Bodø RV v. Brigt Kristensen mot Avisa Nordland

PFU-sak 113/05


SAMMENDRAG:
Avisa Nordland hadde lørdag 12. mars 2004 et oppslag over fire spalter med tittelen «Ut av RV etter integreringsbråk ». Ingressen: « Arulnesan Mariayanayagam har meldt seg ut av RV». Videre i brødteksten:

«- Jeg måtte velge mellom egen ytringsfrihet og partiet, sier Mariayanayagam som også forlater bystyret. Bakgrunnen for utmeldelsen er bråket som kom etter at han foreslo å legge ned Internasjonalt senter. Reaksjonene har vært mange og harde. Blant annet har Mariayanayagam mottatt en rekke hetsmeldinger, der han blir kalt nazist og beskyldt for å hate afrikanere. Også innad i RV har reaksjonene vært sterke. ? Det finnes de i partiet som støtter meg, men hele den lokale ledelsen står på motsatt side i denne striden. Det har jeg tatt konsekvensene av og meldt meg ut.»

Senere i artikkelen opplyser Mariayanayagam at han ikke føler seg presset ut av partiet, og at han ønsker å beholde et godt forhold til både bystyrekollega Brigt Kristensen og andre. Han understreker imidlertid at han er svært kritisk til partiets integreringspolitikk, som han oppfatter som gammeldags og basert på at man synes synd på innvandrere.

Artikkelen var illustrert med et foto av Arulnesan Mariayanayagam, samt en faksimile av en artikkel fra 23. februar, der Mariayanayagam foreslo å nedlegge eller endre det omtalte Internasjonalt senter.

Samme dag hadde avisen en kort lederartikkel:

«Krumbøyde meninger

Arulnesan Mariayanayagam har meldt seg ut av RV. Den direkte årsaken er bråket han har fått etter at han foreslo å legge ned Internasjonalt senter i sin nåværende form. Et bråk som også har inneholdt meldinger der han beskyldes for å både være nazist og rasist. Det er noe betryggende demokratisk over saken: Den viser at man finner det samme grumset langs hele det politiske spektrum. Og at også venstresiden har partier med en takhøyde som gjør det nødvendig å stå krumbøyd for den som har egne meninger.»

KLAGEN:
Klager er Bodø RV. Klagen gjelder første del av nyhetsartikkelen, samt lederartikkelen. I klagen heter det:

«Sett i samanheng gir oppslag og leiaratikkel eit misvisande inntrykk av det som skjedde før Mariayanayagam meldte seg ut av RV. Det blir her skapt eit bilde av RV som eit parti med «bråk», «grumsete» tekstmeldingar og meiningstvang som «bakgrunnen for utmeldelsen» (oppslaget) og «den direkte årsak» til at Mariayanayagam meldte seg ut (leiarartikkelen). Det faktiske grunnlaget for bildet avisa teiknar av RV er «bråk som også inneholder meldinger der han beskyldes for både å være nazist og rasist». «Saken viser», skriv Avisa Nordland, at «man finner det samme grumset over hele det politiske spekteret», «og at også venstresiden har partier med en takhøyde som gjør det nødvendig å stå krumbøyd for den som har egne meninger». Her er det ingen tvil om at adressa er RV, det einaste partiet som er nemt i leiar og oppslag. Men beskyldningar mot den utmeldte om å vere nazist og rasist kom ikkje frå RV. Det var inga form for «bråk» i RV før utmeldinga.»

Klageren anfører at Avisa Nordland naturligvis står fritt til å mene hva den vil om RV, men at avisen her kommer med grunnløse påstander som er svært belastende for enkeltpersoner i partiet. Det henvises i klagen til flere punkter i Vær Varsom-plakaten.

TILSVARSRUNDEN:
Avisa Nordland avviser klagen. Når det gjelder den påklagede nyhetsartikkelen, viser avisen til at det tydelig skilles mellom hva som er tillagt RV og hva som er generelt. Det heter i tilsvaret:

«Dette beskrives slik i avisartikkelen: » Blant annet har Mariayanayagam mottatt en rekke hetsmeldinger, der han blir kalt nazist og beskyldt for å hate afrikanere. Også innad i RV har reaksjonene vært sterke». Ordet også er her broen mellom to setninger. Først beskrives reaksjonen på ett område (tekstmeldinger som ikke nødvendigvis kommer fra RV-medlemmer), deretter reaksjonene som kommer fra RV.»

