Med Power AS, v. Per Birkeland mot Rogalands Avis

PFU-sak 110/09


SAMMENDRAG:

Rogalands Avis hadde torsdag 23. april 2009 en nyhetsartikkel med tittelen «– Føler seg lurt etter norskkurs», og undertittelen «Polakker misfornøyd med språkopplæring». I ingressen sto det:

«Anna Aarsheim i Fellesforbundet sier at mange polakker føler seg lurt etter å ha tatt norskkurs som de ikke skal ha lært noe av.»

I brødteksten blir det angivelige lureriet nærmere omtalt:

«– Polakkene melder seg på dette kurset etter å ha sett flotte plakater på oppslagstavler i butikkene, sier Anna Aarsheim til Rogalands Avis. Hun arbeider i Fellesforbundet og har tett kontakt med det polske miljøet i Stavanger. (…) – Jeg vet at de har betalt 4500 kroner for et kurs på 40 timer. I etterkant ser jeg at de ikke har lært noe som helst, sier Aarsheim. (…) På kursene deltar i underkant av ti personer av gangen. De får ikke lærebøker, og undervisningen foregår på en storskjerm. Kursene blir holdt på polsk, siden polakkene stort sett ikke kan engelsk. Ingen av dem som fungerer som lærere har lærerutdanning.»

Under mellomtittelen «– Dårlig avtale» kommenterer også en ansatt ved en konkurrerende læringsinstitusjon seg om kursopplegget som Aarsheim kritiserer. Samtidig opplyses det at konkurrenten tilbyr et 250-timerskurs for 15 000 kroner, og den ansatte uttaler:

«– De som underviser hos oss har i tillegg til lærerutdanning, også utdanning i praktisk pedagogikk og norsk som andrespråk for voksne[.]»

I en underartikkel med tittelen «– Kun gode tilbakemeldinger», blir kritikken imøtegått:

«Det er Med Power AS som selger norskkurset. Daglig leder Per Birkeland sier han aldri har mottatt noen klage på de tre årene kurset har eksistert. – Dette er første gang jeg hører at deltakerne er misfornøyd[e,], sier han. Sammen med Halina Jozefa Birkeland står han for undervisningen. Per Birkeland bekrefter at ingen av dem har lærerutdannelse og at deltakerne ikke får lærebøker. (…) Vi underviser på storskjerm og gir hjemmelekser.»

For øvrig var artikkelen illustrert med et stort bilde av Anna Aarsheim foran Folkets Hus (Fellesforbundets lokaler i Stavanger), og i bildeteksten sto det:

«REAGERER: Anna Aarsheim i Fellesforbundet sier at mange polakker er misfornøyd etter å ha tatt norskkurset til Med Power AS».

I tillegg var det et mindre bilde som viste en oppslagsplakat om Med Powers kurs. I denne bildeteksten het det:

«HEJ POLACY: Denne plakaten fant Rogalands Avis på oppslagstavlen på Rema 1000-butikken på Jernbanelokket. Den henvender seg direkte til polakker, og ønsker velkommen til norskkurs.»

KLAGEN:

Klager er Med Power AS ved daglig leder, som påklager «urettmessig negativ fokusering i Rogalands Avis».

Klageren forklarer at han ble ringt opp av Rogalands Avis dagen før artikkelen ble publisert, og at han da skal ha fortalt journalisten at han mente «kritikken måtte være feil». Videre forteller klageren at han ble overrasket over fremstillingen, «ikke minst Fellesforbundet representert v/Anna Aarsheim, som i artikkelen oppfattes som sannhetsvitne». Klageren anfører: «Anna Aarsheim har vært ansatt som lærer hos Med Power AS og mange av polakkene som har kommet, er blitt rekruttert via Fellsforbundet v/Aarsheim.» (Klagers understreking, sekr. anm.) I tillegg skal Aarsheim også ha vært med på å henge opp plakatene som reklamerer for Med Powers språkkurs.

Videre forklarer klageren at både Aarsheim og hans ektefelle er polske, og at de har vært bestevenninner i 15 år, men at vennskapet opphørte i fjor sommer. Klageren opplyser dessuten at han har ringt Fellesforbundet angående artikkelen, og at Aarsheims sjef skal ha uttalt at «Med Power AS var trukket inn helt tilfeldig», og at «Aarsheim benektet den negative omtalen av Med Power AS». Journalisten skal imidlertid ha fortalt klageren at kritikken fremkom i en bisetning i forbindelse med et annet intervju med Aarsheim, og «at ingen polakker har bekreftet den negative vinklingen, kun Aarsheim» (klagers utheving, sekr. anm.).

Slik klageren ser det, har Rogalands Avis ikke belegg for å hevde at Med Power AS driver med lureri, og det påpekes at omtalen også har vært «veldig belastende» for klagerens ektefelle, som i hovedsak driver undervisningen på kurset.

Avslutningsvis innvender klageren: «Hvis journalisten snakker og referer[er] sant, føles dette mer som en privat vendetta iscenesatt av Aarsheim mot min ektefelle, uten nødvendige og naturlige journalistiske undersøkelser i forkant av artikkelen. Med så stor makt som media har, resulterer kanskje dette oppslaget kroken på døra for et lite selskap med to ansatte og
99 % fornøyde brukere.»

