Dr. Manfred Gerstenfeld mot TV 2

PFU-sak 111/09


SAMMENDRAG:

TV 2 brakte søndag 1. mars 2009 et innslag i 21-nyhetene om utenriksministerens besøk i Jerusalem i forbindelse med at Norge overtar formannskapet i Task Force Holocaust, et internasjonalt forum som blant annet skal øke kunnskapen om folkemordet på jødene. I tilknytning til innslaget ble israeleren dr. Manfred Gerstenfeld, som er kritisk til at Norge får vervet, intervjuet. Mens det ble vist bilder fra demonstrasjonene og opptøyene i Oslo sentrum i forbindelse med Gaza-krigen tidligere i år, gjenga TV 2s reporter noen av Gerstenfelds synspunkter:

«Gerstenfeld langer ut mot det han kaller et barbarisk og uintellektuelt folkeferd. Noe han mener nordmenns sykelige trang til å trosse verdensopinionen når det gjelder drap på sel og hval, er tydelig bevis på. Den jødiske professoren har lite til overs for norske sosialdemokrater og sosialister. Han mener det er en skandale at finansminister Kristin Halvorsen deltok i demonstrasjonstog mot Israel under Gaza-krigen tidligere i år.»

Videre kommenterte Gerstenfeld også en tegning av Ehud Olmert publisert i Dagbladet:

«Dette kunne stått i naziavisa ”Der Stürmer” på Hitlers tid. Antisemittismen strekker seg langt tilbake. Jeg trenger ikke fortelle deg at Norges eneste bidrag til internasjonal statsvitenskap er navnet ”Quisling”. Det er ikke tilfeldig. (Oversatt, sekr. anm.) »

Intervjuet ble også lagt ut på tv2.no, og i tilknytning til dette ble det publisert en artikkel med tittelen «– Norge er en jødehatnasjon» (senere endret til «Israelsk statsviter kritiserer Norges Israel-syn»). Innledningsvis i brødteksten sto det:

«Norge er den mest anti-semittiske nasjonen i Europa. Det mener den israelske statsviteren Manfred Gerstenfeld. Gjennom sine artikler og bøker går han til motangrep mot jødehat. – Norge har vært e[n] foregangsfigur innen motstand mot Israel med klare tegn til antisemittisme, hevder professor Gerstenfeld.»

Artikkelen var først signert Fredrik Græsvik, men dette ble senere endret til Kjersti Johannessen.

KLAGEN:

Klager er den intervjuede, dr. Manfred Gerstenfeld, som mener TV 2 bevisst har forvrengt hans uttalelser. Klageren anfører: «The interview as broadcast includes a combination of words which were said at different moments in the conversation preceding the interview, relating to issues radically different than what the broadcast suggests. The pictures shown at the same time have no relevance to the issues on which I used either of the expressions which were falsely combined by the interviewer.»

På grunn av den påståtte forvrengningen, skapes det, etter klagerens mening, blant annet et inntrykk av han anser «all Norwegians to be barbarian and unintellectual».

Klageren opplyser at han har vært i kontakt med TV 2 (korrespondansen er vedlagt, sekr. anm.), og at journalisten som lagde saken, i et svarbrev til klageren, skriver at klageren brukte ordet «barbarian» i forbindelse med temaet hvalfangst, og «unintellectual» da han beskrev Norge. Til sistnevnte innvender klageren: «In fact we were discussing the reactions to my book Behind the Humanitarian Mask: The Nordic Countries, Israel and the Jews. I said that I considered most of the reactions to my book in Norway “unintellectual” compared to those elsewhere on my earlier 13 books published in various languages.» Videre henviser klageren til side 51 i hans bok (siden er vedlagt, sekr. anm.) for en forklaring på hvorfor han mener nordmenns holdning til hvalfangst er «barbarian».

Klageren reagerer imidlertid ikke bare på det han anser som en uriktig kobling av utsagn, men også på TV 2s/journalistens bildebruk: «To make matters worse, he showed this text against the background of major riots in Norway, which have nothing to do with either whaling or the reactions to my book, to which the expressions used referred».

Hva angår nettartikkelen, anfører klageren ytterligere en forvrengning av hans uttalelser: «[I]t says falsely that I consider Norway to be the most anti-Semitic nation in Europe. (…) If one listens to the interview one will hear that what I actually say is that ”Norway is a pioneer in anti-Semitic and anti-Israeli acts” which is something radically different.» I denne sammenheng viser klageren til side 24 i sin bok (vedlagt, sekr. anm.).