Med hensyn til lederartikkelen anfører Avisa Nordland at det ikke noe sted hevdes at klageren (ledelse eller medlemmer av RV) står bak de omtalte tekstmeldingene med beskyldninger mot den omtalte Mariayanayagam. Det understrekes videre at andre del av lederartikkelen inneholder meninger. «Her snakkes det om den brede venstreside, og det må vel anses som hevet over enhver tvil at tekstmeldingen kom fra noen på den politiske venstreside, ettersom det er den som kritiserer Mariayanayagam for å foreslå å fjerne et av venstresidens flaggskip i Bodø.» Avisen anfører at klageren velger ikke å forholde seg til det som står i lederartikkelen, men nærmest implisitt hevder at artikkelen framstiller RV som rasister. «Vi mener derimot at RV er et parti med liten takhøyde for avvikende meninger. Dette er en politisk påstand som det må stå Avisa Nordland fritt å mene.»

Det opplyses i tilsvaret at det har vært gjennomført et møte med ledelsen for Bodø RV, der det, ifølge avisen, framkom ønske om at redaksjonen skulle beklage lederartikkelen, noe som er avvist. Det vises ellers til at klageren har hatt to leserbrev om saken på trykk i Avisa Nordland.

Klageren går i et lengre og svært detaljert tilsvar gjennom formuleringer og påstander både i de påklagede artiklene og i Avisa Nordlands tilsvar. Hovedkonklusjonen i tilsvaret fra klageren er at avisen ikke kan dokumentere de faktiske forhold som omtales i de påklagede artiklene, og at disse forholdene ikke kommer fra kilden (Mariayanayagam), men fra journalisten og deretter fra forfatteren av lederartikkelen. Det anføres videre i tilsvaret at avisen gjennom formuleringer både i nyhets- og lederartikkelen utstyrer leserne med briller som gir et inntrykk av at «(F)olk i RV har sendt slike tekstmeldinger, eller i alle fall gjort noe som er like ille».

Avisa Nordland påpeker at verken klageren eller avisen kan vite hvem tekstmeldingene kom fra, men at de kan komme fra RVere også. For øvrig avvises klagen nok en gang.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel og en lederartikkel i Avisa Nordland om en utmeldelse fra Bodø RV, som også er klager i saken. Den utmeldte er intervjuet i nyhetsartikkelen. Bodø RV hevder at avisen i begge artiklene har skapt et bilde av et parti med internt bråk, grumsete tekstmeldinger og meningstvang, uten å ha dekning for dette.

Avisa Nordland avviser klagen og anfører at den i de påklagede artiklene ikke brakte slike fakta som klageren hevder. Videre viser avisen til sin rett til å ha meninger om partiet og partiets handlemåter.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis peke på tradisjonen i pressen for stor takhøyde, ikke bare i den politiske kommentaren, men også i den politiske reportasjen. Det innebærer imidlertid ikke at de presseetiske kravene til å bringe korrekte opplysninger faller bort.

Når det gjelder den påklagede nyhetsartikkelen, konstaterer utvalget at klageren og avisen har noe ulikt syn på hvordan den skal forstås. Dette gjelder særlig formuleringen «også innad i RV», som ifølge klageren gir inntrykk av at det er RVere som står bak hetsmeldinger mot intervjuobjektet. Utvalget er imidlertid enig i avisens forståelse, at formuleringen ikke gir et slikt inntrykk.

Utvalget registrerer samtidig at det i artikkelen også framkommer andre utsagn som gir den påklagede artikkelen et rimelig balansert og nyansert innhold.

Når det gjelder den påklagede lederartikkelen, mener utvalget at den innholdsmessig ligger innenfor det man normalt må akseptere av karakteristikker, og at den i siste avsnitt ikke kommer med påstander som henviser direkte til klageren.

Avisa Nordland har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2005
Odd Isungset,
Sigrun Slapgard, Solveig Tvedt,
Eva Sannum, Trygve Wyller