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har vært i kontakt i et forsøk på å finne en minnelig løsning, uten at dette har lykkes dem.

TILSVARSRUNDEN:

Rogalands Avis opplyser om bakgrunnen for artikkelen: «Økt arbeidsledighet i byggenæringen og EU-regelen om utvidete trygderettigheter, gjør det naturlig å skrive om østeuropeeres skjebne på arbeidsmarkedet. Manglende norskkunnskaper er en viktig grunn til at polakkene sliter på arbeidsmarkedet, og det var i den forbindelse vår journalist tok kontakt med Anna Aarsheim i Felleforbundet. Hun fortalte om dyre språkkurs som deltakerne var misfornøyde med, og avisen prøvde via Aarsheim å komme i kontakt med polakker som kunne framføre sin misnøye. Ingen ville stå fram, fordi de ifølge Aarsheim fryktet ”hevn” fra sitt miljø.»

Avisen anfører at de likevel ville omtale saken, og at journalisten «vurderte Aarsheim som en troverdig kilde. Hun er selv polsk og har gjennom sin jobb i Fellesforbundet solide kunnskaper om problemer på arbeidsmarkedet.» Det opplyses imidlertid: «Gjennom intervjuet nevnte ikke Anna Aarsheim navn på personer eller Med Power, men viste til at plakatene hang i dagligvarebutikker i Stavanger. Daglig leder i Med Power, Per Birkeland, ble oppringt etter at vår journalist fant en plakat. Birkeland fikk svart på påstandene fra Aarsheim, slik at kravet til samtidig imøtegåelse (jfr. 4.14) er ivaretatt.»

Når det gjelder klagers anførsel om manglende dekning for artikkelens tittel, innvender Rogalands Avis at dette er et sitat: «Vi slår ikke fast at Med Power driver med lureri, men siterer en kilde med inngående kjennskaper til det polske miljøet og undervisningsmetodene i klagerens firma.»

Med hensyn til klagerens avvisning av kritikken, påpeker avisen at klageren ikke har kunnet dokumentere påstanden om bare fornøyde kursdeltakere. Blant annet har klageren ikke evalueringsskjema å vise til, og avisen bemerker: «At Birkeland i etterkant av vår samtale har funnet fram en fornøyd polakk, endrer ikke sakens karakter.»

Hva gjelder de private relasjonene klageren nevner i sin klage, anføres det: «Rogalands Avis har ikke hatt grunnlag for å anta at vår hovedkilde i saken har vært ute etter å drive en ”privat vendetta” mot Med Power. Aarsheim nevnte ikke navnet på firmaet eller ansatte, og vår journalist har av den grunn ikke sett grunn til å prøve å avdekke skjulte motiver. Journalister skal naturligvis spørre seg selv og kildene om mulige hevnmotiver når det rettes kritikk, men både for Rogalands Avis og andre medier ville konsekvensen av fullstendig gransking av samtlige bindinger og interesser til alle kilder satt en stopper for kritiske spørsmål.»

For øvrig opplyses det at klager er tilbudt spalteplass til å utdype sine synspunkter, og at Aarsheim ikke skal ha bedt om noen rettelse eller dementi etter publiseringen.

Klager uttrykker i sitt tilsvar forundring over Rogalands Avis’ påstand om at ingen polakker ville stå fram grunnet frykt for «hevn fra sitt miljø». Han anfører at han ikke kjenner til dette «[m]iljøet», og at dette og en «hevn» må være «fri fantasi». I tillegg påpeker klageren at det journalisten skal ha opplyst til ham, var at avisen «[ikke hadde] klart å komme i kontakt med noen polakker som kunne bekrefte historien».

Når det gjelder Aarsheim som kilde og hennes kunnskaper om arbeidsmarkedet, innvender klageren at hans bedrift «vet minst like mye selv, med nærmere 500 polakker på blokka». Han bemerker: «Det var også hun [Aarsheim, sekr. anm.] som anbefalte, ringte og sendte sms senest i januar til min ektefelle og booket polakker til norskundervisningen, som hun 2-3 måneder senere påsto var lureri, på grunn av at min ektefelle ikke besvarte henvendelsen fra henne[.]»

Klageren påpeker dessuten feil om undervisningen i artikkelen: «Det er ikke riktig at polakkene blir pådyttet en undervisning de ikke ønsker. Alle får først en grundig forklaring om undervisningsopplegget i telefonen og oppgitt startdato. Undervisningen starter ved første oppmøte og alle har anledning til å trekke seg. (…) Det deles også ut undervisningsmateriell i brevordnere ved første oppmøte[.]» Det tilføyes også at det var skriftlige evalueringer – utelukkende positive – av kurset i starten, og «i etterpåklokskapens lys» innser klageren at han burde fortsatt med dette.