Klageren anfører også at det er andre feil i det påklagede materialet; blant annet at han ikke er «professor in political science». For øvrig henviser han til et vedlagt brev, sendt TV 2 26.03.2009.

Som en følge av TV 2s kringkasting/publisering, skal klageren ha mottatt en rekke henvendelser, blant annet flere «hate mails». Dessuten opplyser han å være sitert i flere norske og svenske aviser, blant andre i Bergens Tidende og Dagen. Klageren anfører: «The many press reactions to what was falsely attributed to me and the private e-mails I received show that the deliberate distortions of my statements are causing damage to my reputation.»

Avslutningsvis tilføyer klageren dessuten: «I have worked in 20, mainly Western countries, and (…) I have been interviewed frequently in several languages. But, I have never experienced so much deliberate distortion and misquoting as in the two-minute interview with TV 2.»

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 anfører at det påklagede intervjuet med Gerstenfeld selvsagt er et utvalg og en redigert versjon, og at journalisten informerte klageren om at det kringkastede intervjuet ville bli på rundt to minutter.

Slik TV 2 ser det, ble ordet «barbarian» brukt i tilknytning til omtalen av sel- og hvalfangst, noe TV-kanalen begrunner med å vise til hva som ble sagt i innslaget: «Gerstenfeld langer ut mot det han kaller et barbarisk og uintellektuelt folkeferd. Noe han mener nordmenns sykelige trang til å trosse verdensopinionen når det gjelder drap på sel og hval, er tydelig bevis på.»

Hva angår bruken av ordet «unintellectual», skriver TV 2: «Græsvik [journalisten, sekr. anm.] holds firm that Mr. Gerstenfeld in their conversation used the word ”unintellectual” when speaking about the Norwegians and Norway. He meant that Norway had no long tradition for higher education, but that the Norwegian people had been better educated over the latest years due to increasing wealth. However, his point of view was that the people of a nation do no[t] become intellectual overnight although they are better educated – the intellectualization of a people takes years and generations. Græsvik admits that the words “barbarian and unitellectual” was not stated by Mr. Gerstenfeld in the one and same sentence. However, both characteristics were used by Mr. Gerstenfeld[.]»

Etter TV 2s mening bruker klageren også svært sterke og provoserende karakteristikker og beskrivelser av det norske folk, og tv-kanalen bemerker i denne sammenheng: «One should recall that the subject for the conversation was his allegations about the Norwegian people lacking respect for Israel and the Jews.» For øvrig mener TV 2 at bildebruken i nyhetsinnslaget er relevant og nært knyttet til temaet for intervjuet, nemlig demonstrasjonene i Norge mot Israel.

Med hensyn til nettartikkelen, innrømmer TV 2 å ha vært noe upresise i gjengivelsen av klagerens uttalelser. Tv-kanalen mener likevel at budskapet publikum sitter igjen med, er omtrent det samme som klageren uttrykte, og at gjengivelsen er innenfor det man generelt aksepterer av unøyaktigheter.

Avslutningsvis bemerker TV 2: «[A] person using such strong, provocative and tabloid statements himself has to be prepared of and accept tabloid presentations in the media, including inaccuracies and exaggerations.»

Klageren mener unøyaktighetene TV 2 innrømmer, må anses som forvrengninger, «manipulations of words».

Når det gjelder konteksten ordene «barbarian» og «unintellectual» ble brukt i, påpeker klageren at han ikke benyttet noe engelsk ord for «sykelig», som det heter i den norske oversettelsen, og at han heller ikke uttalte seg om selfangst. Han anfører dessuten: «The picture of the burning of the Israeli flag during riots in Norway stresses further that the sentence doesn’t refer to killing of whales but gives a much more general suggestion of ”barbarism”. This picture further underlines that the interviewer suggests that my statement – in the way he distorted it – concerns all Norwegians. That is also the way the interview was referred to in many Norwegian and a number of Swedish newspapers.»

Klageren innrømmer å ha uttalt at han finner det barbarisk å drepe hval, men understreker: «This was said in the context of discussing the prohibition of Jews ritual slaughter which exists in Norway since 1929.»

Videre anfører klageren at temaet høyere utdannelse i Norge var noe TV 2s journalist selv brakte på banen før kameraene ble slått på, og at han selv ikke har brukt ordet «unintellectual» i denne sammenheng, men i forbindelse med den norske debatten om hans bok.

Klageren avviser også TV 2s påstand om at publikum ikke vil oppfatte noen vesentlig betydningsforskjell mellom formuleringene «Norway is the most anti-Semitic nation in Europe», og «Norway is a pioneer in anti-Semitic and anti-Israeli acts». Her henviser klageren til hvordan andre medier og politikere skal ha brukt utsagnet. I tillegg påpeker han at heller ikke tittelen i nettartikkelen reflekterer hans syn eller intervjuet.

Når det gjelder nettartikkelen, reagerer klageren for øvrig også på TV 2s opplysning om at redaksjonen først publiserte ordene «barbarian and unintelligent», før dette ble endret til «barbarian and unintellectual». Slik klageren ser det, er det å anklage det norske folk for å være uintelligente, mye verre enn påstanden om at man ikke er intellektuell. Selv om dette ble korrigert, ble det viderebrakt av andre medier, og klageren mener derfor skaden allerede er skjedd, og at TV 2 må stå ansvarlig.

Ettersom klagen i hovedsak handler om påståtte forvrengninger av uttalelser, har klageren bedt om at PFU får tilgang til råtapen av intervjuet. I sammenheng med dette opplyser klageren at TV 2s journalist i en blogg skal ha skrevet at han har intervjuet med klageren på bånd.

For øvrig reagerer klageren på at han omtales som en «jødisk» professor i stedet for «israelsk», og bemerker: «Would it be normal if Israeli media were to refer to Mr. Graesvik [journalisten, sekr. anm.] as a ”Lutheran” journalist, rather than a ”Norwegian” one?»

Med hensyn til TV 2s karakteristikker av klagerens utsagn, anfører klageren: «I only use strong statements when I can support, document and argue them, which I have done in my book. Such statements are not tabloid ones, because they are not exaggerations or distortions. The truth indeed may be provocative for those individuals who prefer to live in denial of many unpleasant facts. That does not change the facts. Statements only become “tabloid” ones because TV2 has distorted them in a way that they can no longer be argued and documented.»

Etter klagerens mening vil PFUs uttalelse i denne saken kunne skape presedens: «If major distortions, as in this case, by influential media such as TV2 will be considered ”ethically acceptable” by PFU this becomes a precendent. This also expresses an opinion about the level of media standards acceptable in Norway.»

TV 2 bemerker: «It seems to be no discrepancy between Mr. Gerstenfeld and TV 2 that Mr. Gerstenfeld used the word “barbarian” related to the Norwegian whale hunting. According to Fredrik Græsvik, he asked whether the word “barbarian” also applied to seal hunting, which was confirmed by Mr. Gerstenfeld.» TV 2 tilføyer dessuten: «[Journalist] Græsvik did not say that ”all” Norwegians are barbarians[.]»

Slik TV 2 ser det, er partene heller ikke uenige i at klageren brukte ordet «unintellectual» under intervjuet, og tv-kanalen anfører: «Græsvik got the clear impression that Mr. Gerstenfeld was referring not only to the debate on his book, but to a more general Norwegian attitude towards science and intellectual activities, especially underlined by Mr. Gerstenfeld’s statement “the only contribution of Norway to political science is the name of Quisling.”» Etter TV 2s mening uttaler klageren her implisitt at ingen nordmenn har bidradd med noe av betydning innen det politiske fagfelt, og tv-kanalen konkluderer: «Based on this fact, we find that the notion ”unintellectual” used by Fredrik Græsvik was quite appropriate.»

Hva angår anmodningen om å få tilgang til råtapen, opplyser TV 2 at upublisert materiale vanligvis slettes etter noen dager, og at redaksjonen har lett etter tapen, men ikke funnet den.

Klageren kom etter dette med ytterligere kommentarer, der han påpeker at TV 2 har endret bylinen i den påklagede nettartikkelen. I tillegg opplyser klageren: «I have informed TV2 at least five times that I am not a political scientist as they claim. Until the change of author it was mentioned in the sub-heading that I am a political scientist. Since the recent change this is now mentioned both in the heading and in the sub-heading.»

Som vedlegg til tilleggskommentaren, sendte klageren en bloggartikkel der TV 2s byline-endring og foreliggende PFU-klage er omtalt. Denne bloggen ble for øvrig etter hvert kommentert av TV 2s journalist (se vedlegg, sekr. anm.).

TV 2 fikk anledning til å gi sin kommentar til klagerens tilleggsanmerkning. Tv-kanalen anfører: «Teksten på vår nettside om denne saken ble oppdatert/korrigert 19. mai d.å. Grunnen til dette er at enkelte sitater fra hr. Gerstenfeld ikke var presist gjengitt. Dette var vår andre omarbeiding av saken. Den første ble gjort rett etter de første henvendelser fra hr. Gerstenfeld. (…) Dette har selvsagt ingenting med manipulering av bevis å gjøre. (…) Vårt anliggende er kun å rette feil og unøyaktigheter, hvilket er i samsvar med god presseskikk.»

Når det gjelder tituleringen av klageren, forklarer TV 2 at klageren «tidligere [har] vært professor», og at han fortalte TV 2s journalist «at han har undervist klasser i statsvitenskap – og antropologi ved Hebrew University». TV 2 avslutter: «I forhold til en presseetisk vurdering kan vi vanskelig se at unøyaktigheter m.h.t. titulering har noen vesentlig betydning.»

Klageren kom etter dette også med en påpekning vedrørende egen biografi (vedlagt).

TV 2 fikk klagerens siste anmerkning oversendt til orientering (se vedlegg).

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et intervju i TV 2 Nyhetene og en artikkel publisert på tv2.no. Klageren er den intervjuede, som mener tv-kanalen bevisst har forvrengt og manipulert hans uttalelser ved å kombinere utsagn fra ulike deler av intervjuet. Slik klageren ser det, skapes det dermed et uriktig inntrykk av hans synspunkter. For øvrig mener klageren at bildebruken i innslaget er irrelevant. Han påpeker også at intervjuet inneholder flere feil, blant annet at han skal være professor i statsvitenskap, og han reagerer også på benevnelsen «jødisk», fremfor «israelsk».

TV 2 påpeker at intervjuet selvsagt er redigert og kun inneholder et utvalg uttalelser, og at reporteren også gjorde klageren oppmerksom på at det kringkastede intervjuet ville bli på rundt to minutter. TV 2 kan ikke se at uttalelsene er forvrengt, og anfører at en person som tar i bruk provoserende og tabloide utsagn, også må tåle en tabloid presentasjon. Selv om tv-kanalen innrømmer å ha vært noe upresis i nettartikkelen, mener den at budskapet som formidles er omtrent det klageren uttrykte, og innenfor det man må kunne akseptere av unøyaktigheter. Etter TV 2s mening er bildebruken relevant og knyttet til temaet for intervjuet.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne om at siteringspraksisen varierer noe fra land til land; for eksempel har det i britisk og amerikansk presse vært tradisjon for å holde seg strengt til intervjuobjektets egen ordbruk. I Norge er praksisen at man kan redigere og klargjøre intervjuobjektets språkbruk så lenge meningsinnholdet er gjengitt korrekt.

Utvalget noterer seg at utsagnene klageren reagerer på, ikke er direkte sitater, men journalistens beskrivelse av klagerens synspunkter. Utvalget konstaterer også at det står ord mot ord når det gjelder hva som ble sagt i hvilken sammenheng, spesielt med hensyn til bruken av ordene «barbaric» og «unintellectual». Slik utvalget oppfatter partene, er det imidlertid enighet om at ordene ble benyttet i samtalen mellom klageren og journalisten.

Utvalget merker seg også at TV 2 innrømmer å ha vært noe upresis i gjengivelsen av klagerens uttalelser, og at journalisten har satt sammen utsagn som opprinnelig ikke fremkom i én og samme setning. Etter utvalgets mening kunne presisjonsnivået med fordel vært høyere. Likevel er utvalget uenig med klageren i at unøyaktighetene har medført radikale betydningsforskjeller eller manipuleringer. Slik utvalget ser det, er gjengivelsene derfor innenfor det presseetisk akseptable.

Som TV 2 påpeker vil det publiserte dessuten normalt bare være en del av det innsamlede materialet. Utvalget kan ikke se at klageren har imøtegått tv-kanalens anførsel om at klageren fikk vite at det kringkastede intervjuet ville bli på rundt to minutter. I lys av dette og klagerens egen opplysning om sin tidligere brede erfaring med ulike medier, går utvalget ut fra at klageren kjenner til denne redigeringspraksisen. For øvrig antar utvalget at publikum også er kjent og vant med at mediene gjør utvalg og foretar visse generaliseringer; publikum skjønner at klageren ikke henviser til absolutt alle i Norge når han uttaler seg om nordmenn.

Videre konstaterer utvalget at klageren tolker illustrasjonsbruken på en annen måte enn
TV 2. Slik utvalget ser det, er imidlertid TV 2s bildebruk i overensstemmelse med ordinær journalistisk praksis.

Utvalget vil også minne om at presseetikken i første rekke er ment å beskytte enkeltpersoner mot krenkende publisitet og hindre at mediene påfører mennesker en unødig belastning. Utvalget kan ikke se at dette er relevant med hensyn til de uriktige opplysningene klageren har anført i tilknytning til hans stilling og biografi.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2009

Hilde Haugsgjerd,
Marit Rein, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye