatt retten til å undervise barna til et ektepar i Gamvik.»

Videre:
Det er avisa Ságat som skriver at Fylkesmannen i Finnmark har gjort et slikt vedtak. Overfor avisa kaller Olaussen det for yrkesforbud ettersom det er en todelt skole med bare ni elever og at to av dem omfattes av vedtaket.
Ifølge Ságat mener Olaussen at det er hans virke som politiker som ligger bak Fylkesmannens avgjørelse. På denne bakgrunn søkte han 11. mars om fritak fra kommunestyret. Dette ble enstemmig avslått i kommunestyret sist torsdag. Vedtaket begrunnes med at kommuneloven ikke hjemler for fritak på slikt grunnlag.»
Det framgår videre av artikkelen at den aktuelle saken har sin bakgrunn i en studietur til Færøyene i 2011. Olaussen har i flere år ment at Gamvik Nordkyn Utvikling (GNU) hadde sponset turen for kommunestyrerepresentant Synøve Vassvik, som var med som ledsager på turen. Hennes ektemann, Torfinn Vassvik, er varaordfører. På forhånd var det avklart at ledsagere skulle betale selv.
«I flere år etter studieturen kom Olaussen med utallige innsynsbegjæringer til GNU. Han mente å ha avdekket uregelmessigheter i forbindelse med betalingen til Vassvik. Saken gikk så langt at det ble bestilt en revisorrapport fordi GNUs eneste ansatte følte seg trakassert på grunn av de stadige forespørsler og skriverier på hjemmesida til Gamvik Frp.
Revisorrapporten som ble behandlet i kommunestyret i oktober, konkluderte med at Olaussen ikke hadde trakassert GNU og at Synøve Vassvik ikke hadde gjort noe galt.»
Artikkelen forteller videre om Olaussen aktivitet på Frps hjemmeside om saken og om leserinnlegg i avisene med utfall, inkludert påstand om smøring og at dette førte til at foreldrene i 2013 klaget til Gamvik skole fordi det var en uforholdsmessig belastning for barna deres at Olaussen underviste dem. Etter at rektor ikke vedtok de tiltakene foreldrene ønsker gikk saken videre til fylkesmannen som besluttet at Olaussen ikke får undervise ekteparets barn.
Flere kilder kommenterer saken i den lange artikkelen. Helt til slutt heter det:
Overfor avisa Ságat kaller Olaussen vedtaket for trakassering. Han mener det viser at de folkevalgte i Gamvik kommune er totalt blottet for empati overfor ham.
– Dagens kommunestyre representerer en kamaraderikultur som er villig til å bruke alle virkemidler for å ramme meg personlig og politisk, sier Olaussen til Ságat.
Artikkelen er illustrert med et portrettbilde av Olaussen.

Den opprinnelige artikkelen i Ságat, publisert 18. mars, hadde tittelen «Læreren Johnny Olaussen får yrkesforbud av fylkesmannen». Artikkelen er vedlagt.

KLAGEN:

Klager er Johnny Olaussen. Han viser til at han har dokumentert det han mener er uregelmessigheter i forbindelse med turen til Færøyene, men at Finnmarken har unnlatt å trykke dette, men i stedet vist til en revisorrapport som konkluderer med at alt foregikk forskriftsmessig. «Denne fremstillingen setter meg i et uforholdsmessig dårlig lys.»

Han viser også til at avisen har nektet å trykke et tilsvar, og anfører at dette innlegget inneholdt flere momenter som han mener er viktig form å balansere bildet som fremstilles av ham. Han viser til Vær Varsom-plakatens punkt 1.2 (ulike syn), 4.1 (saklighet og omtanke), 4.14 (samtidig imøtegåelse) og 4.15 (tilsvar).

I følgebrevet til leserinnlegget fra mars ber han avisen rette opp påstanden om at han har beskyldt ekteparet Vassvik for korrupsjon. Han truer også med å klage til PFU og med politianmeldelse.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. Avisens versjon av dette er forklart i avisens tilsvar under.
TILSVARSRUNDEN:

Finnmarken avviser klagen. Avisen mener den påklagede artikkelen er balansert og viser til at de uregelmessighetene klageren viser til om studieturen i 2011 har vært omtalt over år i en rekke tidligere artikler. «Olaussen har både vært intervjuet og skrevet leserinnlegg også om forhold som omtales i hans innlegg.»

Finnmarkens redaktør opplyser at avisen, under hans forgjengers tid, satte strek for omtale av saken, noe Olaussen var kjent med. En viktig årsak til at det var satt strek var belastningen på ekteparet Vassvik og at det ikke var påvist ulovligheter.

Med hensyn til påstanden om korrupsjon, som klageren er spesielt opptatt av, viser avisen til at den publiserte en korrigering med tittelen «- ikke korrupsjon». Der opplyses det til at ordet korrupsjon ikke er brukt av Olaussen, men derimot «smøring».

Avisen går så gjennom kontakten med klageren med sikte på å løse saken i minnelighet. Det ble inngått en slik avtale, at Olaussen skulle trekke klagen om avisen trykket en redigert versjon av leserinnlegget. Klageren brøt imidlertid den delen av avtalen som gikk ut på at ingen av partene skulle fortelle om den. Olaussen fikk publisert et leserinnlegg i Ságat (vedlagt) og fortalte om avtalen på egen Facebook-side.

Avisen mener den har gjort en helt vanlig journalistisk jobb. «Vi har sitert en nyhet i avisa Ságat om Fylkesmannens vedtak om at Olaussen ikke får undervise ekteparet Vassviks barn og hans reaksjon på det. I motsetning til Ságat skrev vi også (om) noe av årsaken.»
Klageren har punktet opp sine kommentarer til avisens tilsvar i fire punkter.

1: Det er avisen som har brakt opp studieturen til Færøyene på nytt, ikke han. Og han anfører at hans tidligere uttalelser ikke er tatt med i artikkelen for å balansere inntrykket.

2: Klageren mener avisen skulle sluppet til hans syn på ekteparet Vassviks habilitet i saken.

3: Han registrerer avisens uttrykk for bekymring for belastningen ekteparet Vassvik er utsatt for, men viser til manglende empati for ham «etter utallige feilaktige og skjeve framstillinger av meg fra Finnmarkens side».

4: Han konstaterer at det er ulike syn på hva avtalen mellom han og avisen om minnelig ordning i klagesaken skulle innebære. Han mener redaktøren ikke kom med noen betingelser overfor ham.
Finnmarken hadde følgende sluttkommentarer:

Finnmarken har ikke ytterligere kommentarer bortsett fra Olaussen aldri er lovet at innlegget hans skulle komme på trykk. Vi nøyer oss med å gjenta at dette er en sak som for lengst er avsluttet. Vi bare konstaterer at Olaussen aldri blir ferdig med den. Saken er debattert i det vide og brede, og da i første rekke av Olaussen. Dette har påført ekteparet Vassvik og deres barn, som beviselig ikke gjorde noe galt i forbindelse med studieturen i 2011, uforholdsmessig stor belastning. Revisorrapporten (se vårt første svar) slår fast at Synøve Vassvik ikke hadde gjort noe galt. Dette er helt i tråd med Finnmarkens fyldige reportasjer i 2012. Da gikk for øvrig Olaussen hardt ut mot en annen av ledsagerne på studieturen, men trakk etter hvert anklagene. Det hører med at først kontrollutvalget og deretter kommunestyret (mot Olaussens stemme) sluttet seg til revisorrapporten.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Finnmarken (og iFinnmark.no) om at en lærer ved Gamvik skole ikke får undervise to av barna på skolen. Læreren er kommunestyrerepresentant for Frp og har i en årrekke hevdet at barnas mor, som sitter i kommunestyret for Arbeidepartiet, uregelmessig fikk dekket en reise til Færøyene i 2011. Saken om reisen har vært behandlet i ulike fora uten at Frp-representanten har fått medhold og saken har vært gjenstand for betydelig medieomtale. Den påklagede artikkelen var for en stor del sitat fra Ságat. Klageren viser til ubalanse i framstillingen, manglende imøtegåelsesmulighet og avvisning av et tilsvar, og dessuten til manglende saklighet og omtanke.

Finnmarken avviser klagen. Avisen viser til at bakgrunnen for den påklagede artikkelen, reisen til Færøyene, har vært omfattende omtalt og dokumentert, ikke minst av klageren selv. Avisen mener denne saken for lengst er avsluttet. Når det gjelder den påklagede artikkelen, om at klageren er nektet å undervise to barn, mener avisen det er snakk om en helt vanlig og balansert artikkel der Ságat er oppgitt som kilde og der Finnmarken har lagt til opplysninger.
Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis slå fast at et formelt vedtak om at en lærer er nektet å undervise må kunne være gjenstand for medieomtale. I det foreliggende tilfellet har klageren selv i avgjørende grad bidratt til slik offentlighet gjennom egen aktivitet i «eget medium», Frps lokale Facebook-sider.

Utvalget registrerer at det bakenforliggende forholdet, studiereisen til Færøyene, er en mediemessig tilbakelagt sak, og at den påklagede artikkelen gjelder undervisningsnekten av klageren.

Det registreres at det vesentlige av innholdet i den påklagede artikkelen er hentet fra Ságat og at avisen er oppgitt som kilde. I presseetisk sammenheng er det imidlertid, som alltid, den enkelte ansvarlige redaktør som har ansvaret. Ságat er for øvrig heller ikke innklaget for sin publisering. Finnmarken er atskillig mer sparsom med å bringe klagerens kommentarer enn det Ságat var i den opprinnelige artikkelen sju dager tidligere. Men selv om det etter utvalgets mening ville styrket publiseringen om Finnmarken hadde vært mer imøtekommende overfor klageren, kan det, slik utvalget ser det, ikke konstateres brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. En imøtegåelse kan neppe måles i antall ord eller i millimeter, og klageren får, både innledningsvis og på slutten av artikkelen, gitt uttrykk for at han mener at han er utsatt for yrkesforbud.

Klageren har også anført brudd på tilsvarsretten, plakatens punkt 4.15, ved at Finnmarken ikke publiserte et tilsvar fra klageren. Utvalget må konstatere at innlegget har en form som gjør at det neppe kan aksepteres som et tilsvar til den påklagede artikkelen, men mer som en kritikk av et vedtak i Gamvik kommunestyre.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Finnmarken ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. juni 2015

Alexandra Beverfjord,
Frode Hansen, Øyvind Brigg, Ellen Ophaug,
Henrik Syse, Erik Schjenken