Slik klageren ser det, kan det heller ikke være tvil om at Aarsheim uttaler seg om hans kurs når hun blant annet forteller om kursets pris og timeantall: «Alle opplysningene i intervjuet med journalisten er gitt av Aarsheim. Dette er våre priser, dermed er det hevet over enhver rimelig tvil om at hun snakker om Med Power AS.» For øvrig påpeker klageren også hva som står i teksten under bildet av Aarsheim, og anfører: «Det er bemerkelsesverdig at både Aarsheim og journalisten benekter hva avisen selv har skrevet og sagt til meg i telefonen.» (Klagers understreking, sekr. anm.)

Etter klagerens mening har han påvist «så mange selvmotsigelser, usannheter og udokumenterte påstander i artikkelen (…) at hele saken faller på sin egen urimelighet». Klageren mener også «at avisen ikke har opptrådt på riktig måte og foretatt de avveininger og undersøkelser som var nødvendig før artikkelen ble skrevet», og han konkluderer: «I sum er dette ingenting annet enn en privat vendetta og blank løgn mot min ektefelle og selskapet, og må betegnes som ærekrenkelse[.]»

Rogalands Avis anfører at journalisten, samme dag som artikkelen ble publisert, gjorde klageren kjent med at ingen polakker ønsket å stå frem, i redsel for reaksjonene i eget miljø.

Med hensyn til påstanden om en personlig vendetta, mener avisen at deres kilde burde ha opplyst om sin kontakt, men at det ikke var noe som tydet på noe slikt «[u]t fra det [redaksjonen] visste der og da», altså under intervjuet og på publiseringstidspunktet.
Når det gjelder innvendingene knyttet til manglende dokumentasjon og uriktigheter, anfører avisen: «Birkeland har tydeligvis et problem med å godta at vår kilde har troverdighet nok til å uttale seg om det polske miljøet i Stavanger. Ut fra hennes posisjon i Fellesforbundet, arbeidserfaring og polske opphav, mener vi at hun er troverdig som kilde. Aarsheim står fremdeles for det hun har sagt til avisen[.]»

Hva gjelder kontrollen av opplysningene, påpeker avisen også at den undersøkte Aarsheims kritikk «ved å gå direkte til Med Power og Birkeland for å få tilsvar [mener samtidig imøtegåelse, sekr. anm.] før saken kom på trykk». Det tilføyes dessuten: «[Klageren] bekreftet Aarsheims utsagn – minus at ”noen føler seg lurt”. Vi har også kontaktet Johannes Læringssenter (som også underviser polakker (…)), som også har vært kritisk til Med Powers metoder.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Rogalands Avis om at polakker skal være misfornøyd med og føle seg lurt etter et norskkurs.

Klager er kurstilbyderen, som mener hans bedrift er utsatt for «urettmessig negativ fokusering». Etter klagerens mening har avisen ikke dekning for påstandene om lureri, og heller ikke kontrollert opplysningene som fremkommer. Han påpeker at avisen ikke har noen kursdeltakere som bekrefter kritikken, og at hovedkilden i artikkelen tidligere har vært ansatt i hans firma. I tillegg skal hun ha vært venninne med hans ektefelle, som underviser på kurset, men deres vennskap tok slutt i fjor. Slik klageren vurderer kritikken, er dette uttrykk for en «personlig vendetta» mot firmaet.

Rogalands Avis avviser klagerens påstander, og anfører at den har vurdert kilden som troverdig på bakgrunn av at hun er polsk og har kjennskap til marked og miljø. Det påpekes også at kilden verken nevnte navn på personer eller firma i intervjuet. Dessuten opplyser avisen at den skal ha forsøkt å få polakker til å stå frem med sin kritikk, men uten å lykkes. Slik avisen ser det, har den dekning for påstanden om lureri, ettersom dette er en mening kilden uttaler. Det innvendes for øvrig at klageren har fått imøtegå kritikken samtidig, og at kritikken også underbygges gjennom kommentarer fra en annen kursholder.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at ingen av kildene som fremfører kritikken i den påklagede artikkelen, har gått på kurset som kritiseres, og at kritikken er basert på uttalelser fra en annenhåndskilde, en kilde som for leseren fremstår som et talerør for andres meninger. Utvalget merker seg dessuten at den andre kilden som uttaler seg kritisk om kurset, er en konkurrent.

Slik utvalget vurderer kildegrunnlaget, fremstår dette som noe spinkelt, og utvalget vil i denne sammenheng minne om at fremsatte beskyldninger og påstander må kunne dokumenteres i det publiserte materialet. Ved å formidle udokumenterte påstander og beskyldninger, vil artikkelen forsterke publikums oppfatning av at det foreligger kritikkverdige forhold, men uten at dette er sannsynliggjort. Selv om det i samme reportasje gis plass til en samtidig imøtegåelse av beskyldningene, svekker ikke dette kravet til dokumentasjon. Det er altså redaksjonens ansvar å anstrenge seg for å få kontrollert og verifisert opplysningene som publiseres.

Ovennevnte prinsipp fremgår av Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.»

Rogalands Avis har brutt god presseskikk.

Oslo, 23. juni 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Hans-Christian Vadseth,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse