Advokat Per Danielsen mot Finansavisen

PFU-sak 112/08


SAMMENDRAG:

Finansavisen hadde onsdag 17. september 2007 slikt hovedoppslag:

”Teppebombet motpart med
klager, søksmål og usannheter:

GAME
OVER

for advokat
Per Danielsen?

Nå vil disiplinærnemnden frata ham
bevilligen for godt. Side 8 og 9»

Oppslaget var illustrert med et foto av den omtalte Danielsen. Inne i avisen var tittelen «Kroken på døra?», og ingressen:

«Advokat Per Danielsen har brutt reglene for god advokatskikk så mange ganger at han bør fritas retten til å drive advokatvirksomhet.»

Videre i teksten:

«Dette mener Advokatforeningens Disiplinærnemnd, som nylig felte den profilerte advokaten ved hans tidligere advokatfullmektig Ole Gramstad Jensen for intet mindre enn tre nye brudd på reglene for god advokatskikk. Siden Danielsen fra før har blitt dømt for brudd på de advokatetiske reglene et titall ganger, og har fått flere advarsler om at advokatbevillingen hans trekkes tilbake hvis han ikke skjerper seg, mener Disiplinærnemnda at Danielsen ikke lenger er skikket til å praktisere som advokat.»

Videre i artikkelen refereres relativt detaljert fra «den siste i rekken av alle klagesakene mot advokat Danielsen». Helt til slutt i artikkelen er Danielsen sitert på at han mener avgjørelsen i Disiplinærnemnden er feil og at han ikke frykter å miste bevillingen. Artikkelen var illustrert med et større foto av Danielsen.

KLAGEN:

Klager er omtalte advokat Per Danielsen. Klagen gjelder ikke artikkelen over, men det faktum at Finansavisen ikke har omtalt hvordan disiplinærsaken endte. I klagebrevet heter det:

«Den disiplinærsak som er omtalt, er blitt gjenstand for rettslig prøvelse. Undertegnede vant rettssaken, og fikk kjent kritikken og vedtaket ugyldig. Retten har også fastslått at Staten er pliktig til å betale mitt advokatfirma erstatning…». Klageren har vedlagt kopi av domsutskrift fra Oslo tingrett av 9. mai i år. Videre:

«Etter at dom falt, her media omtalt rettssaken. Finansavisen, som altså slo den opprinnelige saken stort opp, har imidlertid ikke noe som helst.» Klageren ba i et e-brev til avisen i mai 2008 om at så skjedde, men fikk tilbakemelding om at anmodningen ikke ville bli tatt til følge. I brevet fra Finansavisen heter det:

«Dommen har, åpenbart etter initiativ fra deg, vært bredt omtalt i pressen. Saken har derfor nå, en uke senere, ingen nyhetsmessig interesse for Kapital eller Finansavisen. Vi vil ikke utelukke at vi kan komme tilbake til denne dommen, og andre lignende dommer/klagesaker hvor du har vært involvert, hvor dette settes inn i en aktuelle sammenheng, men det er ikke aktuelt nå.»

Klageren viser til at oppslaget i Finansavisen var svært belastende både for ham selv og for hans advokatfirma. Han viser til at også retten berørte artikkelen i sin dom. Videre i klagen heter det:

«Hegnar (Finansavisens redaktør; sekr. anm.) har i årevis forfulgt meg og mitt firma. Han har i like mange år nektet meg tilsvarsrett og spalteplass etter å ha hengt meg og mitt advokatfirma ut på meget belastende måte, både i Kapital og Finansavisen.»

Klageren mener Finansavisen, ved ikke å omtalte dommen, har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.9, om å opptre hensynsfullt i den journalistiske prosessen. Videre vises det til punkt 4.13, om plikten til å rette feilaktige opplysninger. Endelig mener klageren også avisen har brutt prinsippet om tilsvarsrett når han har bedt om korrigerende omtale.

TILSVARSRUNDEN:

Finansavisen avviser klagen, og hevder i sitt tilsvar at den åpenbart bygger på en grov misforståelse og logisk brist. Det anføres at «omtalen av disiplinærsaken i september var korrekt», og at det ikke finnes noen ”feilaktig omtale” som Finansavisen skulle være pliktig til å rette.

Videre gjentas innholdet i brevet fra Finansavisen til klageren om at da dommen falt i Oslo tingrett ble den bredt omtalt i andre medier. Da avisen fikk tilgang til dommen var den derfor «gammelt nytt». I tilsvaret viser Finansvavisens redaktør til at det er «slik i pressen, også i Finansavisen, at det er redaktøren som redigerer avisen, og vi lar oss ikke diktere av noen».

Klageren mener Finansavisen på eget initiativ burde omtale dommen umiddelbart etter at den hadde falt, slik han hadde håpet og forutsatt. «Først etter at det ble klart at Finansavisen ikke omtalte dommen, ble henvendelse rettet til Hegnar, etter noen dager. Det førte heller ikke til omtale.»

Klageren har i tillegg til tidligere anførte punktet i Vær Varsom-plakaten, også bedt om en vurdering etter Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, om å omtale rettskraftige avgjørelser i saker som har vært omtalt tidligere. Det opplyses at Staten ennå ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes, slik at den formelt ikke er rettskraftig, men ber likevel om en vurdering også på dette punktet.

Finansavisen anfører i sitt siste tilsvar at man ikke var klar over dommen før den ble bredt omtalt i papir- og etermedier, og det var redaksjonens valg ikke å trykke ”old news”. «Hadde vi fått dommen samtidig med andre medier, ville den også blitt omtalt hos oss.» Med hensyn til klagepunktet om omtale av rettskraftige dommer, punkt 4.5 i Vær Varsom-plakaten, anføres det fra Finansavisens side at det ikke foreligger noen rettskraftig dom, og avviser klagen også på dette punkt.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, advokat Per Danielsen, mener Finansavisen brøt god presseskikk da avisen unnlot å ta hensyn til en oppfordring om å omtale at han hadde vunnet en rettssak. Avisen hadde tidligere omtalt at den offentlig oppnevnte Disiplinærnemnden hadde fattet vedtak om at Danielsen skulle bli fratatt advokatbevillingen. Danielsen mener avisen avvisning av hans henvendelse om å omtale dommen til hans fordel, representerer brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten.

Finansavisen avviser klagen. Avisen viser til at dommen allerede var omtalt i andre medier da man fikk tilgang til domsutskriften, slik at den var blitt «old news». Det anføres videre at den opprinnelige artikkelen var korrekt, slik at det ikke forelå noen plikt til å korrigere. Dessuten var ikke dommen rettskraftig, slik at det heller ikke forelå noen plikt til å omtale den i henhold til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag peke på at når et medium har framført sterk kritikk, ligger det en presseetisk forpliktelse til også å synliggjøre når det skjer vesentlige endringer i det omtalte forholdet. I det foreliggende tilfellet blir spørsmålet om Finansavisens neglisjering av klagerens uttrykte ønske om at en slik oppdatert informasjon representerer brudd på presseetiske normer.

Utvalget har notert seg at klageren ikke har påpekt faktafeil i Finansavisens oppslag om avgjørelsen i Disiplinærnemden, og at klagen bare indirekte berører denne artikkelen. Utvalget har imidlertid samtidig notert seg at det dreide seg om et hovedoppslag med kategorisk tittelbruk. Slik sett er det ikke vanskelig å forstå klagerens ønske om at avisen skulle opplyse til sine lesere hvordan Tingretten på et senere tidspunkt vurderte nemndens avgjørelse.

Vær Varsom-plakatens punkt 4.5 er tydelig på at den presseetiske forpliktelsen til å omtale rettsavgjørelser i saker som har vært omtalt tidligere, gjelder når en dom er rettskraftig. I det foreliggende tilfellet var ikke ankefristen ute, slik at dommen formelt sett ikke var rettskraftig.

Utvalget vil likevel anføre at en intensjon bak Vær Varsom-plakatens punkt 4.5 må være å bringe nye og korrigerende opplysninger når de framkommer. I det foreliggende tilfellet legger utvalget særlig vekt på at det opprinnelige oppslaget var omfattende og kategorisk, og at avisen i lys av dette på selvstendig grunnlag burde ha publisert konklusjonen i Tingrettens dom. Utvalget mener avisens argument om tidspunkt for når den var i stand til å bringe denne informasjonen, ikke er en akseptabel forklaring for hvorfor dommen ikke ble omtalt.

Finansavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. august 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Siri Bjerke, Stig Inge Bjørnebye